Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op den wortel der revolutie, het valt onder den

vlnplr Hpc T-ï PPrAn /-I o o v 'rt^rri- • V^pri;1no1rf Ie lii!

■ . w v.!«. ui—> iivviviij v*iv> uaai E> ' iwivt 1 o j.1 ij ^

die op een mensch vertrouwt en vleesch tot zijn arm stelM

Zoo wordt er geredeneerd, en bij dezen stand

\an zaKen onjit er weinig over aan, wat üe geleerden noemen, thetisch te werk gaan; stellenderwijze de beginselen en de kennis der beginselen te verbreiden en tegen principiëele tegenspraak te hand¬

naven, zienae in net geDoa en Düna in üe toekomst door poed en kwaad ferunht vnnrto-aanHp

Beschouwt ge nu in het licht der feiten en van den werkelijk bestaanden toestand b.v. den strijd om de school, dan begrijpt ge ook, wat er achter en onder dien strijd, als strijd der beginselen, onzichtbaar aanwezig is. Dan begrijpt ge, waarom

1 1 1 l' ctv\ O ftni *3/-» r- ^ 1 ,1 „1_i.

"VI iiuviaiioiUL U111 UC 3C11UU1 U.CI1 bel 1JU bcllllt.il LI CK

en deze een Schibboleth geworden is, waaraan men

weien Kan, weiKe levensbeschouwing iemand is toegedaan. Dan begrijpt ge, hoe het bezit van politieke overmacht, die het liberalisme, met alle middelen die slechts tot het doel kunnen leiden, behield, levensvoorwaarde is van de handhaving

uer mouerne wereldDescnouwing; en dan begrijpt ge ook, dat de Christelijke school, of beter uitge-

drukt de srhnnl mpf dpn "Riih^l nncr Wc anfiprc ic

dan een gelegenheid voor Evangelisatie, of om de

KinaerKens coc jezus te Drengen, in den zm van, als zij mochten komen te sterven, ze in den hemel te doen komen. Neen, de school als plaats van volksonderwijs en volksopvoeding is van de grootste beteekenis voor dit aardsche lenen. Daar wordt de ratie gekweekt. Daar wordt het kind in een levens- en wereldbeschouwing ingeleid, die, in den regel, voor geheel het volgende leven van invloed

Wie de ïeunrd heeft, heeft de toekomst. Het

kird wordt man en vrouw, vader en moeder, staatsburger, behoort tot een kerk, heeft een religie, en oefent weder invloed uit op staat en kerk en maatschappij, kweekt weder een volgend geslacht.

Liberalen schijnen dit beter te begrijpen dan sommige »geloovigen." Zij zullen hun kinderen niet naar Christelijke scholen zenden, maar zorgen er voor, dat er voor hen van Overheidswege overal voldoend lager onderwijs, en ook middelbaar en hooger onderwijs, gegeven worde, en hebben dan nog de onbeschaamdheid om dit neutraal en goed voor iedereen te noemen, en daarvoor de millioenen uit staats- en gemeente-kas op te eischen. Terwijl er geloovigen, zelfs voorgangers der gemeente zijn, die een Christelijke school, of een school met den Bijbel, soms in hun nabijheid hebben en toch hun

i-:-j i j - i . * , ■ ,

H.1HUCICI1 /.cnucu naar ae openQare uverneiasscholen, de scholen van het liberalisme.

Niet zelden wordt als voorwendsel thans gebruikt de bedenking, dat de Christelijke school is een Gereformeerde, of, zooals men zegt, een Doleerende school. Gij zult zeggen: maar dat is onzin. En dat is het ook, maar die onzin wordt vaak voor hoogere levenswijsheid aangezien.

Hoe zeer dan ook de verdeeldheid, als krachtbreking, te betreuren is, toch is het, aan de andere zijde, niet te betreuren, dat er is gekomen een Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs, die de school nauw verbindt aan de Ned. Herv. kerk, en zoo blijk geeft van het verband tusschen school en kerk in te zien. Hoeveel ellende en geharrewar is er al niet voortgekomen uit de z.g. gemengde

beluien, mui riervorma nalt ueretormeerd, waar altijd de strijd loopt over de vraag: wie de sterkste is, wiens invloed overheerschend zijn zal. En de ondervinding heeft geleerd, dat het op den duur, daar het beste gaat, waar men consequent doorgaat, hetzij dan als Gereformeerden, of als anderen, die »van dat Gereformeerde niets moeten hebben."

