Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze zonden, ook in de zonde van lusteloosheid om Hem te dienen, komt opzoeken, dan komt ' er niet één zondaar tot bekeering; dan is er niet één mensch die aanvankelijk tot genade kwam eti daarna verachterde, welke uit dien staat varn afzakking weer wordt opgeheven.

Treurig is het dat 13.000 jongelingen zich in een weg laten leiden, een weg die noodzakelijk moet voeren tot verwerping van Gods Woord. Het is een bedenkelijk verschijnsel dat in een Christelijk blad dergelijke beginselen kunnen verkondigd worden, die even als de valsche mystieken van de middeneeuwen en van deze dagen op de doolpaden van jhet pantheïsme verdwalen.

Wellicht hebben wij het bovengenoemd optreden van de „Comrades of the Quiet Hour" +0 Kpoftinnwcii nlq ppn reactie tecen de vele

uiterlijkheden waarin het Engelsche volk dat nog aan zijn kerk vasthoudt, steeds meer behagen schept.

Winckel.

lündmn.

EEN AFSCHEID.

III.

Eenige dagen later trad op een morgen een forsch gebouwd en armoedig gekleed man het huis van den koster binnen, en vroeg hem te spreken. De man hield zich zooveel mogelijk bezijden het schoolvertrek, als wilde hij door de kinderen niet gezien worden. Weldra zat bij in de kamer van den heer des huizes met dezen in gesprek:

„Ik ben de vader van Geertje," zoo begon hij, „en kom u eens bedanken voor wat ge o-pHnnn hebt.. Ze hadden me laatst

kwaad gemaakt en dan sta ik mijn man. Maar nu kom ik u wat vragen ook. Ik ga dienst

nemen in 't leger "

De koster keek den man verbaasd aan. Hij wist wel hoe deze, die vroeger als korendrager mi rprlpliit hpqtann had. langzamerhand. wiil

hij „de pijp en de kan" al te lief had, aan

lager wal was geraakt, ümaeiijn naa Vjeertje s

vader nergens meer vast werK Kunnen Krijgen, zoodat hij als opperman, straks als sjouwer en dan weer als „opkorter" d. i. straatveger wat moest zien te verdienen. Doch dat was alles onvast en menigmaal leed het gezin gebrek. Terecht zegt de Schrift van den sterken drank: Al wie daarin dwaalt zal niet wijs zijn. Want de man, schoon, gezond en krachtig, was een halve bedelaar, omdat hij niet nalaten kon in de kroeg èn verstand èn geld te verdrinken. Dat al"wist de koster; toch kwam het besluit van Geertje's vader hem zeer onverwacht.

„Gij moet d&t niet doen," sprak hij vriendelijk. „Beter uw leven met 'slieeren hulp, dan is hier te Amsterdam nog werk in overvloed voor een man van uw jaren en kracht."

De ander haalde de schouders op.

„Daarbij," ging de koster voort, „een Christen moet niet vechten. De oorlog is uit den Knn/c trü mnnot er ii niet in beseven."

b.j ° .

De lezer zal zich herinneren, dat de koster tot de Doopsgezinden behoorde die meenden dat men geen wapenen mocht dragen, en niet in den krijg mocht gaan. Nu is 't zeker waar, dat de oorlog een gruwelijk ding is, en dat de Heere God de tijd zal doen komen dat de zwaarden tot spaden en de spiesen tot sikkels geslagen worden. Want het Woord zegt dat. Ook vermaant ons de apostel Paulus, zooveel mogelijk vrede te houden met alle menschen. Maar het is niet altijd mogelijk. Onze vaderen konden onmogelijk toestaan, dat b.v. in 1672 Franschen, Engelschen en Munsterschen ons land buit maakten. De Boeren in Zuid-Afrika zullen, als het tot oorlog met Engeland komt, zeker hun erf verdedigen. En daar valt ook door Christenen niets tegen te zeggen.

Dat de oorlog niet deugt weten overigens allen die den Vredevorst lief hebben. Maar we zijn hier in het gebied waar de vorst dezer eeuw werkt, door wien de mensch tot de zonde is gebracht, en die zonde heeft alles bedorven. Daarom zal er ook geen duurzame vrede op aarde zijn, vóór de Vredevorst komt als Koning der koningen, en Hij den Satan onder zijn voeten verplettert.

