Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat deze overtuiging ernstig gemeend is. Als de weduwe Jaesrich in Nederland aankomt , zal zij eene wijle in Holland vertoeven. Zorgt nu dat de vrienden , die liaar hier zullen ontmoeten, in staat gesteld worden de weduwe niet z0 naar Duitschland te laten trekken, zonder dege- E lijke bewijzen van belangstelling te ontvangen. <j( De Heer zegene dit eenvoudig woord, dat ik a£ zend aan de redactiën van de Heraut, het Ker- jj kelijk Weekblad, de Bazuin, de Wekstem, de Ver- _ eeniging, Christelijke stemmen en de nieuwe Boekzaal, Stemmen voor Waarheid en Vrede, met vrien- m delijk verzoek of de uitgevers van genoemde g( bladen en tijdschriften zich wel willen belasten sc met de voor dit doel bestemdo giften in ontvangst te nemen, om die vervolgens zoo spoedig te mogelijk op te zenden aan bet adres van C Utrecht 9 November 1869. J. Wolbeks. v. — ei

Liefdegaven. tc

SCHOTSCHE ZENDINGSKERK. vi

Onder hartelijke dankzegging ontvangen uit de collecte g< van Zondagmorgen 7 dezer, een pakje met opschrift

voor Israël door L. gecollecteerd ƒ 1,50. , n

Namens het Bestuur, J. H. SlOOVE. _ Amsterdam, 10 November 1869.

NED. GEEEP. ZENDINGSVEREENIGING.

In de opgave van 27 October 11. zie Heraut n°. 44 ■ staat onder hartelijke dankzegging ontvangen van den heer Steenks te Naaldwijk, door den heer H. H. den Uuden ƒ14,— moet zijn 41,—, zooals bij de opgegeven g verdeeling reeds blijkt als aan Contributie ƒ ;jy,—, uit g het busje der Zondagschool ƒ6,— en voor den Heidenpenning ƒ6,—.

Amsterdam, J* H- SïOOVE, g

10 November 1869. Penningm. afd. Amsterdam w

. 11

NEDERL. GEREP. ZENDINGSVEREENIGING. n

Afdeeling Heidenpenning.

Onder hartelijke dankbetuiging ontvangen van Mej. S. Roukeina te Joure ƒ 38,—■, om te verdeelen ais Afd. Heidennen, ƒ30,—, roor zuster S. Deinum bij br. Vermeer ƒ4,— voor de wed. Burgers, ƒ4,— van Mej. D. J. Vonk, Proos te Doorn ƒ 1,—, uit het busje van van Mej. M. J. Theile ƒ 2,071/s, . ,

Amsterdam, 10 Nov. 1869. M. c. stoov®—Le ülanc. ..

Penningmeesteresse afd. Heidenpen. 11

BCilOTSCilK ZENDIMWSliERK. ^

GODSDJENST-OEFEMi^G <

Zondag, 14 November 1869. r

Voormiddag 10 en Avond (5 ure: li

Voorganger: de Heer S. B. DIJKSTRA, van Zetten, o

AD VERTEN i'IËN. »

E

Heden vieren onze geliefde Ouders 1*

PETER TER BEEK 1

\

en ^

JOHANNA MARIA VAN APELDOORN, j door Gods goedheid hunne SSjarige Echtvcreeniging.

Hunne dankbare kinderen.

Elburg, 14 November 1869. (779) 5

(

Getrouwd :

M. W. D. MIDDELHOVEN

en ^

A. KRAMER. ]

Zaandam, 11 November 1869. ;

Eenige kennisgeving. J

Om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden wordt gevraagd een i

Hulp-Onderwijzer,

of een ontwikkelde

Kweekeling,

geschikt voor eene Christelijke School. Adres franco, letter S. bij den Boekhandelaar G. VAN O VERBEEK, te Alphen atR. (799)

Iemand van de P. G., gehuwd, van de beste getuigschriften voorzien, bekend met opvoeding en onderwijs in Christelyken zin, als ook met de Hollandsche, Fransc-he en Hoogduitsche talen, zoekt eene fatsoenlijke •

