Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•De visschen en kikvorschen zouden 't besterven, de lentezon zou in geen weken dat ijs kunnen smelten, de scheepvaart zou al dien tijd gestremd blijven, en de ooievaar, die vrien¬

delijke lentebode, zou van teleurstelling moeten klepperen, en dadelijk rechtsomkeert moeten maken. Kortom: het lentelied zou verstommen.

Dunkt u ook niet, kinderen, dat in deze eigenschap van het water Gods teedere zorg

voor zijn schepselen duidelijk uitkomt?

Er is nog meer bij 't water op te merken, dat ons tot gelijke erkentenis brengt.

Nemen we, x KGr. fijn gestooten ijs, en doen we dit in een liter heet water, dat nog niet kookt (790 C.). Als het ijs gesmolten is, is het water ijskoud.

Doen we in plaats van i KGr. ijs, een liter ijskoud water bij een liter heet water (79° C.) dan is het water nog zoo warm (390 C.) dat wij 't niet best kunnen drinken.

Het ijs heeft dus heel wat warmte verbruikt om te smelten. Ook dit is van veel belang vooral voor ons Nederlanders, en voor allen die aan lage oevers van rivieren wonen. Behoefde het ijs, evenals de meeste smeltbare stoffen, weinig warmte, om te kunnen smelten, dan zou met het invallen van den dooi een hoeveelheid water in onze rivieren worden uitgestort, dat nooit binnen hare oevers ware te beperken.

Het ijs zou wel eerder smelten dan kruien; maar overstroomingen zouden toch onvermijdelijk zijn. Onze ingenieurs, hoe beroemd ook, zouden even radeloos zijn als al de anderen; in één woord: de dooi kou biina het heele

land onbewoonbaar maken, en een algemeene vlucht veroorzaken. Dat zou er van komen, als yvader Rijn" en zijn familie zoo plotseling van hunne ^winterboeien" ontslagen werden. Ook deze eigenschap van het water behoort ons dus tot de erkentenis te brengen: »A1 wat God gemaakt heeft, is zeer goed".

Menschen en boomen.

Een zeer ijverig en zeer mager man bezocht eens een buitenplaats. De tuinman, die hem om zijn schraal voorkomen wou bespotten, zei, terwijl zij voorbij eenige boomen gingen:

»Ziet mijnheer wel hoe groot en dik die boomen zijn. Wat staat dat flink 1"

»Och , sprak de ander droog; „ik wil't wel gelooven. Zij hebben ook niet anders te doen

dan te groeien."

AAN VRAGERS.

Wat wordt, zoo vraagt K. te U., bedoeld met den »Tammuz" in Ezechiël 8: 14 ?

We lezen daar aan 't slot: »en zie, daar zaten vrouwen (namelijk aan de poort van het Huis des Heeren) beweenende den Tammuz."

Tammuz of Thamus is een andere naam van den afgod Adonis, die aan Westersche volken, maar ook aan de Tyriërs en Sydoniërs bekend was. Men vertelde van hem dat hij een schoon jongeling was, die door een wild zwijn op den Libanon werd gedood; doch later uit den dood werd opgewekt. Die dood van Thamuz werd op zekeren tijd van het jaar herdacht en wel wanneer het water der Adonisrivier door het smelten van de sneeuw op de roode aarde van den Libanon rood was gekleurd. Dat moest dan 't bloed van Adonis verbeelden en de vrouwen zaten neer in rouwkleederen en maakten groot geween en misbaar. Later werd er weer een vroolijk feest gevierd ter gedachtenis aan de opstanding van Thammuz.

Uit heel het hoofdstuk zien we dus hoezeer Juda was afgeweken. Uit vs. 3 blijkt dat zij de afgoden dienden, denkelijk der Chaldeeën; uit vs. 10 die der Egyptenaars, uit vs. 14 die der Pheniciërs en eindelijk uit vs. 16 die der Perzen, dus van alle heidenen die hen omringden.

