Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. Dat is een leelijke streep door de rekening van de reederij, maar voor ons ook.''

„Ik heb geen mensen die op mij wacht", zei Jan, vrij onverschillig, „maar toch ging ik liever naar mijn land."

„En ik", sprak de ander. „We hadden 't er tot nu toe zoo mooi afgebracht. Maar misschien hadden ze ons in het Kanaal toch te pakken oeferecren. Hadden we schio en lading thuis

gebracht, we zouden zïker nog wel een ver eering hebben gekregen behalve ons geld. Wie weet hoe lang het tu duurt eer we een duit zien".

De kapitein en een deel der bemanning van het Hollandsche schip werden op het andere overgebracht en door Eogelschen vervangen. De reis werd voortgezet noordwaarts en zonder verdere ontmoetingen kwamen de beide schepen te Londen aan.

De eerste dagen waren voor J»n Velders en zijn makkers uitermate vervelend. Zij mochten namelijk het schip niet verlaten, dat door ge wapende Engelsche matrozen werd bswaakt. Daarbij hadden se weinig of niets te doen, en hadden allen tijd om druk te redeaeeren over hun lot en hun toekomst. Wel was, gelijk we weten, bepaald dat het scheepsvolk vrij zou zijn naar Nederland terug te keeren, doch de groote vraag was of daarop wel kans bestond, zoo lang de oorlog duurde. Men liep dan telkens opnieuw gevaar.

Doch waren de Nederlanders terneergeslagen en tamelijk moedeloos, de Eogelschen waren blij met bun zoo gemakkelijk verkregen voordeel. Nu. het was ook nog al iets, zoo'n groote, rijk geladen koopvaarder, die een ontzaglijke waarde beyatte, doch hoeveel wa3 op geen duizenden na zelfs te zeggen, wijl dit ten deele afhing daarvan, of men de lading voordeelig wist ïe verkoopeD. Ii elk geval was een belangrijke buit behaald, al bleek eerst later recht hoe ontzaggelijk groot die was.

BRIEFWISSELING.

F. S. te W. Uw schrijven is naar het juiste adres verbonden.

Hoogenbirk.

3Uufi;icirtifn.

Getrouwd :

H. A. DE GEUS,

Ber. Pred, v. Wilnis ca., en

J. H. BKRGHEGE,

die, mede namens wedemjdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Bruchem, 24 Febr. T910.

I Heden ontsliep, in haien Heere en j Heiland, mijne geliefde Zuster

WILLEMINA JACOBA RUTGERS, in den ouderdom van 76 jaar.

F. L RUTGERS. | Amsterdam, 1 Maart 1910.

Voor de vele en hartelijke bewijzea van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Zoon, Vader, Behuwdfader en Groot vader Ds. L VAN DER VALK, laatst Predi kant te Oosterbeek, bstuigers wij onzen hartelijken dank.

Uit aller naam, J. VAN DER VALK R'dam, 25 Febr. 19ïo.

l7 gTwêiszIT c°T,

Commissionairs In ESecieü,

WESTERMARKT No, 21

AMSTERDAM.

ffierefaymegrüe gesm&tjeift.

Gereformeerde Kerken.

Beroepen : Nieuw-Loosdrccht, W. 3. Renkema, te Renkum. — Hardiiixveld, F. W. H. Braroer, cacd. te Amsterdam. — De Leek, L. van Wijk, cand. te Thesis ge.

Bedankt: Huizen, D. B. Hagenbeek, te Ouderkerk a/d. Ysel. — Willemstad, A. Brouwer Jzn., te Harmeien. — Nieuwe-Pekela, H. Thomas, te Berlikum

Nedarlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen: Dongjum, H. G.Cannegieter,teMidwolde en De Leek. — Biggekerke, J. H. Schuurmans Stekhoven, cand. te Wolyega. — Oldeberkoop, J. D. Dardenne Ankringa, te Lutkewicrum — Parrega (toez ), J. Nauta, te Zoeterwoude. — Rotterdam (vac. Dr. Kromsigt), Dr. H. J. Olthuis, te Harmeien.

