is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 20, 1897, no 6, 01-06-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karamati [A. A. Fokker]. Toewijding. Roman. Rotterdam, Nijgh & Van

Ditmar. 80. (161 blz.). ƒ 1.60.

Koetsveld (C. E. van), Werken. Romantische schetsen, novellen en fantasiën. Goedk. uitg. Afl. 1. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen. 80. Per afl. ƒ0.15. Kompleet in 50 afleveringen, 10 deelen, ƒ 7.50, geb. ƒ 11.—. Deel I. Schetsen uit de pastorie te Mastland, 11e uitgave, le afl. (Blz. 1- 64).

Maurik Jr. (Justus van). Werken. Volksuitgave. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. KI. 80. Per dl. ƒ 0.50; geb. ƒ 0.75.

VIII. Verspreide novellen. (IV, 176 blz.).

Marez (Hendrik De), De gouden vlinder. Roman-legende. Met penteekeningen van Alfred van Neste. Gent, A. Siffer. [Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel]. Gr. 80. ƒ 1.60.

Melati van Java, [M. Sloot], Bonte wimpels. Roman. Amsterdam, L. J.

Veen. 16o. (II, 210 blz.). ƒ 1.- ; geb. ƒ 1.50.

Robbers (Herman) [ps. Phociüs] , De roman van Bernard Bandt. Amsterdam, Jacs. G. Robbers. 8 . (IV, 363 blz.). ƒ 3.25; geb. f 3.90.

GEDICHTEN.

Huygens (Constantijn), Gedichten. Naar zijn handschrift uitgegeven door Dr. J. A. Worp. Dl. VII: 1661—1671. Groningen, J. B. Wolters. Gr. 80. (IV, 349 blz.). Geb. f 2.90.

Ledeganck (K. L.), Dichtwerken. Volledige uitgave. Gent, Boekhandel J.

Vuylsteke. 80. 249 blz. ƒ 0.50.

Volksliederenboek (Nederiandsch), samengesteld door Dan. de Lange, Jhr. Mr. J. G. M. van Riemsdijk, Dr. G. Kalff. 139 liederen voor zang en klavier. Uitgave van de Maatschappij „Tot nut van 't algemeen." 2e, vermeerderde druk. Amsterdam, S. L. van Looy. Imp. 80. (XVI, 181 blz.). ƒ 1.—; geb. ƒ 1.75.

TOONEEL EN MUZIEK.

Courage (Jan) [ps.], Sergeant Kwelgeest. Oorspronkelijk blijspel in één bedrijf. [7 h.J. 3e druk. Kampen, Laurens van Hulst. KL 80.32 blz. ƒ0.35. Centurio [F. H. Boogaard], Ziek gemeld. Klucht in één bedrijf. [5 h., 2 d.].

Amersfoort, Valkhoff & Van den Dries. 80. 62 blz. ƒ 0.60.

Hartog (Jacques), Eene symphonie in woorden. Gedachten, uitgesproken door verschillende beroemde grootheden op het gebied der psedagogie en der muziek, bijeenverzameld en ineengevlochten. Amsterdam , van Holkema & Warendorf. 80. (XII, 359 blz.). ƒ 1.90; geb. ƒ 2.50.

Speets Jz. (J.), Een muzikale huisknecht. Kluchtspel met zang in één bedrijf. [5 h. 2 d.]. Medemblik, K. H. Idema. 80. 40 blz ƒ 0.50.

Sweelinck (Jan Pieterszn.), Werken. Uitgegeven door de vereeniging voor Noord-Nederlandsche muziekgeschiedenis. Afl. 5, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Leipzig, Breitkopf & Bartel. Fol. Per afl. ƒ 9.—.

Voor leden der vereeniging per afl. ƒ 6.

Dl. III, Psalmen, voor 4, 5, 6, 7 en 8 stemmen. Ten deele voor het eerst uitgegeven, en met inleiding en historische aanteekeningen voorzien, door Dr. Max Seiffert. He boek, 2e helft. (['", blz. 103 — 204.) Zuylen (Willem van), Een reiziger in vroolijkheid. Nieuwe voordrachten. Amsterdam, van Holkema & Warendorf. 80. (VI, 232 blz.). f 1.50; geb. ƒ 1.90.