—ff

84 aanwezigen besloten, nadat als grondslag was aangenomen de Heilige Schrift en als doel de verbetering van kerk- en volksgezang.

Op eene tweede vergadering, door 104 personen bezocht, werd een reglement vastgesteld, een bestuur gekozen, en de Vereeniging den naam »Lydia" (nieuwgeborene) gegeven.

Dinsdag, 20 October, had de eerste oefeningsvergadering plaats. 74 personen, zoowel mannelijk^ als vrouwelijke, lieten zich als lid inschrijven. (De oefeningen worden voortaan gehouden in het lokaal, Prinsengracht 490, iederen Dinsdagavond van 8 tot 98/4 uur).

Ziedaar, M. d. R., zeer in 't kort, de geschiedenis van de Zangvereeniging »Lydia" u medegedeeld. Het zal wel geene vermelding behoeven, dat het comité zulk een succes op zijne pogingen niet had verwacht, immers er zijn alhier vereenigingen, die na een bestaan van meer dan een jaar nog niet zijn geklommen tot een ledental van 74 personen.

Dat »Lydia" bij haar optreden reeds zoo krachtig is, zij evenwel geene oorzaak van hoogmoed, maar stemme tot dank aan Hem, die tot hiertoe zijnen zegen gaf.

De Heere gebiede over haar verder zijne gunst, en geve, dat zij moge zingen te zijner verheerlijking.

U bij voorbaat dankzeggende voor de opname dezer regelen, verblijven wij hoogachtend,

Het Bestuur.

®et eformterïre ©qiiiöhdö.

Ked. Gerei. Kerken»

AS.De PrÜs van dezen prachtigen en degelijken Kalender is slechts 75 Ct.

Met de PREMIE 90 Cent. De Premie bestaat uit een tijdpreek V/5\van Ds. Gispen, uitgesproken Wilt m in het biduur der Synode gede^rató-K A te Leeuwarden, én een verspreiding tijdpreek van Ds. Lit-

van goede >y^^^'OOij.Degoedkoope TRAKTATEN beA^^Nfalender met denvorderen, teeken danV^^^^e^en degelijbij een Correspondent van het Gereformeerd °^en|-

Traktaatgenootschap »F pus", bij uwen gewonen Boekhandelaar of bij, den Uitgever F. P. l&'flt'J.ïj te Middelburg in, op\^

Bij getallen en vooral voor uitdeeling; op Zondagsscholen veel minder. Vraag prijsopgaaf bij den Uitgever.

Vrije Universiteit.

Dezer dagen hoorde ik beweren, dat het een zeer dringende behoefte zou zijn, dat op de programma's der Universiteiten ook theoretisch en practisch onderricht in de krijgswetenschap voorkwamen, opdat ieder toekomstig staatsman genoegzaam kennis van de leer der weerbaarheid mocht bezitten, om daarover eene gemotiveerde opinie te hebben.

Ik zal dit beweren niet betwisten, omdat ik hierover niet oordeelen kan, doch alvorens de Vrije Universiteit overgaan zal dit vak op haar programma te stellen, komen andere takken van wetenschap aan de beurt. Het Sociaal Congres, dat van 9—12 dezer staat gehouden te worden, zal, naar ik hoop, een zeer belangrijk vraagstuk aan de orde stellen, en wel het sociale. Zeker zal het dan tevens aan het licht brengen, dat hier een terrein van studie ligt, dat zeer zeker van zeer actueel belang is, en dat voor den man van wetenschap, doch die tevens buigt voor Gods Woord, een ruim arbeidsveld aanbiedt, dat zeker van Christelijk standpunt nog niet is ontgonnen, zooals het

na. j. radius.

AMERIKAANSCHE ORGELHANDEL.

AMSTERDAM, LEIDEN,

Keizersgracht 305. Haarlemmerstraat 15

iROOTE KEUZE. COURANTE MERKEN. BILLUKE PRIJZEN.

F. TAN E IJ IS,

FIRMA JOXA&NES KRAMER & Co.,

Bam 15-17, Amsterdam.

rT K°°Pen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren LUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. emen gelden a DEPOSITO met rentevergoeding van 1/2 pCt. onder de prolongatiekoers. edragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

CORRESPONDENTIE.

