is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 21, 1898, no 6, 01-06-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het werkwoord sluiten had oudtijds de beteekenis van opsluiten, eene beteekenis, waarmee die yan omsluiten nauw verwant is. Be wijst dan op het plaats hebben der werking sluiten op alle punten. Tegenwoordig wordt besluiten meest in de volgende beteekenissen gebruikt: omsluiten, bevatten, eindigen, voornemen, (een oordeel) afleiden.

Met het grondwoord van besluiten zijn verwant de woorden sleutel, slot en sloot. Sleutel is volgens Vercouilli op dezelfde wijze afgeleid van sluiten als vleugel van vliegen, terwijl slot van denzelfden stam gevormd is als 't meervoud van den verleden tijd van sluiten. Sluiten is een werkwoord der 5e klasse; de stamklinkers zijn ie of ui, oo (voorheen ou) en o (voorheen u).

III. HAARIEM.

Nederlandsche Taal. (9.30—10.45).

I. Tijdbeklag.

1. Oprecht van mond en hart, gehecht aan plicht en zeden,

2 Wat doe ik in dit land, van alle deugd ontaard,

3. Die onder schijn van recht geen arglooze uit kan kleeden,

4. Nog henglen om een anipt, een eerlijk man onwaard:

5. Die drink nog pijpjens rook, noch jagen kan, noch spelen;

6. Noch lastren wien het vlijt, en vleien wien het dient:

7. Die wind verkoopen kan, noch met den weerhaan draaien,

8. Noch nemen waar en valsch naar mode en tijdluim aan:

9. Waar zal ik, arme bloed, mijn leêge maag meê paaien ?

10 Hoe kwam ik aan die Hel? hoe koom ik er van daan?

W. Bilderdijk.

a. Ontbind de vier eerste regels in zinnen en geef er liet zinsverband van aan.

b. Verklaar regel 6.

r. Wat bedoelt Bilderdijk, als hij in regel 7 zegt: ik kan geen wind verkoopen, en ik kan niet met den weerhaan draaien?

d. Verklaar regel 8.

II.

De aanvoegende wijs.

Opstel (10.45—12.15).

(Naar keuze.)

I. Stillen in den lande.

II. Persoonlijke dienstplicht.

III. «Wees u-zelf' zei ik tot iemand:

Maar hij kon niet: hij was niemand.

IV. Behandel öf een drama van Vondel,

öf een blijspel van Langendijk,

of een roman van WollF en Deken,

öf een roman uit de 19e eeuw.