BETREKKING,

hetzij als Opzigter, Rentmeester, Directeur, Huisonderwijzer of iets dergelijks, waardoor hij in het onderhoud van zijn gezin zou kunnen voorzien. Aanbiedingen en informatie's franco bij den heer J. VAN ZANTEN, Hoofdonderwijzer aan de Chr. School te Zeist. (786)

Voor een Jong mensch van positief Christelijke beginselen en over 20 mille kunnende beschikken, bestaat gelegenheid om zich te Associëren in eene oude gevestigde Fabriekzaak, door Stoom gedreven, in eene der groote steden van Zuid-Holland. Gegadigden gelieven met franco brieven zich te adresseren onder het motto Fabriek, bij de Uitgevers dezes. (800)

Eene Jufvrouw van middelbaren leeftijd, H. G. en Hoofdonderwijzeres, zoekt eene betrekking als

GOUVERNANTE.

Brieven franco onder letter B. aan den Boekhandelaar J. P. VAN DIJK, te Zwolle. (790)

Eene Burger Dochter, oud 37 jaar, G. G., zag zich gaarne geplaatst tegen Februarij e. k. als

HUISHOUDSTER

Zij is genegen de geheele huishouding, zonder het behulp eener meid op zich te nemen. Brieven franco onder nummer 25 bij den Boekhandelaar H. HOVEKER, Heerengracht bij de Wolvenstraat, Amsterdam. (791)

In de provincie Utrecht wordt aan eene Christelijke School, tegen genot van kost, inwoning en salaris, eene (797)

ONDER-JUFVROUW

gevraagd, niet beneden de 20 jaar. Vereischten zijn: kennis van de Fröbel-Methode, en de geschiktheid om op eene verstandige en kinderlijke wijze onderwijs te kunnen geven. — Opgaaf van naam en school waar men werkzaam is, franco op te zenden onder letters A. Z. aan den Boekhandelaar J. W. EVERSZ, te Zeist.

Weesinrigting te Nijmegen en Neerbosch.

Onze vrienden worden vriendelijk verzocht, zoo zij nog van het laatst uitgegeven Verslag' Exemplaren over hebben, dezelve terug \ e zenden, daar wij er groote behoefte aan he )ben, aan het adres van JOH. VAN 'T LINDENHOUT, Nijmegen. (792)

Het Bestuur der Christelijke Scliool te Almelo

maakt met dankzegging melding van de navolgende giften en toezeggingen voor genoemde school ontvangen:

Van D. B., te's Gravenhage ƒ 10; J. G. G. te Utrecht een coupon, groot ƒ 6,18V2; Mej. A. C. E. te Utrecht, een coupon, groot f 3,96; J. v. E. te Amsterdam, eene toezegging van ƒ 25, en van A. G. de G. te Utrecht, insgelijks eene toezegging van ƒ 25.

Moge de Heer zelf de harten en handen van velen ontsluiten, om het voorbeeld van bovengenoemde milde gevers te volgen.

Namens het Bestuur, (793) JOH. MOKKELENCATE, Penningm.

SERAPHIIE ORGELS.

Heerenstraat, SS 293, Amsterdam.

In het Magazijn van GEBROEDERS KNIPSCHEER vindt men de grootste keuze ORGELS, 5 octaaf, van af ƒ 45; voor Zangvereenijingen als ook voor huisgebruik aan te bevelen, wegens goedkoopheid en soliditeit. Vijf Ja^®n wordt er voor ingestaan. Twee bespeelde SERAPIHXE ORGELS, met_ 5 registers, even als nieuw, voor f 120. Brieven franco aan het

Magazijn, Heerenstraat SS 293. (650)

J. H. VAN PEURSEM te Utrecht heeft uitgegeven:

Vertrouw het aan Jezus.

HerinueriBgen uit het gebedsleven eener Christin, door

ANNA SHIPTON.

Uit het Engelsch door BI. VV. D. MIDDELHOVEN.

Prijs 50 Cents.

