Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- de kerk te Batavia als eene zusterkerk te erkennen, haar voorbopig in ons kerkverband op te nemen, haar als buitenkerk te voegen bij de classe s-Gravenhage en haar voorloopic geldelijk te steunen uit de Zendingskas, aangezien de kerken in Nederland voor haar Zen-

umgsarDeici zooveel belang bij deze kerk hebben;

4. aan Ds. Huysing een verlof van twee jaren toe te kennen en na verloop daarvan door De putaten Synodi te laten beslissen of Ds. Huysing andermaal naar Indie gaan zal.

Deze voorstellen worden aangenomen.

Had reeds tijdens de afwezigheid van Ds. Huysing Prof. Wielinga de verdiensten van

17s- ^uysmg herdacht, nu Ds. Huysing tegenwoordig is, brengt de praeses in schoone bewooromgen aan Ds. Huysing den dank der kerken over voor den ijver en de toewijding, door Z.W.E. betoond, gedurende zijn verblijf

tp» Rntoino i.:: i i i , i ... J

~ --avia, Lciwiji hij nem aigeneeie Herstelling

toebint. Ds. T-Tmrcir»rr Jilr 1 i • •

5» vciuiija, aai nij

na een zeventienjarig verblijf in Indië, weer

eens eene Generale Synode mag bijwonen spreekt zijne erkentelijkheid hierover uit en

ae kerken in JNederland op den Zending-

W 1,^ , . . o

Mduit vuurt te zetten.

De Synode keurt goed de handelingen van

HP lAnnfotan ,1 . 1 i -r. ° .

vuui ue Kern: van .Batavia, in zake de beroenincr van F>« Wp.'i'orc

Ten opzichte van Soemba worden nog enkele

hPC nil-on J 1 s~\ • . ° _

M^uuwi^cuuuicu, uuur ae commissie van Frae advies bij monde van Prof. Biesterveld voor

öesteia, u. a., dat aan Ds. Pos zal toegestaan

vuiuLn voor aen tijd van een of twee jaren te lepatriëeren, en dat te Wangapoe eene school . zal worden gesticht.

In zake de herziening van de Kerken-Ordening, door de particuliere Synoden van Friesland en Gelderland op de agenda gebracht, besluit de Synode, na eene uitvoerige gedachtewisseling, waaraan deelnamen Prof. Lindeboom, Prof. Rutgers, Dr. H. H. Kuyper, Prof. vjeesmk, Dr. Wacrenaar. D?

~tj ,, o 1 ~ - iwuiatvyiUj UI.

Van Goor, Ds. Bos, Prof. Wielinga, Ds. Notten, J>s. A an Schelven, Ds. Littooy en ouderl. Rijpstra, dat die slechts incidenteel kan ter hand genomen worden, wanneer bepaalde gravamina worden ingebracht.

( Wordt vervolgd.)

Voor itootwljks Scholen.

soms gebruiken voor bloemist, welk laatste als Nederlandsch woord beter is, schoon ver van fraai; hovenier of bloemkiveeker is het rechte

woora, en ieder weet hoevele menschen als

Dioemkweekers, tuiniers enz. hnn lrn=t

•«. WJ k.

nen en nog wel meer.

Z.r\r\a] C nro '/o rm-n „ T z. z _ 1 1 1

,, >y^ 1:5 teien en Kweeken van

Dioemen reeds een oude Irnnci- An n of oio k;:

vj vu nvt u-io UJM

ons werd die om des voordeels wille beoefend:

men areei grooten handel m bloemen. Hoe 't in

Aiiicne ouatijas geschapen stond zaoren we al

Om die Gneksche stad lagen zoo veel viool-

l'UTQolrin.i'i'nr. J _ _T 1 . ^ .

