Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 130 Serafine- Orgel .f130

a Contant te koop een nieuw Slü'AI'IIIM'OltGEL van 3 legisters, in prachtige Palisan-

(Ire RAST, uitnemend geschikt voor den huisselijken kring, met guarantie op zegel voor 3 jaren. Franco te bevragen, onder letter S., bij den Uitgever dezes.

IAIUFACTUREN.

In een landelijk plaatsje worden in eene uitgebreide zaak gevraagd:

Twee Bedienden

en

een Leerling,

voorkeur die in waarheid den Heer vreezen. Franco brieven onder letter A. en Z. bij den Uitgever dezes.

Christelijke School te Hoorn.

Met blijdschap berigten wij aan allen, die ons in onze pogingen zoo liefderijk ondersteund hebben, dat de heer A. F. PISTOOR, te Zegwaart, de benoeming tot HOOFD-ONDERWIJZER aan de op te rigten Christelijke School te Hoorn heeft aangenomen, en wij voornemens zijn na binnen kort deze lang gewenschte school te openen.

Hoorn, Namens het Bestuur,

1 Dec. 1868. J. VAN HOEVE Jr.

TE HUUR GEVRAAGD.

Om dadelijk te aanvaarden gedurende de wintermaanden: Eene Zij- en Binnenkamer, voor een eenig persoon, met of zonder bediening, bij fatsoenlijke burgerlieden. Adres franco onder letter X. bij den Boekhandelaar H. DE HOOGH, Nieuwendijk te Amsterdam.

Met Drie honderd gulden gered.

Een SCHIPPER, die den Heer vreest. ATl wifins

schip reparatie behoeft om leven en goederen niet bovenmate in gevaar te stellen, en door zijn groot huisgezin en schaarsehheid in verdiensten niet in staat is zich door eigene middelen hierin te kunnen helpen, gevoelt zich gedrongen zich tot de Christelijke vrienden te wenden, ten einde zij hem met hunne liefdegaven ondersteunen. Elke gift, hoe gering ook, zal in dank ontvangen worden, terwijl de ondergeteekende zich bereid verklaart dezelven in ontvangst te nemen.

2 Dec. 1868. W. N. VIS, Makelaar.

Prinsengracht bij de Bloemstraat DD 524, te Amsterdam.

_ Met genoegen vernemen wij, dat de Kiesvereeniging NEDERLAND EiY ORANJE te Oorinchem, in hare Vergadering van 28 November 11. tot

Candidaat voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal heeft gesteld:

Jhr. Mr. J. W. VAN LOON.

van Amsterdam. Bijzondere aansporing tot bevordering dezer keuze zal voor de kiezers van het distrikt Gorinchem niet noodig zijn, indien zij prijs stellen op een man, wiens beginsel is

Vreest God, eert den koning.

Kiezers van Gorinchem, laat ditmaal niets onbeproefd om allen, die belang stellen in een waardig vertegenwoordiger uwer maatschappelijke en Christelijke belangen, op te wekken hunne stem uit te brengen op

Jhr. Mr. J. W. VAN LOON,

Indien ieder, die prijs stelt op een eerlijk vertegenwoordiger, »goed staatsman en Christen," in deze doet »wat zijne hand vindt om te doen," dan zal de keuze ongetwijfeld gelukken, en wij krijgen daardoor een man meer in de raadsvergaderingen onzes lands, op wiens Christelijk beginsel, rang en stand in de maatschappij wij roem mogen dragen. Daarom Kiezers van het distrikt Gorinchem,, niet vertraagd, maar handen aan het werk en neemt die middelen bij de hand, die u de keuze op

Jhr. Mr. J. W. VAN LOON,

den man van het Christelijk onderwijs, kunnen verzekeren.

FINALE UITVERKOOP

van MANUFACTUREN tegen verminderden Prijs, wegens vertimmering, bij

GOMERSE Ï)E HAAN,

Prinsengracht, bij de Laurierstraat, E. E. 645.

f4.59 Grebrs.den Ouden, f4.50

Warmoesstraat over de Papenbrug-steeg, J.42

ONTVANGEN

ECHTE 1RIDSCBE WOLLEN DEKENS

TWEE PEttSOONS, a ƒ4.80.

/ 5.—, ƒ 5.50, ƒ 6,50 en hooger.

Gestikte Meubelchitzen en Rood Maurits dekens, in alle soorten en grootte. Molton dekens en onderkleeden. Sprijdekens, Victoria's, Groen wollen dekens en Kinderdekens in alle prijzen.

Ook te ontbieden bij:

Gebrs. DEN OUDEN. T.oldsp^k u;;

782

ÖE HOOP DES VADERLANDS

WEEKBLAD YOOR

Christelijk-Aationaal Schoolonderwijs.

verschijnt geregeld iederen Woensdag. Prijs per 3 maanden ƒ 1,25; franco per post ƒ 1,40.