Vin al (1 p7.p dino-en wist Geertie's vader ech-

tAr VipaI wpinicr Hii wist alleen zeer soed. dat

Ö' J CJ '

de Mennisten niet mochten vechten, en ook dat

... . . . • . t 1 •• _ _v l_

hij zelt niet Mennist was. immers nij vocni, ook al was er geen oorlog. Zoo zei hij dan

-c/ruiri 1 er •

„Maar"ik ben niet Mennist; ik mag het dus

wel doen.

TVit- Vnn rlp koster niet zoo dadeliik toeee

ven. Hij poogde op alle nianier te bewijzen, dat het een Christen niet past het zwaard te nerv,pn Tint- al haattp wpinip-, ook al wiil ziin be¬

zoeker van een Christen weinig meer had dan «lp naam. en on alle vermanineen maar één ant¬

woord had: „Ja maar, ik ben geen Mennist." En dat was ook zoo.

„Maar wat zal er dan van uw vrouw en Geertje

„rrM-rlpn ?" vrnpcr dp korter eindeliik.

„Ja, daarom" ben ik juist hier gekomen. Ik mi in nanieren in orde hebben: anders ne¬

men ze mii misschien niet aan, al kijken ze nu J 1 . -1 1 ... 1

niet zoo nauw. UOK moet Descnreven woruen, dat aan mijn vrouw en kind wat wordt uitgekeerd van mijn handgeld en wat er verder is. Ik zal wel zorgen dat ze geen-gebrek lijden".

De koster kon niet nalaten te zeggen, dat hij daar niet zoo zeker van was. Doch de ander zei: „Ik weet wat ik weet, het komt terecht, als u de papieren in orde wilt brengen. Ik zal er

f\(> Vnsf-pr» vnnr mfll'Pri "

Wat de ander ook zeggen mocht, daarbij bleef

1 ti 1 1 •• 1 i-i jj » •. . j

net. „ik Dlijï u aanKDaar, zei oeertje s vaucr, „voor al wat ge voor mijn kind hebt gedaan^ en ik hoop ook mijn leven te beteren. Hier komt er toch niets van terecht. Je wordt telkens weer verleid."

„Zonder den Heere God zal't nergens gaan," sprak de koster. „Ik weet dat het ruwe krijgsmansleven nu juist niet zoo geschikt is om

*• 1 4-^ "U ?>

daarin zijn ïevcu ic ucicicn.

„Ik heb weinig keus," was 't antwoord. „Ze zijn daar ginds aan 't vechten tegen de Franschen, er is volk noodig en ik weet er meer dan een, die er heen is gegaan, en vooruit is gekomen."

„Ik weet er ook menigeen, die nooit is teruggekomen," zei de koster ernstig.

„Nu ja, maar een mensch sterft niet vóór zijn tijd, en ik zeg maar, de minste kogels raken. Misschien kom ik wel in Luik te liggen of in Hoey zooals een paar van mijn kennissen, en dan heb je een leventje als de prins.'

„Maar als je nu.eens nooit terug kwam?"

„Dat moet ik avonturen."

„Maar weet ge wel, dat de dood vooral daarginds plotseling komt, en in de eeuwigheid die dan volgt, valt niet te avonturen, vriend. Zoudt ge bereid zijn, als ge werdt weggenomen?"

„Daar wordt niet naar gevraagd," sprak de ander die knorrif werd. ..Als ik od miin zaken

pas, gaat de rest niemand aan. Ik ben geen

M pTimst.

De koster zweeg en zuchtte. „Wilt gij de papieren in orde brengen?" vroeg Geertjes vader.

,,'t Kan voor je vrouw en kind nog nuttig wezen," was 't antwoord. „Ik zal het doen."

De bezoeker nam een kort afscheid, en ging de papieren halen, die hij aan 't schoolhuis bezorgde. Den volgenden dag zou 't in orde zijn.

AAN VRAGERS.

Op de vraag van W. J. of men kan zeggen: „de betreffende persoon", zouden we antwoorden, ja, maar het deugt niet. De bedoeling toch is: „de persoon dien iets betreft." — Maar dat betreffen gaat toch niet uit van den persoon maar van de zaak. De persoon is dus nooit „betreffende".

Als iemand iets toekomt is hij toch niet de toekomende persoon, of als iets hem aangaat de aangaande. De uitdrukking kan dus niet deugen.

CORRESPONDENTIE.

C. Z. te K. We hopen spoedig te antwoorden.

M. C. te A. Gelijk we reeds meer gezegd hebben, kunnen we op brieven zonder naam p-ppn acht slaan. Die naam wordt niet openbaar

gemaakt. Maar we mogen van iemand die ons zooveel vertrouwen schenkt, dat zij een langen brief schrijft en raad wenscht, toch ook wel

weten wie de vraagster is.