Aangrnom*n: Markeloo (O), C. W. Wagenaar Jr., cand. te Utrecht. — Nuis en Niebert, L, van Dijk, te Tr".r Apel — Eppenhuhen, G. R. Zwarts, te Rottum. — Abbenbrosk, W. Korevaar, te Aoloo

Bedankt : Mijnsheerenland, W. de Lange, te 's-Graveland. — Hedel, A. J. W. van Ingen, te Klundert. — St. Michielsgestel, B. de Jong, te Helenaveen. — De Lier, J. Ravesloot, te Tuil en

't Waal. — Schraard, ]. L. de Mol Moncourt, te Drogeham. — Har erwijk, W. J. Roscam Abbing, te Overschie. — Reiranchement, J. W. C. Ort, te Spankeren. — Bruchem en Kerkwijk, B.v. d. Wal,

te Hasselt.

Nijmegen. D j vorige week Donderdag had op het kerkhof »Rustoord* de begrafenis plaats van Ds. M. F, Visssr, die :oo plotseling aan dé zijnen

en aan de gemeente was ontrukt, ben talrijKe schare van medetreu ende gemeenteleden en vrienden waren, ondanks den regen, die bij stroomen nederviel, op den doodenakker aanwezig.

Namens de classis Arnhem werden door Ds. Notten tri-ffcnde woorden gesproken van bemoedi¬

ging en troost. Wie had kunnen denken, toen nog pas geleden bij het graf van Ds. v, d. Valk werd

gevraagd, wie de eerste zijn zou die door de zeis des dood^ zou neergeveld worden, dat een der jongere Dienaars des Woords uit de classis die eerste weien zou ?

Namens de Gjmsente sprak ouderling Van Ginkel,

die den overledene herdacht als Herdei' en Leeraar

Ds. Renkema van Renkum spr.ik namens de deputaten voar de Zending een woord van waar-

deeiins en vermaning.

Br. Melis van <Jjsi>K.apene was daarna ae ioik van de liefde eener vorige gemeente.

Ds. v. Schelven van Wageaingen getuigde dat in Ds. Visser vesl gegeven was en veel genomen werd en wekte op tot het geloo «ge maar moeilijke »des Hesren Naam zij geloofd.«

Ds Sleeswijk Visser vaa Rijsoord sprak een woord van hartelijke deelneming.

Ds. Akkerhuis van Ruhrort herdacht den vriend en broeder, die zooveel belang stelde in de kerk van Ruhrort.

Eindelijk dankte de heer Bax burgemeester van Willemstad en zwager van den overledene, voor de belangstelling die bewezen was.

Ten slotte sprak nog Ds. Jonkers van Schiedam, die ook aan het sterfhuis de begrafenis had geleid, een woord van liefde voor den overleden trouwen vriend en broeder en verzocht te zingen het lied, dat een der meest geliefde was van den gestorvene, Ps 89 : 8.

Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht.

Hierna ging hij voor in dankgebed en verliet de talrijke schare, onder den indruk van het treffend verhes, den doodenakker.

Zwolle. Zondagavond sprak Ds. C. W. E. Ploos van Amstel, hier zijne afscheidsrede uit Het kerkgebouw was binnen weinige oogenbiikken geheel gevuld. De scheidende leeraar sprak naar aanleiding van 1 Tess. 5 : 23.

Hij arbeidde ruim 17 jaar in Zwolle en met dankbaarheid zag hij op dien tijd terug. Met blijd schap herinnerde hij o. a. aan het feit dat de kerken A en B tot samensmelting kwamen.

Uit naam van den kerkeraad en van de geheele gemeente werd Ds Ploos van Amstel toegesproken door Ds. Gispen, en namens deputaten voor de zending op Soemba door Ds W. de Joeg van Dalfsen.

Terneusen. Ds. J. F. van Hulsteijn is Zondag tot zijn dienstwerk te Terneuzen ingeleid door den consulent Ds. R, Hamming van Zaamslag, naar aanleiding van Hebr. 13 : 17 Des middags verbond de nieuwe leeraar zich aan zijn gemeente, predikende over 2 Cor. 5 : 19 en 20.

Huizum. Ten behoeve van ons nieuwe kerkgebouw is aangekocht een Heerenhaizinge met grooten tuin. Het pand is op gunstigen stand gelegen aan den Rijksstraatweg in de Schrans.