Inhoud van 2 December: Wat moeten we nu doen? — Eene tweede sommatie.— Verslag van de vijftiende algemeene vergadering van christelijke ouderwijzers in Nederland. — Een paar verblijdende mededeelingen, het onderwijs betreffende. —• Eene nu vooral noodige opwekking. — 17 November waardiglijk herdacht. — Weldadige invloed van de apostolische belijdenis. — Correspondentie. — Advertentiën.

Bij G-. VAN PEURSEM, te Amsterdam, is te bekomen:

0. Gr. HELDRING, Hoe Siinon-Barjona aan de hand van Jezus Petrus geworden is, ruim (iOO bladz ƒ 1,20.

1. J. LE ROY, De goddelijke openbaring-des

Bijbels. 2 deelen, ruim 1200 bladz. ƒ2,40. Mr. I. DA COSTA, Voorlezingen over de Handelingen der Apostelen. 3 Dln. . ƒ 3,60. Aanvragen met toezending van postwissel franco.

De yereeniging' tot verspreiding1 van Godsdienstige Blaadjes, gevestigd te Utrecht, berigt tevens, dat de goede gelegenheid om hare Blaadjes, (eerste serie) bij 500- en lQOOtallen gesorteerd, te bekomen bij den Uitgever dezes of bij I het Hoofddepót te Utrecht, tegen den prijs van ! ƒ 1,75 en ƒ3, zal blijven openstaan tot ultimo December, en dan voor goed zal gesloten worden. Tot dezen tijd zijn nog te bekomen mede ! è. contant en bij franco aanvrage:

lo. Pakjes van 1000 exempl., behelzende 10 verschillende nummers van 8, 12 en 16 blaadjes groot voor ƒ 6 in plaats van

/.10- . I

2o. Dito paKjes van 500 exempl., alleen voor militairen, en dito pakjes alleen voor kinderen a ƒ 3,50.

3o. Dito pakjes, halve blaadjes, groot 1000 exempl., voor algemeene verspreiding, a ƒ 2,50; alsmede uitsluitend voor de Zondagschool, waaronder de Zondagschoolblaadjes N°. 1—6, en de halve blaadjes N°. 3—5, behelzende: Laat af van de kinderkens en het werk der Zondagschool geen werk voor den naam of nabij Christen, a ƒ 3. j

De Leden en Begunstigers der Vereeniging worden verwittigd, dat de hun nog in dit jaar competerende Blaadjes zoo spoedig mogelijk zullen toegezonden worden. Zijnde de vertraging veroorzaakt door omstandigheden buiten schuld der Vereeniging en van den Uitgever.

Bij 0. W. & C. F. SWAAN, Boekhandelaren te Arnhem, is verschenen:

H. Q. JANSSEN,

De Kerkhervorming-in Vlaanderen.

Historisch geschetst, meest naar onuitgegeven bescheiden.

2 Deelen. Prijs ƒ 7,50.

Voor beoefenaren van Kerkgeschiedenis zal dit werk zeker van veel belang" zijn.

"voor het kersfeest.-

Bij J. H. A. WANSLEVEN EN ZOON, te Zutphen, verschijnt:

De Kluizenaar in het Bosch.

Eene Kersgeschiedenis uit Amerika.

door

OTTILIE WILDERMUSII.

Prijs ƒ 0,25; 25 Ex. ƒ3; 50 Ex. ƒ 5,50; 100 Ex. ƒ 10.

783 784

Voor St. X MO LAAS CADEAU wordt bijzonder aanbevolen.

TAN" RINSÜM'S

VOORTDUREND

P OST ZEGEL-ALBUM

SN VIER TALEN,

bevattende al de Postzegels van af 1840 tot en met 1868.

Prijs, Prachtuitgave, getint papier, in fijn linnenband en verguld op snee .... ƒ72.". » gewoon velinpapier, in Carton » g's'l

t 7« ,aa"vra6re alom verkrijgbaar, alsmede bij den Uitgever H. DE HOOGH, Nieuwendii:

I V/, XXHOtSUf/LLUT L.

Bij den Boekhandelaar H. HÖVEKER, verschijnt heden:

DE LICHTKROON

met Achtentwintig Lichten, gevolgd van Eene Kerstbeloonillg voor trouwe kinderlijke liefde.

Een Kerstgeschenk van T. M. LOOMAN.

Prijs ƒ 0,10; 100 Ex. f 7,50.

Een Kersverhaal

door B HENDRIKS.

Prijs ƒ 0,20; 50 Ex. ƒ 6.