ucii ae aicnters naar „de met violen

uiuKia-iibte noemnen. n rr ««■

■"«"IV Ilitll IcllCl,

Kort na ae geboorte onzes Heeren, nosr veel

veraer. uok daar kweekte men in den omtrek

veei viooltjes en daarneven rozen, 't Liep zelfs zoo, dat er in den omtrek heel geen graan

iuv.v.1 vciuuuwu weru, maar enkel rozen, viool

ijes en wijnstokken. Hoe dat kwam? Zoo :

Die Romeinsche wereld was diep bedorven; weelde en ellende gingen er hand aan hand, kunst en dierlijkheid samen. Als ge dit eens recht wilt begrijpen, kunt ge in de brieven van Paulus

net beschreven vinden, en ge vat dan met

een, hoe die zoogenaamde hpsrhnnfri/»

sche wereld toch elk nnnpnhiii- lYIHPCf ctArifott

ö OlUUigii

en botsen tesen het Chrisfpnrlrim riot

<_> «vil., V1UI, JLyutl

chic amgen ter eere liocls.

De keizers nn pn

. —- "v van iict

ivomeinsche rijk leefden veelal in weelde en

overvloed, t Waren van Ir TW!r»r^r»

. _ u/vvivi 11J1VC

u«.uDuucii, wicca.iieerscnzucntie:, ftatelnk en bloed-

gierig, wandelend in brasserij, dronkenschan en

nntn^hfirrV»öi/-1 - Vrt ^

V"W«VIIHI;IJVIU. i A: ^;.vr ^nmi: rrmrtni t cmr. i-

- O ltCÖLCll

oi zwelefDartiïen liever wanrKü man

wi. j . , —' in

w^ciuc, gciaverspniing en smullen zocht te

uvertrenen.

ijij deze feesten en narfiïen nn hnrl m^r>

- I J •*" ""u 111V1J Ulll-

zagiijk veel rozenbladen en vioolbloesems noo

aig, om er de vertrekken meê te sieren, en den feesttafels een schoon aanzien tf* at nn

vvanaeide daar als t ware op rozen en de heer

njke geuren vervulden de zalen. Ge ziet, dat

men toen in dit opzicht al dezelfden smaak had als thans. Want rozen en viooltjes, hoeveel

WU1UC11 uic Iiog niet gekweekt en ter versiering

Zooals ge misschien weet, worden tegenwoordig uit het zuiden b.v. uit Noord Italië onder anderen Nizza, veel rozen verzonden, die door de snelle verbinding per spoor, hier nog frisch aankomen. Hoeveel viooltjes in die streken gekweekt worden bewiist het- vnl rrpnrlo • "EV-iv*

j i. ian

sche steden Cannes en Nizza, dicht bij de Mid

Sldi'frfrntifn.

r\„ j _

I up uen 25sten Augustus 1899 is te! I Meirmsen. in het "Rem^r Ohorion^ i,—

raeere en neuand ontslapen, Vrouwe

JOHANNA HENDRIKA KUYPER, geboren Schaav,

ouderdom

den

van

57 jaren

Dr. A. KUYPER.

Dr. H. H. KUYPER.

M. I. C. KUYPER—Heyblom.

Dr. J. H. F. KUYPER.

H. S. S. KUYPER.

Dr. A. KUYPER Juk.

H. KUYPER—Van Oordt.

I. H. KUYPER.

C. M. E. KUYPER. G. KUYPER.

(Volstrekt eenige kennisgeving.)

MANNES EHA1SIÏ h fin

l>A31 AMSTERDAM

Koooen en verVnnnprt TTT?l?I7,r,'rirxT ^ : ▼ _ «TC?

r, r ^ x x , ui ver se JuuiJiN en vreemde rOTIPÜ^^

Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vrppmrlp Pin1mAtA« nr>rtT /-v»T^ » rr»TtrM

wunacn up vercoun terugöetaald.

Van Amsterdam naar Pretoria.

