Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijke Dag- en Kostschool voor Jonge Jufvrouwen.

Op een gezond en aangenaam gelegen dorp in Noord-Brabant, bestaat tegen 1°. April a. s. weder gelegenheid tot plaatsing van eenige

Kostleerlingen.

Men adressere zich met franco brieven, ondér Letter B., bij den Boekhandelaar Gr. F. GEZELLE MEERBURG-, te Gorinchem.

KOSTSCHOOL.

Op eene Christelijke Kostschool, met ruim besloten terrein, gevestigd in eene gezonde, landelijke streek, waar de levende en doode Talen, de Reken-. Stel- en Meetkunde, en alle andere gewone vakken grondig worden gedoceerd (ook opleiding voor het 2de en 3de studiejaar der Hoogere Burgerschool) wenscht men tegen Mei of Junij e. k. een paar plaatsen van alsdan vertrekkende leerlingen weder aangevuld te zien. Adres franco, Letter A., bij den Uitgever dezes.

Bij den Ondergeteekende is met zeer veel dank ontvangen: Van Br. Gr., te Amsterdam, een Bankbillet No. 2243, groot ƒ 100, ten behoeve van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs alhier. Moge de Heer de hartelijke zegenbede des milden gevers bevestigen en veler harten neigen, om ons zoowel in het Christelijk Onderwijs als in alle andere werkzaamheden te schragen door gebed en gaven, zonder welke ons de last te zwaar zal worden. Doetinchem, Febr. 1868. J. VAN DIJK Mz.

Weder voor de oprigting der Christelijke School te Hardenberg met dankzegging ontvangen: uit het busje eener naaischool alhier van Vr. G. W. G. ƒ 1,70; van J. de L. ƒ 20; J. B. ƒ 1,80, beide te Vr.; van de Zending-Vereen, aldaar ƒ 15; Mevr. de Wed. van O. te R./100; Jhr. T. v. Z., pred. te H. / 5; A. E. postm. Utrecht ƒ 10; Ds. d. 1. F. te H. ƒ 6; P.K. te H. ƒ 1,23V2; M. P. S. te 'sH. ƒ 1,50; H. L. ƒ4; P. C. de M. M. ƒ 3,50; Wed. H. v. d. L. ƒ 2,50, alle drie te Gr.; J. B. t. M. te Zw./l; Ds. J. P. N. ƒ 2,50; a, x, z f 1, beide te M. Deze lijst getuigt alweder dat onze behoefte en bede door het hart en geweten van eenigen is verstaan en beantwoord. Kunnen wij voor eene behoefte der gemeente, als de Christelijke school is, nood hebben, en dat die nood vermogende Christenen niet zou opwekken en dringen om ons te helpen? Onmogelijk, indien maar gehoorzaamheid en liefde het geestelijk leven van den Christen kenmerkt.

ü allen daarom, die weet goed te doen, binden wij onzen nood nu met nog meer kracht op het geweten, nu onze weg van worsteling en strijd nog moeijelijker is geworden door het verlies van onzon Penningmeester, een degelijke steun voor onze zaak, wien de Al wijze Hooge Bestuurder aller zaken ons dezer dagen door den dood ontnam.

Christelijke Vrienden! Gij kunt immers onzen aandrang iu het vragen om hulp wel verklaren. U dan, die weet dat de gewone geschiedenis in het Godsrijk is eerst sterven dan opstaan, U die aanvankelijk zeiven deze geschiedenis in uw eigen leven leerdet kennen, U behoeven wij het niet te zeggen wat strijd en angst gedurig ons deel is, Wij volharden nogtans in den Heer, die de uitkomst geven zal.