Zoo zijn de toestanden geworden, naarmate het Calvinisme in ons land weder een woord is gaan medespreken, ook op het gebied der school. Geen wonder dus, dat velen schier geen woorden kunnen vinden om uit te drukken, hoe verfoeilijk en verderfelijk zij dat neo-Calvinisme achten. En hoe anderen, hoe lancer hoe mppr h^t-^L-Atvie

dat Calvinisme gaan inzien en, wat men ook van hen zegt, en hoe men ook over hen oordeelt, er nog een toekomst in zien weggelegd, door geen menschelijke macht tegen te houden.

Het is zoo. Het Calvinisme is een sterk bijtend beginsel. Dat men er zich zoo scherp tegen keert, is een hoopvol teeken. Het toont dat men er de kracht van gevoelt.

€oor iüttdemt.

EEN ONGEVRAAGDE DIENST.

VIII.

Zoo bleef dan onzen vriend niets over dan den wandelstaf te £rriinen pn wpc tp trplrVpr»

Zonder bepaald doel sloeg hij den weg in die

Huiswaarts, aitnans naar rappenheim leidde, t

waren geen vroonjKe gedachten, die hem vervulden, den 27-jarigen jongen man. Weer was zijn hoop vervlogen, zijn loop gestuit, juist nu hij meende den prijs te zullen ontvangen. Soms als hij er aan dacht werd het hem benauwd om het hart. Toch bracht hij van de slagvelden een

grooie winst mede. ±iij was een man geworden in veel krachtiger zin, dan wanneer hij bij blaas bale en hamer thuis ware ere! ilev-n T^p ,7(>r.

schriklijkheden van den oorlog hadden veel dat in

iieui biuunerae opgewekt en tot werking o-e-

1 1 , TT"* ♦ . OO

uracni. nij wist nu zeli dat hij iets kon, ooi dat hii veel niet kon ('Tl ;:nn v.'-mriclit liii tp liin

delen met een vastheid en beslistheid, die hem veel overwicht traf on andere mensrhen Velpn

toch zijn als voortgedreven baren, of laten het

er maar op aan komen hoe tloopen wil. Ook had Kasper in den oorlos? meer dan hii 't nn

in vrede had kunnen opmerken, gezien hoe het

leven ongewis is, en hij wijs doet die met op de aarde bouwt, maar tracht naar een huis in de hemelen.

Dat „het leven is een damp, de dood wenkt ieder

uur ziet wei ieder, die krijgsgevechten en veldslagen meemaakt, maar och. hoe weinitrpn trek¬

ken er leering uit, hoe velen, wier leven meer

nog uan gewoonnjK een handbreed is, worden onverschillig of stompzinnig er onder, of verzetten zich, zoo als 't heet, met den sterken drank, die in 't einde bijt als een slang. Met Kasper was het gelukkig anders. Wat hij in huis, op school, in de kerk geleerd had, was door Gods genade, als het zaad in de goede aarde, vruchtdragend geworden. Het ruwe krijgsmansleven had het niet verstikt. Juist de ernstige en vreeselijke dingen die hij zoo vaak aanhoorde hadden hem uitgedreven tot God, en gedrongen bij den machtigen Beschermer zijn toevlucht te zoeken, die over leven en dood gebiedt. Zoo was ook thans in zijn ziel een stil vertrouwen, en dat is, zegt de Schrift, een groote sterkte voor eik die God vreest.

Zoo wandelde dan de rijzige, jonge man door de voorstad van Ansbach, over de slotbrug, tot hij stond op het fraaie, groote plein voor het nieuwe slot, waar de markgraaf van Ansbach woonde. Het was kort geleden met groote kos¬

ten geDOUWQ, en zag er prachtig uit.

