Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin verklaard wordt:" Het Christendom is niet zoozeer een systeem of leering, als een nieuw leven geboren uit den geest Gods, een leven van levende gemeenschap met God door den Heiland. Allen die door Gods genade dit nieuwe leven ontvangen hebben, zijn levende leden van Christus' lichaam en daarom één. Christus zelf is het middelpunt onzer eenheid." Dan volgt de verklaring dat men verschillende inzichten in zake de religie en ondergeschikte punten hebben kan, dat men verschillende methoden bij den Christelijken arbeid volgen kan, doch dat men ten slotte zich één gevoelt door het bloed van Jezus, onzen eenigen Heiland en Middelaar. Deze verklaring is door Methodisten, Baptisten, Kongregationalisten, Presbyterianen onderteekend.

Dat de verflauwing der grenzen ook zoo op liet gebied der zending merkbaar is, dat men zich één gevoelt met mannen die het Christendom verklaren als eene vervulling van het confucianisme, en het bloed van Jezus Christus beschouwen als een middel om God te bewegen om den menschen genade te geven, dus als een dringend gebed gelijk ook een mensch wel dringend bidden kan, moet ons met bezorgdheid doen vragen: zullen deze dingen niet leiden tot eene algeheele vernietiging van den arbeid der zending, indien men niet wederkeert tot de wet en het getuigenis?

Winckel.

ftoar IBndemi.

TWEEËRLEI GENEZING.

V.

Was de tijd, dien onze goede schoenmaker op zijn legerstede doorbracht, een van lichamelijk lijden, hij zou er toch later voor leeren danken.

Zijn jonge vriend paste hem, als gezegd trouw op, en bracht menig uur aan de legerstede van den zieke door. Dan werd over veel en velerlei gesproken. Adolf was gesproten uit een geslacht, dat tot de zoogenaamde Hussieten behoorde, volgelingen van Johannes Huss, die toen een eeuw geleden te Constans was verbrand, omdat hij getuigd had teg-n de dwalingen van Rome. Deze Hussieten hadden veel tc lijden gehad, en zijn ook later nog vaak vervolgd geworden, tot eindelijk de meesten hunner het land zijn uitgetrokken en zich in Duitschland hebben neergezet. Zij hebben daar de gemeenten der zoogenaamde Hernhutters gevormd. Eerst in onzen tijd wordt in Bohemen, waar de vervolging vroeger zeer hevig geweest is, weer het Evangelie verkondigd op vele plaatsen, waar het nu twee eeuwen niet werd gehoord.

Adolf had, dit begrijpt gij, van zijn ouders heel andere dingen geleerd dan in de Roomsche kerk onderwezen werden. Ook lazen zij den Bijbel of althans die gedeelten er van welke zij konden machtig worden, en voor hen te lezen waren.

De Heere God had zijn Woord aan het hart van den jongeling geheiligd, en zoo was deze al vroeg tot den Heere bekeerd en had zijn hart geneigd tot de vreeze Gods. Zoo leidde hij dan ook een godzalig en eerbaar leven, wat niet van alle dienstbaren op het slot kon gezegd worden. Kerkgaan deed hij slechts heel zelden, om de eenvoudige reden, dat er uren ver geen kerk was waar des Heeren Woord werd verkondigd. Alleen als hij een paar malen in het jaar zijn ouders ging bezoeken, was er voor hem gelegenheid het zuivere Evangelie te hooren pre diken.

Gelukkig had Adolf ouders, die hem en hun kinderen steeds raad en leiding wisten te geven, ook in de dingen die het koninkrijk Gods aangaan; ook de leeraar der Hussieten-gemeente schreef hem nu en dan. Overigens moest hij licht en kracht zoeken in Gods Woord zelf; andere boeken bezat hij niet, zelfs zijn Bijbel was geen volledige. Op het slot was niemand met wien hij over de hoogste dingen kon spreken. Allen meenden dat als zij maar hun plicht deden, d. i. wat de kerk eischt, zij bepaald op weg waren naar den hemel. Zoo was 't hun geleerd, en dit geloofden zij.

