is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 13, 1914, no 9, 28-02-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeren der eenvoudigste werktuigen — kundigheden, welke hij echter ook opdoet bij nauwkeurige bewerking van klei, carton en hout, gepaard — gelijk in de 1 uchtscholen met teekenonderwijs.

En hiermede zijn we tot ons uitgangspunt teruggekeerd. Er ware meer over 't onderwerp te zeggen, doch mijn doel was slechts, de onjuistheid der gemaakte vergelijking in 't licht te stellen.

Leo van Westenburgh.

Naschrift — Deze zaak is nu zóo van alle zijden in het K S W toegelicht, dat wij thans deze polemiek sluiten.

Red. K. S. W.

KORTE BERICHTEN.

De Christelijke Boerenbond Katholiek. — Het 11 eekblad van den Noordbrabantsch Christelijken Boetenbond deelt thans mede, dat het bestuur van den Noordbr. Christelijken Boerenbond aan de algemeene vergadering, in de maand Mei te houden, zal voorstellen de statuten te wijzigen en van den Christelijken Boerenbond (die feitelijk altijd katholiek geweest is: van de ruim 28600 leden zijn maar ruim 200 protestanten) een Katholieken Bond te maken.

Het Weekblad drukt de wijzigingen af, welke door de Bisschoppen van Den Bosch en Breda zijn goedgekeurd en bij aanneming waarvan de Bond door H.H. D.D. H.H. als Katholieke Bond zal erkend worden.

Ziehier de voorgestelde wijzigingen, voor zoover zij het katholiek beginsel raken:

Art. 1. De Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond, R. K. vereeniging van den boerenstand, (bij verkorting N. C. B.) heeft zijn zetel te ....

Art. 2. Deze bond heeft ten doel een degelijken en

welvarenden boerenstand in katholieken geest te vormen.

Art. 4. De leden worden onderscheiden: a. in gewone of werkende leden. b. in contribueerende of hospitantleden. c. in eereleden.

Art. 5. Om gewoon lid te kunnen zijn wordt vereischt:

1 o. dat men Roomsch-Katholiek zij en zijn godsdienstplichten waarneme.

Deze bepaling is niet van toepassing op niet-katholieken, die op den dag van de inwerkingtreding van dit artikel gewoon lid der vereeniging zijn.

2o. dat men geen ergerlijk leven leide.

Art. 6. Tot contribueerend lid kan iedereen worden aangenomen, die God, huisgezin en eigendom in christelijken zin erkent en huldigt.

Contribueerende leden kunnen aan alle ondergeschikte economische instellingen van den N. C. B. deelnemen maar hebben geen stem in de algemeene vergaderingen van den N. C. B. noch van zijne afdeelingen en kunnen bij geen van beiden in het bestuur gekozen worden.

Art. 14. Het Dagelijksch Bestuur wordt bijgestaan door een geestelijken adviseur, te benoemen door den Bisschop van het diocees waarin de hoofdzetel dezer vereeniging gevestigd is.

Alle besluiten, welke volgens het oordeel van den geestelijken adviseur zaken betreflen van godsdienstigen of zedelijken aard, behoiven diens goedkeuring, behoudens beroep op het bisschoppelijk gezag.

Een gemeenschappelijk program voor Textielarbeiders. Door de textiel-arbeiders bonden worden reeds geruimen tijd pogingen in 't werk gesteld om te komen tot een gemeenschappelijk program.

De textiel-arb. Bond „de Eendracht" zal op hare alge¬

meene vergadering iii April te houden, de zaak bespreken.

Ook „Unitas" is overtuigd Van het groote belang der zaak, en zal ook willen meewerken.

Van den R. K. Textiel. Arb. bond is bekend, dat het orgaan „Het Hoog-Ambacht" het allereerst voor deze idee propaganda heeft gemaakt.

Alleen de „Vrije organisatie van textielarbeiders" gevoelt — gezien wat hun orgaan daarover ten beste gaf — niet veel voor zoo'n program van actie.

Het wordt door hen beschouwd als een vrome wensch, welke niet spoedig te bereiken zal wezen.

Het komt ons echter voor, dat het al of niet bereikbare grootendeels zal afhangen, van het standpunt, waarop zich de verschillende richtingen zullen plaatsen.

Bij de samenstelling van een gemeenschappelijk program dient o.i. rekening gehouden te worden, om daarop punten te plaatsen, welke binnen afzienbaren tijd verwezenlijkt kunnen worden.

Wij denken aan een behoorlijke loonregeling, meer gelijk voor de verschillende fabrieken en industrieplaatsen.

Invoering van den io-urigen arbeidsdag met vrijen Zaterdag-middag.

Het verkrijgen van eenige vrije dagen per jaar met behoud van loon.

Er zouden nog wel meerdere punten te noemen wezen, waarover men het wel eens zou kunnen worden, en door welker invoering de arbeiders voorloopig gebaat zouden wezen.

Van belang is echter — om slechts datgene op het program te zetten, wat binnen niet al te langen tijd verwezenlijkt kan worden.

De vrije Zaterdagmiddag. — De centrale raad der zoogen. Hirsch-Dunckersche vereenigingen zond een verzoekschrift aan den Rijksdag, om stappen te doen, waardoor in de nijverheid de vrije Zaterdagmiddag zou kunnen worden ingevoerd.

Andere vereenigingen hebben den Rijksdag doen blijken van hun sympathie met dit verzoek. De „Soz. Praxis" acht een internationale regeling hier den besten weg.

Helaas, die weg is zoo bitter lang!

Vrede door Recht. — In Spanje en Portugal wordt de Vredespropaganda met groote kracht ter hand genomen door de „Ligue Internationale de la Paix et la Liberté."

Te Madrid hebben op de oprichtingsvergadering eener Afdeeling dezer „Ligue", LÉON de montxuc, lid van het Institut de Droit International, Emile Arnaud, Voorzitter der Ligue en de Senator Rafaei. M. r>e Labra, lid van het Permanente Hof van Arbitrage, het woord gevoerd. Ook te Barcelona is een afdeeling opgericht.

Eenigen tijd later zijn ook in Portugal verschillende afdeelingen gesticht en propaganda-bijeenkomsten gehouden.

De ijveraars voor den wereldvrede vinden in alle landen steeds meer aanhangers.

Alleen zou men in Portugal o.i. wijzer handelen met eerst te zorgen voor vrede èn recht in het eigen land!

Werkloosheid. — De werkloozentelling van de maand December 1913 in den Duitschen Houtwerkersbond doet zien hoe ontzettend de werkloosheid in dit vak nog gestegen is. Het aantal bedroeg 28.876 van de 188.764 leden. Het is tegenover de vorige maand met 47 pCt. gestegen. Het is sinds 1908 het hoogste cijfer. Hoe sterk de werkloosheid in dit vak is, toonen de cijfers der arbeidsbeurzen. Er meldden zich op 9 Januari i9l4 in Berlijn 6197, in Hamburg 801, in Leipzig 586 en in Han-