G. J. SIJPKENS, Voorzitter van het Bestuur der Hulpvereeniging voor G. N. S. alhier. Hardenberg, 21 Pebr. 1868.

Met hartelijke dankzegging aan de vriendelijke Gevers, ontvangen voor den armen verlegen Christen, voor wien wij 14 Februarij om hulp gevraagd hebben: Van W. B. uit Harderwijk ƒ 1,23; Ds. Vermeer, uit Driebergen ƒ 1; den Heer B. te V. ƒ 1; Mevr. Kinschot ƒ 3; van den Brink te U. ƒ 2; Mevr. V. J. B. te A. ƒ 10; van een onbekende uit Hilversum ƒ 1,23; •

A. H. B. S., te 's Gravenhage ƒ 2,47; M. J. P. te A. ƒ 1; W. K. en F. te A. / 2; J. H. Pastor te A. ƒ 2,47; uit Kamerik van een ongenoemde ƒ1,23; J. V. H., te Scherpenzeel ƒ 1,98;

B. D. V. D. M., te Suawoude ƒ 2; F. K. en W., te Driebergen ƒ 6; Jonkbloed, te A. ƒ 1; een onbekende uit Veenendaal ƒ 1; Blankenstein, te Doorn ƒ 2; Jufvrouw W. B., te L. ƒ 2; K. v. Z., te L. ƒ 1; H. B. te Cothen ƒ 1; Ds. van Brummen ƒ17,50; M. uit Utrecht ƒ 1; Jongelingsvereeniging te Oosterbeek ƒ 2. Zamenƒ 67,13V2-

Intusschen zien onze vrienden, dat wij nog niet de helft van de gevraagde 150 gulden voor den armen broeder hebben ontvangen, en hoewel ik niet gewoon ben te vragen om liefdegaven, en haast met den onregtvaardigen rentmeester zeggen zou: vragen kan ik niet, en bedelen schaam ik mij, zoo neem ik nogtans door den drang der omstandigheden, alleen voor ditmaal de vrijmoedigheid, om alle onze vrienden, die nog geene hulp verleend hebben en toch zeiven van armoede verschoond zijn, ernstig toe te roepen: Ach helpt toch met eene kleine gift dezen armen vriend das Heeren! 2 Cor. 9:7.

W. FLOOR.

Ter Handelsdrukkerij van H. DE HOOGH, Nieuwendijk L 76, is van de pers gekomen: ,

FISIANTIEEIE

BESCHOUWINGEN

bij den aanvang van het jaar 1808. innouD: Nederland, Rusland, Oostenrijk enz., Noord-Ainerika en zijne Spoorwegen. Met eene uitvoerige berekening van de Waarde, Rente en Aflossing der meest verhandelde Fondsen.

Door den Schrijver van: uAmerikaansche Fondsen als Geldbelegging." Prjjs ƒ 0,30.

Nood eener Weduwe!

Eene Weduwe, die sedert het overlijden van 1 haren Echtgenoot, groote moeite heeft gehad om voor haar en haar kind, dat zij als Vader en Moeder moet verzorgen, het dagelijksch brood te winnen, verkeert thans in nood. Zij heeft eene kleine aifaire, waarmede zij een schamel stuk brood verdient. Doch deze zaak zal weldra te gronde gaan en zij broodeloos worden, wanneer zij niet spoedig eenige geldelijke hulp ontvangt. Met ƒ 100 is zij geholpen. De Heer, op wien de Weduwe vertrouwt, bewege het hart van ieder, die dit leest, tot het zenden van eene gave aan den ondergeteekende, die zich gaarne met de ontvangst daarvan wil belasten.

Amsterdam, P. ALTINK,

Februarij 1868. Singel bij de Munt.

Een berigt en eene bede aan de Vrienden en Vriendinnen des Heeren!

