is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 45, 06-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strektheid der cultures, ontwikkeling der industrie, vooral der petroleumindustrie, zijn als oorzaken te noemen.

De ontvangsten zijn voor een groot deel afhankelijk van den oogst, daar de voornaamste bronnen van inkomsten de Spoorwegen, de douanerechten en de Staatsmonopoliën zijn. | i

Zoo zal men dan ook gedurende een jaar van misoogst zien dat de inkomsten verre beneden de raming blijven, echter komen deze door een daarop volgenden goeden oogst weer binnen hun normale grenzen.

De door den Europeeschen oorlog veroorzaakte oeconomische crisis heeft ook in Rumenië haren invloed doen gelden; eene oeconomische crisis is hier echter nooit van langen duur geweest; één goede oogst en de verliezen worden weer ruimschoots goedgemaakt.

Na het sluiten van den vrede zal dan ook in Rumenië spoedig eene opleving in alle takken van industrie en handel te bespeuren zijn als nooit te voren. V.

KORTE BERICHTEN.

Rectificatie. — In het artikel van Prof. Forstmann in

ons vorig nummer komt een zinstorende drukfout voor.

Op blz. 518, ie kolom, bovenaan, staat: ,,Immers, waar men welwillend op een fout meent te moeten wijzen, daar veronderstelt men een beter doel, dat de overhand heeft en dus de fout verdragen kan."

In plaats van doel moet gelezen worden deel.

Verzekeringsontwerpen. — Naast zijn «belastingvoorstellen heeft Minister Treub thans ook zijn wetsontwerpen, betreffende de Ziekte- en Invaliditeits-verzekeringen benevens de Memorie van Antwoord ter zake van de Staatspensioneering bij de Tweede Kamer ingediend.

Wat de Staatspensionering betreft, blijkt de Regeering ongeneigd den leeftijdsgrens van 70 jaar te verlagen, of de uitkeering van f 2.— per week te verhoogen. Wel zal de alsnog gehandhaafde uitsluiting der vroeger bedeelden uit het wetsontwerp verdwijnen.

De Radenwet wordt ingetrokken en door een geheel nieuwe Organisatie-wet vervangen.

De Ziekte- en Invaliditeits-wetten van Minister Talma worden in verschillende opzichten gewijzigd.

Wij hopen spoedig op deze verschillende wetsontwerpen nader terug te komen.

De toestand der arbeiders in Amerika is, blijkens een artikeltje uit Soziale Kullur, verre van schitterend. Terwijl de kapitalisten millioenen verdienen op de oorlogsleveranties, wordt den arbeiders belet door loonactie en staking hun positie te verbeteren en v!an den 'goudstToom een deel in hun leege zakken te doen afvloeien. De vakorganisaties worden tot enorme geldboeten veroordeeld, b.v. die der hoedenmakers in Juni j.1., toen zij gestaakt hadden, tot een boete van 250.000 Dollar (f625.000!); gewapende benden bandieten worden op de stakers afgezonden.

Ondanks de enorme oorlogswinsten zijn de prijzen der levensmiddelen ontzettend'gestegen. Prijzen als 21 k 23 ct. voor een liter melk, 15 ct. voor een pond brood, f1.14 voor een pond boter zijn waarlijk hoog.

Zelfs vleesch is met 10 a 25 pCt. gestegen. En dat, terwijl Amerika de wereld vrij om zich heeft en geen levensmiddelen van buitien af hoeft in te voeren.

ViQoral haken de arbeiders naar krachtige wettelijke bescherming en naar een rechtspraak, die niet onder' trustinvloeden staat. Feiten als dit, dat de OngeVial'lenverzekeringsweit van den Staat New-York door de rechtbank buiten werking gesteld wordt, zijn wel in staat:, een forsch ingrijpen te wettigen.

Eindelijk zijn dan ook door wllson eenigen tijd geleden „industrie-commissies" benoemd, uit arbeiders, patroons en onpartijdige personen bestaande.

En nu krijgt men gevallen ais het volgende, dat door een Amerikaansch blad verhaald wo,ndt:

„De Pullmann-Slaapwagen Mij. betaalt haar beambten 271/2 Dollar per maand. „D.a|t is dus een hongerloon!" zieggen de beambten. Maar de rijke maatschappij speculeert op de fooien. 1) Aldus spaart zij op haar 6soo beambten heel wat uit, en het publiek onderhoudt de beambten der Maatsch. De president is een zekere heer Lincoln, een zoon van den vermoorden president Abraham Lincoln. Loen de oommissie hem vroeg: „Als de fooien afgeschaft zouden worden, zjou de Mij. dan niet de loonen moeten verhoogen?" Toen zei de Heer Lincoln : „Ongetwijfeld!" „Dan zijn het dus eigenlijk de aandeelhouders der Pullmann-Mij., die de fooien ontvangen?" zei de voorzitter. En Lincoln, de ziqon van den grooiten vader, antwoordde zonder blozen: „Wiskunstig gesteld, is dat zeker juist."

De milliardair Schwab werd door den vakbondleider Johannsen beschuldigd aan zijn staaltrustbelangen reeds 5000 menschenlevens in den strijd tegen de vakorganisaties te hebben opgeofferd.

Omtnent de Rockefellers werd vastgesteld, dat zij een groot aandeel hadden in de bloedige stakingshistories in Colorado, dalt zie de Staatsbeambten omgekocht hadden tegen de stakers, dat ze honderdtallen bandieten met revol¬

vers op de stakers en hun gezinnen hadden afgestuurd, dat de gezworenen in de stakingsprocessen onder hun invloed stonden, enz.

Wat leven we toch in een heerlijken tijd van beschaving¬

en viQoruit|gang!

1) Het komt ons voor, dat dit voor Nederlandsnhe norm nipt op¬

heel onbekende klanken zijn.

Geheelonthouding en verzekering. — In 1840 werd een geheelonthouder door een levensverzekering afgewezen, als zijnde ,,gekrenkt in zijn geest, daar hij Gods goede gaven versmaadde." De afgewezen candidaat stichtte toen de United Kingdom Temperance and General Provident Institution, die ook matige alcoholgebruikers aannam. The Med. Record herinnerde kort geleden aan de groote statistiek dier instelling, waaruit wij overnemen, dat totenmetigoi de sterfte onder de matige drinkers gemiddeld 4 per iooo hooger was, dan men verwachtte volgens de berekening uit de sterftelijsten, en die onder de geheelonthouders 257 per 1000 lager. Vooral op den leeftijd tusschen 30 en 50 jaar was de sterfte onder de matigen belangrijk hooger. En dat de geheelonthouding ook een gunstigen invloed heeft op het voorkomen van ongevallen, bewijst wel het feit, dat een Amsterdamsche ongevallenverzekeringsmaatschapipij extra premiekorting geeft aan geheelonthouders.

ONTVANGEN BOEKEN.

Population: a Study in Malthusianism, bij Warren S. thompson, Ph. D., Instructor in Sociology in the University of Michigan. — New-York, Columbia University. Longman, Green & Co., Agents. London: P. S. King & Son Ltd. 1915. — 216 blz.

Natienalization of Railw{ays in Japan, bij flshiharu Watarai, Ph. D., Formuly Assistant Councillor in the Imperial Board of Railways, Japan. — New-York. Columbia University Longmans, Green & Co., Agents, London: P. S. Ktng & Son Ltd. 1915. — 1 56 blz.