Oldekerk. Bevestigd in de morgenuren door zijn vader Ds. G. Geerds van Appingedam. met eene predikatie over 2 Cor. 4 : 7, deed Zondag Ds. F. W. Geerds, van Zevenhuizen, zijne intrede in Oldekerk, met eene predikatie over Hand, 4 : 29b

Leeuwarden. Het besluit van den kerkeraad, tot

herbouw van de Oosterkerk, is door de lidmaten goedgekeurd. Men zal er echter niet eerder toe overgaan, voor meer dan de helft van de onkosten aan giften is ingekomen.

H 1] 1 111 111

Apeldoorn.

Uit de hand te koop een prachtig Villatje, gel. i/J. kom -v/n. dorp, aan hoofdl.j bev. 3 k. (2 en suite), keuken, kelder en pr. gang; bov. 3 k. met balcor; tuin met prieel, schuur, vruchtb. en plantsoen. Vrij afgesl, Koops. ƒ3350. Geen tusscbenpers. Br. fr, lett. D. 132 DE BRUIN's Boekh., Apeldoorn.

Wegens aanschaffing van gas, tegen zeer .billijken prijs te koop tien, goed onderhond en,

ViERARMIGE LICHTKRONEN.

Te bevragen bij J. DUIN, lid v/d. R*ad der Gerrf. Kerk te Oude Pekela.

Dejer dagen verschijnt no. 3 van het twee maandelijksche tijdschrift

„FiSippus' Recensiebods"

Orgaan tot keuring en aanbeveling van Volkslectuur Onder redactie van: Ds. van Andel, Dr. Breem, Ds. Doekes, Ds. Lindeboom, Dr. Los en Dr. Wielenga,

Prijs per jiargarg van 6 Afleveringen ƒ075 fr. p. post. Afsonderlijke no's ƒ0.25. Proefnummer gratis.

Uitgave: G J. A. RUYS, Utrecht.

Orgaan tot keuring en aanbeveling van Volkslectuur

11 BOISftLVKBlLOOPlN».

De Boekhandelaar H. A. VAN g|g BOTTENBURG, Bloemgracht 45, lijft Amsterdam, -al op Maandag 14

|É Ma«rt tot Woensdag 16 Maart gp 1910, telkens des avonds te 61/2uur, |§§ publiek verkoopen:

ff DE BELAMEIJKE BIBLIOTHEKEN

fsjg van wijlen de WelEerw. Z.Gel, Heeren

fel Ds. W. H. GISPEN,

predikant te Amsterdam;

H Ds. J. L JASPERS,

predikant te Midwolda;

'M Ds- A. TEN HAVE,

predikant te Éemnes Buiten;

fg Ds. J. C. RAAMSDOKK,

gjf predikant te Zetten;

||jj een gedeelte van de Bibliotheek van

i Ds." J. BAVINCK,

em. pred. te Amsterdam; gjlf en andere verzamelingen, bevattende £1| veel geeochfe theol. werken en een fg| groote colleciie literatuur. ||| Kijkdagen: Vrijdag ri Maart en §H Zaterdag 12 Maart 1910, telkens van Ërn 12—4 en 7—9 uur. Catalogus verra krijgbaar a 10 cent.

PIT KENT XJ DE

Bijbelverklaring

VAN

HATTHEW HENRY?

Verzuim anders niet langer er kennis mede te maken, maar vraag bij uw Boekhandelaar of bij den Uitgever J. H. KOK te Kampen de ie aflev. ter inzage, en zonder twijfel zal de begeerte in uw ha»t ontwaken, om ook eigeraar te worden van dit niet genoeg te loven . werk.

Gij kunt uw geld rooit betrr besteden fan door DIT boekwerk te kooptn.

MKT IlfiEHJWIB VESTAlISEUiT

is compleet in 5© aflereriog?n -van $© eent.

en dan ontvangt ge bovendien de drie fraaie stempelbar.den gratis,

¥eos* cesst per week

legt gij U een schat op voor uw gantche leven.

I„Zij bekoort door den rijkdom van beel den, door de frischheid en natuurlijkheid van stijl, door de levendigheid en opgewekt

Iheid van toon, door de duidelijkheid van voorstelling, door den overvloed Van

practi'clie opmerkingen "

(Dr. H, Bavicck.)

RHEUMATIEK-LIJDERS!