't Was dus te begrijpen, dat Adolf, nu met Barthel alleen gelaten, de gelegenheid aangreep om althans met dezen, die nu wel luisteren moest doch ook wilde, te spreken over velerlei dat anders veelal achterwege bleef. Baas Barthel hoorde nu dingen, die hij vroeger nooit vernomen had, al was hij ook reeds lang lid der kerk, en al hield hij zich zelf voor een goed Christen. Voor het eerst werd hem, al sprekende met zijn vriend, duidelijk, dat de mensch en dus ook hij zelf een zondaar is voor God, maar ook dat genade en genade alleen hem kan behouden en zijn zonden wegnemen. , Of nu onze baas bemerkte, dat dit geheel iets anders was dan de kerk hem had geleerd is niet duidelijk; zeker begreep hij 't althans niet aanstonds. Doch dat hinderde ook minder. Hoofd- > zaak was, dat hij een recht inzicht kreeg van • zijn toestand en leerde verstaan, hoe hij zelf ook niet zou behouden worden door zijn goede j werken of door de verdiensten der „heiligen", , of door trouw ter kerk te gaan, maar dat hij Jezus noodig had, om verlost te worden.

Totnogtoe had Barthel gemeend, dat eigenlijk de kerk en de priester wel voor zijn zaligheid konden en zouden zorgen. Nu echter werd hem uit de gesprekken met Adolf en uit het Woord Gods, dat deze hem voorlas, duidelijk hoe geen , mensch, ja niets of niemand ter wereld voor een zondaar kan tusschentreden. „Niemand zal zijn broeder immermeer kunnen verlossen." En zoo kwam de zieke er toe ook voor zijn ziel, t en allermeest voor deze,, genezing te zoeken en behoud bij den grooten Medicijnmeester, die al ; onze krankheden geneest, wijl Hij ze op zich genomen heeft, en ons van den vloek bevrijdt, , wijl de straf, die ons den vrede aanbrengt, op ] Hem was. i

Toen Barthel — niet na veertien dagen, maar i na tweemaal zooveel tijd — het kasteel weer 1 verlaten kon, was 't met een aanvankelijk hersteld lichaam, maar tevens met een aanvankelijk verlicht en tot de waarheid bekeerd gemoed. ( Dat dankte hij, onder Gods bestuur, aan de ge- t sprekken met Adolf, die gaarne den schoenma- j ker nog op 't kasteel gehouden had, wat echter < om vele redenen niet mogelijk was. Zoo keerde J dan Barthel naar huis terug, een ander mensch ( dan hij was heengegaan, en als een levend bewijs daarvan, dat „de mensch zijn weg over- , denkt, maar de Heere zijn gang bestiert." |

Hoe verblijd de huisvrouw en de kinderen ( waren, toen zij den lang gemiste weer vrij ge- c zond voor zich zagen staan kunt gij begrijpen. Niet minder groot was de vreugde van den her- ( stelde zelf. Thans kon hij weer werken naar , hartelust en met te meer blijdschap, wijl er ook 1 een nieuwe lust in zijn hart gekomen was, na- ] melijk tot den dienst des Heeren, waarvan David j zegt dat die hem nog nooit had verdroten. Min j der vergenoegd waren echter de andere schoen- ; makers in Annaberg. Zooals we weten, hadden > zij met hun vakgenoot Barthel om vele redenen 1

Abonneer n op „TIMOTHEÜS",

Gelllustreet'd Weekblad.

Vereerd met de inteekening van H. IS. de Koningin-

TïmnSlspiic" verwierf zich, hoe jong ook, reed5 „imiyuieuj) vele vrienden, alom in den lande en ver over de grenzen. TiffiOtheÜS" blijkt 'n cen behoefte te voor-

" zien — dat is geen grootspraak,

maar nuchtere waarheid.

Tilïinihpii<»" geeft nuttige en aangename lees- j „UldUlIiGUb stQf voor hoQfd en ha[.u Het

wordt bevattelijk geschreven. Timotheüs" see^ schoone Illustraties, die èn

" als toelichting bij de lectuur, èn

uit een oogpunt van kunst grootc waarde hebben.

Timotheïis" onderscheidt zich bovenal van " andere tijdschriften op dit gebied

daardoor, dat het in beslist Christelijken geest geschreven is.