Grietj e en hare kinderen.

Door den Schrijver van Jessica's eerste g'ebed en Jessica's moeder,

Uit het Engelsch.

Met eene Voorrede van

Dr. Ph. .3. HOEDEMAKER.

Prijs 60 Cents. (754)

Ottilie Wildermuth.

DE KLUIZENAAR IN IIET BOSCH.

Eene Kersgeschiedenis uit Amerika.

Prijs 25 Cents; 50 es. ƒ 5,50; 100 ex. ƒ 10,— Zutphen bij J. H. A. WANSLEVEN & ZOON.

(767)

Ten voordeele van Weduwen en Weezeil van de, in den storm van 17 October 1869 verongelukte Zeelieden, is bij BRUCKWILDER te Vlaardingen, en verder bij alle Boekhandelaren in het Rijk, gelegenheid tot inteekening op de LEERREDE over Joh. XI: 35, uitgesproken 24 Oct. 1869, door E. H. VAN LEEUWEN, Theol Dr en Predikant te Vlaardingen, getiteld:

JEZUS' TRANEN.

(801)

Bij den Boekhandelaar en Drukker D. DE KONING, te Rotterdam, is ter perse:

De Gravenzoon in de Hut,

KERSTVERHAAL DOOR

A. F. Pistoor,

Schrijver van de Kerstboekjes: De arme Koos en het scheepje op den Kerstboom.

Boeijend en leerrijk verhaal, met gelithogr. titel en plaatje. Prijs 15 Cent; 25 ex. ƒ3,50; 50 ex. ƒ 6; 100 ex. ƒ 8,50.

Die 50 of meer exemplaren vóór uit. November bestelt, kan op den omslag gedrukt bekomen : Geschenk van .... alsmede, zoolang de voorraad strekt, verkrijgbaar:

Het scheepje op den Kerstboom.

Keurig en intressant verhaal, met plaatje.

Prijs 10 Ct.; 25 ex. ƒ2,25; 50 ex. ƒ 3,50;

100 ex. f6,50. (794)

Jessica's eerste gebed en Jessica's moeder.

17 NOVEMBER 1813.

1813.

!n liet licht der Volkshistorie herdacht,

door

Mr. Groen van Prinsterer.

Derde (alleen in de Voorrede gewijzigde) druk.

Prijs 70 Cents.

Tot en met 17 November bij vijftallen ƒ 2,50.

1*13.

NEDERLAND EN ORANJE.

Volkshistorie en Heilige Schrift.

Prijs 5 Cents; 25 Exempl. ƒ 1,10. Verkrijgbaar bij H. J. GERRETSEN, te

's Gravenhage. (796)

Alom te bekomen: (766)

RUT H,

Naar het Engelsch van A. C. PRICE. Gebonden in netten stempelband, met een

plaatje _ ƒ 1.25.

Hetzelfde werkje , op gewoon papier, ingenaaid en zonder plaatje ƒ 0.60.

De vijf verschillende karakters, die in de zoo liefelijke geschiedenis van Ruth voorkomen: Elimelech, Naomi, Orpa, Ruth en Boaz, worden

' . ■ «ii 11 • _ Jl* • -i.

Aruba. Hongersnood! Brood!!

Landgenooten! Sedert wij onlangs onze stem lieten hooren ten behoeve van drieduizend uitgehongerde zielen Op Aruba, een eiland inde Caraïbische Zee, Neörlands West-Indië, werden wij in staat gesteld den heer Gouverneur van Curagao, spoedig over ƒ 600 te doen disponeeren , in 't belang dier diep rampzaligen en beklagenswaardigen. — Trouwens! wat zegt dat onder en voor zoovelen ?! Sedert is die som gestegen tot p. m. f 900. Maar, alweór! wat zegt dat voor drieduizend zielen?! Er is veel meer noodig!

Wilt, kunt gij 't gedoogen, dat uwe landgenooten op Aruba verhongeren, en 't eiland een kerkhof worde?... Nederlanders! neen! dat kunt, dat wilt gij niet! allerminst, nu gij 't weet. In Gods naam', komt te hulp met meer! Verhoedt een ramp , zoo gruwelijk, als noodlottig en door ons af te wenden door.... geld!

