is toegevoegd aan je favorieten.

Dietbrand; maandschrift, jrg 6, 1939, no 1, 01-02-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wemeldinge, Oudelande. (Het tegenwoordige Zeeuwsch-Vlaanderen rekenen wij natuurlijk niet tot Noord-Nederland' Het 7^ 211 'ct V^fnderen, en uit alle stadjes en dorpen van naar Brugge ! )aa n n!> tr°kken honderden menschen

uit Utrecht : Renen, Utrecht •

tLi°Groesbeek Nijme9en' L°bith' « Rhm°nde in Gheldre »< Het spreekt van zelf, dat wij ook het tegenwoordige « NoordBrabant » niet rekenen tot de Noordelijke Nederlanden. Deden wij dat wel, dan zou de lijst nog met tientallen plaats- en familienamen moeten worden aangevuld. De Brabanders, van Berqen

VPM°°.mu ui!* SCH' Roosendaal ^2- bleken een groote voorliefde te hebben voor het brouwen van bier, ofwel voor « tam-

Shr„™w?ih'eebsr"-- E°9edronken 2u,ien z»het

En wanneer wij de namen nagaan van al die inwijkelingen, dan begint er bovendien nog iets anders te leven in ons. Want wii vinden vele van die namen thans nog terug, soms verbasterd! maar ook vaak nog geheel zooals wij ze in de Poorterboeken

Hoeveel menschen kwamen toch uit het Noorden naar het Zuiden . Allen zijn zij mij als het ware bekend, van de eenvoudiqs en onder hen tot de rijksten, die wevers waren, vischverkoopers, wijnhandelaren, verkoopers van brocaten en zijden stoffen van dikke lakens en prachtig lijnwaad.

Dat het wel goede elementen waren, die zich in Bruqqe vestiqen, blijkt uit het aantal, dat door de jaren heen werd toeqeaten. Onrustige elementen of onbekwame lieden zouden zeker geweerd zijn.

De mwijking stond niet stop na den val van Antwerpen. Terwijl Vlamingen en Brabanders «om den geloove» naar het Noorden trokken, bleven Noord-Nederlanders het Zuiden opzoeken. Het is bekend, dat op het einde der zestiende eeuw de bepaling werd gesteld, dat de aspirant-poorter een bewijs moest hunnen overlegen, waaruit bleek, dat hij Roomsch-Kathoüek was tn zoo kunnen wij zeggen, dat «om den geloove» het Noorden zijn contingent inwijkelingen aan het Zuiden bleef leveren. Waaruit bovendien blijkt, dat, toen Zuid-Nederlanders het Noorden hielpen grootmaken in de Gouden Eeuw, NoordNederlanders door hun geld en hun bekwaamheid in diverse ambachten het Zuiden hielpen recht houden in de Zwarte Eeuw (die voor het Zuiden nog niet voorbij is !)

Met fierheid denk ik terug aan ons voorgeslacht. Aan Brabander, Vlaming, Geldersman, Stichtenaar en Hollander, aan Z-eeuw en Groninger en Limburger.

Noord maakte Zuid. Zuid maakte Noord.