is toegevoegd aan je favorieten.

Noord en Zuid; taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van onderwijzers, ..., jrg 22, 1899, no 6, 01-06-1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des volles, Be wilde eend, Kosmersholm, De vrouw van de zee, (Fmen fra Havef) , Hedda Gabler, Bouwmeester Solness bewijzen dit alles meer of minder duidelijk. In al deze stukken wil de man, de menschheid hervormen, en is het voorwerp der vrouw de man, dien zij liefheeft. Ook in zijn laatste stukken Kleine Eyolf en Johan Gabriel Borkman (de tragedie van den zwendelaar) is de verhouding der echtelieden een hoofdmotief.

Dk. K. Poll , Brom. Dit woord komt bij de Zuidnederl. kluchtspelschrijvers De Bie en Ogier voor in de beteekenis van drinkgelag, drank. Vgl. onze uitdrukking : „hij heeft een brom in "

B. H., Kleinigheden uit de Spraakleer. V. Bijvoeglijke bepalingen. De verschillende gevallen worden genoemd en besproken. In een mud aardappelen, prins Maurits heeft men een quantitatieve en een qualitatieve bijstelling. Met een voorzetsel in : een ezel van een professor, een toren van 50 Meter. Met als : met een vrouw als zij moet men voorzichtig wezen

J. Koopmans, Maerlant-studie'èn. IY. Maerlants Kruisridders. Het derde boek van de vierde partie van den Spiegel Historiael behandelt synchronisties het begin der kruistochten. Het heele verhaal is een amalgama van ongeordende en onkrietiese bestanddelen vermengd met de juiste voorstelling van werkelike feiten, en dit vermeerderd met tal van tusschenverhalen , die de uiting zijn van het geloof aan de voortdurende waakzaamheid van de Goddelike voorzienigheid, en de rechtstreekse tussenkomst van God en de Heiligen in het lot van individuen en volken. Misschien is deze eindelooze rijmkroniek een nationale bewerking van Vincentius op verzoek van den graaf van Holland. Zijn geschiedverhaal, zijn beschrijving van Konstantijn, Karei de Grote, Godfried van Bouillon, van St. Amand en andere heiligen , is zooveel mogelijk een verheerlijking van de kerk en legende en historie worden voortdurend door elkaar geward.

Dii. B., Uit de praktijk. Een schetsje uit Analecta II wordt bestudeerd, aanschouwelijk gezegd en door jongens, die dit het best kunnen , uitgebreid.

Kleine meededeehngen over boekicerken. Mittelniederdeutsche Handschriften m Norddeutschland und den Niederlanden von C. Borchling. „Het belang van deze verzameling is voor de studie van 't mndd. niet te hoog te schatten. Ook voor de geschiedenis bevat het veel; niet alleen van Noordduitschland , maar ook van Friesland." Van