1 erwijl onze vriend met bewondering het schoone slot stond te beschouwen, schoot° plotseling uit de hoofdpoort een ruiter te voor schijn. Kasper zag dadelijk aan de ongewone snelheid, dat de man zijn paard niet goed meer meester was. De ruiter bleek wel allesbehalve onbekwaam in de rijkunst, maar het paard was geweldig schuw; het steigerde, trappelde met de voorpooten, sloeg achteruit, draaide in de rondte, en 't oogenblik scheen nabij, waarop de ruiter afgeworpen en op de harde straatsteenen terechtkomen zou, met groot gevaar

voor zijn leven. Eenige stalknechts en bedienden snelden toe, maar niemand waagde zijn leven om het dier tot bedaren te brengen.

Dit scheen den heer op het paard woedend te maken. Hij begon te bulderen en te vloeken, schold zijn bedienden voor lafaards en ezels, en dreigde hen met ik weet niet al wat, zoodra hij maar van het beest af en op vasten grond was. Dit nu was even goddeloos als dom. Want het on teerde den Heere en kon de menschen nog bevreesder maken om den heer uit den nood te helpen.

Toen Kasper dit alles hoorde en zag, kon hij niet langer stilstaan. Hij sprong toe, en eer iemand er op verdacht was, greep hij de teugels vlak bij den bek van 't paard, en hield die met zijn sterke vuisten zoo vast, dat het dier niet meer kon steigeren. De ruiter maakte zich 't oogenblik ten nutte en sprong van het paard, dat nu eensklaps stilstond. Vreemd was het te zien hoe de blik uit Kaspers oogen het wilde dier in bedwang hield. Wel zette het de neusgaten uit en snoof, terwijl de oogen flikkerden, maar springen deed het niet meer. De temmer vierde nu langzaam aan een weinig

den ten cel. het "naarH hlppf Hp vnnrnnntpn ctiif

o ' x juj!

gestrekt, staan. Nu begon Kasper het over den

^ asm „j. x. .

en ucu a-utiiivcii iicLib ic b u ij Ken; toen nieici net Snuiven OD en de oneen flnnkprHpTï nipt mppr sic

ZOO straks nOP". Kindpliik snrrvner TCacr\pr yplf

O — ~r -Ö _ .

op net paara. jtiei steigerde nu niet, sloeg niet

..: j. i • • _ i _ i*i 1 i

uil maar net zien leiaen ais een lam. unze vriend reed. een naar malen het nlein rnnd pn

keerde toen met een opgeruimd gelaat terug

tot den eigenaar, nam den hoed at en sprak :

..Als uw edelheid 't nn nncr pens wil Vipr,rn<»wn

durf ik u verzekeren dat het naarrl creen kuren

meer toonen zal."

Met verbazins' had de heer alles aancrpyipn

en zelfs eeheel vergeten ziin knechts 't.hnn tne-

gezeide loon te geven. Deze zorgden trouwens eerst wat op een afstand te blijven van hun meester, die de rijzweep in de hand had.

„£ijt gij de drommel ot wie anders r vroeg de ruiter met forsche stem, terwijl zijn gezicht nu een kalmer uitdrukking toonde dan zooeven. „Ik kan toch ook met een rijdier omgaan, maar zoo iets heb ik nog nooit gezien."

„Edele heer", antwoordde Kasper.. . . „Zeg Doorluchtigheid", fluisterde hem een staljongen toe, die 't nu gewaagd had nader te sluipen, doch wel zorgde 't paard tusschen zich en zijn heer te houden.

De gevraagde beereen nu met wien hii tp

«-» o o --jr " • "j

doen had. 'tWas de markgraaf zelf.

..Uw Doorluchtigheid rmtsrhuldiorp mii" cnrnl-

hij, de militaire houding aannemend, terwijl hij den vorst, die in grootte voor hem onderdeed, flink in 't gezicht zag, „ik ben geen drommel of heksenmeester. maar TCn.snPr Ottmrm mn

Pappenheim, smid van mijn vak, en laatstelijk

wd.uiuiiccbv.ci uij nei iweeue regiment rsaireutsche dragonders. Ik heb meniVen rit opmaakt¬

en ben altijd in 't zadel gebleven tot ik bii Sorr...."

Meteen streek hij zijn haar van het voorhoofd weg, en een breed litteeken werd zichtbaar.