Wilt gij werkelijk met Gods hulpe genezen

worden? Geneve dan postwissel te zenden ad 10 CtS. of 2 postzegels a 5 ets. per brief aan 't Bureau „OnseReisïger" No. 124 te Sn eek

IijiÉ$ruf29,voorïi3M

Een Statenbijbel, ir et 40 prachtige platen en 5 kaarten, volledige kantteekeningen, duidelijke druk, op best papier, in de thans gangbare taal overgebracht door Dr. A. KDYPEB, Dr. BAVINCK en Dr RUTGERS. Gebonden in Eohden, prachtigeu band, met gouden rug en plattitel, fonkelnieuw, waarvan de prijs bij uitgaaf / 29.— is, te koop aangeboden voor / 13,50, en dezelfde Bijbel, met volledige 8

zware koperen hoeken en 2 sloten voor / 18 75. Verzending franco in kistje. Betaling na ontvangst en niet naar genoegen kan franco teruggezonden worden

Nog enkele exemplaren voor Herautlezers verkrijgbaar. Aanvraag, motto „Bij bel", bureau De Heraut, Amsterdam.

W&T' bedwaterènr-^

Genezing en geheimh. verzekerd. Voor graus inlichtingen wende men zich met fro. brieven tot het oude adres Steenstraat 41. Leiden

„ Worde dit boek gekocht „en gelezen

Amsterd. Kerkbode'

Onveranderde uitgasf volgens de editie van 167 r, maar in taalvorm en spelling van den tegenwoordigeu tijd, nagezien door en onder toezicht van Ds. J. H. LANDWEHR Predikant bij de Gereformeerde Kc-rk van Rot terdam.

Dl H1ST0BIE BES MABTELABEW,

MET 130 PLATEN.

Verschijnt ia 68 a 70 groote Afleveringen ad slechts 121/2 cent elk; d« inteekenicg is alom opengss-eid. Vraag ie Aflevering en Prospectus bij uw boekhandelaar of bij den uitgever D. BOLLE, te Rotterdam.

B i G, PH. ZALSMAN te Kampen verscheen:

Denk! aan uwe Belijdenis.

Een woord voor jeugdige leden der

gemeente, na nee afleggen Hunner Geloofsbelijdenis, door — — —

«Is. W. IS,

25 Ct.. bij getallen zeer lage prijs.

Uitgave van J. H- BOS te Kampen: Verklaring- van liet

Kort Begrip

der Ch rlntel |j ke "Rel i gfie

voor onze Catechisanten deer Ds G ELZENGA.

4de dtuk. Prijs / 1.—, gebonden / 140.

Onmisbaar voor alkn die dch voorbereiden 0 belüdenis des crplrvofs ?f lesr^èn.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Coatributiëo:

nra hemnenis nes eeiocts ft *e lesrsren.

door den heer H den Duïjn te Oosterbeek

/ 41.50; door den heer E. H. de Ruiter uit

Middelbarms / 7, uit N. Tonge /?, uit Som-

melsdijk /12. uit Stad aan 't Haringvliet ƒ ix 50, samen ƒ 3c 50: door d<n heer T. Vinhuizen uit

Huiiinge / 2 50, uit M ddelstum ƒ88, uit Toorn

werd / i, uit Hitswerd / 2.150, satnen / 04: doo^

den heer H. Dane te Rouerdam / 250; door

den heer Jac. H; Maan mt Vreeland /1, uit

L,oenen #/cl. vecht ƒ 5 50, samen 7650;

a> or oen neer w. u^aatauis te U.-omneen

ƒ 140; door den heer H. J Doorn uit Schip-

iutoen ƒ 39, uit Maassluis / 177 co, samen

ƒ 216.50;* ooor den heer A D. Duijs uit Driel

/1, uit Eist ƒ17, uit Ressen / 5 samen / 23;

door deo neer Verhage uit Middelburg / 206

uit St Laurens / 8, uit Arnemuiden / 6 50, samen ƒ220 co: door den heer H. Ziilstra te

Heeteaveen f 1: door den heer G. de Lugt te

Schever ingen f2 50: door den heerG. Gouman

ie ±5irer.drecht / 71 50; door den heer J. v. d

waals te iNijïerk / 940; j:et post ontvangen

/ 3Ö 25;

door den heer G. Lucas te Dalfsen /19;

door LM. li. de waile uit n,!ariuizen / c, uu

Hemeium / 7, uit Koudum /n 50, uitOudega /250, uit vVarns ƒ13 samen ƒ39; door Ds. G. Davelaar te Aalst / 2; door den heer J»c.