C. VAN SCHAICK, Em. Pred. van Paramaribo (W. I.) Amsterdam, Brouwerstr. 180.

3 November 1869. W. K. J. VAN SCHAICK, (788) Egelantiersgr. bij de Prinsengr

Uitgaven van <*. J. REITS.

F. van Kooy, Geschiedenis der Christelijke kerk

(600 bl. gr. 8o.) ƒ 2,—.

Het eerste gebed van Jessica, Vijfde dr. 20 Cts. Jessica's moeder. 20 Ct.

Deze beide boekjes gesorteerd: 100 ex. ƒ 17,50. Twee kinderen die den hemel zoeken. (Een Kers-

verhaal). Derde druk. 20 Ct.; 25 ex. ƒ4. Stillen in den lande, door E. Quandt, Pred. te

's Hage. Tweede druk. 25 Ct.

God is oen Hoorder der gebeden. (Kersverhaat). Tweede druk, door F. van Kooy. 7Va Ct.; 25 ex. f 1,50.

WiUSlOW, De weg naar het Vaderland. (Voor

Nieuiujaar). 10 Ct. .. ,

Die Mij vroeg zoeken zullen mij ynüen, door

F. van Koor. 7Va Ct.; 25 ex. f 1>">®De kleine Emmie. 5 Ct.; 25 ex. f M • Het kind dat op Jezus wachtte. 5 Ot.; ^ ex.

ƒ i-10- , „ •, Zestal Leerredenen over den verloren /joon, dooi H. E. Gkavemeijer, Pred. te Onstwedde. 60 Ct. Zestal nagelaten Leerredenen van wijlen Dr W H. Krijt, Pred. te Groningen, vermeerderd met levensbeschrijving en zalig sterfbed, enz. 2e Druk. 65 Ct.

Hoe de Heere Jezus zich aan mijne ziel verheerlijkt heeft, door Evert Zdbli. 10 Ct. Overzigt van de volken en godsdiensten der aarde, door P. van Kooy. (Met een fraai zendingskaartje). 30 Ct.

De Geschiedenis van den armen Frits. 3 Ct.; 25 ex. 60 Ct. (787)

1VB. Worden niet in Commissie gezonden.

in dit geschrift ontWlKKeia m men eigenaaraigen geest, waardoor de stichtelijke geschriften der Engelschen worden gekenmerkt. Ieder karakter heeft den schrijver aanleiding gegeven tot Christelijke opmerkingen en vermaningen.

Bij den Boekhandelaar H. J. GERRETSEN,

te 's Gravenhage, is verschenen:

De ïrvingianen te 's Gravenhage,

volgens het Liturgieboek der Kerk,

door I. ESSER.

Piijs 25 Cents.

KERSLIED.

Wijze: Oostenrijlcsch Volkslied. » Hulpbehoevend teeder kindje."

Prijs 1 Cts.; 50 ex. 40 Cts,; 100 ex. 60 Cts.

KERSLIED.

Met Muzijk.

De twee eerste regels luiden:

»Blijde dag reeds lang te over,

Door de vromen ingewacht," enz.

Prijs 2 Cents; 100 ex. ƒ1,70. Ter Perse:

De wedergeboorte in haar verband met het kruis-

Uit het Engelsch van Benjamin Wills Newton. Met een Voorwoord van Ds. Ch. J. RRYCE.

AUGUSTA'S KERSLIED

van 1868,

door CORNELIA. (795)

Door D. MIJS, te Tiel, worden met succes

gedebiteerd:

F. VERGERS,

De Turfdrager van Haarlem.

Eene Bladzijde uit den SOjarigen Oorlog.

Prijs ƒ 1,90.

Van denzelfden Schrijver,

Vier Yerhalen uit de Geschiedenis van Nederland.

Prijs ƒ 0,75.

