is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 18, 01-05-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEK SOCIAAL WEEKBLAD.

handen van God. Als Hij wil dat ik ga, ben ik bereid. Ook in den Hemel zal ik de katholieke organisatie gedachtig kunnen zijn."

Voor de Katholieke Sociale Actie in Italië is het heengaan van Mario Chiri een zwaar verlies.

KORTE BERICHTEN.

Werkliedenvereenigingen en Onderlinge Bijstand. — In het Bisdom 's Bosch werd naast de R. K. Werkliedenvereenigingen een organisatie gesticht voor de mindergegoeden van het platteland, genoemd Onderlinge Bijstand. Deze onderlinge bijstand bestond in het onderling oprichten en besturen van varkensverzekeringen, geitenfokvereenigingen, ziekteverzekering, enz.

Teneinde strijd en tegenwerking te vermijden, hebben de Bond van R. K. Werkliedenvereenigingen en die van Onderlingen Bijstand een overeenkomst tot samenwerking gesloten. De vóór i Januari 191 5 bij de Bonden aangesloten R. K. Werkliedenvereenigingen en Vereenigingen van Onderlingen Bijstand worden gehandhaafd. In gemeenten, waar een aangesloten R. K. Werkliedenvereeniging bestaat, zal geen Vereeniging van Onderlingen Bijstand worden aangenomen, tenzij met goedkeuring der commissie van samenwerking, verleend met twee derde der stemmen. Eveneens zal in gemeenten, waar een aangesloten Vereeniging van Onderlingen Bijstand bestaat, geen R. K. Werkliedenvereeniging worden aangesloten, tenzij met dezelfde goedkeuring.

In gemeenten, waar nóch aangesloten R. K. Werkliedenvereenigingen, nóch aangesloten Vereenigingen van Onderlingen Bijstand bestaan, zullen geen dergelijke vereenigingen worden aangesloten, nóch zal tot hare oprichting worden medegewerkt, tenzij met goedkeuring der commissie.

De opzet dus is, dat waar eene Werkliedenvereeniging bestaat, als regel geen „Onderlinge Bijstand" wordt opgericht, en dat in plaatsen, waar nog niets bestaat,, 'de commissie zal uitmaken, of die plaats voor een R. K. Werkliedenvereeniging ofwel voor een Onderlingen Bijstand in aanmerking komt. Verder is de bedoeling, dat beide Dioc. organisaties zooveel mogelijk samenwerken. Zoo zullen bijv. varkensverzekeringen, geitenfokvereenigingen enz., in de Werkliedenvereenigingen opgericht, als gelijkberechtigde kunnen deel uitmaken van de Dioc. varkensvierzekering, geitenfokvereeniging enz. van O. B. Ook in andere instellingen, als Dioc. Ziekteverzekering enz., zal naar samenwerking gestreefd worden.

Loon, steun en werkverschaffing van gemeentewege. — Met ingang van 1 April is te Apeldoorn door de gemeente bepaald, van hare ambtenaren en werklieden, die thans buitengewoon onder de wapenen zijn geroepen, een korting van 5 pet. voor gehuwden en 10 pet. voor ongehuwden te heffen van hen, wier bezoldiging beneden f 600 per jaar bedraagt. Van de salarissen van f 600 en hooger resp. 15 en 30 pet.

Uit het Comité voor het verleenen van steun aan hen, die in dezen tijd noodlijdend zijh geworden, heeft 'rich een werkverschaffingscomité gevormd, om door het uitvoeren van verschillende werken de werkloozen te helpen. De gemeente heeft daartoe een werk onder handen genomen, waaraan tusschen de 40 en 80 werkloozen arbeiden, waarbij er zijn die nog f 13.20 weekloon maken. Tevens zijn de gemeentelijk vastgestelde besteksbepalingen alle in acht genomen. Dat ook daar ter plaatse werkgevers zijn, die het voor hun werklieden opnemen, blijkt uit het feit, dat de bekende papierfabrikanten van Gelder en Zonen hebben besloten om met ingang van 1 April aan het gehuwd personeel een toeslag te verleenen van f 0.25 per week en eveneens 10 cent voor ieder kind. Navolgenswaardig!

