Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeren, die ontzaggelijke sommen verslonden. Tegelijk woedde de keizer tegen aanzienlijken en geringen waarbij bij slechts naar luim en willekeur te werk ging. Wreede terechtstellingen hadden plaats zoodat Rome met bloed en schrik werd vervuld en de tijden minstens even jammerlijk waren als onder Tiberius.

Dat Caligula zoo velen uit den weg liet rnimen was voornamelijk om dan hun vermogen en hun bezittingen te kunnen bemachtigen, en zoo het geld te verkrijgen, dat verspild werd aan zijn buitensporigheden, brasserijen en ongebonden leven. Al wat hoog en eerwaardig was werd door dezen goddeloozen en onmenschelijken joDgen mm, als met voeten getreden. Hij ontzag niets of niemand, doch eischte voor zich zelf alle eer en onderwerping.

Dat Caligula werkelijk veel had van een krankzinnige, blijkt uit allerlei. Hij had een paard, dat Incitatus heette en waar hij veel van hield. Nu, dat hinderde niet, maar bespottelijk was, dat hij dit dier een hofhouding gaf, er bepaalde bedienden voor aanstelde, als ware het een vorstelijk persoon geweest. Wat Incitatus daar veel van begrepen en genoten zal hebben! Nog zotter was, dat hij zijn ros tot consul of raadsheer wilde benoemen. Zeker om bij de besprekingen in de raadsvergaderingen te hinniken of te brieschen

De kroon op al zijn booze en onzinnige daden zette Galigula, toen hij zichzelf voor een god verklaarde, en als zoodanig wilde geëerd en aangebeden worden. Hij liet tempels voor zich bouwen, en stelde priesters aan, die daarin zijn beeld moesten bewieiooken, en hem alle hulde brergen, die anders alleen den goden werd bewezen. Zelfs liet hij uit de tempels van Jupiter het beeld van den oppergod wegnemen, en daarvoor het zijne in de plaats stellen.

Iets dwft-'ers is zeker wel moeiijk denkbaar dan dat een zwak, een eindig mensch zich gelijk stelt met een god. Zïlfs de heidensche Romeinen spott'en er mee. Doch alleen wanneer zij gerust konden wezen, dat de keizer er niets van zou vernemen, wiens wraakzucht zoo fel was. Ze veinsden te gelooven wat hij eischte, en zoo kon Caligula tevreden zijn; hij zag niet in dat het zoo niet lang duren kon.

BRIEFWISSELING.

Verschillende vragen hopen we eerlang te beantwoorden. Doch in de e. k. nrs. gaat het niet. Men hebbe dus geduld tot na Nieuwjaar.

Hoogenbirk.

#erefupmeettic ge3intiödb.

Gereformeerd» Kerken.

BXKOXPKK : Ulrum (Gr.), J. Tholen, te Hasselt.

— Zwolle, J. L Schouten, te Watergraafsmeer. — Nijkerk o/d. Veluwe, J, Ë. Goudappel, te Dieren.

Bedankt : Boornbergum, W. F. Geerds, te Schouwerzijl — Lopik, J. J. Westerbeek van Eerten, te Kampen. — Schoondijke, H. A. Munnik Jr., te Fijnaart.

Zwijnireclit. Voor een stampvolle kerk tradDs. ƒ. E. Vonkte berg Zondagavond op, toen hij zich verbond aan onze gemeente.

Naar aanleiding van 2 Coi. 4 : 7 werd drieërlei ontwikkeld op schoone wijze: a. de schat is van goud; i. het vat is Yan aarde; c. de kracht is van God. Na di gebruikelijke toespraken van den leeraar Toerde Ds. M«ulink het woord namens Kerkeraad en classe Dordrecht. Des morgens was als bevestiger opgetreden Ds. Knoll van NieuwLoosdrecht. Deze had tot tekst Maleachi 2 : 7 en 6b. Stelle de Koning der Kerk Ds. Vonkenberg tot een rijken zegen alhier, gelijk te Barendrecht.

Woerden. Ds. J. W. Gunst vierde Dinsdag zijn zilveren amb sfeest. Van de 25 jaren is Ds. Gunst nu reeds meer da* 16 in onze gemeente met zegen werkzaam; een 6-tal jaren stond hij in Brouwershaven, en een paar jaar te Rhoon. Hier ging de dag niet onopgemerkt voorbij. Ten huize van den iubilarii was 's middags receptie, terwijl 's avonds in het kerkgebouw de gemeente saamkwam met afgevaardigd a van de Kerken der classes, onder leiding van den heer D. Engel, ouderling der Gemeente.