„Aha," sprak de markgraaf, met zekere bitterheid, „gewond en toen afgedankt. Ja, debitam gratiam parvi referunt 1). Mijn heer zwager, Frits, maakt daarop geen uitzondering."

„Het is als Uw Doorlur.hticrhpid 7Pcrt-" fipr.

' rr ^ o-"-" ' ö >

nam j\.asper: „unoanK is s werelds loon.

„En ik zeg nog eens dat gij de drommel zijt of althans wat anders dan ge lijkt. Kent ge ook Latijn ?"

„Vergeef mij, Doorluchtigheid, dat heb ik in mijn jongensjaren geleerd. Voor mijn genoegen heb ik het tot nu toe zooveel mogelijk

onaernouoen.

„Er is niets te vergeven", snrak de mark

graaf, ,,'t Is altijd mooi, als iemand wat kent. Wacht eens."

De graaf stond een oogenblik zwijgend, en nam Kasper van het hoofd tnt de vnpten nn

Blijkbaar dacht hij over iets na. De ander bleef

biuKbiiji staan.

^ flrtiM^ivn+iiviv

P. wm EIJK.

i r m a J OIIA. N N E $ KII A. M EII d' Co. mr DAM 15-17, AMSTERDAM.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO % pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

I DR. A. KüYPER. |

I STICHTELIJKE WERKEN. |

J| TWEEDE SERIE. J

Deze serie zal bevatten: HONIG UIT DEN ROTSSTEEN, §§4f Deel II; UIT HET WOORD, Serie I, Deel ITI en Serie II, Deel I. §»

-I Vjfv,

De prijs van de geheele serie (compleet in ongeveer iS afleveringen) ^ ^ zal hoogstens f 5.50 zijn. fjT

^ Onmiddelijk na het verschijnen van de laatste aflevering wordt de

prijs der afzonderlijke deelen verhoogd.

^ BOEkHiHDEL

Amsterdam. VOORHEEN i*

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER. HK

^ _ ii-

Heden trof onzen scholen en onze Ge

meente een zeer zwaar verlies.

Het behaagde den Heere onzen algemeen geachten en beminden Broeder,

JAN TAEKE BAKKER, Hoofd der Christelijke school té Het Kootwijkerbroek, en Ouderling der Gereformeerde Gemeente Kootwijk, in den ouderdom van 30 jaren tot zich te nemen. Zijn einde was vrede en dat alleen troost ons, maar wat zijn diepbedroefde Weduwe, die met drie kleine kinderen achterblijft, wat onze School, waaraan hij zeven jaren lang met zoo rijken zegen werkzaam mocht zijn, wat onze Gemeente, die hij zoo van harte diende en die zich in hem waarlijk een Ouderling mocht zien gesteld, in hem verliezen, dat alleen weten zij, die den overledene in handel en wandel hebben gekend.

lJe Heere trooste de Weduwe en vervulle aan haar en hare kinderkens Zijne

rijice oeiotte. «ij trooste ons, zijne bedroefde Broeders en Vrienden, en betoone zich ten opzichte van onze School en Gemeente een God die trouwe houdt.

Namens het Best. Scholen met den Bijbel te Kootwijk en Kootwijkerbroek,

Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter.

]. ZEGERS, Secretaris.

Namens den Kerkeraad der Geref. Gern., Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter, A. VAN HUSSEL, Secretaris.

Kootwijk, 25 Dec. 1897.

Aan den morgen van den fostpn Der

ontsliep ten huize harer oudste dnr.hter

onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en

uvergrootmoeder,

CATHARIENA O FFERMAN,

Wed. J. B. Oudakker,

in den ouderdom van 82 jaar en 10 maanden. De zekerheid, dat zii is hpencrecrnrm

naar haar Heere en Heiland, lenigt onze j

droefheid.

Namens de familie,

H. BROUWER. Watergraafsmeer, 27 Dec. 1897.

L. G. WEISZ & G%

Coinmissionairs in Effecten,

PMiracM bij Ie Prinsenstraat.

No. 157.

AMSTERDAM.