De Turftlrager van Haarlem is bijna uitverkocht, (789)

Bij KEMINK & ZOON komt van de pers: J. A. Gerth van Wijk, Een rijke Zegen. Naar het Hoogduitsch. Prijs ingenaaid ƒ1,50; gebonden ƒ 1,90. -

J. J van Tooreneilbergen, De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst, haar aangeboden tot wettig gebruik ƒ 1,50. E. de Pressensé, Jezus Christus, Zijn tijd, leyen en werk. Uit het Fransch. vertaald door F. J. P- Moquette ƒ 3,90. (784)

Bij H. DE HOOGH & Co. te Amsterdam, is van de pers gekomen:

HET LEVEN VAN ONZEN HEER,

NAAR DE VIER EVANGELIËN

zooveel mogelijk

M TIJDREKENKUNDIGE ORDE GERANGSCHIKT,

met opgave van de voornaamste bezwaren, die deze rangschikking in den weg staan, en van de pogingen aangewend om ze uit den weg te ruimen;

alsmede met

eenige aardrijkskundige en oudkeidkundige verklaringen ter verduidelijking van vele gebeurtenissen, gesprekken en loeslanden, die in kei leven onzes Heeren voorkomen.

door

S. J. ANDREWS.

Uit het Engelsch vertaald onder toezigt van J. DE LIEFDE.

Dit boek is als 't ware eene beknopte evangelische bibliotheek, waarin men een rijken schat van wetenswaardige zaken, alle strekkende tot verduidelijking van het leven onzes Heeren, bij elkander vindt. De schrijver, een Amerikaansch schriftgeleerde, heeft met_ veel zorg en vlijt het voornaamste zamengebragt, wat door de uitnemendste godgeleerden en reizigers, vooral van den laatsten tijd, tot verklaring van dit nooit genoeg bestudeerde leven, is geschreven. Den geleerde kan het boek van veel dienst zijn, in zoover het hem vaak de moeite bespaart van onderscheidene werken over een of ander punt na te slaan, fechier onmisbaar is het voor den student en evangelist, en dat tal van predikers, die het niet gelegen komt zich eene rijke boekerij aan te schaffen, en toch gaarne op de hoogte van den tijd wenschen te blijven met betrekking tot de wetenschap der evangelische schriftverklaring.

Prijs / 2.90

Bij H. DE HOOGH & C». te Amsterdam zijn nog eenige exemplaren op franco aanvrage

voorhanden van

MIDDACHTEN,

herinnering aan liet Zesde AlgemeeiiEvangelisch Nationaal Zendingsfeest.

PRIJS ƒ 0,80.

Waarin voorkomen de Toespraken van Ds. W. Zegers, Ds. J. Posthumus Meijjes Rz., Ds F P- C. van Hingen, Ds. II. tl. M. Rappard, Prof. J. j. p. Valeton, Ds. P. D. Schouw Santvoort, de Heer li. B. van Diemen, Dr. A. Capadose, Ds. J L Zegers, Ds. C. I Bryce Ds II F. W. van Straaten, Ds. w. II. Baart de la Taille, Ds. A. j. Molenaar Ds. A. Brummelkanip, Ds. J. Vermeer, Ds. S. ll. Buijtendyk, de Heeren Gawiu Kirkham en Itobert Craig, van Londen, en anderen. ^

Van ProfTvAN OOSTERZEE'S

CATECHISMUS-LEERREDENEN

is verzonden de Een en Twintigste Aflevering, bevattende: Zondag XLI. Het Zevende Gebod en Zondag XLII. Het Achtste Gebod. ' (772)

Ter verzending gereed:

De Twee en Twintigste Aflevering: Zondag XLIII en XLIV. Het Negende eil liende Gebod.

OVERZIGT DER PRIJZEN VAN EFFECTEN AAN DE AMSTERDAMSCHE BEURS,

van 4 November tot 11 November 1869.

