Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Losse nummers.

Aanvragen voor losse nummers van „DE HERAUT" moeten vergezeld zijn van het bedrag ad 15 cents per nummer + \]/2 cent voor porto. Voorts vestigen wij er de aandacht op, dat alle aanvragen, waarop niet duidelijk datum of nummer van de courant wordt opgegeven, terzijde moeten worden gelegd.

DE ADMINISTRATIE.

gUrtjerienttcn

Kerstfeestviering en Zondagsschool.

Nu men reeds allerwege bezig is de viering van het Kerstfeest op de Zondagsschool voor te bereiden willen we de besturen er nog even aan herinneren, dat bü Meinema te Delft dit jaar 13 nieuwe boeken en 19 herdrukken zijn verschenen. De recensies waren schitterend. En dan, U weet toch dat Meinema 15 % Kerstboekjes gratis geeft? Profiteert daarvan. U hebt zeker wel den catalogus. Vraagt dezen anders aan bij Uw boekkandel of bij de N.V. W. D. MEINEMA, DELFT.

INSTITUUT E. N. S. A. 1. D.

Hoofddirectrice: Mw. M. HENDRIKSE—KNAPEN Tolsteegsingel 54, Utrecht.

Ruim 500 Modevakscholen werken volgens deze methode.

Moeders en Dochters, die verhinderd zijn onze cursussen te volgen, ontvangen na toezending van onderstaanden Bon met 25 ct. aan postzegels, 'n mooi boek en een GRATIS APPARAAT als extra reclame, om thuis te leeren knippen, maken en vermaken, ook van oude kleedingstukken.

bon aan Mode-Vakschool E.N.S.A.I.D.

Tolsteegsingel 54. UTRECHT.

NAAM:

ADRES:

Etrtjcrienttén

Kerstfeestviering en Zondagsschool.

Nu men reeds allerwege bezig is de viering van het Kerstfeest op de Zondagsschool voor te bereiden willen we de besturen er nog even aan herinneren, dat bü Meinema te Delft dit jaar 13 nieuwe boeken en 19 herdrukken zijn verschenen. De recensies waren schitterend. En dan, U weet toch dat Meinema 15 % Kerstboekjes gratis geeft? Profiteert daarvan. U hebt zeker wel den catalogus. Vraagt dezen anders aan bij Uw boekkandel of bij de N.V. W. D. MEINEMA, DELFT.

INSTITUUT E. N. S. A. I. D.

Hoofddirectrice: Mw. M. HENDRIKSE—KNAPEN Tolsteegsingel 54, Utrecht.

Ruim 500 Modevakscholen werken volgens deze methode.

Moeders en Dochters, die verhinderd zijn onze cursussen te volgen, ontvangen na toezending van onderstaanden Bon met 25 ct. aan postzegels, 'n mooi boek

en een GRATIS APPARAAT als extra reclame, om thuis te leeren knippen, maken en vermaken, ook van oude kleedingstukken.

Heden verscheen:

JOHANNES CALVIJN's

INSTITUTIE

OF ONDERWIJZING IN DEN CHRISTELIJKEN

GODSDIENST Verkort weergegeven door

DrB. WIELENGA

Met een woord ter inleiding van

Prof. Dr H. H. Kuyper

325 Bladzijden

Prijs slechts ƒ 2.40.

Geb. ƒ 3.25

In de Inleiding zegt Prof. Dr H. H. KUYPER o.m. het volgende van dit boek: „Het is de rijkste schat dien Calvijn ons naliet en waarvan nog altoos de grootste invloed uitgaat. Het is de rijkste en rijpste vrucht van zijn levensarbeid. Ook geleerden uit onzen tijd, die zeker geen volgelingen van Calvijn waren, zooals Dilthey en Reuss, erkennen, dat Calvijn's Institutie staat boven alle andere uiteenzettingen der Christelijke waarheid wat vorm en inhoud betreft, sinds de dagen der Apostelen."

PROSPECTUS GRATIS OP AANVRAGE

In eiken Boekhandel

J.H. KOK - KAMPEN

Administratie Bank N.V.