Vraagt het nummer van deze week als proef" exeipplaar aan bij het Bureau van „Timotheüi•"

DUNNE BIERKADE 32, DEH HAAfl.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

Door den heer A. B. Jonker te Roodeschool ƒ 17.50; door den heer A. de Lange te Wassenaar ƒ 1; door den heer J. van der Waals te Nijkerk (Geld.) ƒ 99; door den heer S. S. Hofstra te Assen f 30.50; door den heef O. A. Brouwer te Dokkum f 113.60; door den heer P. van Loon Az. te Gaastmeer, nagekomen uit Woudsend, ƒ 3.50; door den heer liTuininga te Bolswarcl ƒ 27; door Ds. P. Zijl- ■■ mans te Hengelo (O.) ƒ 6; door den heer }• M. Abbink f 2.50, door den heer G. de Leeuw

L TT4 1,4- ,rr.« ,1^ T ~ ^4-r. ... - f O „

; weinig op. Zij waren wel van één gild maar 1 niet van één geest, zooals't meer gaat. Misschien 1 hadden de ambtgenooten wel gewenscht, dat Barthel maar op het slot gebleven ware, en hun : zijn klanten overgelaten had. Enkele kleine karweitjes die zij in zijn afwezigheid hadden kunnen verrichten, en hun anders zouden zijn ontgaan, maakten hen in plaats van dankbaar nog meer afgunstig en ze loerden op een gelegenheid om den man, die, zooals ze zeiden, hun 't werk had ontnomen, dit betaald te zetten.

We zullen zien hoe die gelegenheid kwam.

AAN VRAGERS.

Waarom heet een geruite knikker een alikas 1 Een alikas is een knikker met roode aren of ook wel met roode en blauwe lijnen. Men noemt hem ook wel kalebas, of allebas of albast. Ik denk dus, dat al die namen verbasteringen zijn van albast, de stof waaruit zulke knikkers veelal bestaan. Volkomen duidelijk is het echter niet. (In sommige streken van Noord-Holland noemen de jongens zoo'n alikas een polka. Mis schien kan een hunner ons wel uitleggen waarom).

CORRESPONDENTIE. E. W. — „Nopens" is een goed Nederlandsch woord. „Even daarom" is niets, en voor „florissant" hebben we de Nederlandsche en daarom betere woorden: „bloeiend", „welvarend".

R. A. H. te L. t; B. — W. v. D. te An. — Zoodra mogelijk hopen we te antwoorden.

Hoogenbirk.

INGEZONDEN STUKKEN

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Geachte Redactie,

Zij het mij vergund, in zake de hebbelijkheid onzer Roomsche landgenooten zich niet te ontzien in hunne gesprekken niet weinig te „vloeken", het volgende uit mijne ervaring mede te deelen.

Niet lang geleden was ik in de gelegenheid dit onderwerp te behandelen met een Roomschen heer, dien ik in waarheid hoogacht en voor wien ik in menig opzicht sympathie gevoel van wege zijn kloeke optreden tegen het drieste ongeloof en de openlijke schending der eerbaarheid.

Ons korte onderhoud leidde tot eene briefwisseling waarin hij mij mededeelde, dat, volgens de opvatting zijner kerk, het misbruiken van den Naam wel als eene slechte gewoonte wordt gesignaleerd, die men moet afleggen; maar niet als „vloeken". Vloeken is, volgens hem, dien Naam met vervloeking van zich zeiven, of van anderen, in te roepen; die zich , daaraan schuldig maakt, zondigt groötelijks tegen God.

Het telkens uitspreken van den Naam. van God, met de noodige bijvoegingen, als „God helpe", „God betere het", „God Almachtig" en dergelijke, is slechts een slechte gewoonte. 1

Gij begrijpt, dat ik mij daarmee geenszins heb kunnen vereenigen, maar met allen nadruk heb gewezen op de woorden van het derde gebod: „de Heere zal niet onschuldig houden die Zijnen : Naam ijdellijk gebruikt". Ook schreef ik hem . uit, wat onze Heidelberger daarover leeraart in vragen en antwoorden 99 en 100; waarin toch nadrukkelijk wordt herinnerd „dat er geen grooter zonde is, noch die God meer vertoornt, waarom Hij die ook met den dood te straffen " bevolen heeft." Voorts wees ik er hem op, hoe verkeerd het is tegenover onze kinderen, wanneer wij dien hoogheerlijken Naam ijdellijk gebruiken, waardoor toch zij den indruk moeten bekomen, dat onze vreeze Gods niet ernstig gemeend is. 1

Mijne ervaring is, dat onder het meerendeel der Roomschen die ik ontmoet, het misbruiken .van den Naam des Heeren, lang niet zeldzaam is. De gansch valsche opvatting, dat zulks geen „vloeken", en ook geen zonde is, moge , de oorzaak daarvan zijn. Moge echter spoedig ^ deze verdwijnen, en in terugkeer naar Gods ; uitdrukkelijk gebod de kracht gevonden worden, om aan deze goddelooze onhebbelijkheid een einde te maken.

