is toegevoegd aan je favorieten.

Katholiek sociaal weekblad, jrg 15, 1916, no 21, 20-05-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De laatste maanden van zijn leven begon hij dit in te zien.

En zijne vrienden dachten aanvankelijk: het sterke gestel van dezen man zal over de kwaal, die hem heeft! aangetast, wel zegevieren.

Het heeft zoo niet mogen zijn.

Dr. BOS is voor ons vaderland en onzen Middenstand verloren.

Doch zijn geest en zijn werken zullen nog jaren bij ons blijven.

En zelfs onze nakomelingschap zal nog kunnen genieten van het schoone erfdeel dat Dr. BOS haar naliet.

Katwijk (Rijn). ■ A. Kellenaers.

DE ECONOMISCHE TOESTAND IN DE TWEEDE HELFT VAN 1915,

DOOR MINISTER POST HU MA. - VII.

Omtrent de distributie van graan en meel moge het volgende worden medegedeeld.

In de laatste „korte opsomming van cijfers en feiten" werd de gestie van het graanbureau vermeld tot i October 1915 Nadien zijn de volgende mededeelingen omtrent de werkzaamheden van het Rijksbureau, dat deze distributie behartigt, van belang.

De prijs der Regeeringstarwe, 27 September vastgesteld op f 370 per last, werd met ingang van 13 November verlaagd tot f 34°, hi verband waarmede de bloemprijs werd verlaagd van f 19,25, tot f 18.25 Per 100 K.G. en de meelprijs van f 16.35 °P ^ :5-25 PeT 100 K.G.

De maximumprijs van brood per K.G. contant, afger haald aan bakkerij of winkel werd met ingang van 18 November verlaagd voor: gebuild tarwebrood van 23 ct. op 2 25 ct. (andere soorten gebuild tarwebrood naar evenredigheid), gebuild tarwebrood gebakken onder rabbinaal toezicht van 24 ets. op 23I/2 ets., ongebuild tarwebrood (bruinbrood) van 20 cents op 19 cents.

Met ingang van 29 December werden deze prijzen verhoogd voor tarwe tot f '368 per last, voor tarwebloem' tot f 19,25 per ioo K.G., voor ongebuild meel op f 16,50 per 100 K.G., terwijl de mïudmum-prijs van gebuild tarwebrood werd gebracht op 23 ets. per K.G. (andere soorten gebuild tarwebrood naar evenredigheid^, van gebuild tarwebrood, gebakken onder rabbinaal toezicht op 24 ets. per K.G. en van ongebuild tarwebrood (bruinbrood) 20 c.ts.

Met ingang van 1 5 December werd de prijs van Regeeringstarwemeel bij verkoop op meelkaart gebracht van 16 ets. op 14 ct£. per K.G., terwijl het meel aan de gemeenten nadien wordt geleverd voor f 11.80 per 100 K.G.

De volgende Maisverkoopingen werden gedurende September, October, November en December gehouden: 6 September te Rotterdam. . 1500 tons Mixed maïs; 20 September ,, Rotterdam . . 2000 „ „ „

24 September „ Amsterdam. . 2500 „ „

4 October „ Rotterdam . . 2500 „ „ „

11 October „ Amsterdam. . 2200 „ „ „

18 October „ Rotterdam . . 3000 „ „

25 October „ Rotterdam . . 15°° „ » » 30 October „ Rotterdam . . 3200 „ „ „ 29 November „ Amsterdam. . 1900 „ La Plata maïs.

Verder werden er op 2 September te Rotterdam 230 balen maïsbloem geveild.

Van Amerikaansch meel werden bij veiling of inschrijving te koop aangeboden:

_

50.000 balen te Rotterdam op 2 September, verkocht; 100.000 „ „ Amsterdam op 27 September onverkocht

19.000 balen;

100.000 „ „ Rotterdam op 19 October, onverkocht

63.385 balen;

75.000 „ „ Amsterdam op 15 November, verkocht; 100.000 „ „ Rotterdam op 7 December, onverkocht

1.313 balen;

87 359 „ „ Amsterdam op 17 December, onverkocht

4.418 balen;

100.000 „ „ Rotterdam op 29 December, onverkocht

1 52 balen.

Sedert September werden te Rotterdam in veiling verkocht op 1 November 420 ton Western-rogge 2., en bij inschrijving op 16 November 650 tons.

Bij inschrijving werd op 30 October te Rotterdam verkocht c.a. 1500 tons jgerst en op 16 November c.a. 500 tons.

De prijs, waarvoor de mais berekend werd bij ruiling tegen rogge bedroeg tot 30 October voor mixed maïs f-.tc *>n vnnr T a Plata maïs f 18 s Der last vtan 2000 K.G.

hprlmpp- nriis tot 6 November respectievelijk

— — X J 1

f220 en fx90; tot 13 November respectievelijk f 220 en

f 195; tot 20 November t 225 en x 200.

Na 20 November werd slechts La Plate geruild tegen den prijs van f210 tot 27 November en tot 1 Januari voor f215 per last.

In September is geruild 4°° ton-

In October „ „ 1100 „

In November „ „ 2200 „

In December „ „ 4066 „

Door, de Regeering is aan inlandsche tarwe van een hectoliter gewicht van 75 K.G. gekocht:

In September 1.823.720I/2 K.G. tegen f 300 per last. „ October 1.727.375 K.G. „ - 290 „ „ „ November 79.360 K.G. „ - 300 „ „ „ December nihil K.G. „ - 3°° » » Voorts is aangekocht:

September. October. November. December. K.G. K.G. K.G. K.G.

Buit. tarwe 39.693.75° 78.3°o.ooo 93-579-S75 26.631.270 Maïs. — — 14.819.000 1.271.570

Gerst . . 4.500.000 —

Lijnkoeken. — —

Am. Meel . — ■

Am. Rogge 13.923.438 1.826.875 5.000.000

Gedurende de laatste vier maanden van het jaar 1915 zijn 9 gemeenten overgegaan tot de goedkoope broodvoorziening en hebben 12 gemeenten die voorziening gestaakt; tegen uit. December hadden in totaal 791 gemeenten eene regeling tot verstrekking van goedkoop tarwebrood; de bijdrage van het Rijk bedroeg einde des jaar in totaal

f io.267.6o8,67V2-

Aan de fabrikanten van roggebloem is gedurende November en December in totaal efene hoeveelheid van 4981 tons rogge ter vermaling afgestaan onder voorwaarde, dat zij de bloem aan de koekfabrikanten zouden afstaan tegen niet hoogeren prijs van f 19 de 100 K.G.

De volgende staat geeft een beeld van den stand deigekochte en afgeleverde hoeveelheden in K. G. op 1 Januari 1916.

Hoeveelheid Hoeveelheid

in koop in koop Voorraad Afgeleverd Afgeleverd

Soorten. (nog niet (verscheept)- in in totaal. tn

verscheept). Nederland. uec. ïaiD.

Buitenl. tarwe 131 229 494 42 335 506 23 937 850 737 189 955 47 540 511

Buitel!' rogge 5 000 000 - 24 068 234 31 500 300 817 429

Amerik tarwebloem - - 49 014 523 56 170 023 9 362 141

Mais 15 834 000 - 54 502 676 398 758 986 38 768 410

r st _ 4 500 000 108 755 19 257 678 990 000

Lijnkoeken - - 2 837 927 2 233 172