Frederiksplein 47

Tel. 32415—34418 WOON- EN WINKELHUIZEN te A'dam, Amersfoort, Arnhem, Haarlem, IJmuiden Oost, Heemstede enz. Inlichtingen aan bovenstaand adres.

Hoort u ze spelen?

Jammer genoeg kunt U ze alleen zien. Maar in weinige weken kunt U thans Uw eigen kinderen, of uzelf zoo hooren spelen, — piano of orgel, naar verkiezing. In 3 maanden speelt u reeds allerlei muziek, als Psalmen, Gezangen, Liederen, enz. en nog vóór het volgend voorjaar ook voordrachtsstukken, klassieke muziek, en alles wat u verder maar wilt.

Zelfs dan, wanneer gedacht wordt, dat z.g. „de aanleg" ontbreekt kunt u tóch volgens de nieuwe methode leeren spelen. Bijna alle menschen zijn muzikaal, groot en klein, oud en jong; immers bijna ieder luistert gaarne naar mooie muziek. Maar niet ieder leerde spelen, omdat dit voorheen te veel moeilijkheden meebracht; voornamelijk het snel en goed muzieklezen.

Nü is de oplossing echter gevonden. Straks speelt U vlot van het blad op Uw eigen instrument, zonder eenig mechanisch apparaat of hulpmiddel. Vraagt slechts

GRATIS PROEFLES

van de methode Klavarskribo, geheel vrijblijvend. Door deze proefles kunt u reeds eenvoudige melodieën spelen. Als u thans dadelijk deelneemt speelt u reeds met Kerstmis Kerstliedjes. De kosten kunnen geen bezwaar zijn, want een complete schriftelijke cursus kost slechts ƒ 5.— muziek inbegrepen

Wie al eenigszins kan spelen, leert in korten tijd muziek spelen, die anders wellicht altijd te moeilijk zou zijn gebleven.

Verzuim dus vooral niet de gratis proefles, waarin ook een lijst met tal van enthousiaste referenties, aar. te vragen (a.u.b. opgegeven piano of orgel). Het verplicht u tot niets. De eenvoud der methode, die door iedereen is te volgen, zal u buitengewoon verrassen. Schrijf een briefkaart, of zend onderstaande coupon ingevuld aan:

INSTITUUT KLAVARSKRIBO SLIKKERVEER S - ROTTERDAM

COUPON: te verzenden in open enveloppe met iy2 cent gefrankeerd. A.u.b. duidelijk schrijven.

Gelieve mij te zenden een gratis proefles "o^gei*

Naam:

Straat te

Sd. 11.

K

J Uitgaven van KEMINK EN ZOON N.V. - Over den Dom - Utrecht | K

DE AANDACHT WORDT GEVESTIGD OP DE

JEUGDSERIE ALTIJD MOOI

BESTAANDE UIT VLOT EN BOEIEND GESCHREVEN BESLIST CHRISTELIJKE BOEKEN VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES

Zeer geschikt als St. Nicolaas-, Kerst- en Verjaardagsgeschenken

TOT NU TOE VERSCHENEN:

S" ™ ^?1JER De Waterwolf Prijs ƒ 1.25

H W. PLOMP De Beukenhof - 1.10

„CARLA" Donkere Dagen " - o 60

P. DE ZEEUW J.Gzn Onze Koningin "....i:. " - 0.80

ë' — /~i De Zeeroover van Vuurland - 1.25

P. DE ZEEUW J.Gzn Alexis de Wolvenjager - 1.25

P. NOORDMANS Lanumsche Jongens - 1.25

T Een Visschersjongen in Oorlogstijd ', - L25

CORNELIA POLL Het Verwaarloosde Dokterskwartet - 1.25

G. K. MEIJER De Bittere Beker - 1*25

BART v. d. VELUWE De Bosmannetjes " - l'25

J.Gzn Nunia, het Meisje uit Armenië „ - 125

„MARIJO'' tïeinierke . 125

T. BOKMA De Roofridder van Lottegem " - 125

N. v. SILLEVOLDT—HAASSE Het Wonder ?. . 125

TER PERSE: "