WE9ERVERK00FERS

kunnen op voordeelige conditiën worden aangesteld voor het plaatsen van net verpakte, dagelijks verbruikte artikelen van gerenommeerde, hier te lande gevestigde, Buitenlandsche firma's.

Franco brieven onder lett. B. C. C. F. aan het Bureau van dit blad.

Nederlandsche Bank- en Credietvereeniging

voor ZM!»-tl'KIH\.

Gevestigd te A M S T E II I) A M. Hoofdag-entseliap te PRETORIA.

Agentschappen te .! O lil \ \ E6BIH ft, POTOIEFSTKOOjH en KKl?Ci SPRUIT,

Vpi'Vnnnf" 1" ccooi-f KA'S

. V,11 uiv,aoov-v,i L var 1 anu^l pctpiCl CJI1 ^CClL fl f

[ brieven af op .loliaiiiio^hurg, BfeA^>hel's(i'»oui. Brux-

! fefcSla0[StSii Ü? ËIIR Bh ^ WIS Wik St/Lli Rï BLk S nk.% E.-k^k «afi Sfel .

' v« mi «a « HiiifiUPH IHI, ram y « -

fontein, Bionreneo llnrqucM en alle andere Bankplaatsen in'Zuid-Afrika. Belast zich niet Telegrafische Uitbetalingen en geeft voorschot op verscheepte goederen.

Zoo ongeveer: Van groote heeren oogst men

gCCIl UiUlK.

CORRESPONDENTIE

J. C. B. te D. B. Het antwoord volgt. Maar

gelieve dij net zenden van brieven aan het 4e gebod te denken.

Hoogenbirk.

$ercf0ïmeertie ofosmöljdti.

Gereformeerde Kerken.

BiROEPEN: Houwerziil CGron.V F. f I Hrnr.L-ct.--i

te Delfzijl. —Arnhem, W. H. Gispen Jr., te Breukelen! — Hoogeveen B, W. A. Dekker, te Naarden. — Wijckel-Balk (Fr.), R. Koolstra, cand. te Dokkum.

Bedankt: Winsum en Raard (Fr.), e. Prinsen, te Oostwold. — Zuidland R Smpriino- lTcol'

monde. — Oud-Vosmeer c. a.. C. R. SrhnpmaVfrc

te Souburg. — Zaamslag A, H. Buitenhuis, te ZaltBommel (Geld.) — Doesburg (Geld.), Wr. A. Vrolijk, te Zaamslae B. — Assen. M Srh 11 ïirman t#» Alf#^r>

a/d Rijn.

Nederiandsclie Hervormde Kerk.

Beroepen: En?elum ('fr'! a h

te Oostburg. — lieerewaarden en St. Andr'ies, H. G. Oldeman, te Ouwerkerk (Zeel.) — Bleiswijk, T. Doevendans Wz. te Hnncrmo^P

rFlakkee"). G. H. siaprnnlen rxnrl Pm-movcm/l

// r> — ' i v.i 1 11 ïv^i v_i tvi,

J. L. Bommezijn B.Hz., te Sneek. — Middelie P

t"> a t\/t j /-v .

I\. ivicurb, cana. — uotmarsum, vv. H. Jierdbeek, cand. Utrecht, G. Haspels, te Kralingen. aangenomen: Oniinen ra w \'^n fc^lri fö

Hattem. — Bemmel. W. Stoel, te Aalsum c. a. — Niekerk, J. J. Talens, cand.

Bedankt: Culemborg en Amerstol, Th. H. Ph. van Panenrecht. cand te nnrrli-pr-lii

schans, J. J. Talens, cand. — Rozenburg, F. W. C. L. Schulte, te Cothen. — Oudenhoorn (toez.),

O. A. Maemolen. cand. te .Srliipdn m T-T r\r»rro_

beintum (Fr.) Ctoez.i. A. H KrhnltP rnnH (-a

Oostburg. — Woudsend c. a., J. Vermeer, te Zwolle.