P. N. te U. In een volgend No. hopen we te antwoorden.

P. K. te E. We zullen gaarne aan uw verzoek voldoen, maar zouden dan wel willen, dat ge i° het eerste gedeelte van uw schrijven een weinig wildet toelichten; 20. uw naam noemdet. Zonder dat laatste kunnen we u het antwoord niet geven.

Hoogenbirx.

JitjjeaïMla JiütfiJteir.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Mijnheer de Redacteur /

Wil s. v. p. zoo goed zijn, het volgende in uw blad op te nemen.

"Voor eenige weken heeft zich alhier een comité gevormd, dat pogingen aanwendde tot de oprichting eener Zangvereeniging op Gereformeerden grondslag.

Op eene vergadering, door genoemd comité uitgeschreven, slaagde men naar wensch. Tot

uc v vvciu uuor ae

8*

►8 8-

«s>. £

h-3

e=j !=ö FE— c"2

00

K

ö

»

S

R*

s» 0

!=Ö

DRIETALLEN: Harderwijk, A. van Veelo te Rotterdam, P. N. Kruijswijk te Hoogeveen en F. Drost,

oefenaar te Leeuwarden. — Uudemirdum c. a., b.

bleeswiik Visser te Kiisoord. i. H. Woudstra te

Maassluis en C. W. E. Ploos van Amstel te Ger kesklooster. — Alblasserdam, L. Spoel te Kampen, T. J. A. Ploos van Amstel te Reitsum en A. Middel koop te Nijkerk.

Beroepen: Heinenoord c. a., J. W. Gunst te Brouwershaven. — Werkendam c. a., A. van Veelo te Rotterdam. — Harlingen (ade maal), G. J. Barger te Driebergen. - Arnhem (2de maal), L. H. Wagenaar te Leeuwarden.

Aangenomen : Harmeien, J. Hartwigsen te Berlicum.

Bedankt: Wilnis, [. Balhuizen emer. pred. — St. Laurens en Gapinge, W. K. P. Goeree te Wagenborgen. Middelburg, J. P. Hania te Ooster bierum. — Alblasserdam, K. Fernhout te Dordrecht.

Christelyke Gereformeerde Kerk.

Drietal: Schoondijke, G. Dalhuijzen te HeinIcenszand, A. van der Linden te Axel en C. Steketee Cz. te Veere.

Tweetal: Scheemda, L. Stroeven te Bunde (OostFriesland) en H. R. Vos te Veendam.

Aangenomen : Marrum, R. W. de Jong, cand. Bedankt : Bovensmilde, J. van Henten te Schoo nebeek. — Wanswerd, G. J. Breukelaar te Hasselt. Goes, J. J Impeta te Alfen aan den Rijn. —Minnertsga, J. C. Balhuizen te Scharnegoutum.

Synodale Geneotschapskerk.

Beroepen: Berg-Ambacht. Chr. Ynsonides te Ouderkerk aan den IJsel. — Kerkwerve, 1 M. Jalink, cand. te Utrecht. — Oosterhesselen, J. Temmen de Lang te Sleen. — Leende en Heeze, C. van Koetsveld te Houtrijk en Polanen. — Assendelft, R. Kijlstra te Engelum. — Haren, A. Reiners te Zuid wolde. — Maassluis, A. Lagerweij te Scherpenisse.— Leimuiden, D. Hartgerink te Monnikendam, — Burgwerd en Hichtum, J. Rijnenberg te Ternaard. — Echteld (bij Tiel), D. J. van Dalfsen te Scherpen zeel (Geld.) — Zwolle, Van Dam te Enschedé. Linschoten, J. H. Willebrands te Oude- en NieuweWetering. — Stavenisse, J. W. F. Roth te Ottoland. — Surhuisterveen, S. J. Piso, cand. te Tjalleberd. — Kortenhoef, D. C. J. Heldring te Hoenderloo.