ZTJin-AFFlIKA.,

A.CHT

Ingekomen bij Ds. Houtzagers: Van den heer H. Ouendag te Harlingen. eevonden in

de Unie-collecte f n mn M m " U1U11 uij uemiQ-

/• , , J , • > " "• -11- icc, leveren jaanijxs 20,000 a 2?,000

{, '5,\van den h?er A- J; van Altena te kilo vioolbloesems. Nu weet ge, hoe pluimlicht o.idijk, gevonden in de collecte f 6.4^; door zulke teere bloesemhlnnHipc -Air,

, r • ir r~T ^ 1 j j ' CC11D,

ÏTT1. van AlPI \T ^ -f T/^. I nnp r\nt70rrlnl-' Tl n.

1 iv v vtc 1 111 (— r 1 f-»r ripnnotf /-\*v» ,

a J —'UU L, UUI UÜK

r\t7£k».t/-w/-i^ï _ -i

-»■ 1 uvli 1 i t c . i i ii m ppt» ' r\ V 1-r-1- ,1 .

v-v-ii xvui laLUIJUlHC

onffesteianeid, onverwacht. nn7p

liofrlc» ~\T n <-~l >- T)_1 1 1

v o.vak.1 en jdcuuwovaaer,

p. W. VOGELAAR Jz., 1 den ouderdom van 59 jaren.

1 ,

wibuauuii treurena over dit vnnr nnc vr\r^

zwaar verlies, móËfen we vertrnnwpn riof uïï

. ' - ■ — "v-umu11. vltt i, ju

r\o Kt,^ i1_ . . i .... J

^ ^uwi^c oauuacasruste geniet bij zijn

wicii IC aienen van jongsat zijn

IUOI vvtia.

J. VOGELAAR P.Wz.,

Amsterdam. W. A. VOGELAAR. W. A. VOGELAAR-

van Dormolen, A ardenburz. HELENA VOGELAAR. HEILTJE VOGELAAR. S. A. VOGELAAR. P. W. VOGELAAR P.Wz. Aa. W. VOGELAAR. A. W. VOGELAAR,

; 7

. Msuntivura.

JJintcloord, 27 Aug. 1899.

MA.A.JN'DEIV IJST

DOOR

| J. vV. W O RMSE R.

Met 80 platen en portretten.

ï S ® ft I ïl f ï I II S*E>nnSn>i> &< 4 bi _ - .. ... »ii

■■ IS ■ «3 ill |f B fï «1 I] (I I ï.tfW'

Naamlooze Vennootschap BOEHHAiVDEli

voorheen

HÖVEKER & WORMSER-

Amsterdam.

Pretoria.

us. Hoekstra te Arnhem, van Mej. V. S. ƒ iovan den heer A. v. Rhijn te Nieuwveen, voor Kootwijk f 2.

In hartelijken dank ontvangen.

D. HULLEMAN, A ootwijk. Penningmeester.

liiiulerfit.

SCHOON EN NUTTIG.

XI.

Er heerscht in heel de schepping Gods groote verscheidenheid, zoodat de plantkundigen ons verzekeren, dat zelfs nooit twee bladeren op een zelfden boom geheel gelijk zijn aan elkaar, ^eker is, dat od de vele honHerH

menschen in de wereld ook geen twee elkaar volkomen gelijken, al is in enkele gevallen de overeenkomst heel sterk. Alle werk Gods is rijk aan verscheidenheid en afwisseling. Wij men-

sc nen werken eentonig, eenvormig, naar sleur, gemak en voordeel, althans zoolang niet een hoogere en betere geest ons drijft" dan die uit de aarde aardsch is.

De dierenwereld biedt een verscheidenheid

aan ontzagliik groot. F.r 71 in hrmrlɻr\ Irnftor,

koeien, schapen enz. te veel om op. te tellen. Maar nemen we slechs één soort: dekatten. Er zyn cypersche, karthuizers, angorakatten en nog zeei vele, doch dat is als gezeid, maar één soort. Tot het geslacht kat, behooren de leeuw, de tijger, de panther, de jaguar, die elk op zijn beurt ook weer in soorten zijn te scheiden.