Ouderling Van Beek overhandigde den jubilaris met gevoelvolle woorden het cadeau der gemeente, bestaande in eene sierlijke gaskroon met enveloppe.

Daarna sprak de heer Eagel namens de catechisanten den jubilaris toe, hem overhandigende een 5-tal schoone werken van Prof. Kuyper, Biesterveld enz., en zong de jongste catechisant een toepasselijk lied. Vervolgens sprak de heer Bergmeyer, voorzitter der Jongelingsvereeniging, waarvan de jubilaris Eere-Voorzitter is De dames-naaivereeniging zong eenige toepasselijke liederen en bood een sierlijke kamerplant Mevrouw Gunst aan.

Verder voerden nog 't woord ouderling Vijfwinkel, uit Rhoon, de tweede gemeente van den jubilaris; deze bood eveneens een enveloppe aan; de heer Snel als oud-ouderling van Woerden; Ds. van Dijk namens de classis Woerden; Ds. Elshove namens de kerk van Bodegraven; de heer Oranje van Amsterdam als oud-studievriend; de heer Van Loo van Waarder en de heer Vermeulen als oud-ouderling van Woerden.

Tenslotte dankte Ds. Gunst alle deputatiën en inzonderheid de Gemeente, Catechisanten enz., voor den heerlijken avond hem en de zijnen bereid; voor de bewijzen van liefde en trouw hem zoo ondubbelzinnig getoond en voor de Genade Gods die hem tot op dezen dag had geleid. Na het zingen van Ps. 72 : 11 eindigde Ds. Schoemakers met dankgebed.

De heer H. C. Rutgers, doctorandus in de theologie en proponent bij de Gereformeerde Kerken, verzoekt ons te melden, dat hij na 1 Januari a.s. in staat zal zijn eene eventueele roeping van eene dier kerken te aanvaarden. Voor dien datum ban hij er echter door verschillende omstandigheden nog geene in ernstige overweging nemen.

Wegens het voortzetten zijner studiën verzoekt de heer R E. van Arkel, theol. cand. te Jutfaas, den kerken een eventueel beroep niet op hem uit te brengen.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen: Ouderkerk a/d. Ysel, G. H.Beekenkamp, te Delft. — Moordrecht, J. C. Kars, te Steenbergen (N.-B.). — Diepenveen, A. F. C. Pont, te Nisse (Z ). — Hasselt, J. H. F. Remme, te Vinkeveen. — Doesburg, J. F. Beerens, te Varik.

— Hall (Geld.) (toez.), J. K. F. Mantz, cand. te Utrecht. — Kolhorn, J. D Dardenne Ankringa, te Lutkewierum. — Harderwijk (toez.), H. O. Roscam Abbing, te Nieuwerkerk a/d. Yssel. — Holysloot (toez ), J. de Vlieger, cand. te Heemstede. — Midwalde en Leek, J. T. P Heeringa, cand. te Zuidhom. — Giessen—Oudkerk c.a., K. H. F. Gravemeijer, cand. te Leeuwarden. — Boxum en Blessum, L. de Baan, te Beetgum.

Aangenomen : Lobith (toez.), Dr. A. Bazuin, te Odoorn. — Oud-Beierland, P. v. Toorn, te Sprang.

— Rotterdam, J. C. H. Scholten, te Dieren. — Overdinkel, H. F. Pasma, hulppred. aldaar.

Bedankt : Asperen, M. P. de Roon, te Wadenoijen. — Dirksland, B. Batelaan, te Hooge»eer..

— Gendringen, A. Burger, te Eek en Wiel. — Haskerhorne c.a. (toez), K. H. F. Gravemeijer, cand. te Leeuwarden.

Door 's Heeren goedheid werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte van een welgeschapen DOCHTER.

Mr. P. J. VAN BORTEL.

A. E. VAN BORTEL—Weijkman. Oostburg, ia Dec. 1910.

8 Heden behaagde het den Heere uit ons midden weg te nemen, onzen geliefden Broeder

ADRIANUS MEIJER, in den ouderdom van 88 jaren en 5 weken.

Hij was in Godes hand het middel om hier de Gereformeerde Kerk weer tot openbaring te brengen. Bijna een halve eeuw diende hij haar ah ouderling met zijn vele gaven. In den grijzen ouderdom droeg hij nog vruchten, om te verkondigen dat de Heere recht is. Zalig zijn de dooden, die in den Heere sterven.

Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk: Ds. R. VAN DE KAMP, Praeses. A. F. VAN NEUTEGEM, Scriba.

Sliedrecht, 12 Dec. 19 ro.

BBKiaB—■aBBWHHB

De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij de voltrekking van hun huwelijk ondervonden.

W. SLOB Jr.

A. SLOB—Hardenbol. Giessen-Nieuwkerk, 14 December Z910.

Voor de talrijke bewijzen van belangstelling bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader, den Heer

J. POSTMUS, betuigen wij zeer hartelijk dank.

Wede. H. POSTMUS—De Munnik.

JACOB POSTMUS.

Amsterdam, 15 December 1910.

L. 8. WEISZ & C\,

Commissionairs ia Effecten, WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.

Chr. School te Twijzel.

Dringende bede om noodzakelijke hulp!

Onze kas is leeg; de penningmeester heeft geen geld om de salarissen te betalen. Help ons tochl Tot heden heeft de Heere ons rijkelijk gezegend; dat Hij verder uitkomst moge geven! Vergeten onze bonboekjeshouders onze arme Chr. School?

Het Bestuur :

J. MOOK, Voorzitter. S. JAGERSMA, Secretaris. Twijzel. December '10.

Zooeven verscheen bij J. JET. KOK te Kampen:

De persoon van den Middelaar in de nieuwere Ouitsche Dogmatiek. BEDE

bij de overdracht van het Rectoraat aan de Theologische School te Kampen, op 6 Dec. 1910 gehouden door

Dr. A. G. HONIG.

Klein 40 formaat. Prijs ƒ 0.90.

Verschenen *

ZONDAGSSCHOOLROOSTER yoor 1911

bewerkt door

Ds. N. A. OË GAAY FÖRTÜAB,

Geperforeerd ƒ0.04; roo Ex. ƒ 3.—.

Hilversum. J. A. WORMSER

Boekverkooping.

In Februari 1911 zal door mij publiek worden verkocht de

BIBLIOTHEEK

van wijlen

»*. M. F. VISSER

pred. te Nijmegen en andere verzamelingen.

Bibliotheken of gedeelten daarvan kunoen nog worden bijgevoegd. Conditiën billijk. Inlichtingen worden gaarne verstrekt, door den auctionaris

H A. VAN BOTTENBURG, Bloemgracht 45, Amsterdam.

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen zooeven:

tèi> Mtemet -

Predikatiën over de

Openhwriny

van hunnes*

Hoofdst. IV : r — XIV : 13. — door —

Dr. J. C. DE MOOR.

Ie Gedeelte.

USS?"" Deze in de Oostcrkerk te 's Hage uilgesproken leerredenen hebben zéér de aandacht ge trokken en van verschillende en hooggeachte zijde werd er bij Dr. de Moor herhaaldelijk op aangedrongtn om deze predikatiën in het licht te %even. Er scheen 'echter geeft kans dat het gebeuren zou, tot eindelijk de auteur niet langer weerstand kon bieden en besloot ze ter perse te leggen.

Het zal verschijnen in 2 deelen elk van minstens 9 vel, royaa'. formaat niet duidelijke letter op zwaar papier. De prijs per deel is ƒ 1.4 5 en wie inteekent vóór het tweede deel is verschenen, ontvangt' G H A. TIS een keuriffen, passenden Stempelband.

SIMOONS & Go.

Commissionairs in Effecten

DAMRAK 11 :: AISTEIMM.

Aan- en Verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons, - Geven en nemen Geld op prolongatie.

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen zooeven:

Levens beschrijving

van wijlen

Prof. A. BRUMMELKAMP,

door zijn jongsten zoon

A. BRTJMMELKAMP.

Met vele portretten en platen.

Royaal formaat. 600 Pag.

Prijs f4.5Q. — Gebonden t B.4Q.

IT BEN - H U R.

Rnri'Hlir is eea senig Meesterwerk, iiui dj,. m4n niet eenmaal maar

herhaaldelijk met klimmende verruk-; king leest.

ISF^-HUiï, -^1

een verhaal uit den tijd van Jezus'omwandeling op aarde, door LEWIS WALLACE, uit het Engeïsch door ALMA.

BEN-HUR, groote Prachtuitgave met 170 fraaie Platen ƒ 2.50. Rjjjk gebonden slechts ƒ3 25.

