is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 14, 1915, no 50, 11-12-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, wat betreft: geschikte fabrieksterreinen, goede verkeersmiddelen, gas en electriciteit en de gewenschte arbeidskrachten ?

Zoo de factoren nog niet aanwezig zijn, bestaat er dan kans die tot stand te brengen en is daarbij hulp van gemeente, provincie of rijk wenschelijk ?

Welke maatregelen kunnen in het algemeen ter bevordering van de Nederlandsche exportnijverheid worden genomen ?

Maakt de Nederlandsche exportnijverheid voldoende gebruik van den consulairen dienst ?

Kan door den consulairen dienst redelijkerwijze meer worden gedaan voor de uitbreiding van de Nederlandsche exportnijverheid ?

Is het wenschelijk dat de maatschappij van Nijverheid Kamers van Koophandel in het buitenland bevordert ?

Zoo ja, welke plaatsen komen daarvoor in aanmerking ?

Terzelfder einde heeft genoemde Maatschappij aan den Minister van Landbouw verzocht, mannen van praktische ervaring, bekend met de prestaties van onze industrie, erop uit te zenden, om onze nijverheid in het buitenland te bevorderen door zich op de hoogte te stellen van de verschillende toestanden en daaromtrent onze industrieelen van advies te dienen.

De socialistische Internationale. — Deze schijnt dan toch wel het stervensuur genaderd te zijn, nu men reeds tracht een andere instelling te vormen. Daartoe toch zijn een aantal sociaal-démocraten uit alle landen — Nederland was vertegenwoordigd door mevr. H. Roland Holst — te Zimmerwald in Zwitserland samengekomen, hebben daar de bestaande sociaal-democratische organisatie geducht afgebroken en een nieuw program ontworpen. Natuurlijk stonden de vertegenwoordigers los van hun partij. Na hunne plannen vastgesteld te hebben, zijn zij huiswaarts gekeerd, om geestdrift te wekken onder de zoo „bewusten". Zij zullen vooral wijzen op de duizenden jeugdige invaliden, weduwen en weezen, verwoeste steden en dorpen, vernietigde industrie, de ondragelijke schuldenlast van Staten en gemeenten, en op de wanhoop en ellende, die overal heerscht. Niet echter om troost en opbeuring te brengen, of om medelijden en naastenliefde op te wekken, maar om aan te zetten tot omwenteling en revolutie, in den tijd, die aanbreekt, wetende, dat minder treurige toestanden in het verleden tot een volksoorlog hebben geleid. Met het oog op de toestanden na den oorlog, de algemeene verbittering onder de volkeren, de massa-ellende, de economische verwarring, de verzwakking der ordelievende organisaties, zou het Zimmerwaldsche protest een gevaar kunnen blijken te zijn. Een aansporing is het dus tevens aan de christelijke organisaties, op haar hoede te zijn, en zich steeds meer te versterken.

Maximum-arbeidstijd in Portugal. — Portugal heeft een nieuwe wet, die den arbeidstijd regelt.

De maximale arbeidstijd is 10 uur per dag, 60 uur per week. Ook de huisindustrie valt eronder. Evenzoo 't kappersvak, maar uitzondering is toegestaan voor tentoonstellingsarbeid, landbouw, zoutexploitatie, logement- en handelsbedrijf.

In staatsbedrijven en in fabrieken, die met ongezonde en vergiftige stoffen werken, en in de mijnen is de maximum arbeidstijd op 8 uur per dag, 48 uur per week gesteld.

Nachtarbeid (van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's 's morgens) mag slechts gedurende 8 uur verricht worden en moet betaald worden met het loon van 10 uur dagwerk.

Overwerk mag alleen met toestemming van den inspecteur van den arbeid geschieden in uitzonderingsgevallen en soms in bedrijven, die met stoffen werken, welke aan spoedig bederf onderhevig zijn. 't Loon moet 1/3 hooger zijn dan 't dagloon.

