is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 15, 1916, no 18, 29-04-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen, noch op het grootste deel van het platteland is deze te boekstaven.

Alleen in de oostelijke grensprovinciën is door de bovenopgegeven redenen een overschot van arbeiders van een bepaalde categorie aanwezig.

Hoezeer ook de arbeidsbemiddeling in den batsten tijd in ons vaderland vooruit is gegaan en in welk een groots mate ook moeite gedaan wordt te trachten werklooze arbeiders uit de eene plaats te doen werken in een andere, zoo blijkt het dat een eenigszins belangrijke verplaatsing van werklieden op zeer groote bezwaren stuit.

De arbeiders in de plaats, waar werkgelegenheid zou kunnon gevonden worden, zien de komst van de „vreemde" collega's in het algemeen met een weinig welwillend oog aan: dan zijn er bijna altijd bezwaren aan verbonden, om deze laatsten te huisvesten, zelfs ingeval men deze slechts tijdelijk onder dak wenscht te brengen.

Bij tegenstrijdige berichten omtrent de arbeidsmarkt in een bepaald vak moge dit zeker niet uit het oog verloren worden. ' ! 1

Ook thans worden ten einde een beeld te geven van de afname der uitkeeringen in verband met de werkloosheid, eenige cijfers gegeven.

Staat van uitgekeerde ondersteuningen.

Januari 1915. Juni 1915. December 1915.

_ ■ Aantal In het geheel In het geheel Uitgekeerd Uitgekeerd In het geheel

inwoners. uitgekeerd uitgekeerd door de werk- door de lokale uitgekeerd uitgekeerd

per inwoner, per inwoner, loozenkassen. steuncomités. per inwoner.

Amsterdam en Watergraafsmeer . . . 595258 f 0,99 f 0,61 f87273,— f202 570,—f289 843,— f0,49

Dordrecht .... 48984 0,44 0,14 1 039,— 2895,— 3 934'— 0,08

's Gravenhage . . . 301 5.1 0,23 0,23 4 4x9>— 20587,— 25006,— 0,08

Maastricht .... 3^ 759 0,26 0,26 1685,— 3 276,— 4961, 0,13

Rotterdam .... 459 357 0,41 0,41 445°>— 149622,— 154072,— 0,34

Utrecht 124415 0,20 0,20 3697— 7 H5 — 10842,— 0,09

Uit dezen* staat blijkt, dat in het bijzonder de teruggang te Amsterdam zeer belangrijk is. De totale uitkeeringen, die in Januari pl.m. f 590.000 bedroegen, daalden in

December tot de helft. Alleen Rotterdam toont een minder gunstig beeld. In December werd per hoofd iets meer uitgekeerd dan in Juni j.1. Zulks moet niet zoo zeer worden toegeschreven aan den teruggang van den economischen toestand in die gemeente, dan wel aan een zeer belangrijke Verhooging van het peil der uitkeeringen. Met name werden voor onderstand in den vorm van kleederenverschaffing zeer belangrijke bedragen besteed.

Een goed beeld van de verbetering van de arbeidsmarkt wordt gegeven door het verloop der uitkeeringen krachtens de noodregeling-TREUR door de werkloozenkassen.

De bedragen door deze in totaal uitgekeerd en vermeld in de tot heden verschenen economische nota's blijken uit den volgenden staat.

Amsterdam en

Het Rijk. Watergraafsmeer.

Februari 1915 . . . . f 263613,21 f 182876,50^

Maart ,, .... 239325,41 166003,95!^

April „ .... 213490,26!^ 155696,71^

Mei . . . . 201744,31 145881,35

Juni 169254,74 129630,36

Juli „ .... 213300,15 163079,52

Augustus 171 052.07 125 189,09

September ,, .... 171 126,21 127 173,25

October „ .... 180759,01^ 141763,22!^

November ,, .... 121515,76^ 90932,23

December „ .... 131 424,54^ 87 272,65!^

Deze zeer belangrijke teruggang wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verbetering van den toestand in de hoofdstad, zooals uit de laatste kolom blijkt.

Inderdaad is te Amsterdam steeds het leeuwendeel der noodregeling uitgekeerd.

De gemeente die in belangrijkheid ten opzichte van de uitkeeringen op Amsterdam volgt, is 's Gravenhage, waar deze echter in de ongunstigste maand van 1915 (Februari) niet hooger liepen dan f 9785,86, en in November j.1. daalden tot 3.353.78 om vervolgens in December tot f 4.419.27 op te loopen.

De gemeenten, op de Residentie volgende, die de meeste uitgaven te dien opzichte vroegen, waren Hilversum en Rotterdam.

De uitkeeringen, die te Hilversum in Februari 1915 f 7.313.87 beliepen, bedroegen in December nog f 4.239.02.

Te Rotterdam daalden de uitkeeringen van f 7.436.82 tot f 4.450.18.

Opgemerkt moge worden, dat de havenarbeiders, die in laatstgenoemde gemeente het meest door de werkloosheid getroffen zijn, niet bij een werkloozenfonds zijn aangesloten.

("Wordt vervolgd.) BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

ACT// VOOR ZONDAGSRUST.

Binnenkort zullen Patroons en Werklieden in het Kappers- en Barbiersbedrijf te 's Gravenhage een poging dotn otn ook daar ter stede niet meer op Zondag te arbeiden

ook de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust steunt dit pogen krachtdadig.

Dit nuttig streven zal wel succes hebben, want de samenwerking tusschen weikgever en werknemer kan zoo gemakkelijk tot het doel leiden. En vooral als de derde factor: het publiek, wil medewerken dan zal in weinig tijd alweer een groot aantal onzer medeburgers helt geluk smaken van één dag per week zich-zelf te zijn, één dag vrij te zijn, één dag te rusten om met hernieuwden werklust de overige dagen van de week den arbeid te verrichten..

Zes dagen zult gij arbeiden en den zevenden rusten