8f»fr* BEN-HUR, goedkoope uit ga va met 4 fraaie Platen, slechts ƒ1.—, in linnen band slechts ƒ1,40.

B^8T BEN-HUR, uitgave voor jonge lieden bewerkt, met 4 Platen, gecartonneerd, voor slechts ƒ O 60.

Verkrijgbaar bij den Uitgever D. BOLLE te Rotterdam en verder alom. Franco na ontv Postwissel, waarop melden: BEN-HUR. _

Jlieuwjaarspakket.

No. r. Dat mooie verhaal van v. d. Post, get. Ignas Prinsloo, of Volharding bekroond. Me dunkt als ge de titel maar hoort, begeert ge het al, en als ge den inhoud leest, dan gaat er zeker direct een postwissel naar het bekende adres. Een paar hoofdst. 1. Dirkie Uijs. 2. De terugtocht. 3. Lotgevallen van Prinsloo. 4. Karei Landman achterhaalt Hendrik Potgieter. 5. Ignas en Truitje vereenigd. 6. De Zulu's vallen aan, doch worden afgeslagen. 7. Britsche soldaten bezetten Natal enz. enz. Zoo sijn er *9 hoofdstukken, ruim 200 bladzijden en met 10 platen. No. 2. Nog zoo'n mooi boek van J. A. Wormser ('n Chr. verh.) get. Klaas Kater, ook m:t ro platen. 175 bladz. No. 3. Nog een groot boek met ro platen, prijs ƒ r. No. 4. Beschrijving van Davos of Baden, róo bladz., vroegere prijs ƒ r 50. No. 5. Gedenkboek van het Koninklijk bezoek aan Zeeland, met 19 keurige platen. No. 6 Nog een boekw. voor de kinderen, met verh., verzen, raadsels enz. En No. 7. Nog een groot werk, b. v. Leidens ontzet. Zeeslag bij Kijkduin of een dergelijke, wanneer de vctrraad van de e. g. n. op mocht zijn. Ieder die dus deze 7 boeken vcor sl. ƒ r thuis ontvangt, zal zich zeker niet behoeven te beklagen, daar de No. 1 en 2 reeds het dubbele waard zijn.

Doch let nu op, wat we daar bij nog gratis geven: Van No. 8—r2 vier kleine, en van 13—r6 vier groote, teeken-, lees- of prentenboeken, alle grooter dan een schrift, No. 17—30. 15 mx)ie ansichtkaarten. No. 31—35. Vier keurige uitgewerkte, dichtslaande, gek), kaarten (als een boekje) alle met wenschen en versjes. No. 36—40. Vier bijpassende enveloppen. No. 4r—44 Drie groote uittrekkaarten met wensch. No. 45—48. Drie pass. envel. No. 49—52. Vier kleinere umrefek. No. 53—57, Vier pass. envel. No. 58—70. Twaalf gebloemde tekstkaartj;s. No. 71— 90. Twintig kleine N. jaarskaaiten alle met wensch. No. 91—xro. Twintig enveloppen. En ten slotte nog een portefeuille maandkalender om op een kaart te plakken. Begrijpt u dat nu? Doch dat komt er ook niets op aan, Ieder die mij ƒ r zendt, en 20 cent voor porto,

|levensvebzekebinÖ| de Nederlanden n» 1845

IBBAMD - . VERZEKERING I

I — DEN HAAG {vroeger Zutphen) Directie HENNY j|

P fM"PP M M W? KAPITAAL f 4.000.000.00 É

§g RESERVEFONDS ruim . - 1.429.000.00 i

WERKZAME AGENTEN GEVRAAGD.

liefst per postwissel (zegels per bnef 5 cent meer), ontvangt geheel deze verzameling tranco thuis. Wie ƒ 1.55 zendt, ontvangt er ook nog

bij een complete zelfdrukkenj, waarmee ge x, 2 of 3 regels gelijk kunt bedrukken, dus ook uwe kaanj-f, briefk. en enveloppen. Wie ƒ r.65 retd1., ontvangt No. 1 en 2 in keurige stempeibanden, met drukkerij dus ƒ 2, En wie 2 pak gelijk bestelt, ontvangt gratis een maaadkalender 19 ir met platen. Bestel spoedig aan

H. VitRtiOOG, Halt weg, en sctmit er

vooral bij: Voor N. jiarspakket uit De Her? ut.

f Wei F. TAN EUR & ZOHEN^

Hoofdkantoor: AMSTERDAM, Damrak 60* Bijkantoren: AMSTERDAM, Dam 18-15-17.

