Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude Ferron had weldra in hem een ijverigei leerling, die zijn best deed en schaafde ei zaagde als het vlijtigste jonkmaatje. Natuurlijl werkte hij niet bij 't uur en tegen zooveel maar toch was Albert na een jaar reeds ii staat allerlei karweitjes te verrichten, deurei en kozijnen te maken, ja ook een wiel als ' noodig was. De oude Ferron had schik in ziji grafelijken leerjongen en trachtte hem zoo vei mogelijk in het vak te brengen. „Ge zult mi wel niet opvolgen," sprak hij, „maar toch, wi< weet waar het later nog goed voor is. Eer ambacht is toch een mooi ding. Ik denl dikwijls aan wat de Bijbel zegt van A'noliab er Besaleël, aan wie God de Heere Zijn geest gal tot het kunstig handwerk, dat zij hadden te verrichten".

* *

*

Jaren gingen voorbij. Ferron was ter laatste rust gegaan, en Albert was na zijn vaders dood heer geworden van al de uitgestrekte goederen.

Maar daar brak de vreeselijke omwenteling uit van 1789. Tegen al wat groot en in hoogheid gezeten was, richtte zich die allereerst. Vele grooten en edelen, die het dreigend gevaar zagen, trachtten zich door een overhaaste vlucht naar het buitenland te redden. Zoo deed ook Albert. Hij had nog eenig geld kunnen meenemen, doch de andere bezittingen moest hij natuurlijk achterlaten. Zoodra men bespeurde dat hij gevlucht was, werden die verbeurd verklaard.

Aanvankelijk kon hij in den vreemde, als hij 't zuinig aanlegde, leven van het geld, dat hij had meegenomen. Doch hij voorzag terecht, dat dit spoedig uit zou zijn, en dan gebrek lijden hem wach'te. Doch nu herinnerde hij zich met blijdschap dat hij zijn handen kon gebruiken. Gelukkig was de graaf ook niet te trotsch om dat te doen. Zoo zocht bij dan in de plaats zijner woning een timmerman op en bood zijn diensten aan. Hij werd op de proef aangenomen, en toen dat goed uitviel, voor vast aan gesteld. Weldra verdiende hij zooveel, dat hij in zijn behoeften kon voorzien en zelfs over houden, terwijl velen zijner landgenooten in den

vreemde gebrek leden.

♦ *

Weder gingen een aantal jaren voorbij en waren de tijden veranderd. Na de republiek en het keizerrijk onder Napoleon, werd Frank rijk weder een koninkrijk als te voren. Velen die gevlucht waren keerden nu terug.

Tot hen behoorde ook graaf Albert de la Bourgade. Zijn eerste werk was zijn oude woonplaats weer op te zoeken. Zijn bezittingen waren verdeeld en verkocht, doch daar hij bewij 'en kon, dat ze hem toebehoorden, kreeg hij alles zooveel mogelijk terug. Veel was echter door de nieuwe eigenaars veranderd en ook menig bekende van vroeger was dood of vertrokken.

Zoodra mogelijk onderzocht de graaf wat er van de Ferrons was geworden. Drie kinderen van den timmerman leefden nog in de nabij heid, doch hadden het zeer armoedig. In dien toestand trof de graai hen aan. Zij kenden hem niet meer, doch toen hij zeide wie Lij was, kwamen de oude herinneringen weer boven.

„En nu," zei de graaf „ben ik weer hier en ben tot u gekomen, om u ook wat te vertellen."

Thans verhaalde hij ronduit wat in den vreemde was gebeurd, en zei toen:

„Aan uw wijzen, vromen vader heb ik 't te danken, dat ik in het vreemde land geen gebrek heb geleden. Kan ik dat hem niet vergelden, ik wil het zija kinderen doen."

De graaf hield woord. Hij gaf aan de arme lieden een goede woning, een stuk land en zorgde wel dat het hun voortaan aan niets ontbrak.

Zoo loonde de Heere aan de kinderen, wat de wijsheid van den vromen vader had te weeg gebracht.

Hoogenbirk.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

KOOTWIJKS SCHOLEN.

Mogen wij onze vrienden weder eens aan onze vele behoeften herinneren? Het schijnt, dat men tegenwoordig onze scholen en de vele zorgen die ons drukken, geheel vergeet

De scholen breiden zich al meer en meer uit. In 1887 met veertig leerlingen geopend, telt de school te Kootwijkerbroek er nu reeds 166 en die te Kootwijk 36.