Landbouwcoöperatie in Rumenië. — Nergens is de groei der coöperatie op landbouwgebied zoo sterk als in Rumenië. In 1912 telde men in dit land '3556 coöperaties, waarvan 487 landbouwcoöperaties in engeren zin. Deze vorm van coöperatie is een door de Rumeensche regeering gesteunde reactie op het feit, dat tot het begin van deze eeuw de latifundia in Rumenië een steeds grooter deel van den voor landbouw geschikten grond innamen.

In 1903 waren er 8 van deze coöperaties, in 1909 273, in 1911 378 en in 1912 487. Deze laatste hadden onder cultuur pl.m. 370.000 H.A., waarvoor zij gemiddeld 33 lei per H.A. hadden betaald. Haar kapitaal was 3.944.668 lei en de totale omzet 47 millioen.

In onderscheiding van de arbeidsmethode der landbouwcoöperaties, zooals men die in Italië kent, wordt in de Rumeensche coöperaties het terrein verdeeld onder de leden en ieder bewerkt zijn deel. Den grond huurden de coöperaties niet alleen van den Staat; slechts h6 pCtf der door de coöperaties bewerkte terreinen is gehuurd van den Staat, 34 pCt. der terreinen van particulieren, wie de coöperatie als huurder dikwijls meer welkom is dan 'de gewone pachter, daar de coöperaties in den regel intensiever cultiveeren; de rest van de terreinen is eigendom der coöperaties of wordt gepacht van gemeenten enz.

De toeneming van de landbouwproductie in Rumenië is voor een ezer belangrijk deel toe te schrijven aan den bloei dezer coöperaties, die deskundigen in haar dienst hebben, die advies geven over besproeiingsmethoden, over de vraag, welke gewassen op bepaalde grondsoorten de beste resultaten leveren, en in 't algemeen de coöperaties in staat stellen zooveel mogelijk te produceeren.

Arbeidsbeurzen. — In Duitschland heeft men in dezen crisistijd ondervonden, dat de arbeidsmarkt beter geregeld behoort te zijn. Het resultaat eener vergadering van de verschillende hierbij betrokken organisaties (vakbonden, vereenigingen van arbeidsbeurzen, vereeniging van gemeentebesturen) met vertegenwoordigers van het departement van Binnenlandsche Zaken en het Centraal Bureau voor Statistiek was, dat eene commissie werd benoemd, die wil oprichten een Centraal Bureau voor arbeidsbeurzen, waarbij alle soortgelijke inrichtingen moeten aangesloten zijn, en verplichte arbeidsbeurzen in alle grootere plaatsen met hunne omgevingen en districts - arbeidsbeurzen voor de kleinere gemeenten. Zij stelt voor, dat de bemiddeling der arbeidsbeurzen kosteloos zij; bestaat er voor een bedrijf een gemeenschappelijke arbeidsovereenkomst, dan zal die bemiddeling slechts gegeven worden, indien de arbeidsvoorwaarden volgens die overeenkomst geregeld zijn.

NIEUWE BOEKEN.

Weisz, Albert Maria, O.Pr., Die Kunst zu leben. 9. Aufl. 12°. (XX u. 562 S.) Freiburg 1914, Herder. M. 3.40; geb. in Leinw. M. 4.40, in Halbfranz M. 6.20.

Wurm, A., Vom innerlichen Christentum. (Kunst und Seele, I. Bd.; 40. (68 u. 60 S.) München 1914, Jos. MüLLER.

Bonn, Peter. Die hungersnot in unsern Crosstadten und wie man diese Quelle der Verbrechen verstopfen kann. 8° (86) M.-Gladbach 1914, Wolfsverein. Geb. M. 1.20.

Bolch, Franz. Die neuere Kritik der Entwichlungstheorien besonders des Darwinismus. Zweite Vereinschrift 1914 der Görres-Gesellschaft gr. 8° (136 S.) Köln 1914, Bachem. M. 2.40.

Brettle, Sigismund, O. M. Con. Die Kirche in der modernen Welt. Vörtrage für Gebildete. gr. 8° (222 S.) Paderborn 1914, Schöningh, M. 2.—

Brors, Franz X. S. J. Liebe oder die einzige Quelle des ewigen Glückes, gr. 8° (160 S.) Berlin 1914. Germania. ' i

Bumüller, Joh., Die Urzeit des Menschen. 3. Aufl. gr. 8° (308 S-) Köln 1914, Bachem M. 5.—; geb. M. 6.—