C. v. d. K. P. M. te B. We begrijpen de bedoeling niet goed. Heeft u ook gelezen wat aan XII voorafgaat? We vermoeden van neen.

Hoogenbirk.

^dvertentiht.

Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Vader, de Heer

PEIJE VAN DER GRIJP,

in den ouderdom van ruim 68 jaar.

G. VAN DER GRIJP. R. P. VAN DER GRIJP. L. VAN DER GRIJP. Rotterdam, 2 October 1899.

Oostzeedijk 194.

Heden overleed, na eene korte doch hevige ongesteldheid, in de volle verzekerdheid des geloofs, mijn innig geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgvolle Vader, DORUS GERRIT JAN LAMMERS,

in den ouderdom van ruim 37 jaar.

Trooste de Heere ons in deze zware beproeving.

Mede namens mijne kinderen, H. W. LAMMERS—van Oeveren. Aalten, 4 Oct. 1899.

Heden nam de Heere onzen innig geliefden Zoon en Broeder,

DORUS GERRIT JAN,

in den ouderdom van ruim 37 jaar tot Zich.

De zekerheid, dat hij inging in de eeuwige ruste, lenigt onze smart.

G. J. LAMMERS.

J. C. LAMMERS—Degenaar.

W. H. J. LAMMERS.

A. LAMMERS—Jolink.

J. C. LAMMERS.

M. LAMMERS—Schf.urer.

D. W. G. LAMMERS.

G. J. LAMMERS Jr.

I Aalten, 4 Oct. 1899.

j droefheid, onze geliefde Vader, de Heer

in den ouderdom van ruim 68 jaar.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Geachte Redactie l

Het zij mij gegund, met een paar woorden het misverstand weg te nemen bij onzen vriend Huizenga, die mijn schrijven in de Gron. Kerkbode. over de Generale Synode „ergerlijk" en diep grievend vond.

Ik had geschreven, dat het vóorstel-Bavinck feitelijk reeds door de „Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag" was verworpen, eer nog de Synode samenkwam. Dat mocht volgens broeder Huizenga niet, omdat in de Heraut was gezegd, dat niet de Vereeniging en de kerken, maar de kerken onderling in opinie over de opleiding tegenover elkander stonden.

Nu bedoelde natuurlijk de Heraut, wanneer deze zaak ter sprake komt op de Generale Synode waar de kerken samenkomen, of ook wanneer er in kerkbodes over geschreden wordt.

De benoeming echter van Dr. H. H. Kuyper tot hoogleeraar aan de Universiteit was geen daad van kerken maar uitsluitend van de vereeniging. En door die daad had de vereeniging feitelijk reeds beslist, eer nog de kerken in Synode samenkwamen.

' Onze vriend leze het advies der commissie j in zake de opleiding aan de Synode gegeven. Tot die commissie behoorde zoowel Prof. Rutgers als Prof. Bavinck, en dat advies is eenparig aangenomen.

Daarin komt dit voor:

„Bovendien is gebleken, indien niet officieel, dan toch officieus, zoowel in daden als in woorden, dat de „Vereeniging voor Hooger Onderwijs" boven bedoeld voorstel voor zich zelf onaannemelijk achtte en in den geest of in den zin van dat voorstel aan geen ineensmelting der beide opleidingsscholen denken kon."

Tpdpr wist wel wa.t dat ..in daden" beteekende.

" j —j 0-0 ' .1 .

het misverstand weg te nemen bij onzen vriend

. .. .. t •• • rr.

en die daden had niet één der „kerkengroepen"

gedaan, maar de vereeniging.

Was het voorstel-UavmcK op ae oynoae ver worpen dan had broeder H. gelijk, doch nu gevoelt ieder dat hij aan misverstand lijdt.

Dat misverstand weg te nemen, was alleen de bedoeling van

Uw Dw. broeder, T Bos.

Bedum, 2 Oct. '99.

De zekerheid, dat hij inging in de eeuwige

MHUIES KBAIER & Co.,

DAM 15-17, AMSTERDAM. — ♦ ™~

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIEN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO l/3 pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

Mrtosclie Maatsclapij Tan Levensverzekering.

Gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht ?ï».

Maatschappelijk Kapitaal: JEDeii T^JCilIioeii C;» Tilden»

Commissarissen:

Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, II. W. VAN MA.RLE. Jlir. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VaN DER 0\ tL Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET. g»e iiaatsekappö sluit alle soorten verzekeringen MLAPITAAIj en LIJFRENTE lot elk bedrag.