Aan onze scholen zijn, behalve de beide hoofdonderwijzers, verbonden een onderwijzer met hoofdacte en drie onderwijzeressen.

Noodig moet aan de school te Kootwijker broek een vierde lokaal bijgebouwd, maar de gelden ontbreken ods.

Dringend verzoeken wij de vrienden van Christelijk onderwijs weder eens aan onze scholen te willen gedenken.

Namens het Bestuur, Ds. J. H. Houtzagers, Voorn. D. Hulleman, Secr.

Kootwijk.

$erefotmecröe q^lntiïjriö.

Gereformeerde Kerken.

Beroepen . De Bildt, R, Smeding, te IJsselmonde. — Zevenhoven, L. P. Krijger, cand. a/d. V. U. — Ierseke, A. van Dijk, te Oudewater. — Aalsmeer, T, J. Hagen, te Ridderkerk. — Garrelsweer, R. W. Huizing, te Koudekerk (Z.-H.). — Nieuwendam, K. Oussoren, te Baarland. — Middelharnis, G. Wisse Jr., te Driebergen.

Aangenomen : Feijenoord, J. v. d. Berg, te Ter neuzen. — Woubrugge, C. H. Elzenga, cand. te Kampen.

Bedankt: Voorst, J. H. Houtzagers, te Kootwijk. — Winsum (Gron.), S, Idema, te Schildwolde (Gron.). — Kielwindeweer, H. Meulink, te Meliskerke. — Ambt Vollenho^e, Waardhuizen, Hcerjinsdam, Dirkstora en Opperdoes, C. H. Elzenga, cand. te Kampen.

Nederlandsch H rvormde Kerk.

Beroepen: Kootwijk (gem. Barneveld), J. Kalshoven Jr., te Hoogeloon. — Wervershove (toez), W. S. Winsemius, te Thesinge. — Berkhout, H. de Jonghe, te Andijk. — Oosterwijk (Z.-H.) (toez.), P. den Daijn, cand.' te Amsterdam. — Winkel, B. Nleuwburg, te Schoondijke.

Aangenomen: Reeuwijk, P. v. d. Kooy, cand. te Schipluiden. — Terkaple (toez.) W. J. Kan, te Wittewlerum. — Zuidhorn, J. J. H. Bange Nzn., te Hengelo.

Bedankt : Doesburg, k. den Hollander, te Nijehaske. — Grijpskerke, A. H. Couvee, cand. te 's Gravenhags. — Blankenham, E. van den Berg, te Tricht. — Balk, Jao. Eringa, te Woerden.

■ lldueifotttiim,

[ Buiten staat de vele gelukwenschen, die hij

i van particuliere personen en vereenigingen bij

t zijn benoeming tot Minister van Staat ontving

, persoonlijk te beantwoorden, zij het onderge

[ teekende geoorloofd hiermede openlijk zijn

: dank voor deze blijken van sympathie te be-

; tuigen. KUYPER.

, Den Haag, 7 September 1908.

L. G. WEISZ &

Commissionairs in Effecten, WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.

Mevrouw VAN BIJSTERVELD te Lunteren bij Ede (Gelderland) vraagt tegen i November eene

bekwame Keukenmeid,

van goede getuigen voorzien.

ƒ< MtHO itfJUM, :

TE KOOP voor lagen prijs een prachtig PIJPORGEL, zeer geschikt voor 2 a 300 personen. Brieven franco lett. G. aan het bureau van dit blad

Vrije Universiteit.

De lessen voor den nieuwen Cursus zullen zoo de Heere wil geopend worden,

Woensdag 16 September a. &., des I

naraiddags te 3 ure met een ioeepra>k van den pro rector Pi of Mr D. P.D PABIUS

Voor de inschrij /ing als siudent zal gelegenheid bestaan Woensdag 16 September a. s., des voormiddags 10 uur in het Universiteitsgebouw.

J. WOLTJER.

h. t. Sector.

Studentencorps aan de Vrije Oniversiteit.

Namens den Senaat van het Studentencorps aan de V. U. maakt ondergeteekende bekend, dat er voor hen, die lid wensehen te worden van genoemd Corps, gelegenheid bestaat om als zoodanig te word;n inge schreven op Woensdag 16 September des avonds te 8 ure op een nader ad valvas \ academicas bekend te maken plaats. ]

Vereischte voor inschrijving is het overleggen van het bewijs van inschrijving als student aan de V. U.