H. Maan uit Breuseleo / 3150, uit Ruwiel / 1

samen ƒ32 50; door den heer Jin van Zanten

uit Doorn / 20: van oen neer H. timmer te

Niedjl ƒ 1; door den heer A. C. Breedveld uit

Amstelveen j 650, uit in. Amstel / 2 50, uit Oudefceik / 3 50, uit Uithoorn / 21, samfn /33 5°j door den heer M. Hilverda te Abbega

ƒ 23-5°

Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): van da Gereformeerde Ke?k te Sr. Panera

f x 72I/0; te Zwainmerdsm ƒ 23 76; te Bolsward

A ƒ 7 051/2; te di;o B ƒ 6 93; te Cubaard ƒ 2 6c

te Gaast /921; te Pisam ƒ446172; te Malskum ƒ 7 97V2'. te Oostsrend ƒ 7.771/2; te Schraard

f x 77; ta VVons ƒ 4 44V2> ti? VVitmarsum f 2 8q

<e Wotr.meis ƒ1761; te Tjjtkwerd ƒ o 92I/2; te Extiorra ƒ 3 20I/2; te Pisgj-im ƒ3.15; te

AbbenmoeK f r; te HeuevoetsJuis ƒ 3 50; te Stellendam ƒ390; te N.-Helvoet ƒ 4611/2; te Rockaxje ƒ346; te Ooltgenspiaat ƒ 3 83I/2; te 's-Graven deel ƒ280; te Schiedam ƒ5275; te Velp A ƒ8.45; te Vries ƒ345; te Noig ƒ 1; te

Gasselter Nijeveen ƒ15 23I/2; te Roden ƒ 5 06I/0

A J - . IT...1.. "1 r y

ie /ipp^iscaa i 5 70; ie xaaaierwi]K j 2 00; ie B >rger ƒ480 en ƒ 6.03 samen f 10 83; ie Sonlde

A ƒ 4 07V2; te /-atdiaren / 3 56; te Itór. ƒ 1; te

Assen / 2t> 521/2; te vvager-in^en ƒ 2 621/2;

te Schettens / 2 05I/2; te Enschede ƒ 21 09I/2

te z,aamslag A ƒ517;

te Smilde B ƒ250; te Beilen ƒ11,45; te Die ver ƒ3 75; te D«mgelo ƒ 7; te vVesterbork f 2 141/2; te Vlsdder ƒ x 47% te Loctiem / I 791/2; le Rijswijk ƒ480; te Rotterdam ƒ30060; te Kralingen ƒ33

Voor de Medische faculteit:

(Contributie n): door den heer E. H. de Ruiter uit S ad aan 't Haringvliet ƒ6;

door den beer A. D. Duijs te Eist ƒ 2: door den heer G. Gouman te Barendrecht ƒ 150;

door Ds. G. de Walle te Koudum ƒ r; door den heer Jac. H. Maan uit Ruwiel ƒ 1; van den heer H. Timmer te Niedjl f 050

(Schenkingen): door den heer Sxlomons gevonden in de collecte teGasselter-Nijeveen ƒ 20; door den heer Js. Beukelmau van A. L ƒ2; door den heer Jac. H. Maan te Vreeland f 1.

Aan Schenkingen:

door den heer Salomons gevonden in de collecte te Gasselter Nijeveen ƒ 10; gevonden in de collecte te Zaamslag ƒ ro;

door Ds. B. vsn Schelven van eene zuster ƒ 2 50; door den heer Jac. H, Maan uit Ruwiel ƒ 1.

Voor het Hospitium:

van den heer R. V. te A ƒ 1.

Voor het Studiefonds :

van Mej P. C Lith te Roiterdam ƒ 20.

TH. RUIJS Gz. Penningmeester. Amsterdam. Keizersgracht 162.

|levensvehzbkebing| de N ederlanden «1845

I BRAND - - VERZEKERING \

DEN HAAG (vroeger Zutphen). Directie HENNY. a

wEk Mi tut KAPITAAL / 4.000.000.00 1

RESERVEFONDS ruim . » 1.374.000.00 |

Ved. P. VAH EUK & 20SES

Hoofdkantoor: amsterdam, Damrak 60. Bijkantoren : AMSTEIiDAüi, Dam 13-15-17.