Heden verscheen bij J. H. KOK, te Kampen:

Salomo's Prediker.

GERANGSCHIKT EN VERKLAARD

door

l>s. j. kok.

Deel I en II.

Het geheele werk zal compleet zijn in 3 deelen a / 1.—, elk van 180 pag.

Bij eiken Boekh. verkrijgbaar, zoomede bij den Uitgever.

TER PERSE:""

Salomo's Spreuken.

3de ilrnk.

Verschenen bij B. VAN DER LAND, Amsterdam:

Toelichtingen bij den Eeideibergschen OatecMsmus,

voor eigen onderzoek, gezamenlijke oefening en onderwijs,

door I)s. H. W. YAïï LOON.

Prijs ƒ 0.60.

Is verschenen bij A. 1' ISSCHER, Boekhandel,

Utrecht:

§>»!©§sm>'§ floogfietl.

Zestien Leerredenen over de eerste drie hoofdstukken, van HOEKSTRA, Bedienaar des Woords bij de Geref. Kerk te Arnhem. Prijs ƒ 1.80, in linnen band ƒ 2.10.

Na ontvangst van postwissel franco toezending.

ëxgëlsM

Geïllustreerd Tijdschrift voor Neerlands Volle,

onder redactie VAN

A. .9. HOOGËM1UR&

en

.8. A. WOElim.

VERSCHENEN:

Band aan het Woord.

«.—.—

ANTWOORD OP DE VRAAG:

Hoe is eene Universiteit aaa het Woord van God ie binden?

voorgedragen op de

Meeting gehouden te Middelburg op 28 Juni 1899

door

»r. A. KUYPER.

Prijs f 0.40.

Naamlooze Vennootschap

boekhandel

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖ VEKER & W ORMSER.

Uitgaven van IAN HAAN,

te dronlngen.

JACOBUS BORSTIUS. Eenige korte vragen voor de kleine kinderen.

Prijs 4 ct.; 25 ex. / 0.80; 100 ex. / 3.—. KORT BEGRIP der Chr. religie.

Prijs 8 ct.; 25 ex. ƒ 1.50; 100 ex. ƒ 5.—. CATECHISMUS met uitvoerige teksten.

Prijs 10 ct.; 25 ex. ƒ 2.—; 100 ex. ƒ 7. . BELIJDENIS DES GELOOFS der Geref. Kerken in Nederland.

Prijs 10 ct.; 25 ex. ƒ 2.—; 100 ex. ƒ 7.—. A. HELLENBROEK. Voorbeeld der goddelijke waarheden voor eenvoudigen.

Prijs 20 ct.; 25 ex. ƒ 4.—; 100 ex. ƒ 14.—. ffljHEgp** Alle deze VRAAGBOEKJES zijn met flinke letter gedrukt op goed papier en manten uit door goede uitvoering.

Zending franco.

Doctor YNZONIDES en kinderen betuigen bij dezen hunnen ■ hartelijken dank, voor de zoo menigvuldige blijken van belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van hunne onvergetelijke Echtgenoote en Moeder in zoo ruime mate ondervonden.

Buitenpost, September 1899.

L G. WEISZ & C°„

Commissionairs in Effecten,

westermarkt no. 21

AMSTERDAM.

0 E It E EO li M E EIII) E

ZoMagssciioöIverêeiïIgiP-g

JACHIN.

»e Gereformeerde Zondagsschool vereeniging JACHIN dient de Zondagsscholen door het uitgeven van een Kalender, prijs 3 Ct., en van eene daarbij behoorende Toelichting, prijs 60 Ct. Uitgeefster is de firma

GEZELLE MEERBURG, te Heus den.

|[&e Geref. Zondagsschool-vereen. JACHIN licht de Besturen der aangesloten Zondagsscholen voor bij 't kiezen van F eestgeschenken, door de toezending van eene nauwkeurige en gemotiveerde beoordeeling van Kerstboekjes en andere Zondagsschooluitgaven.

De Geref. Zondagsschool-vereeniging

«f A € III W

steunt behoeftige Zondagsscholen met kalenders, kaartjes, tractaatjes en geldelijke bijdragen.

Het lidmaatschap van de Geref.' Zondagsschoolvereen. JACHIN verplicht tot eene jaarlijksche contributie van ten minste 5° Ct. Zondagsscholen, Kerkeraden, Jongelings-vereenigingen, enz., die zich als corporatie bij haar aansluiten, betalen telken jare ƒ 3.—. men melde zich aan bij den penningmeester, Ds. A. LOOIS, te Pernis (Z.-H.).