W. Hovy.

Amsterdam, 1 Febr. 1899.

... TjST"SH»<SKrïi —

Den Hooggeleerden Heer Dr. A. Kuyper,

Red. van „de Heraut".

Hooggeleerde Heer!

Sta mij toe u mede te deelen, dat in Vlaamsch België bordjes tegen het vloeken niet zeldzaam zijn.

Op het platteland vindt men daar vele eenvoudige herbergen, waarin, onder het „Alziend oog", te lezen staat:

Hier vloekt men niet,

God ziet u.

Wanneer men iets dergelijks voor de eerste maal ziet, treft het onwillekeurig de aandacht van een Hollandsch Calvinist.

Dergelijke bordjes vindt men echter weinig in de steden, meer bij „brave Katholieken" op de dorpen.

Met de meeste achting heb ik de eer te zijn Hooggel. Heer

Uw dw dr.

F. Keulemans.

Middelburg, Febr. '99.

tfecfotmeerbe 45e3mtijjriö.

Gereformeerde Kerker.

Beroepen; Aalten A. J. M. Mulder, te 's-Hertogenbosch. — Strijen, C. Oranje, te Berkel c. a. — Aangenomen: Boxum, N. IJ. van Goor, te Hazerswoude. — Zalk en Veecaten. J. E. Reijenga, cand. te Lemmer.

Bedankt: Geldermalsen, A. H. van der Kooij, te Bergen op Zoom. -r- Doornspijk, G. H. van Kasteel, te Oppenhuizen. — Hindeloopen, Westmaas, Tzummariim en Zuidwolde, J. E. Reijenga, cand. te Lemmer. — Blokzijl, T. Bruinsma, te Oldeboorn. — Oosterbierum, W. Pcra, te Hallum.

Nederlandsche Hervormde Kerk.

Beroepen: Hulst, L. M. de Boer M.L.zn., te Neede. — Eierland (de Coksdorp) op Texel, C. J. Veenhuijsen, te Minnertsga. — Den Ham, W. J. M. Engelberts, te Bergschenhoek. — Streefkerk, P. H. Visser, te Ijlst. — Klnndert, C. A. Lingbeek, te Cubaard.— Grevenbicht c. a., J. Gouverneur, cand. — Moerdijk, J. Vervvey, te Ooltgensplaat. — Losdorp, H. J. de Groot, te Zoeterwoude. -— Hoogloon en Eersel, H. W. A. Voorhoeven, te Rekken.

Aangenomen : Bolsward, C. J. Niemeijer Mz., te Tjalleberd c. a. — Engelen en Empel, W. Beekhuis Hz., te Helder. —• Werkhoven, H. J. van Rooijen, cand. te Ridderkerk. — Visvliet, J. E. de Vries, cand.

Bedankt: Harlingen, D. J. Aris, te Drachten.— Garijp, H. Bakker, cand. — Aalsum en Wetsens, W. M. van der Schans, te Gaast en Ferwoude. — Hoofdplaat, J. Gouverneur, cand. te Rotterdam.— Helder. A, J. Adriani, te Warmenhuizen. — Oos- | terland en Stroe, L. Rienderhoff, te Warder. — St. Laurens. J. Willemse, te Kruiningen. —Polsbroek, J. K. Klomp, te Lunteren. — Oudenhoven, Wijn- K gaarden. Leilens, Wanneperveen, Moercapelle en Burgh, H. J. van Rooijen, cand. te Ridderkerk. — Barneveid, J. H. W. Kalkman, te Woerden.

gUluerfrntirn.

Voor de vele blijken van hartelijke belangstelling en deelneming, betoond bij het ernstige ongeval, de ziekte en het overlijden van onzen geliefden oom

J. J. KERSBERGEN, betuigen wij onzen welgemeenden dank.

J. KERSBERGEN

en Echtgenoote.

Utrecht, 3 Febr. 1899.

"lg. weisz & c%

Commissionairs in Effecten,

PrinsonpacM tij li Prinsenstraat,

No. 137.

AMSTERDAM.