Aangenomen: Dokkum, J. F. Muller teZieriksee. — Valkenburg (cl. Leiden), H. Koops te Varsseveld. — Leiden, G. J. de Hoest te Zutfen. — Elburg, G. van Dorssen te Rijssen. — Varsseveld, J H. van Linschoten te Oud-Vosmeer. — Oldeholtwolde» S. f. Piso, cand. te Tjalleberd. — Leeuwarden, G. Heesen te Winterswijk.

Bedankt: St.-Laurens en Brigdamme, D. T. Veen

te Bergharen. Standdarbuiten, W. B. H. van Lin schoten te Oud-Vossemeer. — Nieuwvliet (Zeeuwsch Vlaanderen), I. 1. Dermont, emer. pred. van Sche

veningen te Zeist. — Onstwedde, H. Doornveld te

Huizen (N.-H.) — Kollumerzwaag, T. T. Dermont,

emer. pred. te Zeist. — Eenigenburg, S. J. Piso te Tjalleberd. — Druten c. a., W. T. Coenen te

Drumpt. — Leerdam, P. Bokma te Hien en Dode

waard. — Workum (cl. Sneek), W. H. Snethlage Achlum. — Hensbroek, W. van Deursen, cand. te

Leiden. — Lopikerkapel, N. L. den Burger te Werk

behoort. Een leerstoel, ter beoefening van het

sociale vraagstuk, zou aan onze Universiteit

voorwaar geen weelde ziin, doch integendeel

ten hoogste gewenscht, ja door den nood der tijden geboden; moge de Heere ons dien spoe¬

dig scnenKen:

De hoogst belangrijke rede. door onzert

hoogleeraar Dr. Woltjer uitgesproken bij de overdracht van het Rectoraat op 20 October, is nu ook in druk verschenen. Zii ia crptitplH

»de wetenschap van den logos." en uitsefreven

bij J. A. Wormser, alhier.

De vrienden zullen wel doen zich een

exemplaar daarvan aan te schaffen, en dan ook

.1 1.1 , . '

aeze reae te lezen en te laten lezen. Elk vriend

der Vrije Universiteit behoort dergelijke aktestukken onzer stichting te bezitten, zoo hii

althans de middelen daartoe heeft. Zij maken een integreerend deel uit van de geschiedenis onzer hoogeschool.

Unze amanuensis, de heer Van Oversteeg

richt tot de heeren agenten en correspondenten, die exemplaren van het jongste jaarverslag te veel mochten hebben, het verzoek.

die aan hem terug te zenden. aano-pziVn Vni

soms aanvragen ontvangt, waaraan hii niet

kan voldoen. Ik ben zoo vrij dit verzoek over te brengen, met aandrang om ook hierin der eemeene zaak ter wille te ziin.

j

W. HOVY.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan contriwntién; Door den heer M. van

Veldhuijzen te Breda ƒ 15; door den heer R. Toren te Oostwold f 142; door den heer T.

Boer te Wetsinge ƒ 37.50; door den heer L. de Hoog Mz. te Zuidland f 24; door den heer C. Verhoef te Achttienhoven / 68; door den heer Th. van den Brink te Oosterbeek ƒ 15; door den heer C, F. Hamster te Nieuwolria

ƒ 97-5°; door Ds. J. H. F. Gangel te Aalten f 38; door den heer L. Runia te Berlikum

Pr. ü EÏÏYFEI • ' ' \Het. foenemend gebruik van het Or$el —1—_ï J in de Christelijke kringen bevordert het behoorlijk zingen ongemeen, en het ware wel te wenschen, dat men in de kringen van ons volk de wereldsche piano al meer op den achtergrond deed treden, om het Orgel weer in eere te brengen

De Heraut van 11 October.

Onze handel bepaalt zich UITSLUITEND tot Amerikaansehe Orgels, geen piano's, en wij vestigen met het oog op de lange winteravonden, die aanstaande zijn, bij vernieuwing de aandacht op onze zeer groote sorteering Orgels, in de meest uiteenloopende stijlen en laagste prijzen.