Namens den Senaat 1

W. G. HARRENSTEIN. 1 h. t. Ab-actis Sen.

JJJOPHÏJr.

Oude Ebbingestraat 45,

Telephoonno. rr32,

< ; B ï< )M\(i i-:>.

CMrnrgiscliBTnstnmiBntBn,1 Specialiteit voor örtliopaeflie;

(Hessing's Corsets) en Apparaten voor Verlammingen en / Vergroeiingen, Kunstledematen, Breukbanden, Buikgordels, Brillen en Lorgnets, ■ Tafelgereedschap.

M? Werkplaats voor REPABATIËN en SLIJPEN.

Catalogussen voor Heeren Genees- e heeren gratis verkrijgbaar.

~R. C. VERWEIJCK, l

tefiïMje 01 ie LeeTDliclM *

ten dienste van ouders, onderwijzers, enz. Prijs f O.SB.

Amsterdam W. EIBflRNKR.

Het ORGEL is een huis- «

vriend bij nitnemendbeid. 1 I

Stejt ge Prijs op een deugdelijk ILEVENSVERZEEERIN GI

Orgel, waarvan ge jarenlang I 8

genoegen hebben wilt, dan I I

raden wij u kennis te maken ■»— - - - - — ■ -

met onze instrumenten, die in w _ _ _

veelheid van modellen en prijzen a HmT m 1 M ^1 *** jê e

verkrijgbaar zijn. Q6 SM 0 Cl CXiclIl Cl 6& ?an 1845

CATALOGUS op aanvrage GBATIS. - - . . .

nismaking

^noodiging tot kon- 1 I BRAND --V VERZEKERING I

G. A. GOLDSCHIBDIIG, IïnbrAAK^^'"-^=I

Warmoes»traa« 141 en | ^>.00000g Keizersgracht 303-30&.,

A1I§TERDj|]H. .

EISMA & Co's BÉ f Wei- P- ™ EUK & Z0NEÏ>

mj q . . t%f\ Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60.

woordeinde Bijkantoren: AMSTERDAM, Dam 13-15-17.

's C RA VEN H AG E HILVERSUM, Langstraat 65. HAARLEM, Kruisweg 69.

Boekhandel W. TEi\ H VYË ROTTERDAM, Zuidblaak 62, bij het Postkantoor.

v/h eövekers boekhandel ' DORDRECHT, Wol we vershaven 23.

Kal verstraat 154, AMSTERDAM.

Studieboeken Handelsonderwijs. Belasten zich met de uitvoering van effectenorders

Nemen en geven gelden op prolongatie.

SCHOOLBOEKEN. sluiten beleeningen.

Betalingen worden desgewenscht Ontvangen GELDEN a DEPOSITO tegen dagelijks vast te stellen rentekoers.

gemakkelijk geregeld. Wisselen VREEMDE BANKNOTEN en MUNTSPECIËN. Jflf

Speciaal alres Tóor goede degelijke Chr. lectuur. ————^

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland.

Gevestigd te (ÏBOMOVGEN.

Telephoon Intercommnnaal Wo. 674.

Maatschappelijk Kapitaal /1,000,000.

Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1907, f2.556.230.—,

aan Pandbrieven f 2.520.746 731/2Commissarissen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAI, MALEFIJT, A. W, SCHIPPERS, Jhr. H. A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, H. LUIKING, Mr. P DIELEMAN, E. G. WENTINK.

Raad van Toezicht: Johs. TERPSTRA, Mr. H. VAN DER VEGTE, M. UBBENS

Geeft uit 4 pC(. Pandbrieven,

:oers 98 %, in stukken van ƒ 1000.—, f 500.—, ƒ 100 — en / 50.—, verkrijgbaar ten cantore der Bank, bij alle Agenten en Effectenhandelaren. Inlichtingen geven te Amsterdam le H.H.: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt 21 en RADIUS en DANE, Heerengracht 125 e Rotterdam de heer H. DANE, Haringvliet 49.

De Directie:

_ M. BROUWER, Mr. W. SWITTERS. F. J. BOLT

Maar Zuid-Amerika

met de stoomschepen van den Koninklijken Hollandsclien Lloyd. OU ITZ) Eerstvolgende vertrekdagen voor Passagiers

jpSöf van Amsterdam naar Rio de Janeiro, Santos, Montevideo

en Buenos-Ayres:

s.s. „Zaanland" 8 October.

s.s. „Rijnland" 7 November.