W. Hoogstel 3 Nov Igagate Hrg'te 10 NoT' S N°V' 10N°V'

3 Not Hoogste joNot. »nov. Koers. Koers.

Koers. Koers. L__ ^ ^ dito p.St. 100 5 pCt. 803|4 803/4

tvt „.t n. f V 4- 81/ nCt 5S9/,* 631/* ®37/ifi 633/s Italiï., Bew. Insclir. m. Coup • 'li dito Jcl«z-Orel ƒ1000 Leening 1868. . 6 „ 81-J/4 817/lc 8IJ/2 8138

NïdbM.., Cert. Nat. Schuld jap • 16 4 , djto Cert dito Aam. 6 pCt. dito Kursk Charkow/1000 Leening 1863. . 6 „ 81M16 81-'/o 81&js 81'/.

* ï° ^ S. " 84ii ,„ 8*5 a 837 s6 6RIKKÏNI.ANB, Obligatiën . . . 1S25 .... 6 , 7 7'h, 7 i« ' d;t chari..A,.ow p.St. 100 18G8. . 5 „ 79 |1S 78»],, 787/8 789

win SI/" 81 16 Turkijh, Oblig. Algem. Schuld 1865 .... 5 „ 40, „ 40 40 /s 4U Smolen.k ƒ 1000 1869. . 5 „ 811, 81 81»/s 8015/,,

Ssïfl SI3" 7911, 793/, Egtptf., Oblig. p. St. 100 Leen. 1868 .... 7 „ 741/„ 73>s/16 74 /I6 dito Mo,kow Jaroslaw Lecning 1868. . i „

a'fn itn v t <S 7Si£ H.-AjfML, Oblig. Vereen. Staten 1874 .... 5 „ 87/« Obligatiën Spoorweg Warschau-Bromberg . 4 „ 533 523/4

M , S , " 86 86 861/4 861/4 dito dito 1904 6 „ 817 f6 813 , 8i/„ /is 0o,t|nr NatJon. BankAandeelen 3 ,686

Obl. Stad Rotterdam » 285, dito dito 1881 . . . . jj .. jjoiaj16 o85/4 »87/ 885/a Frans.Oostenr. Spoorw.Maatsch.3pCt. Obl 1317/, 1311/4 1311/, jgj

Belgib, Cert. Rothichild 31/, „ «la aUo flito 18M j „ 88"/16 885 , 887/8 88/3 z„id.Ital, Sp00™.-Maatsch. 3 „ dito 743/4 73 73 4 73

Spanje, Obhgatien „ 16 ^ d;to dito 1884 . . . . 6 „ 87 a6 7 2 8711/,. 871/» Illin. Cent.-Spoorw.-Maatsch. Cert.ran Aand 1043/4 1043/, 1051/, 1047/,

rS"'- | gil. .4 S: :::: : • l" "Ji ffi £ 2;:™'™°S'! „„ Rj, g S,.

"""ftMta : 88 "t SI "4 «..«Sip.»." „ 'Sj;- 'f?; ^iSSSSSSBÜSST..»j. S &

, : !?■ Sc —"WS ::::ï : aea?:r.r.:-.!..-.. SI. » «

Cert Adm Harablre ' 18"0 6 " 701/,» 6»l j 697/, dito Gestempelde. Werkelijke , 7n, dit0 7pCt. Geconsoi. Oblig. ...... .. 337/, 241/, 341;,

Pnrt Honê & Co 1833 ' ' " dito dUo Uitgestelde. 7 lm 'l« 'IB 1,6 st. Paul en Pacific Spoorweg Oblig. 1 Serie. 7 pCt.

c q ïoS 6 633/ 621/, Venküüela, Obligatiën 1862 6 pCt. ditQ aif0 geConsolid 7 „ 681/, 681/,

?h' & I iBït' ' ' ' r " 755/® 78 743/ . 7415/ dito uit de Conversie 6 » g dito dito 2e Serie . . . . 7 „ 69i»/ic 69i/18 691 , 69W,