Ter kennismaking zenden wij gaarne onze Catalogi, op aanvrage.

BREEBMRT's Orpltaiel-Daial I' 23, Amsterdam.

WSÊt Reeds 281 maal bekroond,

Ieder, die in het belang van de kinderen zijner Zondagsschool handelen wil, en hnn het beste, het fraaiste en het meeste voorliet ininste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid van

„Capadose",

Vereeniging voor goedkoops Zondagssciwolaitgaven.

Geen enkel fonds voor Zondagsschooluitgaven is zoo uitgebreid en zoo goedkoop. Dagelijks treden verscheiden leden toe.

De Catalogus is bij alle boekhandelaren voorhanden en wordt met een Ex. van een der uitgaven als model, gratis en franco toegezonden door de uitgevers

Amsterdam. HÖVEKER & ZOON.

Een Wereldberoemd listoriscb Standaardwerk.

89^" 25 Aflevering FLAVIDS JOSEPHUS.

IJ I # 1P#1 ö I 8? der Joclen en het verv°lg; Leven van Josephus, Oorlog der P ® I Hl I 1.1 Hii I £ Joden^tegen_de Romeinen, Antwoord aan Apion en Marteldood

Met inleiding en aanbevelend woord van Dr. J. A GERTH VAN WIJK en T TALMet pl. m. 40 groote fraaie platen van JAN en KASPER LUIJKEN. Geen geschiedverhaal kan in betrouwbaarheid tegen dit werk opwegen en geeft in zoo boeienden vorm oude toestanaen weer. Het beschrijft een belangrijk tijdvak door geen ander auteur zou uitvoerig en meeslepend te boek gesteld. Het is geen dorre opsomming van feiten, maar het geeft door het geheele werk heen een juist verhaal van alle bijzonderheden en voorvallen; de verwoestingvan steden, het overrompelen van sterkten, het door samenzwering doen vallen van verschillende Staten en het gebruik maken der vreeselijkste martelingen om andersdenkenden tot bekentenis te brengen. Oorlog, hongersnood, in een woord alle toestanden zijn hier in wegslepende taal weergegeven. Naar de oorspronkelijke bewerking van den beroemden geleerde HAVERKAMP is deze editie bewerkt, ingeleid en aanbevolen door Dr. GERTH v. WIJK en T. TAL (Opper< abijn).^ Opgeluisterd door een aantal fraaie groote platen naar de prachtvolle teekeningen van J. en K. LUIJKEN zal dit hoogst belangrijke boek verschijnen in 25 afleveringen k 25 Cent. Het geheel vormt een groot folio prachtwerk, rijk geïllustreerd met fraaie platen en gekleurde kaarten en zal kompleet slechts den zeer geringen prijs van f 6 25 kostten, terwijl de prijs van vroegere editiën ƒ 20.—, f 25.—, of nog meer was.

Bij alle solide Boekhandelaren is de

door GJ3BK. E. & M. COHO,

inteekening ODensresteld en sreschiedt deze nitaavp

te Arnhem en te Nijmegen.

hoven. — Welsum (G.), Mansveït te Nichtevecht. — ] f 54! door den heer J. Boonzaaijer te Weesp

Aalten, L. van Rijn te Hilversum, O.-I. pred. thans

met verlof hier te lande. — Cats, P. S. Meerburg te Kethel. — Rozenburg, C. J. Montijn T.Jz. te Chaam. — Druten c. a., W. J. Coenen te Drumpt (bij Tiel). — Wissenkerke c. a., B. Wielinga te Kruiningen. — Veen, W. B. H. van Linschoten te

Oud Vossemeer.

\7"oor de vele en hartelijke blijken van be* langstelling en deelneming in mijne huislijke vreugde op 29 October j.1., zij het mij vergund hiermee openlijk mijn diepgevoelden dank te betuigen. Gebrek aan tijd maakt het mij niet wel mogelijk dit schriftelijk te doen.

