is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 24, 12-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEK SOCIAAL WEEKBLAD.

Toen zij de boekerij naderden, welke zich aan het uiteinde van het groote heerenhuis bevond, betastte AGNES een paar malen achtereen haar coiffure, natuurlijk om zich te vergewissen dat haar haardos nog onberispelijk zat. Reeds dikwerf had Fred deze, volgens hem ten zeerste afkeurenswaardige gewoonte opgemerkt; nog nimmer had hij echter AGNES zoo iets zien doen. ,,Wat is er toch aan je hoofd, Agnes?" vroeg hij. „Bekijk je het om te zien of het nog gegroeid is sinds Mary je iets in het oor fluisterde ?"

„Neen, lieve", antwoordde zij, terwijl zij hem goedig aanzag; „ik onderzocht of er ook al iets van de wijsheid, welke gij er in gezaaid hebt', was ontsproten."

,,Hallo, Fred", klonk een welbekende stem aan zijn rechterhand. „Goeden avond, juffrouw Agnes Ik ben in de wolken u beiden weer eens te zien " Het was zSiïi vriend, Charley Spencer.

Eenige stappen verder brachten hen bij de gezochte groep aan den ingang der bibliotheek — eenige meer bevriende jongelieden, die op dat oogenblik zich kostelijk amuseerden met een vroolijke geschiedenis, welke luitenant Hazleton vertelde, over een zoo juist opgerichte farm in het Westen. Beide jonge Drayton's werden met hartelijkheid begroet, en eenige vermakelijke avonturen, die luitenant Hazleton beleefd had, werden wederom opgehaald, met hier en daar een of andere geestige opmerking van een der jonge gasten.

Toen het gesprek een meer algemeene wending nam, richtte de jonge officier zijn schreden naar AGNES, en drukte haar zijn groot genoegen uit haar wederom te ontmoeten. Toen hij haar in herinnering bracht hoe hij dien avond in de sneeuw was getvallen juist voor het portier van het rijtuig, barstte zij in een zoo luiden schaterlach los, dat zij er zelf een oogenblik voor vreesde, hem nogmaals te hebben beleedigd. Iedere gedachte aan eene beleediging verdween echter ^ogenblikkelijk, toen hij haar verzekerde, dat het de gezelligste avond was, dien hij sinds zijn terugkeer in New-York had doorgebracht.

BOEKEN-ADVERTENTIEN.

Zoo juist verschenen:

KAPITAAL KN ARBEID

Roman uit de dagen der opkomst van de Engelsche Groot-Industrie en Vakorganisatie naar

LORD BEACONSFIELD.

Dit zeer interessante boek mag door niemand, die eenig belang stelt in de sociale beweging, ongelezen blijven. Het boek is spotgoedkoop.

Het telt 336 blz. en kost slechts 50 ct., fr. p.p. 60 ct.

FUTURA — LEIDEN.

DE NEDERLANDSCHE HANDELSPOLITIEK

TOT AAN DE TOEPASSING DER VRIJHANDELSBEGINSELEN DOOR

Dr. EMILE VERVIERS.

f3.60, fr p. p. f3.725. FUTURA. — LEIDEN.

Thans begonnen de dansen ; de luitenant inviteerde haar tot een wals; weldra waren beiden in de figuren van een verrukkelijken dans verdiept. Beiden waren volleerd in de danskunst en het was een lust voor de oogen het dansend paar over den spiegelgladden parketvloer te zien glijden. Van de balzaal begaven zij' zich naar de oranjerie, een heerlijken tuin van uitgezochte bloemen en welriekende geuren. Heel aan het uiteinde van dezen lusthof bevond zich een kleine koepel, — dien men de „paardenhoef" noemde — daar wuifden de palmen, en geurde een schat van de kleurrijkste bloemen. Een kunstig gesneden houten rustbank bood een aanlokkelijke gelegenheid voor den bezoeker — ook voor twee — om een weinig uit te rusten ver van het gezoem der balzaal en der salons. De luitenant kende dat plekje en was goed op de hoogte van al het aangename, dat daar was te genieten. Agnes had de plaats nog niet opgemerkt, en toen haar geleider haar verzocht binnen te gaan en plaats te nemen op de bank, wijfelde zij — doch slechts een oogenblik — om dan met een vlugge beweging haar japon bijeen te rapen, binnen te gaan, en plaats te nemen.

„Oh!" riep zij uit. „wat is het hier niet verrukkelijk" zich afvragend wat haar moeder zou zeggen als zij daar was. Maar haar moeder was niet daar, noch iemand anders, uitgezonderd een jonge man, die zich zoo beminnelijk trachtte voor te stellen, en de plaats ook „verrukkelijk" vond.

,.U houdt zeker veel van bloemen, juffrouw Drayton", begon hij.

„Kunt u zich iemand voorstellen, die- daar niet van houdt?" gaf zij ten antwoord. „Voor mij echter bezitten de bloemen in bosch en velden de meeste aantrekkelijkheid, vooral des morgens, bij het krieken van den dag. in de maand Juni bijvoorbeeld, wanneer de dauwdrup hare kelken en blaadjes als met even zo,ovele paarlen versiert.'.

(Wordt vervolgdJ.

HET SOCIALISME

DOOR V1KTOR CATHREIN S.J.

Vierde en vijfde duizendtal.

Opnieuw herzien en bijgewerkt.

EERSTE DEEL Begrip en Geschiedenis van het Socialisme.

XIV en 218 bladz. — Prijs f i.40, fr. p. p. f 1.50.

Dit alom zoo geprezen werk is opnieuw herzien en bij/gewerkt. Het bevat thans oa een uitgebreide Geschiedenis van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland.

Een uitgebreid prospectus wordt gratis en franco op aanvrage toegezonden.

FUTURA — LEIDEN.

Wie R. K. POLITIEKE en SOCIALE LECTUUR wenscht, schrijve om een Boekenlijst naar:

FUTURA — LEIDEN.