D. MENKES v. d. SPIEGEL De Vyf Getrouwen - 125

ALLE FRAAI GEBONDEN EN GEÏLLUSTREERD

DEZE SERIE WORDT VOORTGEZET

VERKRIJGBAAR BIJ DE UITGEVERS KFWITVK m*r -zr>r»n\r vv n—

DE AANDACHT WORDT GEVESTIGD OP DE

JEUGDSERIE ALTIJD MOOI

BESTAANDE UIT VLOT EN BOEIEND GESCHREVEN BESLIST CHRISTELIJKE BOEKEN VOOR ONZE JONGENS EN MEISJES

Zeer geschikt als St. Nicolaas-, Kerst- en Verjaardagsgeschenken

TOT NU TOE VERSCHENEN:

G. K. MEIJER

H. W. PLOMP „CARLA"

P. DE ZEEUW J.Gzn B. KNOOP

P. DE ZEEUW J.Gzn P. NOORDMANS H. JONGKEES CORNELIA POLL G. K. MEIJER BART v. d. VELUWE P. DE ZEEUW J.Gzn „MARIJO"

T. BOKMA

N. v. SILLEVOLDT—HAASSE

TER PERSE:

D. MENKES v. d. SPIEGEL

DOMPLEIN 2, UTRECHT — Gironummer 41620 — en bij ie'deren Boekhandelaar

laiwi i™ h 1'

Hl WÉHllliT«llilHlBHIBMIIIlHiiilr4nMwMBMBI

DE VOORRAAD VAN

VOORHOEVE's SCHEURKALENDER

is sterk aan het minderen. HEBT U AL EEN KALENDER BESTELD? Elke Boekhandelaar heeft hem in voorraad of kan hem vlug leveren. PRIJS ƒ 1.02

Kent U ook de andere, kleinere, Kalenders? „Het licht tegemoet" met 24 briefkaarten (foto's en spreuken) kost ƒ 0.97. De 3-blad. Maandkalender ƒ 0.51, de Weekkalender ƒ 0.36 Porto en omzetbelasting inbegrepen. Prosp. verkrijgbaar.

J. N. VOORHOEVE - DEN HAAG

i

GESCHENKEN

waaraan men jaar na jaar, dag in dag uit wat heeft, zijn deze drie dagboeken:

VERBORGEN SCHATTEN

DOOR

Dr B. WIELENGA

Prijs gebonden ƒ 6.50

„Een boek van zeldzaam edele kwaliteit." Ds F. C. Meyster in Bouwen en Bewaren

DE LENDENEN OMGORD

DOOR

Ds J. J. KNAP Czn

VIERDE DRUK Prijs gebonden ƒ 9.75

„Ons is menig dagboek bekend. Maar dit van Knap overtreft die alle."

Geref. Kerkblad van Den Haag

GEPLUKTEAREN

DOOR

Ds J. J. KNAP Czn

DERDE DRUK Prijs gebonden ƒ 1.90

„De inhoud is als een snoer schoone parelen." Zeeuwsche Kerkbode

Prospectus gratis op aanvraag in eiken boekhandel

J. H. KOK N.V. te Kampen

Abonneert IJ op dit BBad

Adverteert in dit Blad

B J- M, BREDEE's U.Mij. N.V. Rotterdam levert

KERSTBOEKJES

1. MET 33 V2 % KORTING op nieuwe uitgaven door een abonnement op Samuël Zondagsschoolbibliotheek, op vroegere uitgaven door bestellingen op de Kerstpakketten A en B;

2. TEGEN LAGE PRIJZEN, zonder cadeaux;

3. VAN GEKEURDE GOEDE INHOUD, zie verslag prijsvraag Christelijke Jeugdlectuur 1934.

DE CATALOGUS IS GAARNE ALOM VERKRIJGBAAR

N.V. ONESIFORUS-BANK

UTRECHT

De Bank verstrekt geldleeningen onder zekerheidstelling aan Kerken en Scholen Zij geeft uit:

4 % OBLIGATIES a 100 %.

Prospectus op aanvrage verkrijgbaar ten kantore der Bank, Plompetorengracht 14-16

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij

OPGERICHT 1890'

VASTE PREMIE ONDERLINGE WAARBORG

Speciale afdeelingen voor Kerken en Scholen. — H. H. Predikanten en Onderwijzers Leden van Patrimonium en den Christelijken Werkmansbond en meer Chr. Vakvereenigingen. HOOFDKANTOOR: GRONINGEN, O. BOTERINGESTRAAT 72.

