is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 13, 1914, no 2, 10-01-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slag1 te organiseeren, als zij om het op hun manier te doen. En waarom ook zou ,,St. Michael" oneenigheid brengen ? Mag men zich dan alleen in anti-religieuse vereenigingen organiseeren? Mag men wél lid zijn van anti-sociale, sektarisch antichristelijke geheime gezelschappen, als de Loge? Laat men slechts één voorbeeld noemen van oneenigheid, die door Katholiek georganiseerden en niet door de anderen is uitgelokt. Men meent toch niet, dat in godsdienstige vereenigingen gestookt wordt tegen niet-Katholieken, zooals dat door de „Broeders" in hun „werkplaatsen" gedaan wordt tegen Priesters, Jezuieten en Clericalen, d.i. de goeden best-Roomschen. Integendeel. Nergens wordt Naastenliefde en Gezag hooger gehouden, dan in de Katholieke Kerk.

Roomsche vereenigingen zijn niet lichtschuw, zooals de Loges. Zij zijn niet „gedekt" door sabeldragende broeders met een sloofje. Zij voeren het program harer statuten openlijk en eerlijk uit, zijn niet gelijk de maconnieke philanthrophisch voor de leus en anti-clericaal in de practijk. Ja, het philanthropische der Vrijmetselarij is het eenige wat niet geheim wordt gehouden. Integendeel. Daar zorgen de Broeders wel voor. Het Katholicisme kent geen esoterie, geen ditjes voor de Ingewijden en datjes voor de Profanen, kent ook geen geheimzinnige kronkelpaden. Het zou zoo moeilijk dus niet zijn, om zich te overtuigen, dat in Sint Michael niet gehetzt wordt en het verwijt van uit mekaar scheuren ware beter gericht tot den z.g. Neutralen Bond. Diens optreden, nu eens autocratisch, dan weer slinksch en unfair, en altoos zelfzuchtig, is oorzaak van oneenigheid in het Nijmeegsche politiecorps, en niets anders.

In hoeverre de neutralen zijn opgestookt door van huis uit anti-Katholieken, of door Katholieken, die het Huis uitliepen, doet hier minder aan toe. Maar zeker is het, dat de Neutrale Bond het zooveelste bewijs leverde, dat voor goed-Katholieken op den duur geen plaats is in onkatholieke vereenigingen. Reeds negentien eeuwen geleden werd het gezegd: Wie niet voor Mij is, is tegen Mij."

\ roeg of laat breekt het anti katholicisme van de neutraliteit door. Dat bleek weer uit het besluit van den z.g. Neutralen Politiebond, om al zijn leden te royeeren, die zich bij Sint Michael hadden aangesloten. Met één streek werd aldus het Roomsch gedeelte beroofd van zijn rechten op de tienduizend gulden rijke bondskas.

Een allesbehalve collegiale en fraaie streek. Voor den vorm gingen de Neutralen tevoren Jhr. van Nispen, een der drie leden uit de Commissie van Toezicht, raadplegen. Deze stuurde schriftelijk advies daarop neerkomend, dat hoe „wettelijk" zoo'n royementsbesluit misschien ook zij, het een grove onrechtvaardigheid zou bevatten. Maar op de beruchte royements-vergadering werd dit advies „vergeten". Niemand, die iets gelooft van die vergeetachtigheid, zelfs het bestuur van den Neutralen Bond niet.

Ter zijner verontschuldiging (?) kan de Bond aanvoeren, het slechte voorbeeld, dat gegeven werd, toen

de Katholieken van al hun kerken, zegge allemaal, beroofd werden, benevens van hun kerkelijke goederen en kloosters... met de Wet in de hand. Waren bij den afval naar het Protestantisme kerken en goederen pondspondsgewijs verdeeld, men zou er misschien wat voor kunnen zeggen. Maar ook toen de Katholieken nog de grootste helft der bevolking uitmaakten en zelfs op plaatsen waar zoo goed als alle ingezetenen Katholiek waren, ontnam men hun alles. Trouwens geschiedt dezelfde berooving nog onder onze eigen oogen, in Frankrijk en Portugal. Het is niet de eenige maal, dat met wetten, statuten en besluiten de grofste onrechtvaardigheid bedreven werd.

Van waar toch die vijandigheid tegen een Roomsche vereeniging? De Neutrale Bond beweerde geldelijk verlies te zullen lijden doordat de Katholieke donateurs voortaan hun donaties alleen aan de nieuwe vereeniging zouden schenken. Dat had men toch eerst wel eens kunnen afwachten. Het gaat immers niet aan, om voor een mogelijk financieel nadeel een zekere onrechtvaardigheid te doen. Bovendien ware dat eventueele nadeel gemakkelijk te ondervangen geweest. Katholieken hebben wel wat over voor den vrede.

Dit bewees hun geestelijk Hoofd, de Deken van Nijmegen, door bijeenroeping der beide partijen, om tot een vergelijk te komen. Van Katholieke zijde werd toen het voorstel gedaan, om een zekere som uit de bondskas aan St. Michael uit te keeren, in verhouding tot de rechten, die de Katholieke agenten in hun voormalige vereeniging verkregen hadden.

Het schriftelijk antwoord op dit voorstel was vlakaf weigerend. De „neutrale", vredelievende Bond beweerde letterlijk dit: „onzerzijds bestaan geen termen om dit financieele nadeel voor onze rekening te nemen, te meer, waar de geroyeerde leden hun verplichtingen als lid van den Nijmeegschen Politiebond niet naar behooren zijn nagekomen door het oprichten van St. Michael en vooral door de wijze, waarop zulks heeft plaats gehad."

Een brutaal stukje! Heelemaal in den geest van de neutrale niet-geestelijke adviseurs van den Bond, en sterk herinnerend aan de insinuaties zonder bewijzen of verklaringen, die Links nog onlangs in de Tweede Kamer durfde ten beste geven. Het anti-papistisch verkiezings-gerel der liberalen werd toen goed gepraat met de bewering, dat „het optreden der Katholieken" er schuld aan was. Waarin dit „optreden" bestond, werd niet vernomen. Evenmin verneemt men in. den antwoords-brief, wat het afkeurenswaardige was in de „wijze , waarop de Katholieke Vereeniging tot stand kwam. Bij een andere gelegenheid is wel zoo iets van ^geheimzinnigheid verweten, maar dan ook eenvoudig tegen de bekende waarheid in. St. Michael is heusch geen Loge en heeft nooit in het donker „gearbeid". Pers en Autoriteiten zijn van te voren omtrent de Roomsche Vereeniging ingelicht.

Het brutaalste in het briefje is wel de bewering, dat) de Roomsche agenten hun verplichtingen niet nakwakwamen, „door de oprichting van St. Michael"! Hun