1ïilyerstjm, Langestraat 65. haarlem, Kruisweg 69, botterdam, Zuldblaak 62, bij liet Postkantoor. dordrecht, Wijnstraat, hoek Wijntorugsteeg.

Belasten lïch met de uitvoering van effectenorders Nemen en geven gelden op prolongatie.

Sluiten beleeningen.

Ontvangen gelden a deposito tegen dsgelijks vast te stellen rentekoer». ^ Wisselen vreemde banknoten en muntsfecien. m

i— "zlyl

Hoofdkantoor: Bijkantoren:

INCASSO-BANK,

A rasterda m r otterda nx a 1 m e 1 o.

Volgestort Kapitaal ƒ8,000 000.—. Reserve ƒ 1.095,866 50-

Mot 1 dag opzegging è, (Bedragen tot ƒ50.000 zonder opzegging) 13A % 'sj»ar5

„ 10 dagen „ „ 2 „ »

„ 1 maand „ „ 2i/8 „ »

„ 3 maanden „ ,, • •, 3 „ »

„ 6 maanden „ ,, »

,,12 „ • 4 „ p

Accountant, De Directie,

Amsterdamsch Accountants Kantoor K. G. GOEDEWAAGEN.

ender Directie van Mr. F. fOEKENS.

Mr. E T. KORTHALS ALTES. C. T. GOEDEWAAGEN .

Mr. E J. KORTHALS ALTES.

Srooingsclie Hypotbeekbank voor Rederlaod.

ie fiROMlIWïEM.

Telephooia Intercommnaaal ïo- ©741.

Maaiscliappelijk Kapitaal ƒ 1,000,000.

Uitstaand bedrag aan Hypotheken cp 31 December 5909, ƒ 2.559 '47-5°'

aan Pandbrieven / 2 502.750.—. .

Commissarissen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, A. W. SCHIPPERS, Jhr. H* WTTEWAALL VAN STOETWEGEN. Mr. P. DIELEMAN, E. G. WENTINK „

Raad van Toezicht: Johs. TERPSTRA, Mr. H. VAN DER VEGTE, M. ub BEN ?

Geelt wit 4 pCt Pandbrieven, t

koers 99 %, in stukken van / 1000.—, / 500.—, ƒ 100,— en ƒ 50.—, verkrijgbaar kantore der Bank, bij alle Agenten en Efïecteniiandelaren. Inlichtingen geven te AmsterCf"

de H.H.: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt zi en RADIUS en DANE, Prinsengracnt 05"'

te Rotterdam, de heer H. DANE, Haringvliet 49.

Dg »

M. BROUWER, Mr. W. SWITTERS, F. J. BOLT._^

Vrije Universiteit.

Io dank ontvangen voor een Nieuw gebouw: NOORD-HOLLAND:

door den heer G. H. A. Grosheide Jr. te Amsterdam van v. d. A. ƒ 10; Mevr. P. v. D / 2,50; Dames P. v. D. ƒ 1; P. L ƒ 1; D. W. /25; J H. H. /20; Mevr. S. ƒ 2 50; W. H. v. S. / 10; P. N. H. ƒ25; J, B. ƒ 2; G. ƒ 1 samen /roo;

door den heer L. Goldschmeding te Amster dam van F. B. te L. ƒ 1; Mevr. E. ƒ 1; Dr. L. M. v. d. S, / 5; Mevr. S. S. ƒ ij J. E ƒ 1; Mevr. S. C ƒ ij Mevr. C. ƒ 1; samen ƒ xr;

door den heer H. M. J. V3n Lennep te Haarlem van Jhr. Mr. M, J. v. L, ƒ100;

door den heer Mr. J, H, Monnik te Haarlem van Mr. J. H. M. ƒ25; ter nagedachtenis wijlen Dr. A. J. W. M. / 200; samen ƒ225.

door Mr. C. J. Heemskerk te Hilversum van P. v. E. ƒ30; W. v. B. / ij R. ƒ2.50; H. ƒ 5; N. F. f 50; v. B. ƒ ij Wed. F. ƒ ij v. ri. H.— de H. / 5; H. ƒ2 50; v. G. ƒ 2.50J Mr. C. J. H. / ioj B ƒ ioj ('.ie verder Zuid Holland) samen