Maar de planten overtreffen in verscheidenheid, wisseling en veelheid van soorten al het

andere. Wat verscnil in grootte is er niet tusschen het kleine madeliefje en de forsche zonnebloem, of tusschen de erica, het heibloempje, en de ontzaglijke victoria regia, met een blad zoo groot als een flink tafelblad en waarop een kind. als 't blad OH VlPt" wdtpr rïfiiA-

/ "I" "".'•'-i WiJJJ.U, öictau

kan. I11 den plantentuin te Leiden verwachtte men dezer dagen een agava americana te zien bloeien, een dusgenaamde 100-jarige aloë. De

stengel uit het hart van de plant opgeschoten en waaraan zich ruim een 100-tal bloemknoppen vertoont, had half Augustus eene hoogte bereikt van 5.26 M. Op 15 Juli was die hoogte J'f.3 ■' zo°dat de bloemstengel gemiddeld dagelijks 0 06 M. m lengte toenam 1). En hoe groot het onderscheid in kleuren en tinten is, daarover behoef ik nipt f cnroVan IJ7^

me vuur een

groot bloemperk staat, mpt

. , J ' VU11

vormen, kleuren en geuren, staat voor een groot

uuuo, ui) neiweik de arbeid van den grootsten kunstenaar niets is 7..,iir

Werkmeester is Hij, die niet alleen de sterren

scmep maar ook net gras des velds en ze allen 111 wezen houdt en ons voor oogen stelt, opdat

uro at- TJa™ „ 1 1 1 7 ±

xxciu in zuuuen verneeriijken.

^ er dus wel reden dat de menschen de bloemen liefhebben — al vergeten ze maar al te vaak er den Heere God voor te prijzen. Doch niet alleen geven de bloemen ons genot, maar

nnt rlm zpnrlpn tt,"v-, j • i i • ,

viuucii uuur miaaei aer bloernc.n en brood, 't Is voorwaar niet onbe¬

grijpelijk, dat de heidenen in hun blindheid ook voor de bloemen een godin hadden, namelijk

AInrn nip ere* vnnl .„'«Ji. _r i , ■, J

&v. va<tllv viiiuL aigeDeeia ais een

scnoone vrouw met een korf bloemen hii -,,VK

( I usschen twee ( ) zij hier gezegd, dat men de goden en godinnen der Romeinen en der Grieken kan onderscheiden aan het kenteeken (of

rt //*■? /•//»// I nroivwnA /vil. ... \

cik worat aangeduid. JupiApollo, f lora of Diana e. a. hebben geen gelaatstrekken of kleeding waarmee zij bepaald altijd worden voorgesteld. Maar Jupiter houdt in de hand den bliksem en heeft een arend bij zich, Apollo een lier, Diana een boog en pijlen, Flora bloemen enz. De kennis van al deze goden en godinnen met bijbehooren, noemt men fabelleer of Mythologie).

Van dat woord Flora, dat ook bloem beteekent, komt het woord florist of flenrist, dat we

maar een pond er van te hebben, en dan zooveel duizenden kilogrammen!

De streek waarin Nizza ligt heet de Riviera, die bekend is om haar lieflijke lucht en schoone natuur.^ Zwakke menschen, die onzen winter

■•ij kunnen verdragen, gaan den kouden tijd daar doorbrengen, en plukken er bloemen terwijl hier sneeuw ligt. In den winter gaan er dagelijks uit de Riviera, vooral uit Nizza, wagenladingen rozen en viooltjes en reseda naar

T An/ion A T» •• ...

^iiiaLciaam. rarn.q. hpr nn Wpan^n

• 7 j 7 ^.11

andere steden van het koude noorden. Bij geheele pakken komen dan die bloemen aan, als geurende groeten uit het zuiden. Zoo is het mogelijk ook in den winter hier en elders rozen en andere heerlijke bloemen te hebben.

