is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 15, 10-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4e Jaargang.

ZATERDAG 10 APRIL 1915.

No. 15.

KATHOLIEK SOCIAAL WEEKBLAD

Redacteur: Mr. P. J. M. AALBERSE.

Alle stukken voor de Redactie te adres se er en, Oude Singel 78, Leiden. — Alles wat de Administratie betreft.,

aan de Uitgeversvennootschap „Futura", Leiden.

DIT BLAD VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG.

Prijs per drie maanden f 1,00, fr.p.post f I.12H; afzonderlijke nummers 15 cent. — Advertentiën yan 1—6 rebels f 1.50, Iedere refel meer f 0.21.

INHOUD: Het Oorlogscongres van de S. D. A. P., door Mr. P.J. M. AalbERSE. — Vrijstelling van personeele belasting en grondbelasting van inrichtingen tot algemeen nut, door Mr. A. tepe. — Uit Tijdschriften: Wetgeving op het landbouwcrediet, II (Slot).— Documenten: Schrijven van den Kardinaal Staatssecretaris over de vakorganisatie in Italië.— Berichten en Mededeelingen: De Paus en de Vakbeweging. — Nieuwe Boeken. — Feuilleton: Kapitaal en Arbeid. Roman uit de dagen der opkomst van de Engelsche Groot-industrie en Vakorganisatie. Naar Lord Beaconsfield (B. DisraEli). 72.

HET OORLOGSCONGRES VAN DE S. D. A. P.

De oorlogscrisis heeft weer eens een crisis in de S. D. A. P. gebracht.

De belangstelling in deze ruzie-vraagstukken verflauwt langzamerhand. De inhoud van het stuk moge eenigermate verschillen, — de dramatis personae en de tniseen-scène zijn altijd weer dezelfde, onveranderd is het? verloop, en koekien-éen-zang de ontknooping.

De handelende personen zijn altijd Troelstra en, van der Goes, Mendels en DuijS, Sannes — vroeger door 1roelstra „het jonge veulen" genoemd, thans tot fieren hengst opgegroeid — en vliegen, Schaper en Hugenholtz. Alleen kwam thans meer dan vroeger op den voorgrond küyper, maar deze acteur heeft niet de qualiteiten van een roland holst en gorter, en geeft niet de vroegere levendigheid aan het spel.

De tooneelschikking, het verloop, en de ontknooping zijn ook al sinds jaren bekend: een vloed ingezonden stukken in Het Volk, dat — gelukkig! — gedurende eenige maanden volmaakt onleesbaar is, — eenige tijdschriftartikelen, — een paar brochures, — en ten slotte een brochure geheeten boek van Troelstra. Dan het Congres, met zeer „levendige" debatten, waarboven de stem van DuijS uitklinkt, — langzamerhand wat minder krachtige scheldwoorden, — een tien-minuten-debat voor de „arrebeiers", — een donderrede van troelstra, en ten slotte wordt alle emotie gestikt in een motie, en maakt de — gezongen — „Internationale" een blij eindend slot aan de tragi-oomedie.

Men wilde 't ditmaal w*el voorstellen, alsof althans het slot, de ontknooping, thans anders zou zijn dan vroeger. Maar deze verwachting, die wij bij voorbaat niet deelden, werd niet vervuld. Troelstra kreeg weer zijn motie, — 't bleef, met wat rumoer, toch pays en vree in de S. D. A. P.

Zoo is het gegaan bij de Agrarische questie, — bij de Schoolkwestie, — de vakvereenigingsquestie, — de staking-i903-questie, — de redactie-van-Het-Volk-questis,

— de partij -leiding-questie,— de N ie u we- Tijd -en - T ri b unequestie, — de ministers-portefeuille-questie, — enz.

Wel zou men onderhand den indruk gaan krijgen, dat de congressen er niet zijn, om de questies op te lossen, maar dat de questies er zijn, om de belangstelling in de congressen wakker te houden!

Doch ook dit zal onderhand niet meer baten; het middel draagt wel telkens een anderen naam, maar in den grond is het toch hetzelfde middel. Het is altijd dezelfde strijd, zij het over een andere zijde van altijd dezelfde questie.

Het wordt zoo volkomen terecht opgemerkt in den pas verschenen derden druk van Cathrein's Socialisme ^Leiden, Futura, 191 5, Deel I, blz. 156):

„Al valt het niet te ontkennen, dat er in de S. D. A. P. een radicale en een reformistische richting bestaat, toch is de strijd, die reeds jaren lang de S. D. A. P. verdeelt, niet zoozeer een strijd tusschen radicalisme en reformisme — vroeger zei men: Marxisme en revisionisme

— als wel een strijd over de taktiek, die de Partij te volgen heeft. Wat moet bij het bepalen van de taktiek der Partij op den voorgrond staan: de sociaal-democratische theorie of de gegeven omstandigheden? Moet dus de. Partij een principieels of opportunistische taktiek voeren? Dit is de groote vraag, welke bij verschillende kwesties strijd verwekte in de S. D. A. P. en haar verdeelde in twee richtingen: een principieele en een opportunistische richting. Ofschoon het nu zeer natuurlijk is, dat het radicalisme aan den principieelen, het reformisme aan den opportunistischen kant staat, daarom kan men de principieele richting nog niet tot een radicale, noch de opportunistische richting tot een reformistische stempelen."

Alleen wie dit inziet, begrijpt de schijnbare zigzag-.