— Tutfaas. W de I.nn ve tf> Rhpnpn Rnrmn

^ ^ j 0-5 wululll vu

Harderwijk, J. Hoekstra, te Heteren. — Vrouwen-

\ t 1

puiuci ^waicn.;, j. u. j. menDurg, te HU legers berg. — Gongarijp, ). Riemens Lz., te Hurwennen. — Huizen. C. I. I.ppnmai« tf»

1 j -■) —.wvfcv-j». h v1miuvc11,

L. J. van Rhijn, te Soesterberg. — Ouddorp, E. |

W r.. ... V. • , r' 1

... «vsuiuuiuo ji., ic nemenoora.

Heden is verschenen:

De wortel van lui ei zie rust.

Dertien Leerredenen

• over

JESAJ1 II en MATTHEll 5 : 3—13,

van

11- HOEKSTRA,

Bedienaar des IVoords bij de Gereformeerde Kerk te Schiedam.

Druk en uitgave is gelijk aan de vorige bundel. De prijs is ingenaaid ƒ 1.60 en in linnen stempelband ƒ 1.90.

Na ontvangst van postwissel franco toezending door

N^CHER,

BceKhandel, TJ THE GUT.

Verschenen:

lip. 1.

VROUWEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT.

Gebonden ƒ 2.90.

iioüksai^uijii

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HöYEKER & WORMSER.

T IIE E

E. BRANDSMA,

Ka Iverstraat 115, A MS TER DAM.

In liet bijzonder* wordt de aandacht «>•<*vestig-d op:

wm:noyrni;ii =■ / i.«o i>ei- 5 < >n«. Vcrscliciien:

VKRJ il ilMliil il i/iimi,

met spreuken uit de werken van Dr. A. K U Y P ER.

In stempelband f 1.90.

BOEHHAMDEL

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖYEKER & WORMSER.

| F. LI ON CACHET,

Een jaar op reis

■iiiuaiiiuxiniaHiiHiaiitiMH,,,,

in dienst der Zending.

Met 90 illustratiën en kaarten. JPrijs f 5.35. In fraalen Nlcmjx'iiiitiit! f 4S.J5.

KOEKHtWIiL

3: Amsterdam. vooiuiekx

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER.

Geabonneerden op DE HERA UT wordt

beleefd verzocht, de abonnementsgelden over

het 4de kwartaal, geëindigd 31 Dec. 1897, ten bedrage van ƒ 1.2 O, ons per postwissel over te maken.

Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.

de Administratie.

Amsterdam, Jan. 1898.

HAimiSOEK

DER

GESCBIÏDEMS VAN HET VADERLAND

noon

Mr. GROEN VAN PRINSTERER. MET 8EHEEL NIEÜW PORTRET VAN DEN SCHR11VER.

ZEÜOK »RIK.

Prijs f&.'~. Ciebon<len /«. .

BOEHHMDEL Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER & WCBMSER.

HIP! HIP! HOERA!

Ik ben mijn Eksteroogen kwijt door „FAGELS ELECATRA", Eksteroogenpleister; geneest in 3 dagen; 25 Cent per doos van 8 pleisters, bij M. CLEBAN & Co., Ileiligenvveg 42 en verder bij alle Drogisten.

^ Vraagt FAGELS AAMBEIEN-OLIE, 25 Cent. Geneest direct.

In 't groot en klein bij F. J. F A G E L, Fabrikant, Rotterdam.

CHATWOOD's

NIEUW SYSTEEM STJlLEIV

HIIAr¥PMA{STEIf

EN

hLDMIIKlREI,

de beste beveiliging logen Brand en Inbraak.

LANDRÉ & &LINDERMAN,

.tllSTESin.lH.

DE KINDERDOOP,

beschouwd met betrekking tot liet bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven,

noou

J. A. JV OHM SE ft.

Berde Druk.

met f.f.ne inleiding van

Mr. GROEN VAN PRINSTERER

en een kort woord vooral van den zoon des schrijvers Prijs ƒ■«».»«.

KttftKilS %

^Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER.

NIEUWE UITGAVEN.

WÉII1 Dr. L KüYPER

■ ■

Honig uit den Rotssteen. """■ 0,imJran90

üit het Woord. Serie i.

Voor een Distel een Mirth. fri)s / ,6,

Ei BS.%

Aiïistevdai». voorheen

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER.

Boek ik Courantdrukkerij : De Roever Kröber & Bakels. Amsterdam ^ ~ "

Sluiten