is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 20, 1897, no 5, 01-05-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden we dat men niet weet, wat de naam beteekent en dat er twee gissingen voor zijn, — verder, dat er nog een persoon onder dien naam bekend is. Een der personen is hontslager: men mag aannemen, dat een leerling van de 3e klasse H. B. S. dat woord begrijpt, maar hier zijn er nog 12 regels kleine letter aan gewijd , waarin nog verwezen wordt naar T)e Oude tijd, het Nieuwe Testament, Huygens en het Mnl. Wdbk. Opreg . 1 vinden we 't woord vies, dat daar beteekent, wat het thans altijd beteekent, toch vinden we 11 regels kleine letter noten, met verwijzing naar ruim een half dozijn werken. Reg. 15 loopt iemand „trip trap" over de straat, wat ieder begrijpt, daarom 19 regels noten, die steeds verder afdwalen, als de bekende onderwijsman van wien verteld werd , dat hij begon met een vierkantsvergelijking en eindigde met een rijstetulleband.

De Heer Dr. N a u t a heeft zich ontzettend veel moeite gegeven, hij heeft talrijke werken geraadpleegd, er allerlei geleerde dingen bij omgehaald, maar hij heeft door de veelheid zijner mededeelingen het verstaan van het geheele werk onmogelijk gemaakt en zooveel van den lezer gevergd, dat deze na enkele bladzijden mismoedig, wanhopig of woedend het boek met al zijn storende en noodelooze noten uit de hand werpt. En dan te ontdekken , dat al die aanteekeningen ons nog niet baten: reg. 1997 staat ui/tghekipt met 9 regels noten, waarin allerlei, behalve de afdoende verklaring van het woord. Het is jammer van al dien arbeid, die desnoods in een glossarium kon staan , dan stoorde ze den tekst niet.

De Beer.

Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1894.

Norden und Leipzig, Diedr. Soltan's Verlag 1895.

Dit Jahrbuch wordt evenals het Korrespondensblatt kosteloos toegezonden aan de leden der Vereeniging. De leden betalen jaarlijksch 5 Mk.5Pf. en ontvangen daarvoor studiën en mededeelingen, die voor den beoefenaar onzer taal hoogst belangrijk zijn , en hoedanige in Nederland maar zelden verschijnen. Vooral voor dialect-studie is dit tijdsch. een ware schat; maar ook de beoefenaar van vergelijkende literatuurgeschiedenis vindt hier zeer veel, dat hem belang zal inboezemen. Dit Jahrbuch verscheen thans voor de ticintigste maal en neemt steeds aan belangrijkheid toe. Onder de medewerkers in die 20 jaar noemen wij onze landgenooten Buitenrust Hettema, prof. Gallée, prof. Kalff en Joh. Winkler; — verder de h.h. Rolte en Gaedertz hier zoo wel bekend en een groot aantal zeer geachte Duitsche geleerden.

Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte von dr. Max Koch,

Weimar, Emil Felber.

Van den nieuwen jaargang bezitten we nu het 10e deel, terwijl de eerste aflevering van het elfde deel mede verschenen is, en we mogen niet nalaten de aandacht van ernstige beoefenaars der letterkunde op deze verzameling zeer degelijke studiën te vestigen. Voor hen, die in de geschiedenis der letterkunde eene wetenschap zien, is dit tijdschrift eene hoogst welkome gave. Tweeërlei toch is het wetenschappelijk doel van de studie der letteren: le. wat het geheele land aangaat: uit den