~~ OHGKI,.

Te koop aangeboden een zeer solied Amerik. Orgel, met 14 registers, voor zeer lagen prijs. Alle dagen te zien bij W. KOOIJ, Burgemeester de Roosstraat No. 31, a/d.Noordsingel, Rotterdam.

A. DE IIOÖDJE & Co.,""

(SI'IIBKEMLVB. *>pgerle!it 1SS8.)

Fabrikanten van

Oleïne en Loog.

Zeeppoeder en Yetloogmeel,

Prima qutiliteiten, concurreerende prijzen.

KAAS. ~

Edammer Graskaas, gemaakt op de oude wijze, tweemaal daags van volle zoete melk, zonder toevoeging van langwei, verkrijgbaar aan huis a ƒ1.10, en franco na ontvangst van postwissel a ƒ 1.30 per stuk, bij D. PIJPER, te Opmeer, Hoeve: „Fries en Vrij."

NIEUWE UITGAVE.

Zaait aan alle wateren,

Een verhaal uit den tijd van 10NICA,

door

27. EiIESIJIJE.

Uit het Engelsch.

Geïllustreerd door V/ILLEM STEELINK.

Prijs ƒ 1.25. In stcmpelband ƒ 1.90.

Dit boek werd als eerste uitgave voor 1899 gratis gezonden aan de leden der Vereeniging tér bevordering van Christelijke Lectuur.

ISOEHIIAirOKL Amsterdam. voorheen

PretoriaT HÖVEKER & WORMSER.

Vaccine

EIS

Vaccinedwang.

Wat de verslagen van het Geneeskundig Staatstoezicht ons leeren omtrent de waarde der koepokinenting, door

Mr. L. W. C. KEUCHENIUS.

Van deze twee werkjes is nog een beperkt aantal /osrhanden en worden, zoolang de voorraad strekt, ia ontvangst van f ö.oo franco toegezonden door

A. FiSSCHER, Boekb., Ptrecht.

IC UIICCUL van tav. IU VClCCli. J IOJ VcU*

eene dienstbode ƒ 1.20 samen ƒ 19.20.

A.an Collecten: (voor de Theol. faculteit.) Van de Geref. kerk te Genderen ƒ 10.39I/2; van idem te 's Gravenmoer f 2.83I/2; van ideitf te Helenaveen ƒ 1; van idem te Sprang ƒ 4.24; van idem te Kralingen ƒ 8.03. Aan Schenkingen:

Door den heer P. Goudappel te Delft ƒ0.5o) door Ds. B. v. Schelven uit 's Bosch ƒ 1.

Voor de Medische Faculteit:

Door den heer O. A. Brouwer te Dokkum ƒ 1; door den heer P. Goudappel te Delft gevonden in de collecte / 1.

Voor het Studiefonds:

Door Prof. Dr. J. Woltjer half jaarlijkschc praebende ƒ 39.20.

Voor het Hospitium:

Door mevr. Mond van Ds. F. A. v. d. ll> te O. ƒ 2.50.

S. J. SEEFAT,

Hilversum, Penningmeester.

EXCELSIOR.

Geïllustreerd Tijdschrift yoor NeerlaMs YolK,

onder redactie van 1. .B. 1100(;ih\IIIKBi

CIl

.5. A. WORIIKKR.

Prijs per jaargang (12 Nrs. a 16 pagina's ca 12 Krsa 8 pagina's) /' 3.50.

Inhoud van liet Nr. van 7 Februari 1899' Het Boek Job, II. — De man der drie ringent (slot). — De Pachthoeve, (vervolg). — Twee begraafplaatsen, (met plaat). — Een uur in de Operatiezaal. — Een preek van drie minuten. —* * Een vijand der gemeente, — Uit het leven. — Een viervoudige bruiloft. — Stijlbloemen.

BWEKHAXDËL Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER. *

Zuiderzee-Vereeniging.

De Economische Beteekenis van de Afsluiting en Drooglegging der Zuiderzee, volgens het door de Staatscommissie herziene en goed: gekeurde ontwerp.

Volksuitgave met duidelijke kaarten en bijlagen, een fraai boekdeel (215 pag.), franco verkrijgbaar voor 50 cents, bij tientallen voor ƒ 4.—, bij de uitgevers der Vereeniging Boekhandel en Drukkerij, voorheen E. j" BRILL te Leiden, en verder bij alle boekhandelaren des Rijks.