01,U«UÈn-Leeni„f " 1862 " S " 847/, ' 847,™ dito » . d!to dito le hypotheek ^869 7 » ««■•/„ «#'/, «5/, 693/,

dito 1 ƒ 1000— 1864. l 9015/„ 90l/4 803/, Blij16 dito....; Ïs'ri ' ' ' ' 1 Aand. Gemeenschappelijk Be«t Lett.A

dito i p.St. 100— 1864 5 " om, Ecuadoe, Obligatiën. 1851 .. dito dito „ B

dito l f 1000— 1866. ... 5 „ W/s 90 90 90 /IS — * „ . T) 1 r r T>;=/.nntn ^

dito 1 p.St. 100— 1866. ... s „ 90!/4 , Aandeden 6 .. 2i0'l-2 ,, Beleening Prolongaties Disconto 5

MÖ? IS»:::: t'l: 8.,, 80i„ ïSSfe ^ ->/8 -,8 — TT7rN VAN rOTJPONS

Cefltto ïe sfe4kT°' 1849^2"''* " 'S 633'. Holl. Spoorweg-Maatschappij. Aandeelen. . . . . . • 99 la PRIJZEN VAN COlJl OIvS.

dito 3e ie 4e L. 1842/44. ... 4 „ 4 d;to dito Obligatiën. . 41/2pCt.

1845. . . . 4 „ 61 |2 dito dUo dito 4 „ 855/, Metalliek ƒ19.871/, Belgische ƒ661/, Poolsche pr.ZB. . . ƒ

Obhgatien-leemng 1867■■■■* •• 641, 64,i' 6iu Nederl. llhijn-Spoorw. Maatschappij Aandeel 383 Dito Nation ,24.35 Pruisische.. 341/, Spaansclie piast. . „

_ „ , 1869. ... 4 „ 64 8 D l. .J,* dit0 dito dito niet volgef. 101 Diverse Eng. p. St. .„ 11.80 Hamburger Bussen Spaansche m fr. . . „

Inschr. m Bankassig. 1859. ... 6 „ » 4 li aUo dito Obligat. 1838/1000 41/,pCt. Eng. Kuss. ... 8»/0 „ 11.80 lo September .. „ Amerik. Doll 2.411/,

Certiflcaten van dito ••••••« » „S ,s jgiii, 3321/, dito dito dito „1200 41/,,, Portugesche . . . . . „ Kussen Z.E. Aug. .„ 287/s Papier

, £::: l % % 810 Wl - 66^ papierenB

polen,^Sch fl"*5oo Leen. liiï'!." . P"ƒ ' ™ 98 Sk?o?^ri»o™.ïiio: (2." . 713/, "U 71.,. 7U/, WISSELKOERS OP 10 NOVEMBER 1869.

Peuissen, O Ïga len 5 ptt. Nederl. Centraal-Spoorweg-Maatsch. Aand nl. .. . do. 563/ G. Seviliën-. . . 3/mdo 340 G. I! Napels ... 3/m. de.' 44i/8G.

nkiT™' u M f1'-" 4.71/ 485/. 4613/,, 46i3/lfi dito dito 3 pCt. Obligatiën / 70 70 k l««s 58ii/.r G. Bilbao ' 240 G. Weeneu. . . 6/w. „ 931/V

Oostenb., Obl. PaP-^«N • " éJ* i67ja 463/, 4,61/s dito dito dito gestempelde 67 /, 67 /, Bordeaux. 3/m. " 56i/4 P. Lissabon.. „ " 411/.G. Augsburg. . „ ..;983/4G.

«»'" •»" rn g «—JS" XSSSSOtpT.'^iüK % «» <"'■ 1L'~' - • : 1*•'""• /,0°i

dito "lOO 1858 " 148 147'/, dito dito 4pCt I69 1 1 Londen. . ~ . 3/m. ƒ 11.831/, 1 | Hamburg, k 3/m. 34ia/16 ii

rPCt'« I864'' * " iio'^4 109 RU3*iS&SPOOrWeSPotieTifli» dfto/iooó:^ S pCt'. 823/g 817& A ^..11^ I «to «■ ^

dito „100 1864. . „. . „ . Nederl. Stoomdrukkerij, Nieuwendijk L 76, Amsterdam.

Sluiten