Dr. A. KUYPER. Amsterdam, 31 Oct. 1891.

SERAPHINE-ORGEL.

Te koop een SerapIiine-Or(tel, met 5 registers, notenhouten kast (liefelijk van geluid), zeer goed onderhouden, voor ƒ 65.—, bij M. SPIERING, Boogjes 59, te Dordrecht.

Een Kerkorgel te Koop,

in de kerk geplaatst voor ƒ 700.

Nadere inlichtingen onder het motto: » Orgel", aan het bureau van dit blad.

Baiiies fcatoera Costnts'SS

katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75, Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag, Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed worden netjes afgewerkt, Beerenstraat 11, Amst.

BOEKHANDEL en ADVERTENTIEBUREAU

De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van Kerstboekjes enz., ten dienste van Zondagsscholen, Bueken en Tijdschriften, diverse Psalmboelijes, alle soorten van Drukwerk. Inteekening op alle Christelijke Scheurkalenders, Jaarboekjes, Alma nakken enz. voor 1892. Plaatsing van Advertentiën in alle Binnen- en Buitenlandsche Bladen.

\T001 de vele en hartelijke blijken van be* langstelling en deelneming in mijne huislijke vreugde op 29 October j.1., zij het mij vergund

&

J. C. VAN WESTERMG, Von Zesenstraat 116, Amsterdam.

ƒ 60.50; door den heer D- Scheepsma te Schet-

tens ^wonseraaeei) ƒ78.50; door het Loc.Comité te Amsterdam ie stortiner f 400: door

den heer W. Wolzak Gz. te Alkmaar ƒ 101.50; door den heer H. Moll te Niikerk od de Ve-

luwe ƒ 434.50; van B. J, M. te A. ƒ 2.50; van A. G. H. te O. ƒ 2.50; door den heer J. S. Schat te St. Anna Parochie f22-, door den heer

A. van Heusden te Hellevoetsluis ƒ 23; door P. T. baron van Heemstra te Hattem f Af, en¬

door den heer H. A. P. Meiier te Hazeruwniidr

ƒ 26.50; door den heer A. Pijl Jzn. te Alblasser¬

dam ƒ 111; aoor aen heer G. van Tunl te Ga¬

meren ƒ 19.50; door den heer J. Duijm Fzn.

te Noordeloos j 50; door den heer J. Wigboldus te Bedum / 79.50; door den heer T.

Kater Klz. te Monnikendam f A2.S0: van

Mej. C. G. H. K. geb. A. te Gr. Haven (Mich. N.-A.) ƒ s; aan collecten: van de Ned. Geref. kerk te Zwiindrecht ƒ 32.50; van idem H.-I.-Ambacht ƒ 6.83: van idem te Gaast-Piaam

ƒ 12.65; van idem te Culemborg ƒ 11; van idem

te i'ijnaart ƒ 24.12; van idem te Klundert ƒ 58.52;

van idem te Broek op Langendijk ƒ 22; van idem te Rotterdam ƒ 306.30; van idem te Ber¬

likum ƒ16; van jidem te Witmarsum ƒ8; van idem te Óverschie ƒ 19.101/2; van idem te Amstelveen ƒ ƒ 21.83% vai* idem te Reeuwijk en Sluipwijk ƒ 6 65; aan schenkingen: gevonden in de collecte Keizersgrachtkerk van C. W. ƒ3; van P. W. te B. ƒ25; van B. J. M. te A. ƒ 10; door 't Loc. Comité te Rotterdam, gevonden in collecten der N. G. K. ƒ7.50, A. O. van P. P. ƒ 1.50, door N. A. D. van R. ƒ0.50, samen f 9-S°> door den c- F-Hamster te Nieuwolda van J. F. G. te F. p. ƒ I0. door den heer J. Boonzaayer te Weesp f62.50; door den heer L. Runia te Berlikum, van d! v. d. S. te B. ƒ 15.

Voor de Medische faculteit :

Door Ds. H, IV. van Loon ƒ 3 (verbeterde opgave); collecte van de N. G. kerk te Schettens / 15.75.