HILVERSUM, Langestraat 65» HAARLEM, Kruisweg fs9. BOTTERDAM, Zuidtolaak 62, bij het Postkantoor, DORDRECHT, Wijnstraat, hoek Wijnfcrngsteeg.

Belasten zich met de uitvoering van fffecteno rders,

Nemen en geven gelden op prolongatie.

Sluiten beleeningen.

ontvangen gelden a deposito 'tegen d gelijks vaat te stelten rentekoers.

Wisselen vreemde banknoten eu muntspecien.

Groniügsciie Hypotheekbank voor Nederland.

«jeveNHftd te GltOHINflKEN.

Telephooin Intercommunaal Ho. 671.

Maatschappelijk Kapitaal /1,000,000.

Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 December 1909, f 2.559H7-5ö, aan Pandbrieven / 2 502.750.—.

Commissarissen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, A. W. SCHIPPERS, Jhr.. H. A WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, Mr. P. DIELEMAN, E. G. WENTINK, S.SIJTSMA Raad van Toezicht: Johs. TERPSTRA, Mr. H. VAN DER VEGTE, M. UBBENS

Greeft uit 4 pCt. Pandbrieven,

koers 981/2 %, in stukken van / 1000.—, / 500—, / 100 — en / 50.—, verkrijgbaa ten kantore der Bank, bij alle Agenten en, Effectenhandelaren. Inlichtingen geven te Amsteraat. de heeren: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt 21, te Rotterdam de heer H. DANE, Haringvliet 49.

Be Directie:

M, BROUWER. Mr. W. SWITTËRS, F. J. BOLT

H. « * Vrije Universiteit.

kende werk, geschreven door L. PENNING, get.: Iq dank ontvaEger!.

DE OORLOG XN Z -APIlItiA, waar- v^oor ds Vereeniging:

van destijds ioooien Ex. zijn verkocht voor „ t ....

/5—. Iedereen kent ze wel, had ze gaarne Aan Contributién:

willen hebben, doch, de prijs was te hoog. door den heer C, A. van D.immelen uit

Doch thans? .... Die twee zware deelen, vol K uudert /101,50, uit Moerdijk /4, uic Zeven-

met platen, ruim 800 bladz. en door PENNING bergen /10, samen /115 50; door den heer

geschreven, worden nu franco thuis gezonden S. Schoneveld te Rijnsburg f 27 50; door den

aan ieder die postwissel zend a /1.35 aan heer J. de Jongh te Haarlem re st. ƒ250; door

H. VERHOOG, Halfweg. ^ta "ff J- Noback te Blokzijl ƒ25; door den

he;r Joh. P. v, d. Kam te Hserenveenƒ66.75;

Wie ze in twee keurige stempelbanden wenscht door den heïr P_ j_ Biron van Heemstra te

te ontvangen zende ƒ2,25, dat is dus slechts H^tem ƒ6050; door den heer Z. Klinkert uit

/0.90. tegen vroeger / i 30. Schrijf er voorai bij. £ volle / 214, uit Berkum ƒ26, uit's Heerenbroek

Oorlog Z -Afr. /1, uit Hercuioo /10, uit Ittersum / 51, uit

Ki, T TT R'CiTC te JTamDen ver- Sc!ielle /4. samen /306; door den heer Joh. Bij J. 11. KOK te rampen ver K,ap te >sGrayenhage l; st. ƒ821 45; door den

schecn zooeven'. heer C. Gootjes te Heer Hugowaard f 20; van

TÏT WT WT TF ~\f /£ A 1? ^ea lieer ^e£Sfi^aa'r te Watergraafsmeer ƒ5, UlfJ-lfJL Jij±S _£. L' £an Q0jiecten (voor Theol. faculteit):

op de van de Gereformeerde Kerk te Grootegast

rr 1 T ■ ƒ5 75 ; te Zuidhorn / 1281: te Oldenhove

Heinde Lino en / 5 s4; te Eoumatil /n 48; te Stroobos ƒ 10 50;

-m » • -a te Kornhorn ƒ3.75; te de Leek /8.37I/2; te

tlev ADOStelen Zsvenhuuen ƒ677; te Oldekerk /8.521/3; te " J- Mannekeïijl ƒ1409; te Lutjegast /4 3ol/a;te