Directie : M. BROUWER, „Nienoord", Leek.

Mr. G. A. DIEPENHORST, Zeist.

Uitwhclit!

Het eerste deel van de Nobel-Reeks HET HEERLIJK AMBACHT is uitverkocht.

Wij hadden gerekend op een zeer groot aantal nieuwe abonnees. Doch dit aantal heeft zóó verre onze verwachting overtroffen dat wij. ijlings aan den slag moeten om een tweeden druk van „Het Heerlijk Ambacht" ter perse te leggen!

Maar eigenlijk was dit ook wel te voorzien. Een bibliotheek die zulk een prachtwerk als „Het Heerlijk Ambacht" geeft, en daarenboven nog drie flinke romans van onze bekendste auteurs, moet wel succes hebben. Temeer daar de prijs zoo geweldig laag is: slechts ƒ 1,40 per kwartaal.

Wij werken nu dag en nacht door, maar toch, er is eenige stagnatie. Wij vragen daarom onze nieuwe inschrijvers: toe, hebt eenige dagen geduld. Wij zullen zorgen dat allen nog voor de Sint het prachtwerk in huis hebben.

Zorgt dat u ook een exemplaar in uw bezit krijgt. Abonneert u vandaag nog bij uw boekhandelaar of den uitgever:

Nijkerk G. F. CaBIenbach

NOBEL-BOEKEN

ZIJN GOED EN GOEDKOOP

N.V. BEGRAFENIS-ONDERNEMING VAN

W.J.Innemée& Zonen

telefoon 115940 (2 lijnen) b.g.g. 111314

DENNEWEG 71-73 - DEN HAAG

VRAAGT UW WINKELIER

FREIA KAAS

FREIA'S ZUIVELPRODUCTEN - LEEUWARDEN

|HEDEN VERSCHENEN: |

j

s

Een boeiend en goed gedocu¬

menteerd relaas van de

Melbourne-racei

en de

„UIVER"-prestatie

200 pagina's druks ƒ 1.25 ingen. - ƒ 1.90 geb. Met talrijke foto-illustraties In elke Boekhandel verkrygb.

ANDRIES BLITZ

UITGEVER - AMSTERDAM

GELDERSCH-OVERIJSELSCHE COÖPERATIEVE ZUIVELVERKOOPVEREENIGING

(Telefoon 975) te ZUTPHEN (Stationsweg 27)

Wij leveren onze zoo gunstig bekend staande prima kwaliteit

ROOMBOTER MET RUKSMERK

in elke verpakking en hoeveelheid. Speciaal levering van VERPAKTE BOTER in stukjes van % en % K.G. met of zonder cartons.

ACCOUNTANTSKANTOOR A. & H. WIERENGA

UTRECHT ASSEN KAMPEN GORINCHEM

Irans 7 Beilerstr. 16 Ondestr. 491 Westwagenstr. 45

Tel. 14774 Tel. 430 Tel. 116 Tel. 43

Belast zich met alle Accountantswerkzaamheden en de behandeling van belastingzaken.

ADMINISTRATIES VAN KERKEN, SCHOLEN EN STICHTINGEN

IZOO JUIST IS VERSCHENEN:

VANWAAR - WAARHEEN

| HONDERD VRAGEN EN EEN ANTWOORD DOOR

Dr. ADOLF MAURER

3 g Voorwoord van A. K. S t r a a t s m a.

{§ -o „Nee! In dit boek wordt nu eens niet ge-

§ o stampt, zelfs niet met de voeten. Deze

^*5 schrijver komt bij U zitten, hij doet niet

1-1 w pathetisch en niet zenuwachtig. Maar hij

® rj kijkt U aan en praat met U. En elke zin

ei rn heeft macht. Achter elke zin staat een

E E 9root hart en in dit grote hart verrijst

m Christus: het levende antwoord.