Er bestaat in de gemeente van Haarlemmermeer eene dringende behoefte aan vermeerdering van godsdienstonderwijs. — De gemeente die heinde en verre verspreid ligt over eene oppervlakte, nog grooter dan het eiland Walcheren, en zamengevloeid is uit alle oorden van ons Vaderland, telt met inbegrip van de bewoners van den ringdijk (welke tot heden nog nergens voldoend kerkelijk ingedeeld zijn) meer dan 5000 zielen. Op uren afstand van de Hervormde kerk worden reeds geheele gehuchten gevonden, alwaar het Evangelie moet gebragt worden. Het aantal van hen, die nimmer of hoogst zelden de Evangelieprediking kunnen bijwonen, die nimmer ter catechisatie gingen, en niets schijnen te weten van God en den Heere Jezus Christus, benevens het aantal ongedoopte kinderen is schier ongeloofelijk. De kerkeraad, levendig de bestaande behoefte aan vermeerdering van godsdienstonderwijs en herderlijke zorgen gevoelende, is voornemens om, onder biddend opzien tot God om Zijnen onmisbaren en vruchtbaarmakenden zegen, op drie zeer afgelegene en bevolkte plaatsen Evangelisatie-localen op te rigten, waarin geregeld zal worden gecatechiseerd, — bijbellezingen , godsdienstoefeningen, bidstonden, zondagscholen enz. zullen worden gehouden door onzen herder en leeraar, benevens door een nog aan te stellen geloovigen, ijverigen godsdienstonderwijzer of evangelist. De leden van den kerkeraad en het kiescollegie een openlijk bewijs van belangstelling en erkenning der dringende behoefte willende geven, hebben gezamenlijk ingeschreven voor eene som van ongeveer ƒ500. Maar voor de localen alleen hebben wij tienmaal meer noodig. Daarom komen wij met het dringend verzoek tot allen, die van den Heer een geopend oog en gemoed hebben ontvangen voor de eeuwige belangen van hunne medereizigers naar de eeuwigheid: »Helpt ons in den naam van onzen Heiland Jezus Christus!" Elke gift zal dankbaar door ons worden ontvangen en in een der meest gelezen dagbladen worden verantwoord. De Goden Vaderonzes Heeren Jezus Christus zie in gunst neder op Onze pogingen ter eere van Zijnen nooit volprezen naam! De kerkeraad der Herv. gem. van Haarlemmermeer.

E. J. v. WISSELINGH JPz. Predikant.

MOZES TANIS, Ouderling.

P. RUS, „ C. BOER,

A. PRUISSEN, »

N. MAASKANT, Diaken.

C. KAMER, > A. J. G. TIMMERMANS, W. C. BULK,

Liefhebbers van goede Sigaren

worden attent gemaakt op eene groote opruiming van SIGAREN verre beneden de gewone prijzen als: Echte Manilla pointus in plaats van ƒ 42 voor ƒ 30 per mille ; Echte Havanas, (5 en 6 jaar oud), a ƒ 80, ƒ 70, ƒ 60, ƒ 50, ƒ 40 per mille; Havanas a ƒ 35, ƒ 30 en ƒ 25; benevens Havana Manillas a ƒ 20 en ƒ 16; benevens een zeer lekkere sigaar a ƒ 12 per mille; Monsters a contant óf met rembourse van de Echte Manillas alleen in V3 kisten of 500 Stuks en van de laatste soort a ƒ 12 alleen in 1/4 kisten; de andere soorten ook in 1/io kisten; brieven franco, motto Sigaren, bij den Uitgever dezes.

OPRUIMING.

van eenige Duizenden MAAN DPR EERE1V. Uitgegeven door en op franco aanvrage met toezending van postwissel te bekomen bij G. VAN PEURSEM, te Amsterdam.

De 100 verschillende Preeken voor ƒ 2,50.

Nog voorhanden,

F. A. A. GOiVTIIIER, Gedachten over eenige bijzonderheden uit het Leven, Lijden, Sterven en de verheerlijking; van Jezus. Uit het Fransch vertaald. Gr. 8"., 152 bladz. ƒ 0,50.

J. J. KiVAP. Het Sterven van Jezus. Herinneringen in de laatste dagen der Lijdensprediking ƒ 0,40.

Bij H. HÖVEKER, te Amsterdam, zal binnen eenige dagen verschijnen:

Februarij 1868.

DOOR

Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.

ja K. H. SCHADD te Amsterdam heeft aan de Intee-

A kenaars verzonden:

M. flitfB.tfl De Eerste Aflevering der goedkoope uitgaaf van

DA GOSTA'S KOMPLEETE DICHTWERKEN,

uitgegeven met toelichting en een overzigt' van het leven en de werken des Dichters, door J. P. HASERROEIÏ.

Te gelijk is aan de ïnteekenaars gratis toegezonden het Portret des Dichters, naar JOZEF ISRALLS, dóór J. H. RENNEFELD in Staal gegraveerd.

Deze Uitgaaf is kompleet in 40 «Afleveringen a 30 Cents. De inteekening staat bij eiken Boekverkooper open.

