is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 48, 27-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agnes had het ontbi lt vnnr 7üTfA^ i ..

r4- ~ Xrr.: -

T7 , — ~ ainAKijNe tot aan de

traD. Ken nno-pnKD D i i_,

scheidend hw7 , m6t t6genzin van elkander

„li. , ' Z1J daar noS staan, en toen zij ten slotte

haaT hand611 aflgc'lame nachtrust wenschten, nam Fred

taal «° brVe r ">* lipI>en' ™* * «m.

Keieden tot hp "" °? ■■*""">'«, nog niet lang

geleden tot hem gesproken, ook mochten hebben jjehad

de Wik &CWelger^ had ziJ'ne liefdesverklaring te aanhooren

elkander t™6 Z'J t0t hem 0Pza®> toen hunne oogen

w ^ STEï vervKlde zijne ziel met °^t»PreL

jk geluk Die blik openbaarde hem eene liefde welke i] onder hare woorden trachtte te verbergen.

Toen Catharine hare kamerdeur achter zich had ee loten, begon z-y haastig al hare bagage bij elkander te zoeken voor haar vertrek. Gewoonli/zeer ordelS Ï het inpakken van hare verqrVnll^nri^

u j , ——^ubtuines en benonrho-H

heden, scheen het haar, alsof dien avond ,lles Zor!en ag en verward op de verbitterendste manier. Hare Re dachten waren elders, zoodat zij ten lange laatste besloot b gaan zitten en alles eens nauwkeurig te overwegen Zij was zich bewust van het vreeswekkend conSct usschen haar hart en haar geweten. Haar hart was ver

Van geluk ~ Ver™ld van dat zoete geluk, dat eene

DEZE WEEK VERSCHIJNT:

MEDITATIE'S

voor ontwikkelde katholieken

gedurende den

ADVENT- EN KERSTTIJD

DOOR

V. A. SPRENGERS

PASTOOR TE KERKDRIEL

Dit keurige boekje in handig formaat kost slechts 4° ct- fr. p. p. 45 ct.

FUTURA—LEIDEN

Vragen en Antwoorden,

naar aanleiding van onze Kinderwetten

door

Leo van Westenburgh,

met eeni voorwoord van Mr. L. j. M. Basquin Hoofdinspecteur van de Rijks-Tucht- en ' -Opvoedingsgestichten.

In het correspondentie-blad van de vereeniein? van Directeuren en Directrices van Rijks- en ParticS On

Zbev?r"Ch'e!;. Ieen ™j '< »°> vari een wamie aanbeveling van dit werkje: wanne

slechts' Cotrr0fnUttig' onontbeerhjke werkje kost siecnts 50 ct., fr. p. p. 55 ct.»

FUTURA, Leiden. |

BOEKEN-ADVERTENTIEN.

TnUWm Sma!kt rnneer ziJ °Precht bemind wordt door

D°Ch *

haar. dat ™ „vl Haar geweten waarschuwde

aan a, Diindeiings moest overgeven

Met eenTtem haar hart overstroomden.

die innerli ^ tegensPraak ^dc, schreeuwde

innerlijke raadsman tot haar- Wat 7al r,„

liefde of plicht?" " Zal nU zegcvieren,

drntTgZam7hand Wg haar gdaat een vastberaden uitvuistjes§balde' ^ °°gen Sl°0t' en hare kleine

sldnby o ' zu ^ t0t zichzdf : »catha™

fvEY, tot hier, en niet verder." Neen' Ik — wil

met. Ik wil nimmer mijn hart geven aan een man

zyn hart met het mijne niet wil leggen op het altaar en me, m,j blijvra „ ïoor ^

Heilig Hart van Onzen Lieven Heer."

bedekkend^6 haar geIaat met d« handen

bedekkend verhief zij hare ziel tot God en bad- O

heüSen wil at Vk ^ U' ^ de ««*> Uwn

wil gesdiTedeP nne" *" * ^

Toen zij schielijk opstond en zich naar haar bureau

o,iiz°rm,ie omver-dw me' ^

Een oogenblik later werd er aan de deur getikt. (Wordt vervolgd).

Verschenen :

Joseph von Görres

en

De Kerk van Duitschland in zijn tijd (1776-1848)

door J. B. VAN DIJK.

Een lijvig boek, met prachtig verwerkte rijke stof. 1 1-90, fr. p. p. f 2.02^.

F UTURA, Leiden.

de oorlog

en gods voorzienigheid

door

J. D. J. AENGENENT, Pr.

Prijs 30 ct., fr. p. p. 33 ct.

aUeTlade°n^ acbuete.* merkwaardige brochure, die in bladen zeer gunstig beoordeeld werd. O.a. schrijft:

lo™2rt!*?:' "DC Vragen' h°e de verschrikkelijke oorGoddelijke L J • T, ^ wereldbestuur van een derde her • V°°yZlemgheld' en waarom God niet verhin-

schuld v.V H "ge ,2°ndlge dHjven van hen' °P wie de Chuld van dezen oorlog drukt, worden in deze brochure

held vTtoT^"6 ^ met Cen aIg6heele afd0-d

n toelichtingen en bewijzen beantwoord. Helder beogend en duidelijk voorlichtend, behandelt de schrijver het vraagstuk in zijn diepste diepte, opwerpingen makend en nieuwe moeilnk-h^H^r» 0+^11—j

leggend." °lcucuu en ze ten voUe weer-

FUTURA — LEIDEN.

Wie R. K. POLITIEKE en SOCIALE LECTUUR wenscht, schrijve om een Boekenlijst naar:

futura — leiden.