Dit boek is zonder twijfel een geschenk S van uitnemende waardij. Het bevat een j<3 tachtigtal korte toespraken tot den lezer, § gebaseerd op een Bijbelwoord. Deze toe05 spraken verrijken met wijsheid van de p, hoogste orde, ze maken het leven doorat" schijnend, lichter. Ze vormen het aderen werk, waardoor de overheveling van een 05 verheven levensmoed plaats vindt, een § moed die niet bestaat in bruuske durf, | maar in geloof," schrijft de Bruin in Opw. O Wegen.

Bij Uw boekverkooper en de uitgeefster kunt U het

bestellen.

U.M. HOLLAND - AMSTERDAM

F. FILIPPO - HAARLEM

HANDEL IN BOUWMATERIALEN VLOER- EN WANDTEGELS

hoofdkant.: SPAARNDAMSCHEW. 3 - TEL.. 14264

bijkantoor: TUINLAANTJE 6-12 - TEL. 13532 TELEFOON HUIS 1-2-5-5-6

Hoofdkant.:

bijkantoor:

BIJ ONS THUIS

'n verhaal van koba voor allen die jong

zijn en die zich jong gevoelen, door

JAC. VAN AMSTEL

MET ILLUSTRATIES VAN J. G. KESLER

Elke bladzijde heeft vier aardige, zwarte plaatjes en daaronder vier verklaringen, zoodat een kind dat lezen kan, het dadelijk begrijpen en volgen kan. Het is een opeenvolging van de leukste, gezelligste, boeiendste geschiedenisles en je vraagt je telkens af: hoe krijgt een mensch het bij elkaar —T Ik denk, dat men hier elk kind gelukkig mee maken zal, gezonde, en (die zijn er helaas zoovelen) ook zieke kinderen. Ik ken een paar volwassen menschen — namen zal ik maar niet noemen — die temidden van alle narigheid dezer dagen er volop van genoten hebben en alle ouders die het betalen kunnen aanraden: Koopen, koopen !

Dr. J. H GUNNING in Pniël.

DE PRIJS IS SLECHTS f 1.50

verkrijgb. in den boekhandel en bij de uitgeefster:

N.V. DRUKKERIJ HOLLAND, N.Z.Voorburgwal 68-70, A'dam

17S5 1934

„CQNC0RD1A" TE MIDWOLDA (GR.)

(Firma Gebr. van Bergen) KLOKGIETER IJ

lui dmach in es-lu idstoelen

TORENUURWERKEN

en alle onderdeelen

AUTOMOBIELen motorbrandspuiten

en alle onderdeelen NEDERL. FABRIKAAT

Een nieuwe verrassing uit de pen van

ADOLF KELLER

Levende Beelden uit een wereld van Geest en Liefde

VERTAALD DOOR J. C. HELDERS

Met 40 fraaie illustraties naar foto's.

Een reelcs beelden en schetsen van des schrijvers rustelooze omzwervingen door het wijde veld van het tegenwoordige godsdienstige leven in vele landen en kerken.

Wij zijn als 't ware op bezoek in de huiskamer van andere kerken en leeren vaak door een enkelen trek, dien wij opvangen, menschen kennen, die op de een of andere wijze bij ons behooren, en die, ook al wonen zij in andere landen, geen vreemden voor ons mogen zijn.

Prijs ing. ƒ 2.60; geb. ƒ 3.40.

UITGAVE J. PLOEGSMA, ZEIST

Bij den Boekhandel voorhanden.

OUDE COURANTEN

(schoon . en ongebruikt)

TE KOOP a t 6.- per 100 K.G.

Bij afname ineens van 500 K.G. ƒ 5.— per 100 Kilo, 1000 K.G. ƒ 4.50 per 100 Kilo. Franco toezending na ontvangst van het bedrag, per giro of postwissel aan bet Bureau van

„DE STANDAARD"

N.Z. VOORBURGWAL 58-60 AMSTERDAM - GIRO 10919

(schoon en ongebruikt)

DRUKKERIJ HOLLAND

N.Z. VOORBURGWAL 68-70

telefoon 35300 (5 lijnen)

AMSTERDAM

DRUKWERK

IS

DE RECLAME

VOOR UWE ZAAK

WIJ LEVEREN ALLE

HANDELSDRUKWERK

superieur materiaal de beste technische verzorging. modellen op aanvrage gratis

VERTEGENWOORDIGER

OVERAL TE ONTBIEDEN

Sluiten