^82s.s. „Amstelland" 8 December.

roor nadere inlichtingen wende men zich tot den

Koninklijken Hollandsclien Lloyd, t3r Prins Hendrikkade, Amsterdam.

Door deze vestig ik Uwe aandacht op een door mij in den handel gebracht NieUW lerk Sigaren- Merk „1908" volgens bovenstaand model en grootte, een zéér Ljne 21/2 CtS. Sum&tra Sigaar, wat en smaak en geur betreft overtreft deze vele inden andel zijnde 3 Cts. Sigaren. Zij voldoet aan de hoogste eischen welke men kan stellen aan en Sigaar in dien prijs.

Wat ik adverteer is waarheid, om dit te bewijzen lever ik voor éénmaal een proefkistje an 50 stuks franco voor f 1.25, bij nabestelling wordt alleen geleverd bij 200 stuks franco oor /5.—, bij 300 stuks /7.20, bij 500 stuks /12.— franco levering na ontvangst van post'issel of ook wel bestelling per briefkaart, waarna later over het bedrag wordt beschikt. Monsters 2, 3, 4 en 5 Cts Sigaren op aanvrage franco levering.

A anbevelend,

V .1. II. CiOOTË, Sigaren handel,

A-MJEFtSFOOFt T.

I Vrije Universiteit.

Ia dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

van Mevr. Wed. E. / 5; door den heer K. J. Stroes te Winterswijk ƒ38 05.

Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):

van de Geref. Kerk te Bsrgum ƒ 5.75; te Boombergum f 389; te Donkerbroek / 674I/2; te Drachten /1065I/2; te Drachtercömp. ƒ 1.92; te Drogeham A / 423; idem B / 5 48; te Duurswoude f 4 45; te Garijp /11.50; te Opeinde Nijega ƒ535; te Oudega ƒ5.98; te Rottevalle / 2 871/2; te Suameer ƒ1.17; te Surhuisterveen ƒ 6 72; te Ureterp ƒ5.63; te Barchem ƒ2.oI;te Augustinusga / 5; te Engwierum ƒ 4 70I/2; te Ei ƒ 910; te Burum ƒ 13.331/2; Westergeest ƒ8 61; te Twijzel /"3 44V25 te Kollum ƒ3301; te Buitenpost /28.22II2; te Oostermeer ƒ2; te Veenwoude ƒ5 10; te Eestrum ƒ 0.75: te Kooten ƒ 2 54; te Gerkesklooster ƒ10.12; te Geesteren en Gelselaar ƒ 13.32; te Gees ƒ544; te AxelB f 42.85; te Arnemuiden / 4 35; te Domburg ƒ 5 97V2; ^ Gapingen ƒ 2.01; te Grijpskerke /19 5i1/25 te Koudekerke ƒ 13 52; te St. Laurens ƒ364; te Meliskerke ƒ 6 27I/2; te Middelburg A f 16 81; idem B ƒ 12.22; idem C ƒ36 57; te Oostkapelle ƒ 8.70; te Serooskerke ƒ14.38; te O. en W. Souburg ƒ 12 05; te Vlissingen A f lS 2S]h> idem B ƒ 16.22I/2; te Veere ƒ n.25; te Vrouwenpolder ƒ 6.181/2; te Westkapelie /r.35; te Zeist ƒ 32.79.

Aan Schenkingen:

door den heer P. Goudappel te Delft van Mej. G. B. A. F. ƒ 10.

Voor de Medische faculteit:

(Contributiën) door Ds. K. v. d. Veen te Knijpe ƒ 6.

(Schenkingen) door Ds. K. v. d. Veen te Knijpe ƒ 3; gevonden in de collecte te Axel B ƒ2.50; aan het Bureel bezorgd „2 ct. per week per gezin" ƒ 5; door den heer P. Goudappel te Delft van Mej. G. B, A. F. ƒ10.

Voor het Hospitium:

door den heer P. Goudappel te Delft van Mej. G. B. A. F. ƒ 5.

H. W. VAN MARLE Jr., Penningmeester.

Amsterdam, Keizersgracht 162.

STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ wumm

Rotterdamsche Lloyi f 9t $erant ]I

Maildienst tussahen Rotterdam en Ned.-Indië. \ van de l ®

in verbinding met de diensten der • ï S •

Koninklijke Paketvaart-llaatsehappü, § GetefOJCmeet&e & 11 ft t U Ut M t b 11 ï fl tl &.

' ' , '.11 ; 1 ■ 1 ; Hureaiix: WAHMOESSTRIAT 96, Amsterdam.

a 1 B ' « . t, I 5 ^ \ 1

«-sa -la js „Sa „'1 N a» -a : a»verte\tie-pri.is: t »

IS « > 1 «' > 8 O g | ► g & I S 2 4 aB : van 1-6 regels ƒ 1.20, \ «

s « -2 -S2 « ^2 O M £ i cg ■ ledere resel meer / °-2°- 3 Jf

^ | M ^ ^ ^ ' : CONTRACTEN 5 9

Tot-ion ar, T„ gnr,t Tr ^ ^ w. i ' 5 Bij contract voor het verbruik binnen één jaar van minstens: S X

wm, II P \ * P 9, S 2i nK 29 nf' 30 oP. 't 16 °Ct- ' : S°o regels 16 cents per regel, \ «

Wllis 26 » 29 >• 3 Oct. 8 Oct. 13 Oct. 14 Oct. 28 „ 30 „ • : I000 ö .... Ta ^6' : m

Rindjanl 10 Oct. 13 Oct. 17 „ 22 „ 27 „ 28 „ rx Nov. 13 Nov. . ; ï 3000 " ' 1 " " " ' i W

Goentoer 24 „ 27 „ 31 „ 5 Nov. ro Nov. 11 Nov. 26 „ 28 „ , s ' " " " S »

Ophir 7 Nov. 10 Nov. 14 Nov. 19 „ 24 „ 25 „ 9 Dec. 11 Dec. ^ i „„„ #

Sindoro 5 Dec. 8 Dec. 12 Dec. 17 „ 22 „ (23 „ 7 Jan. 9 Jan. — —

r9 » 22 " 2^ » 31 11 5 Jan. ; 6 Jan. 20 „ 22 „ Thans is gereed het + 480 pag. druks en een 15 tal platen bevattende

Alle Mail booten, uitgezonderd de „Gedé" hebben Eerste klasse midscheeps, 2de klasse in AHÖ

de Campagne. EXTÜAA.FVJLA.RTBN: lil) IX Ull'UblJiul&DUuli 1Ü(I/.

Direct naar Java en naar Macassar, j 19 Sept. s.s. „KEOIRI", /

tenim-Met °veiladl^)' x .... u Kapitein o. lap. Uitgegeven ter herinnering aan de feestviering op 29 October 1907 ter

De „KEDIRI" laadt voor Saoang (Olehleh) en Padang direct. i/iivdcdu 7i»l«

Direct naar Java en naar Macassar, f 3 Oct. s.s. „MENADO", gelegenheid Van Dr. KUYPER S 70st8n Verjaardag.

(eventueel met overlading), j Kapitein W. ENGELSMAN. In dit gedenkboek komt voor een uitgebreide, zeer onpartijdig saamgestöldö

De „MENADO" laadt voor Sabang (Oleh-leh) en Padang direct. collectie couranten-artikelen uit binnen- en buitenland, dat jubileum betreffende.

Direct naar Java en naar Macassar, ) 17 Oct. s.s. „BESOEKI", Er zijn nog ex. verkrijgbaar ad

(eventueel met overlading), J Kapitein F. KARST. , , .

De „BESOEKI" laadt voor Sabang (Oleh-leh), Padang en Tjilatjap. / 2.50, gel), lil linnen / 3.—, geb. In leder ƒ 3.50.

Direct caar Java en naar Macassar, I 31 Oct. s.s. MEDAN», Men wende zich tot het

(eventueel met overlading), j Kapitein G. DE BOER. _ , rT.„

De „MEDAN" laadt voor Sabang (Oleh-leh) en Singapore direct. Comité voor de Uitgave van het Kuyper-Gedenkboek,

De Hoofd Apten RUY8 en Co., Rotterdam eo Amsterdam. _ „ . ., _l>'" JWIiAM

De Agenten EYKEN8LUYTERS & TUflSlP, 't-Eravenhage, Uc"

Anna Pauiowna«traat 11. BcpIe- m QoarftstdruMferiji: cm Roit?ss SböbïR k Biiflts, Amsto ^

Sluiten