, "aumriijk is net, dat men getracht heeft, de lieflijke geuren uit de bloemen ook no°- te behouden, als de bloemen zelf reeds waren vergaan. Dit geschiedt door uit de gewassen de olie te halen of het vochi dat k,,r» a^.

. «".V iiuu v_.cn VCU1

verleent. De fleschjes met geurige oliën zijn den

zcKer wei Dekend, gelijk deparfumenën, waar vele menschen van Vi/-i.,riov.

... ' — 1K1CL

altijd worden die juist uit bloemen bereid. Ook

ia ci veei namaak bij. iJoch in België en in Duitschland (te Berlijn) bereidt men een zeer gezocht „geurtje uit de reseda, wier heerliikp

rpnV nröl A ' J

** UtiV.CIlU lï>.

Nog meer bekend — ook om haar duurte

en beroemd is de rozenolie. Deze komt veelal uit lurkije. Langs dat land loopt, zooals ge op

dp L-narf Ir,,*.*- I. v»_n . 1

^11 ivuii 1, net .oaiKan-geuergte. Aan

*umcujK.c iieuingen daarvan liggen de streken, vanwaar echte rozenolie komt. Ge begrijpt die wast daar niet in fleschjes, maar wordt uit

uc rozen getrokken. Die groeien op onafzienbare velden, bij miljoenen. Dit levert een zeer schoon gezicht, doch als ge de reis er om woudt

,1K u wacnten tot er een betrok

k-pr» 10 U ^ • ...

«w. .uw» ,o. iiuc 111001 ook, toch Zlin

(IIP rA 1 on Tral/I a« kïï f«1l ~ ... ^

lijk heet zonneschijn ontzag

L. 6. WEISZ & C»

Coramissioïïairs in Effecten,

WESTKRM AKKT >o. 21

AMSTERDAM.

VEIJE UNIVERSITEIT.

ADMISSIE-EXAMEN.

Het eerstvolgend F.yamfw fpr f4-^4- ,1 ^ 1 _ _ 1 _ _

zal D. V. worden afoenomen '^7 :de Vnje Universiteit gegeven.

te onderwerpen, wordt vm^ Z* "L. "V^111ÜCV "un» «le «ch daaraan wen sche»

5» LTÏiSLÜÏ he, Hebreeuwsch:

wenschen te worden 7T° ^WbCne ^al en de B.jbelsche antiquiteiten

derlijk examen worden Ifgenomen :k de"33

moeten bliiken. dat de rJrUrU.t en,deF Hebreeuwsche taal, waaruit z»1

grammatisch kan ontleden en vertnlen Ann Hit ee" perzen Hebreeuwse^

tot de colleges in de Hebreeuwsche taal en de Bijbelsche antiouifeiten" Hen

**<hci rr.

De dec. der lit. fac.,

X>i-. j. woltjeb.

BREEBAABT's

0R6ELHANBEL,

Damrak 22, Amsterdam.

VERSCHENEN:

CORRESPONDENTIE.

1. de II. te H. De volgende week wnrrlt

uw vraatr beantwoord. Wp mnpetfin

.. ^ " •' ~ "'U\.OlV,U 11 t*t*I

o

uitstellen.

Hoog enbirk.

a5ercformeccbc éesfnböeftJ.

Bereiormeerde Kerken.

Beroepen: Bleiswijk (2e maal) h. r. Nieborg te Witmarsum. - Voorburg, J. G. Meijnen, te Rin'

climnrrppct t 1 ï . -i-, j _ '

r"'"6""'; vuu-uuusureent, ürouwer te Rhoon. — (jrootee'ast. T Tïat-L-ev fo __ r.

hnrcr _ i^i c r ' en öpsiken-

«v # c. a, vv. rvapteun. te Breda —

wommeis, G. P. Oberman, te Ijlst.