Bock- en Courantdrukkerij: de Roever Kröber & Bakels,

Amsterdam.

f BOEKHANDEL If

Hf li VOORHEEN I

3? HÖVEKER & WORMSER, lil

43$ Kalverstraat 154, Amsterdam. |Jf^

4É| —!§§§>

|| Mgisclu i WeteiscMielis BoeiMeL lif

Jyg 1 BELLETRIE, Fransch, Duitsch en Engelsch. — BAEDEKERS, >

1 TAUCHNITZ' editie. —• Textbooks. — Photographiën. t jjvl

I | Ipr

| IVccMit abonnementen aan op alle Tijdschriften in «ie moderne | ;gt|>

j talen. SU reet verkeer met liet buitenland. (

<IH I .. — : |

<#p| . | ||i>

1|f f Uitgave van „Litterarisclie Wegwijzer", Maandblad. ||||

J Overzicht der laatste uitgaven op het gebied van Wetenschap en C SPj^ ®*fï <: Kunst, met letterkundig overzicht. Wordt op aanvraag GRATIS Sp' <gl^J Ji toegezonden. r

In mijn Generaal-Depót, — gevestigd:

ffgif INTERNATIONALE APOTHEEK ffl ALBERT SOMMEE

ff ^ (Bnitsch Gediplomeerd Apotheker)

Heiligenweg, hoek Singel, Amsterdam, —

| ilj zijn uitsluitend door mij verpakte en gepotentieerde medicamenten verkrijgbaar.

R • Het Depot is in den laatsten tijd aanmerkelijk vergroot. Ik verzoek

vooral om op het Fabrieksmerk te letten, daar dit wordt nagebootst. 1 „ ... . . . , _ °

tei pzio^' Men adresseere: Homoeopatlusch Centraat-Depot

</r, Dr> WILLMAR SCHV/ABE — AMSTERDAM.

' Prijscourant cn alle Brochures GRA TIS verkrijgbaar.

nr. WHjLMA.FI S CHWJLI3E.

Van Amsterdam naar Pretoria.

A.OHT MA..AKTDEJV IN ZUID-A.FFIIKA

DOOR

— J. WORMSEE. |§>

Met 80 platen en portretten, ngciiaaid 1* i.DO. — i 11 iruaicii slcaipclbaiul 1' <8.50.

BOEKHANDEL

Lmsterdam. voorheen

Pretor-la: HÓYEKElt & WOI1MSE1?.

i®. wm w

I^inua JOH ANNES K12AM IZll «fc Co

mr DIM 15-19, AMSTERDAM.

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/2 pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

___________ ^

DER

Heilige Crwdgeleerdheid,

DOOR

J3r. A. KUYPER.

Drie Deelen, ingenaaid f 16.75; in drie hal/lederen banden f 'Zl.'üo. (Loss6 banden per stak f 1.—).

BOEKHANDEL

Amsterdam. voorheen

Pretoria. 1IÖYEKER & WORMSER.

IislerÈMGle ialscliaiij m Leyeiisverzekerinfi'

©cvcsUgd le AMSTERDAM, Keizersgracht 72».

Maatschappelijk Kapitaal: B^cn 31 ïllioeii (n Jiklcii-

.,r nüü><5)^<ï>^5£

Commissarissen:

Mr. Th. HEEMSKERK, L. j. S. VAN KEMPEN, H. W. VAN MARLE, jhr. Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYH

Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

Bïc Maatschappij sluit alle soorten verzekeringen

i4 %l»rr.t en tot elk 9»edrair.

VERSCHENEN:

EEN NIEUW PORTBET

(Kabinet formaat), van

Dr. A. KUYPER.

Prijs ƒ 1.25.

BOEKHANDEL

Amsterdam. voorheen

Pretoria! HÖVEKER & WORMSER

Is verschenen bij den uitgever J. li. BOS, te Kampen:

Theologische School

en

Vrije Universiteit.

EEN VOORSTEL TOT VEREENIGING,

door

I >!•. XI. BAVINCK.

Prijs f 0.65.

Het laatste Bijbelboek,

door

DEN SCHRIJVER VAN

De heerlijkheid der nieuwe Bedeeling in de schaduwen des Ouden Verbonds.

Ingenaaid f 1.25. — CJeliondeH f 1.75.

BOEKHANDEL

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER

Sluiten