Bij H. DE HOOGH is van de Pers gekomen.

ZAADKORRELS Y00R KINDEREN.

MET PLAATJES.

l® Serie. 2e serie.

1. Bekeer u eer het te laat is. 1. Wilt gij nu niet besluiten?

2. Te laat voor de post. 2. Marianne Lee.

3. Wat uwe hand vindt om te doen doe dat 3. 's Levens voetspoor.

met alle magt. 4. Het losse Blad.

4. Strijdt om in te gaan. 5. Vergeetachtigheid.

5. Maak u een huis des vredes. 6. Red u om uws levens wil.

6. Naar huis.

ƒ 42 voor ƒ 30 per mille ; Echte Havanas, (5 en

Prijs per Serie ƒ 0,25; elk boekje afzonderlijk ƒ 0,05; 25 Ex. ƒ 1,—.

Bij j. w. EVERSZ, te Zeist, is verschenen: j t "p TI A QFPI? nTTTT

HET LEVER! VAM ABRAHAM. ieerreden^ '

Eenvoudige Bijbeloefeningen, 'm° Ötf™ i

door J, J, VAN TOOREXENHERGEX, wijngaard. — IV. De laatste ure. — V. De Zendings-Director te Utrecht. groote feestdag. — VI. De wereld vóór de komst Prijs ingen. ƒ 1,25, gebonden ƒ 1,60. van Christus. — VII. De belofte en gave van den Heiligen Geest. — VIII. Het opschrift bo-

Tr.TnTVTTr1 TlYtfQPT? A A TT yen het kruis- — Ix- Geloof, Hope, Liefde.-

lUJLÖritAAJl , X. Het hoogepriesterlijk gebed. — XI. De regt-

gehouden in het kerkgebouw der Broederge- vaardiging door het geloof. — XII. De treuren-

meente te Zeist, den zalig gesproken.

door Lord RADSTOCK, PriJs f '» P^ats van ƒ 1.80.

onder het gehoor opgeteekend en uit het En- ta tt at rttttiff" "vr t at r\

gelsch vertaald. Prijs ƒ 0,20. J UHJN U U JVLMIJN (j,

1AAA T? 1 . />o GOD IN DE GESCHIEDENIS,

1UUU Ü1X6IÏIDJ. Bi # O. de voorzienigheid van God zigtbaar in de

I § lotgevallen der mensclien en het bestier der wereld. Naar de 7e Engelsche uitgave. 120 bladz.

Eene schoone gelegenheid Prijs 50 Cent.

wordt thans door de Vereeniging JOHN CUMMINGr,

ot verspreiding van Godsdienstige CHRISTUS NEEMT DE ZONDAARS AAN.

Blaadjes te Utrecht aangeboden, ten Uit het Engeiseh. 200 bladz.

einde hare voorradige Exemplaren te prijs ingenaaid 60 Ct., in linnen band ƒ 1.

kunnen opruimen, voor den geringen Bij G. theod. bom, Kaïverstraat e 10, Am-

pri'jS van 1000 Exemplaren iï f 3, ster(iam en aloiïl op bestelling te bekomen.

in diverse Nummers. Te bekomen reat- ~rr7~ï ,T n„T T 7 *

, 7 tt tvi71 ttanntt . " Uitgekomen bn j. VAN OEL Jr. , te Delft.

sterdam. °GH' TOESPRAAK

TEtt BEVORDERING VAN HET

YEREENIGING VAN GODSDIENSTIGE BLAADJES Christelijk Nationaal Onderwijs.

te U[recht. Gehouden in de Waalsche Kerk, te Delft.

Het Bestuur berigt aan belangstellenden, dat door ®s- VAN D IJ K , van Doetinchem.

de buitengewone prijsvermindering der Blaad- Uitgegeven ten voordeele der te Delft bestaande

jes slechts voor zeer korten tijd kan zijn. Indien Vereenigingtot het verschaften van ChristelijK

men van deze gelegenheid gebruik wil maken, onderwijs aan behoeftige kinderen,

dan vervoege men zich direct bij den Uitgever Prijs 20 Cent.