Aangenomen - Ha 7prcivnn^»i T T C^T—i

te Zwolle. —™™,cana

Bedankt: Rpnk-nm m a r

- , ... lc rtinersioort.

— Lansreslaf. t. van t-tdavirtrrö^ n j

di i -i tt , 7 ^V, r. . lc vjrciiucren. — DiOkzill. Holten. Srhin1niH#*r» ah t 1 11

t t. ' '3r'rr ™ja^uapoiaer,

J.~. — V.1X, ic zwolle. —- weesp, G. F.

(Ihprmin fa TTlr.*- *7 1 •

" 'J'31-- — ^evennuizen, L. VV.de Vries

te Nijawier.

Nederlandsche Hervormde Kerk.

BEROEPEN: Ciiiaartcimpi' c i_ __ i

-----—jjucicuuiik, cana. te Kotterdam — t? t u ^ _ tV h

c r • . "v. » X' Jaal3vCiU, IC I3aiK. —

bcherDenisse. A. Dettpr

. *■ ^ i'n,uvv uuuil, IJCI £T-

ambacht, J. Vonk te Oldebroek. _ Maastricht, N. KaniD. te Zutfen. — fa ,

tt "'kV-ui 'Jiccnuuwer, te Dinther en HeeswnV

wind. R. Schaaff F* en^Jae-

a r* t t — "tt^uvccn. — Vjri'OOC-

Ammers, C. J. Leenmans, teZet ten. — Poederooi™

J. BOSS. te H. I. Amharhl-

Aangenomen- ftten on t om' a c" i 1

T^-,i 7; ^ui, /-v. oicenouwer, te

terdamr' ~ Kethel' J- p- de Bie, cand. te Rot-

B i 101<] BS Bfi 10 Hl l<]

over I Petr. II vers 4 en 5.

dij ae aanvaarding van den Dienst

vv uoi as in ae uerelormeerde Kerk te Amsterdam, den 9den Augustus 1899,

door

«T- C. SIMM BE,.

Prijs 35 Cents.

Naamlooze Vennootschap

JfUJKHMAHDEL

voorheen

HÖVEKER & WORMSER.

VERSCHENEN:

im POST-itCTA

OF

Mandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht

in 1618 en 1619 gehouden.

Naar den aulhentieken tekst in hei Latijn en Neöerlandsch uitgegeven en met

toelichtingen voorzien enz.

Bïene hisioriscliic studie

DOOR

I>r. II. II. KUYPER.

PRIJS. . . . ƒ

Naamlooze Vennootschap

Amsterdam.

Pretoria.

«EREFORMEERDE

Zondagsschoolvereeniging JACHSN.

Amsterdam. Pretoria.

KOESHA1VDKL

voorheen HÖVEKER & WORMSER.

..JL

in 1 laa m ani yrh

-J. r . MJU.

wcvestigci te AmSTJLRDAIÏ, Keizersarraclit 929,

Maatschappelijk Kapitaal: Een Millioen

A.

Co!iimls§ai1ssen:

Mr. -n,. HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, PT. W. VAN MART E li r Mr. ï. DE SAVORNIN T.OHMAM t ïï \t pnmn cpt.tn/r\jijit-nt?\mtxt^tr ''* J *

J. ^^xxxivxivii^i.1 VArs IJiLK Uïi5

Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

IBaatscliappji slsiit alle soorten vorxekcrinsen lili'ITlli, en BLSJFBIJEMTE tot elk

VERSCHENEN:

EN

Kunst.

TT" "n rn & ir 'w-r-v «w» l^ION CACHET,

flÊ T GAXA ISME ' |Se.n ia.ar °P reis

Sn

jivv/v/iv Hal SaBC^PS^ïsSi 2 S fi-P 3 ÏB fil 9 ?) a 3.9

UVA

Met 80 ILLÜSTRATIËN en KAARTEN.