Bij J. W. EVERSZ, te Zeist, is uit gegeven:

BLIJFT IN JEZUS!

i Woorden van opwekking tot hooger geestelijk

leven, door A. J1URRAY, t Predikant aan de Kaapstad.

Prijs ingenaaid ƒ0,45; gebonden ƒ0,70. Vroeger verscheen van dmzelfden Auteur:

WAAROM GELOOFT GIJ MET?

| Woorden van onderwijzing en bemoediging, voor allen die den Heer zoeken.

I Prijs ingenaaid f 0,40. Gebonden f 0,65.

Verder zag het licht:

JOIMMES El* ffl IMTTMffi SM,

Bladzijden uit het leven der eerste Zendelingen

in Groenland en Labrador.

Uit het Engelsch met afbeeldingen. Prijs f\.75.

Bij D. MIJS, te Tiet, is van de pers gekomen : Wat zou Vader MOLENAAR wel van de

eerstdaags te verwachten NIEUWE GEZANGEN gezegd hebben?

Een woord tot de Nederlandsche Hervormde Kerk, door een niet-modern Evangeliedienaar.

Prijs ƒ 0,30.

Dit stukje geeft niet alleen wat de titel belooft, maar ook nog veel meer dan dat. Het doet den lezer op naauwkeurige en onpartijdige wijze voorloopig kennis maken met den VERVOLGBUNDEL op Evangelische Gezangen, die eerlang het licht zal zien, en mag daarom voor alle leden der Hervormde Kerk onmisbaar genoemd worden.

Heinrich Schokke's Werker

Voor ƒ 1,80 in plaats van ƒ 5,10, (Gebonden in Linnen Banden voor ƒ 2,2G) wordt tijdelijk geleverd het onderstaande

DRIETAL BELANGRIJKE WERKEN: Voor Iedereen. Stichtelijke overdenkingen i alle omstandigheden des levens. Uitde»Sti: den der Andacht" bijeenverzameld. 470 paj Primitieve prijs ƒ 1,£

Mijn leven, denken en werken. 3e druk. 500 p;

Primitieve prijs ƒ 1,8 Leven, Dood en Eeuwigheid. Overdenking: uit de »Stunden der Andacht" bijeenver meld. 400 pag.

Primitieve prijs f 1,

P0 i.- j'°^r,aad is gering. en de verminder.. prijs tijdelijk. Bestellingen worden aangenon bij alle Boekhandelaren.

Amsterdam. Wed. J. C. VAN KESTEREN & ZOON

T 7 ouiuau uil uo

Kerkstraat, CC. 15.

Bij don Boekhandelaar en Drukker D. DE KONING, te Rotterdam, staat op stapel om spoedig af te loopen:

HET SCHEEPJE OP DES KERSTBOM.

OP GODS WEGEN ZIJN WONDERLIJK. Kerstverhaal door A. F. PISTOOR,

Hoofd-Onderwijzer te Zegwaart. Met Plaatjes.

Prijs ƒ 0,10; 25 Ex. ƒ 2,25; 100 Ex. ƒ6,50.

Bij M. J. VISSER, te 's Gravenhage , ziet het licht:

BRIEF

van Ds. J. A. SCHUURMAN, Johzn. Als Zee-brief bij den Uitgever aangekomen den 23sten November 1868.

Prijs ƒ 0,05.

HET EEUWIG EVANGELIE. Getuigenissen des geloofs en der wetenschap naar de behoeften des tijds.

De jaargang 1868 bestaat uit bijdragen van de Heeren: Dr. G. H. Lameks, Dr. J. I. Doedes, Dr. J. Cramer, Dr. J. J. van Oosterzee, Dr. A. W. Bronsveld, Dr. J. J. P. Valeton,

ur. w. astro, J. H. Gunning Jr., H. V. Hogerzeil, A. Lofit , J. M. L. Roozemeijer en Dr. A. v. d. Flier.

Prijs ƒ 1,80.

Nieuwe Kerstboekjes.

Bij J. P. VAN DIJK, te Zwolle, verschijnt:

E. GERDES, Het verdwaalde kind. Een Kerstvertelling.

B. HENDRIKS. De Kerstnacht in het bosch,

niet Plaat

J. H. VAN LINSCHOTEN, De terugkeer van den loteling- uit den slag- van" Magenta.

Een waar Kerstverhaal, met Plaat.

Prijs van de drie bovenstaande, klein kwarto formaat, a ƒ 0,10; 25 Ex. ƒ 2,25; 100 Ex. ƒ 6,50; desverkiezende gesorteerd.

/>

Het blijde Kerstfeest in de Pastorie te Burg--

tlial. Naar het Hoogduitsch. Prijs 5 Cents25 Ex. ƒ 1,15; 100 Ex. f 4.