— door — Vreeswijk ,/6 90; te de Biidt ƒ4 91I/3; te

Prof. E. BABDE, Ijsfelstein /4 io; te Amerongen / 3 40; te Vleuten

J rr / In \ /2 93; te Utrecht /139 83; te Biüschop/2,40;

Hoogleer aar te Geneve, te Lmschoten /3.04; te Harmeien ƒ5.10; te

Uit het Fransch vertaald door Gauda ƒ 19461/2; te Lekke'ke;k ƒ3.70; te

n> i7E<r7ira Oudeikeik ƒ 8561/3; te Haastrecht ƒ380; te

JJr. Lr. Moordrecht ƒ1.91; te Zevenhuuen ƒ3.45; te

Royaal formaat. — 594 Pag. Reeuwijk en Sluipwijk ƒ 3 42; te Krimpen ƒ 6 01;

Prijs t4.QO. - In stempelband f 5.40. te Oudewater ƒ12 671/3; te Schoonhoven B en

Wdlege Lacgerak /4.76; te Schoonhoven A

Eene wetenschappelijke en ƒ 15 471/2; te Waddingsveen ƒ 12 40; te Nieuwer-

prachtiffe verklaring van positieve zijde van kerk ƒ 5 86; te Bergambacht ƒ414; te Bolnes

de Handelingen Bar de's Kommentaar draagt (2 col.) ƒ1809; te IJselmonde ƒ8.90; te

eenigermate een apologetisch karakter. Met veel Numansdorp (2 col.) ƒ875; te Oud-Beierland

scherpzinnigheid weerlegt hij de critici en toont f 250; te Westmias ƒ8 65; te Strijen (2 col.)

herhaaldelijk het willekeurige, onhoudbare en ge /1764; te Heeijansdam (2 col,) ƒ 1750I/2; te

waagde, ja zelfs onwetenschappelijke aan in de Heinenoord ƒ 422; te 'sGravinhage ƒ191.05;

vele hypothesen. te Boxum ƒ7.57; te 'sjicobi Parochie ƒ8 84I/2;

JOHs. ALBERTO,

Tabak- en Sigarenmagazijn = „BILDEHDIFK", = Bilderdtjkstraat 5, - Amsterdam.

Ruime sorteering van goede merken in ^elken prijs. ZONDAGS GESLOTEN".

DEUTSCHE ÖST-AFRIKA-LME.

Stoomvaart op Znid- en Oost-Airika.

S$rlewekelffk.$che maildiensten

RONDOM AFRIKA,

a. via Las Palmas, Teneriffe, Swakogmimd, Lüderitzbucht (Angra Fequena)

b, vla Lissabon, Marseille, Napels en Suez-Eanaal.

voiafÓEBER. V0I6T & GEBER, TRANSPORT-MAATSCHAPPIJ,

Telephoon: 8 8. Prins liendrlkkufle 15 3, AMSTERDAM.

R. C. YERWEIJCK,

MiiMje on ie LeemlicM

tea dienste van ouders, onderwijzers, enz. Prijs f O.SB.

Amsterdam. W. KIBCHKEB,

Ml II KI IIIIMUIIIIMIB MIMI

Boek- en Courantdrukkerij:

»» Roever Krcber £ B&kels.

■ r — j i j > ~ —— ö j —j

Voor de Medische faculteit:

(Contributien) door den heer K. H. Wigboidus te Groningen ƒ66.50.

(Schenkingen) van H. S. te A. ƒ10.

Aan Schenkingen:

door Ds. B. van Schelven, van het zilveren echtpaar L. T, ƒ5; gevonden in de collecten Gi-ref. Kerk te Amsterdam van W. V. ƒ 1, van N. N. f i, samen ƒ 2,

Voor het Studiefonds:

van de 1/2 Stuiv. Ver. te Amsterdam ƒ 9.

Voor een Nieuw Gebouw:

door Ds. V. K. Kuy venhoven te Vollenhoven, v.n B. v. B. ƒ 2 50, N. G. f 1, J. C, R f 1, samen f 4 S°> door den heer Joh. Krap te 's Gravennage f2 50; door Ds. J. Voerman te Westerlee ƒ 30; door den heer P. Taekema, van J W. F. ƒ 2 50, van C. G. ƒ 1, samen ƒ 3 50.

H. W. v. MARLE Jr.

Penningmeester.

Amsterdam, Keizersgracht 162.

Sluiten