JPrijs f B.35.

Bn fi-aaicii steinpelltaiul f6.95.

A. K(J1T»KII.

ttft r1 a t vtmtcalü i?xt tt —

de Staatkttn™ TT " A ~~ tiet calvinisme en de religie. — het calvinisme

" iir.i V^AL.V1JNISMK KN J)

i^N DE lOEKOMST.

Het Calvinisme

Prijs f 3.5 O.

Gebonden f 3.35.

Amsterdam.

Pretoria.

Naamlooze Vennootschap «OEHHAKDEL

VOORHEEN

IÏÖVEKER & WORMSER.

Amsterdam.

Pretoria.

Naamlooze Vennootschap BOEKHAflf D EIj voorheen HÖVEKER & WORMSER.

■€•♦#1 ' ' ' ' ' ' V

5 I TV /V A ^ ? ï A TrT^-mrwr^^rrto^-r-, I ï

I) Op een landgoed te Haastrecht kon men dezer rf/geMZUu e0n Plant zien; met een stengel van ruim 5»/2 M. hoogte. De prachtige plant heeft 26 vertakkingsarmen en iedere arm is bezet met 8 a 10 trossen bloemen; iedere tros heeft 5 a 8 bloemen,

IZ L °?g?tei' 26 X 9X^= 1864 bloemen ^an de plant kunnen prijken.

Bedankt • .s f n vpnkcp p tir 1

Makkum C. Parneveld, te' Aalten. I caastoe^ Ann^'J±U12r' J::L^eSSeIdiJk' te Schraard. -

tt . ' r* wnu. lc jKotteraam. —i

xx^giuuii, IN. f. ÏL. Lr. van üchelen, te Renswoude. — Tjalleberd, F. Tammens, te Pekela

Arnpmiiulfln T T> T<* i 1 , . . *

.»«wru.uu», • £». ijeDDes, te Uudemirdum.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

llOBKSIAMIIEIi

voorheen

HÖVEKER & WORMSER,

Kalverstraat 154, Amsterdam.

IISCHE 81 WETENSCHAPPET,I

nr.l ,1 ,r.TRTK TTronorli 'Hni+r.nV» «tt» .1 «

_ . — * 1 wiiöuii, i>uiiöLn en xLiipeiscn

BAEDEKERS, TAUCHNITZ' editie. — Textbooks. — Photographiën.

jVcemt alioniii'Nirnlpii nnn n» nli» m:ï * m*j .

talen. Direct verkeer *T»v"mtcn tn «,c "•««>«"«

'vuaiV/llJiatlU!

Advertentie-Bureau.

Uitgave van „Litterarische Wegwijzer", Maandblad.

letterkMdig overzicht. Wordt op =e°GPRen Sunst'

:♦

e>

❖ *

;♦

' - A.

♦ :

i;i

;<K:

t

"-4

♦^S

41

VA

❖ &

* ♦

A. DE ROODE A- f)o

(JSl'IHIill.llf. OnscrielU t8S8.)

Fabrikanten van

Oleïne en Looar.

Zeeppoeder en Veüooemeel.

jPrima qualiteiten, conctivveeretule prijzen.

VERSCHENEN:

THE ANTITHESIS

BETWEEN

SYMBÖLISM AND REVELATI0N.

LECTURE DELIVERED

before the Historical Presbyterian Society

in .rniiacieipma, F". A.

EY

Prof. ABRAHAM KUYPER.

IPrijs 3 O Cents•

^ ^ v..:..;r, .v:., .:x>i.5

ii~».

Amsterdam.

Pretoria.

Naamlooze Vennootschap BOEKILllfDËL voorheen HÖVEKER & WORMSER

Boek- en Courantdrukkerij:

DE ItO KV ER KaÖBEll & I?AKELS,

Ajnsterdam.

Sluiten