ƒx5050;

door Mr. J. Verdam te Monnikendam Wed. W. ƒ ij N. N. ƒ ij S. B. / ij J. Z. ƒ ij Mr. J. V. ƒ ij W. K. te Nieuwendijk ƒ ij samen ƒ 6;

door De. Joh. C. Breen te Amsterdam vsn J. C. W. Jr. ƒ ioj Mej. v, d, E. ƒ 2.50J H. W. ƒ ij H. e. B. ƒ 2 50; E. J. R. ƒ ioj J. P. W. ƒ 2 50; M. v. d. S. ƒ ij L. ƒ ioj G H. K. ƒ 2;

G. W. /250J J. J. v. D. ƒ ij fam. B. ƒ25;

H. H. B. f IJ J- H. N. ƒ ij P. A. v. Z, ƒ 1; J. A. v, D. ƒ ij A. D. K. f 2j F. H, ƒ 5; J F. ƒ ij W. F. de H. ƒ ij W. F. L ƒ ij VV. v. d. B ƒ 2 5oj W. C. R. ƒ 2 50J H. W. V. ƒ5; A. H. ƒ2.50; C. F. v. M. /ij J. B. ƒ2 50J W.T. v. G. /10; A D. ƒ2.50; J. D. Ain. /a 50; H. J. v. W. ƒ 5; H. W. K. Jr. ƒ5; B. O./10, K. S. ƒ ij B. f ij Wed. M. ƒ ij D. J, S. ƒ5; H. D. ƒ ij Mej. D. ƒ ij samen ƒ1455

door den heer R. H. Wolijer te Amsterdam van Jonkvr. M. B. ƒ 2 50J A. v. R. Jr. ƒ 2 50; Mevr. T. H. J. ƒ 25; samen f $ o;

door den heer J. Woltj-rr Jr. te Amsterdam van Jonkvr. M. B. ƒ 2.50J Mevr. T. H. J. ƒ25; J. W. Jr. / 2 50J samen /30J

door den neer J. W. Geels te Amsterdam van de fam. IJ. W. / 4 50; R. K. ƒ 1; M P. O. f ioj Mej. v. d. Br. ƒ 25; Mej. B. V. ƒ 1; Mej. d. D. /i; N. L. F. ƒ ij J. M. M. ƒ ij J. v. A. ƒ ij D. W. V. /ij W. G. R. ƒ1; Mej. W. Z. f 1; E. J. V. ƒ 2 50; G. S. B. ƒ 5; J. W G. ƒ 5; J. W. C. G. ƒ 25; H. A. v.d.M. ƒ i; K. de H. te Hilversum ƒ2.50; fiie verder Driebergen, Archem ea Zuid-Holland) samen f I99 5°;

do^r den heer D. W. O. A, Schut te Amsterdam van H. ƒ ioj G. Sr. ƒ 5j v. d. B. ƒ2.50; J. T. v. d. W. ƒ 10; samen ƒ 27 50;

door den heer W. G. Harrenstem te Amsterdam van G. C. H. ƒ 100;

door den heer W. v. 't Sant uit Amsterdam van W. v. 't S ƒ 7 50; A. V. ƒ ij Jongej. N. V. ƒ ij S. V. ƒ ij G. J. N. ƒ 5; Ds. A. v. D.

ƒ 5; v. L. ƒ 5; J. g. te N. A. / ij samen ƒ l0°'

(zie verder Zuid HollandJ; „

door Dr. F. W. Grosheide uit Amsterdam G. H. A. G. Jr. ƒ 1; J. F. B. 5 50; G. HG. ƒ 5; (sie verder Zmd-Hollan );

door den heer J. J, Koopmans uit Awsj€' dam van N. N. ƒ 1; F. ƒ 1; F. f 1; B. f

S. ƒ 1; G. ƒ 1; N. N. ƒ ij (ve verder ZeelaOö£ door den heer P. Nomts uit Zaandam v*. Mej. D. /ioj o. ƒ250; P. ƒ5; Mej. B- f ' C. d. V. P«. ƒ5; P. M. ƒ5; A. B. f *$°' C. V. ƒ 5; Ds. W. B. ƒ 2 50 Wed. de V. / *'

