is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 15, 1916, no 5, 29-01-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71/2 ets. per week; — een, die f6.50 verdient, betaalde volgens Talma 6 ets. — volgens Treub ioi/2 ets. per week; — een, die f 11 verdient, betaalde volgens Talma 11 ets. — volgens treub 131/2 ets.; — een, die f17.50 verdient, betaalde volgens Talma 20 ets. — volgens Treub 28 ets.

Is het zoo'n flinke schrede voorwaarts, dat, terwijl de premie der arbeiders wordt verhoogd, de premie, door de werkgevers te betalen, wordt verlaagd. Zoo bedroeg de premie voor de werkgevers bij Talma 16 tot 24 ets., maar bij Treub in alle loonklassen — 111/2 ets.

Is het zoo'n flinke schrede voorwaarts, dat de invaliditeitsrente slechts voor 14 0/0 der verzekerden hooger, maar voor 86 o/0 der verzekerden öf gelijk öf aanzienlijk lager zal wezen? De inleider der resolutie, duys — de „verzekeringsspecialiteit", zooals Schaper hem op het Congres van Utrecht in 1911 noemde — beweerde nu wel: Bij Talma „moesten de arbeiders door middel der Tariefwet heel wat meer opbrengen." (H. V. t.a.p.) Dat kan Duvs beweren, maar bewijzen? Maar heeft Treub niet een dividend-belasting ingediend? En staat die belasting niet op het lijfstje Ider 5. D. A. P.P En worden door die belasting niet de arbeiderscoöperaties, dus de arbeidersinkomens, ook op indirecte wijze getroffen?. ..

Is het zoo'n flinke schrede voorwaarts, dat, terwijl de invaliditeitsrente bij Talma steeg, zij bij Treub afloopt en ten slotte uitloopt op een aalmoes van f 2 per week bij de gratie van het gemeentebestuur? Daar is DUYS ook niet over te spreken. Hij' zeide: „De eisch ware wellicht (ach, hoe vriendelijk en voorzichtig!) te stellen, dat wie eenmaal invaliditeitsrente krijgt, die moet houden tot den dood." (H. V. t.a.p.) Wellicht wordt die eisch door de 5. D. A. P. gesteld. Wellicht! Maar zoo zeker als hij door Treub zal worden afgewezen, even zeker zal de S. D. A. P. daarop amen! zeggen. 1 I I

Is het zoo'n flinke schrede voorwaarts, dat een arbeider, 70 jaar en door ouderdom invalied geworden, na altijd zijn premie voor de invaliditeitsverzekering betaald te hebben, uit dat fonds geen cent krijgt, maar, wanneer hij behoeftig is, zijn hand mag uitstrekken naar de bedeeling van f 2 per week, nadat ten minste eerst het gemeentebestuur zijn toestand onderzocht en hem behoeftig geoordeeld heeft? Bij Talma — zOo zeide Duys. ... op z'n Zaandamsch, zullen we maar zeggen — „plakte je je zelf naar den bliksem." (H. V. t.a.p.) Wat beduidde dat? Maar enfin. Bij Treub — had hij kunnen zeggen — moet je betalen om... ten slotte bedeeld te worden!

Blijkens hetgeen wij hier opgesomd hebben, kan men het wetsontwerp-TREUB tegenover Talma onmogelijk „een schrede voorwaarts" noemen, laat staan een flinke schrede voorwaarts!

„Wij zullen — zoo sprak duys — de christelijke arbeiders toch moeten wijzen op de voordeelen, die Treub boven Talma biedt." (H. V. t.a.p.) Alleen op de voordeeten en niet op de nadeelen ? Dat is toch zéér

eenzijdig! Maar dit blijkt in het genre van DUYS te liggen. Want volgens het verslag van Het Volk vertelde hij in zijn inleiding van de verhooging der arbeiders-premies en verlaging der werkgevers-premies bij Treub totaal niets of — om het in zijn dialect te zeggen —: ,,geen bliksem"!

De resolutie over het ouderdomspensioen werd ingeleid door Schaper. (H. V. t.a.p.) Wel verklaarde hij: „Wij zullen dit ontwerp met alle kracht trachten te verbeteren." Maar: „Ook zonder dat is echter het ontwerp-Treub een verbetering, vergeleken bij1 de wetTalma." Dus ook zonder verbetering zou het ontwerp van Treub nog wel voor de S. D. A. P. aannemelijk zijn ? Dit „teleurstellend" wetsontwerp , zooals het vroeger heette?

„Het pensioen is premievrij" — aldus schaper. Of dat juist wel heelemaal waar is? Premievrij? Maar, gelijk Snoeck Henkemans (De verzekerings-plannen van Minister Treub, 7, 8) opmerkt: „Talma waarborgt invaliditeitsrente en ouderdomsrente en eischt daarvoor premie. Treub verhoogt de premie, verlaagt de ouderdomsrente en maakt haar bezit onzeker... De ouderdomsrente moge premievrij zijn, de werkman zal het wel willen gelooven; maar hij zal ondervinden, dat zijn wekelijksch premiebedrag niettemin is gestegen." — Premievrij? En de pensioenbelasting dan? Schaper zeide wel: „Wij willen niet het geld door een pensioenbelasting, maar uit andere middelen opgebracht zien." Dat is de kwestie niet: wat gij wilt of niet wilt. Het gaat hier over het wetsontwerp-treub. Wtelnu, treub stelt voor: staatspensioen èn pensioenbelasting. Want, al zijn zij ook in twee afzonderlijke ontwerpen voorgesteld, toch staan zij naar de bedoeling van den voorsteller met elkander in het nauwste verband, gelijk ook uit het schrijven van den Minister aan den Voorzitter der Tweede Kamer blijkt. Dus wat Treub voorstelt, is hetgeen nleboer noemde: „een verkapte premiebetaling". Bijgevolg kan Schaper het staatspensioen van Treub, zonder oneerlijk te zijn, niet „premievrij" noemen.

Schaper deed in zijn inleiding wel zijn best, om het „teleurstellend" wetsvoorstel van Treub aannemelijk te maken. „Behoeftigen" waren volgens hem: „allen, die het pensioen noodig hebben" en later: „arbeiders en met hen gelijkgestelden". „Treub noemt dat behoeftigen" — zei hij. Of hij' het zelf geloofde??

En welk een „fraaie" voorstelling van zaken gaf Schaper! Hij zeide: „Het pensioen van f2 van Talma wordt bij Treub f3; Talma geeft pas f3 als man en vrouw beiden loonarbeid verricht hebben. Dit zijh onvervalschte voordeelen." En dit is vervalschte waarheid! De ouderdomsrente van Treub bedraagt toch ook f 2 en wordt voor man en vrouw f 3, welke zij' alleen krijgen, als zij behoeftig geoordeeld zijn. Terwijl dit bij Treub iets blijvends is, was het bij Talma een overgangsmaatregel. De wet-talma, eenmaal in werking, schonk immers veel meer. Zoo zou b.v. de 70jarige arbeider, die f14 of f 18 per week verdiende, bij talma een uitkeering van f470 of f5.60 per week

A A/To 1 v T-»oH 1~i 11 nrpmip» \r>n,rvr '