GERDES; Kerslied. Wijze: AU een stemme veler waatren. Prijs 2 Cent; 100 Ex. ƒ 0,80.

Vroeger verschenen:

E. GERDES, De dubbele Schat. Een Kersverhaal, met Plaat. Prijs 10 Ct.; 100 Ex. ƒ 6,50. J. WITMOND, Twee Kerstavonden op Rotsburg. Met gelithogr. Omslag. Prijs 10 Ct.;

o r tt! /> rt rtf 1 i

KERSBOEKJES

BUNGENER, Een eerste Kersboom. Eeni • losse bladen voor kinderen. Uit het Fransvertaald door J. p. HASEBROEK.

BUNGENER. Het Kersfeest aan de Pool, »•/ (*üii overal. Een nieuw Kersverhaal voor k' deren. Uit liet Fransch vertaald door J. y. HASEBROEK.

Prijs per Ex. van elk dezer werkjes 25 Cent 25 Ex. ƒ 3; 50 Ex. ƒ 5,50; 10Ó Ex. ƒ10500 Ex. f 40.

Amsterdam, Rokin. — D. B. CENTEN, Uitgevc.'

Bij S. VAN VELZEN Jr., te Kampen, is ve: j schenen:

jaarboekje

voor de

Christel. Afgesch. Gereform. i(e rk in Merk

voor het jaar 1869.

VEERTIENDE JAARGANG. In geïllustreerden Omslag met Portret.

Prijs 30 Cent.

INHOUD. Tijdrekenkundige en Bijbelkalendt . Statistiek der Christ. Afgesch. Geref. keri, der Theol. School te Kampen en der Chris' ■ Afgesch. Geref. Gemeentescholen. — Mengc' I werk, bevattende bijdragen in proza en poti. '.!

DE ZENDELING.

MAANDBLAD VOORDE CHRIST. AFGESCi GEREF GEMEENTE IN NEDERLAND.

Onder Redactie van:

C. G. DE MOEN en J. VAN ANDEL.

No. 1. Prijs per Nummer 10 Cent.

Attentie s. v. p.

Brief van den Apostel Paulus aai

Nog is uitgekomen:

Zondagschool-Traktaatjes.

Tweede Serie. 10 onderscheidene Traktaatjes, waarvan 5 van ieder in een Enveloppe. Prijs ƒ 0,50.

GODE BEVOLEN! Gedachtenis voor mijne vrienden en vriendinnen, van J. A. Schuurman Johzn. Prijs: Ingenaaid ƒ1,40. Geb^ 1,75.

Uitgaven van J. H. VAN PEURSEM, te Utrecht'

voor het Kersfeest!

GEEN PLAATS VOOB HET KIlEffi.

Kersgeschenkje voor kinderen.

(Arm en rijJc).

Door P. HUET.

Prijs ƒ 0,71/2 ; 25 Ex. ƒ 1,50 ; 50 Ex. ƒ 2,50. J. II. VAN UNM IIOTEN.

PiTMIfiV, of de MUITEIIS H DE ZUIDZEE.

Met 3 Platen, in verguld linnen band f 1,60.

P. VERGERS,

Gods Vinger in de geschiedenis van den taclitigjarigen oorlog.

Prijs ƒ 1,90.

de Laodicensen.

Volgens de oorspronkelijke uitgave van het jaar 1500.

Welke gevonden is in den alleroudsten BIJBEI .' die te Worms gedrukt is.

COLOSS. 4: 16.

»E11 wanneer deze zendbrief van u zal gele • zen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente d r' Laodicensen gelezen worde, en dat ook gij die.1 JGest, die uit Laodicea geschreven is" Bovenbedoelde brief is bij alle soliede Boekh;: delaren des rijks verkrijgbaar gesteld, en teo ■ . overmaking van 20 Cents op franco aanvra mede te^bekomen bij den Uitgever J. STUURC te Kampen.

ROTTERDAW KEW YORK.

Tot de billijkste prijzen is bij den onderbete kende wekelijks gelegenheid tot het vervoer V;i

LANDVERHUIZERS

naar

IVOORD-AMEHIKA.

De afvaart geschiedt iederen Zaturdag van Ro teraam via Liverpool.

Nadere informatiën zijn te bekomen bii d, n A8'ent J. DE WAAL.

Rotterdam, Boompjes 1-C JJon ondergeteekenden is het zeer aangenaai bovenstaand expeditie-kantoor, een ieder d wenscht te vertrekken te kunnen aanbevelen A. BRUMMELKAMP,

17 Theol.'School te Kampe,

ï x r Predikant te BarendrecJ. J. VAJS1 DIJK, Predikant te Doetinchei .

SNELPERSDRUK VAK H. DE HOOGH, AMSTERDAM.

Sluiten