door den heer Th. Roys Jr. uit Amsi«d» Mevr. V. ƒ 1; Mej. B. ƒ 1; N. N. ƒ s;N. N./'ï Mr. G. ƒ2.50; N. N. ƒ25-; Mr. F. fyti G. B. ƒ 15; Wed. B, / 25; A. J. M. ƒ 25;N f . / 2.50; L. A. M. ƒ5; N. N. ƒ 2; N. N ƒJü' samen ƒ 100; ujt

door den heer P. Ch. van der Viie1, ^ Amsterdam, van Jonkvr. M. B. ƒ 2 50; j . j W. J. G. ƒ 1; G. B. te Heider ƒ 3; Mej. ' G.—M. ƒ 1; Ds. L. B L, ƒ10; H. J. DB. J. L, ƒ 10; H. v. d. G. ƒ2.50; J. F./y R. v. d. B. te Amersfoort f 2 50; M j. C. v' 1 G. ƒ 1; Mej. E. R. ƒ i; J. C. F. ƒ 1; W. 0.

B. ƒ 5, A. B. ƒ 2 50; D. H. V. ƒ 2 50; MO te W. ƒ ij Ds. J. W. d. B. ƒ 2.50J Mew. J- p, Haarlem ƒ ioj K, H. v. V. ƒ5; G. G. f l> », S. B. ƒ 1; Mej. A. G. ƒ 1; F. 6X/IJ v- d;«C;

ƒ ij P. ƒ1; H. te Heinenoord/3 50J samen/

NOORD-BRABANT.

door den heer G. van 't Sant te Ams'erf| ^e uit Sleeuwijk van A. J. v. P. ƒ ij Ds. P- nsJ. f ij G. T. v. 't S. ƒ 2 50J uit DussePi G. M. v. R. f 2.50J . C-

door Ds. H. A. Munnik Jr. te Fijs®*1 / c; A. v. D. ƒ10; A. L. K. ƒ5; A. de W- / J. P. O. ƒ 5; B v. B. ƒ 5; J. W. v. V. IA A. K. D*n. ƒ 2; W. P. M. ƒ2; M.j. J- v' p. ƒ5; W. H. M. ƒ 2 50J J. v. S. f 2 50J A. ƒ ij de G. ƒ 1; J. M. ƒ250; H. H. ƒ 2 50; H. de K. ƒ2.50; Mg. A. M- f 1> j ti'> f 10; fam. S. ƒ 3; uu Willemstad K. &• '

C. M. /10; samen ƒ 107 50;

door Ds. A. J. Mulder te Klundert, vau ■ q, V. ƒ 2; P. W. M. ƒ 2; A. C. v. D.

d. E. / 2; W. v. S. / 2; C. D. K. fr, y\ ó.

P. ƒ a; L. P. ƒ 2; Wed. H. P. ƒ2 50;

vVed

S. ƒ

j 0,

H. / ij L. J. S. f3 50; Dr. C. W. v. / o} N. v. D. / 2; J. W. G. R. / ij H. de H- / Mej. S. de H. ƒ5; C. A. v. D. ƒ2; A'J'ft', f 2j B. v. H. ƒ ij Wed. M. K. ƒ2j C- «. •%; M. K. ƒ 2.50J D. K. Hzn. ƒ 2; Z. de P // J. N. A. ƒ 1; W. L. ƒ 1; H. P. P. ƒ 2 Hm. ƒ ij C. P. Lm. ƒ 2j D. K. C" T *> M. Aï. ƒ 2j H. K. Hz. ƒ 1; samen ƒ i°°' ^

Aan het Bureel ontvangen, van H. s\o°'> Jr. te A. ƒ 3C0J G. J. E. d.M.v. v.teA/ L. G. W. ie A. ƒ iooj Bn. v. d. B- ■ te V. ƒ200; H. B. Kin. te R. ƒ2S°>* V te R. f 50J Mejonkvr. M. B. ƒ 2 5°j A van^e J. Wol'jer vijf obligatiën a ƒ 500 3 t 50-

Ver. voor Chr. Nat. Scb. ƒ 2500J samen / 35 TH. RUIJS G^' Penning»1'"

Amsterdam, Keizersgracht 16a-

Uoek- en CourantdruKKerij '•

«mt Rokvbr Kröbkr St BakelsÉmstfróiM-

Sluiten