Voor het Hospitium:

Door Mevr. Mond, van eenige vrienden voor het laten lezen van de Standaard f 1,

Voor liet studiefonds:

Bij Prof. Dr, A. H. de Hartog ingekomen: P. W. te B. ƒ 25; X. IJ. Z. ƒ 1; door II. M. te N. a/d V. van C. M. ƒ 1, van H. H. ƒ 1, samen ƒ 2; door H. C. v. d. B. van de Halyestuiversver. te Hilversum ƒ 52,15.

Bij J. A, WORMSER, te Amsterdam, verscheen;

ACTA der derde V00RL00PIGE SYNODE

vaa Nederdnitsche Gereformeerde Eerken,

Gehouden te 's Crravenliage in 1891. — Prijs f 1.50.

Hilversum.

S. J. SEEFAT, penninimecste.

'r.

I OrgelhandeL i

I e. &. goldschkduw, I

1 Warmoesstraaf 141, Amsterdam. 1

Groote en fijne sorteering, billijke prijzen, Él |S voordeelige conditiën, volledige garantie.

Bij HöVEKER & ZOON, te Amsterdam, verschenen de onderstaande ZOiYDAGSSCHOOLR OOSTERS:

1°. Zondagsschoolrooster voor 1892

bewerkt door

Ds. N. A. Be Gaay Fortman.

Uitgave van de Vereeniging: Capadose. In geperforeerde vellen en ia boekjes, ntar verkiezing.

Prijs ƒ ©.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.

2°. Zondagsschoolrooster voor 1892

samengesteld door A. J. HOOGENBIRK, H. WIEGAISÖ, en anderen.

Voor de Vereeniging: Tot Heil des Volks. In geperforeerde vellen.

Prijs ƒ B.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.

Monsters worden op aanvrage gratis en franco toegezonden.

IOrgelhandel. |

F. MN LEEUWEN k ZOON, 1

Warmoesstraat 73, Amsterdam. |

RUIEÏE KEUZE in prijzen van 11 ƒ 65, f 85, f 100 etc.

Bij J, A. WORMSER, te Amsterdam

verscheen:

De Tetenschapvan den lops

REDE bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit te Amsterdam, op 20 October 1891,

door

Dr. J. WOLTJER.

Prijs f 0.70.

Bij J. A. WORMSER, te Amsterdam, is

verkrijgbaar:

KEBEERAADSBOEKJE

VAN DE

Nederduitsche Gereformeerde Kerk van Amsterdam, 1891-1892,

Prijs ƒ 0.30.

Bij J. A. WORMSER te Amsterdam is ter

perse: een nieuwe (derde) door den auteur herziene diuk van

ONS PROGRAM

door

Dr. A. Kayper.

Ingenaaid ƒ 3.60. In stempelbaud ƒ 4.50.

Sedert enkele weken is »0XS PROGRAM" geheel uitverkocht. Het werk is derhalve dadelijk weder ter perse gelegd. Binnen twee maanden zal het opnieuw verkrijgbaar zijn, in uitvoering geheel gelijk aan den vorigen druk Teaeind® het voor ledereu fee\an?s rellen de in den lande mogelijk en gemakkelijk tc make» zich dit standaardwerk aao te schaffen, zal het tevens versckijofn in TW11IJ' aflkvekixgex, elk van a & 3 vel drufes a, ƒ 0.30 de aflevering. Teswi het einde' des jaars zal deze uitgave compleet zija.

Gedrukt ter Ko", Nrd. Stoomdrukkerij, YyArmoesstïuat ioö Amsterdam.

f s .§• §•

i "a . 5

r § : I

f ss ! r* ft

J £ 1 : & I

U s e *■£ w

i ' k M I g.

f ? S o

| § j—"=3

r g * Cf

I ss ö o

Is S? r?

s- S |

fe; g. w

? s=u

I I : M i

i ï=? I ^

< § ■ I ss

! S i o

j 5® ^ *

3 S

g. S=Ö §

-

Sluiten