H. DE HOOGH, te Amsterdam. Bij honderdtal ter verspreiding 15 Cent;

Uitgekomen bij J. VAN OEL Jr. , te Delft.

TOESPRAAK

TEtt BEVORDERING VAN HET

Christelijk Nationaal Onderwijs.

Gehouden in de Waalsche Kerk, te Delft.

door Ds. VAN D IJ K , van Doetinchem. Uitgegeven ten voordeele der te Delft bestaande Vereenigingtot het verschaffen van Christelijk

onderwijs aan behoeftige kinderen.

Prijs 20 Cent.

Bij honderdtal ter verspreiding 15 Cent.

LECTUUR VOOR DE LIJDENSWEKEN.

Bij H. DE HOOGH, Nieuwendijk te Amsterdam, wordt uitgegeven-

DE LAATSTE DAG VAN HET LIJDEN,

DOOR

WILLIAM HANNA.

Txrtin Uit het ^ngelsch vertaald. Ingenaaid ƒ 1,4-0; Gebonden ƒ 1,90.

INHOUD: 1. Het verraad en de verrader. 2. De verloochening, het berouw en de wederaanneming van Petrus. 3. Het verhoor voor het Sanhedrin. 4. Christus eerste verschijning voor Pilatus. 5. Christus verschijning voor Herodes. 6. Christus tweede verschijning voor Pilatus. 7. De weenende dochters van Jeruzalem. 8. De boetvaardige mooordenaar. 9. De moeder van onzen Heer. 10. De duisternis en de verlatenheid. 11. »Het is volbragt." 12. De vergezellende wonderen. 13. De natuurlijke oorzaak van den dood van Christus. 14. De begrafenis.

Bij het afleggen van Geloofsbelijdenis:

BELIJDENIS EN LEVEN.

Een verhaal door de Schrijfster van: »DE OUDE BIJBEL," ZAAIJEN EN OOGSTEN " enz.

Met Platen. Ingen. ƒ 1,60; Geb. ƒ 1,90.

JA.MES SMITH. Herderlijk Morgenbezoek. Dagelijksche herinneringen. Derde druk. Gebonden

in Linnen / 145.

JAMES SMITH. Herderlijk Avondbezoek. Dagelijksche herinneringen. Derde druk. Naar de

50ste Engelsche uitgave. Gebonden in Linnen . ƒ 1 45.

C. SCHWARTZ. De Herder en de Kudde. Overdenking naar aanleiding Van Psalm XXIII. INHOUD: 1. Psalmgezang. 2. De Heer de Herder. 3. De Heer is mijn Herder. 4. Mij zal mets ontbreken. 5. Rust en verkwikking. 6. Om Zijns Naams wil. 7. Schaduwen des doods.

tafel' 2' Heeren huis. . Ingenaaid ƒ 0,45. Gebonden in Linnen ƒ0,70. MACDUFF. Druiven vanEscol. Opgezameld voor vermoeide en beproefde pelgrims. Ingen. ƒ 1,30.

MAnnrrmi ^ ^ x ^ . Gebonden ƒ 1,60. MACDLFr. De Groote Reis. Een Pelgrimaadje door het tranendal naar den berg Sion de stad des levenden Gods. Met plaatjes ƒ o',60.

Dit boekje, in den vorm van BUNJAN'S Christens Beize geschreven, wordt H.H. Predikanten zeer aanbevolen, als geschenk voor jongelieden bij het afleggen der geloofsbelijdenis.

MACDUFF. Gedachten Gods. Overdenkingen op iederen dag der maand, ƒ 0,35. 25 Ex. ƒ 7,

SPENCER. Leeraars Schetsen. Gesprekken met bekommerden aangaande den weg der zaligheid. Volksuitgave ƒ 1,— Gebonden in Linnen ƒ 1,90.

EXTRA GOEDKOOPE UITGAVE.

Lessen en Wenken voor Jongelieden over de Christelijke pligten, bij hnnne intrede in de Wereld.

Door J. ABBOTT. Naar het Engelsch.

320 pagina's ƒ 0,90. — Gebonden in linnen ƒ 1,50.

SNELPEKSDKÜK VAN H. DE HOOGH, TE AMSTERDAM.

Sluiten