De wet geeft de regeering volmacht om ook voor het spoorwegpersoneel regelingen te treffen; hier mag echter de dagelijksche arbeidstijd 12 uur zijn. Het komt ons ongegrond voor, dat voor deze groep een zoo ongunstige uitzondering gemaakt wordt, 't Spoorwegpersoneel heeft toch geen sinecure.

De vakvereenigingen in Engeland. — De 3.928.191 leden van de vakvereenigingen in 1913 zijn in 1914 met 0,8 pet. toegenomen, zoodat de 1123 Trade Unions in Engeland en Ierland thans 3.959.863 leden tellen. Sinds 1910 is dit een toename van 65 pet., sinds 1895 van l72lh Pc:t- Toch was de toename in 1914 niet zoo groot als in 1913; zelfs waren er groepen, waar achteruitgang viel waar te nemen. De ,,General Labour" ging vooruit met 33.000 leden of ïoi/2 Pct-> terwijl de Workers' Union steeg van 91.000 tot 159.600 leden.

Het aantal bonden van vakvereenigingen aan het einde van 1914 bedroeg 119 met 4.791.950 leden, een vermeerdering van 3.2 pet. sinds 1913 en van 41.9 pet. sinds 1910.

Het aantal Trades Councils bedroeg 312 met 1.588.386 leden, of een vermeerdering van 5.2 pet sinds 1913 of 561/2 pet. sinds 1910

Het aantal georganiseerde vrouwen in 1910 bedroeg 221.915, in 1913 was dit gestegen tot 357783 en in 1914 verminderd tot 352.944. Ruim 70 pet. van dit aantal n.1. 249.022, zijn werkzaam in de textielindustrie.

Verbruiks-cöoperaties in den oorlog. -— Ondanks de ongunstige omstandigheden, die voor de Duitsche coöperaties gelden, nu zoo'n groot deel der verbruikers in de loopgraven ligt en de koopkracht der gezinnen enorm verminderd is, hebben de meeste nog een vooruitgang in omzet te boeken. De Zuid-West-Duitsche Bond van Coöp. Verbruiksvereenigingen heeft in het eerste halfjaar van 191 5 haar omzet op 19.598.274 Mk. zien stijgen, ('t ie halfjaar 1914 was 18.316.613 Mk.) De N. W.-Duitsche Bond klom in de eerste vijf maanden van dit jaar, vergeleken met dat van het vorige op 37.249.231 Mk. (1914:33.063.080 Mark).

De Middelduitsche Bond liep een weinig terug. MaartJuni van dit jaar was het 10.758.995 Mk'., 't vorig jaar 10.782.418 Mk. De Brandenburgsche Bond zette in Mei en Juni 1914 voor 7.224.404 Mk. om, in dezelfde maanden van 1915 7.797.247 Mk.

NIEUWE BOEKEN.

W. H. Hamilton, Readings in current economie problems. Chicago, University of Chicago Press, 1915. — D. 2.25.

L. C. Marshall, C. W. Wright, J. A. Field, Materials for the Study of elementary Economics. Chicago, University of Chicago Press, 1915. — 18 en 928 blz. D. 2.75. II

Outlines of Economics, developed in a Series of Problems. Chicago, University of Chicago Press, 1915. — 15 en 144 blz. D. 0.50.

American Sociological Society. Papers and Proceedings. Chicago, University of Chicago Press, 1915. — 202 blz. D. 1.50.

J. H. Ashworth, The Helper and American Trade Unions.

Baltimore, John Hopkins Press, 1915. — 134 b\z. Ernest Barker, Political ThoUght in England from Herbert Spencer to the Present Day. New-York, Henry Holt & Co., 1915. — 251 blz. D. 0.50. C. L. Becker, Beginnings of the American People, Boston, Houghton Mifflin & Co., 1915. — 279 blz. D. 1.25. ' f ' ! '

D'Estournelles de Constant, America and her Problems. New-Yorkv Macmillan, 1915. — 545 blz. D. 2.—.