OPcicfonuccrbc $e3möïjd&.

Gereformeerds Eerkeii.

beroepen: Berkel en Rodenrijs, M. W. Verhoef, te Gerkesklooster. — Zevenhuizen (2e maal), B. W. de Vries, te Nijawier c. a. — Noordscharwoude c. a., R. van Reenen, cand. te Ede

Aangenomen: Middelstum, L. S. Jongsma, te Zaandam A.

Bedankt: Opeinde e. a., T. Kramer, te Monster. — W'ijckel en Balk, H. Thomas, te Purmerend. — OudVosmeer, J. J. Koopmans Jz., te Heinkenszand.

Hederlandsclie Hervormds Kerk.

BfomrwM• Ankmn H Hp Grnnt Gz.. te Zoeter-

V-.. tl | IV.» \ CAIL AVWliVl J •

Aangenomen: Middelstum, L. S. Jongsma, te

wcude. — Kage, C. Heemskerk, cand. — Lunteren en Nieuwerkerk, H. C. Lamberts, te Eexta. —

~ ' t - _ a- t txt

Poederooien, bprang c. a. en ^oevesiein, n.. j. vv. van Tncren. cand. te Utrecht. — Hekelingen,

E. van den Broek, cand. te Leiden. — Klaaswaal, H. L. A. Feykes, te Eiland Marken. — Sappemeer, J. A. Oudemans, te Heerewaarden. — Birdaard en Janum, J. Hengst, te Wolsum. — Makkum c. a., H. J. Noteboom, te Rhoon. — Burgh, M. W. H. Weeda, cand. te Ileinenoord. — Waverveen, G. J. Bleeker, te Mastenbroek. —■ Scharwoude, D. Boers, te Kedichem. — Daarle,J.Jakema,cand. te Leiden.

Aangenomen: Wolvega, A. W. Voors, te Hemoo. — Maasland, P. Meerburg, te 's-Gravenland. — Mantgem, A. Nicolaï, te Kollum. — Antwerpen, VV. A. van Gricthuysen J.Mz., te Alkmaar. — Blankenham, J. ten Oever, te Hoedekenskerke. — Vianen, G. van Hemert, te Hindeloopen,

Bedankt: Rouveen, E. J. Homoet, te Ouderkerk a d IJsel. — Kootwijk, A. J. W. van Ingen, cand. té Utrecht. — Gasselte, Grolloo en Schoonloo, J. W. Poort, cand. te Leiden. — Goudswoord en Usseloo c. a., D. Meerburg, te Vreeswijk. — Leeu¬

wen en fuimjk, A. ueiaerman, ie .Dunscnoien. — Terkaple, B. Zoeten, te Lopik.

Goedkoop aanbel

}. CALVIJN, Verklaring op het N. Testament

en van het boek der Psalmea. Gebonden in 10 uniforme solide prachtige linnen

banden ƒ 32,-~

j. CALVIJN, Verklaring van het boek der Psalmen, 1900 bladz., gebonden in 2 solide

linnen banden / 10.—

Aangeboden door J. WRISTERS, Boekh., Iiaverstraat, Utrecht.

Is verschenen:

IET BOEK I0B.

VOOR DE GEMEENTE VERKLAARD

door

W. JB. FiJSJSrJKEMA,

Predikant te Rijnsburg.

Met een inleiding vaii Dr. II. BAVINCK. Prijs ingen. ƒ 2.25; gcb. ƒ 2.75. Leiden'. b5. domkeh.

T. CALVIJN, Verklaring op het N. Testament

J. CALVIJN, Verklaring van het boek der

iiaverstraat, Utrecht.

ZUID-AWHKA. "sa^l

F. LIOM CACHET. CS YOGRTREKKEBS,

Bg Woïttitïi te Tiwte H3lstatIllteiaiïtat.

Aan het voik van Nederland verhaald. Een verhaal voor jongelieden,

Met platen en kaart. door

DBRDEa2.naenfZoRUK' D. KESTELL en H. HOFMEYB.

________ (Schrijver van: „De Afrikaner Boer en de

Jameson-inval" en „Kijkjes in onze Geschiedenis").

P5ET UIJS, j pgT" Met 12 p'a'ea van WILLIS S7ESLIEK.

*" . . -• Inaenaaid ƒ 1.75. Gebonden ƒ 2.25.

©f Iffcïen en strijd der •/ _______

trekkers In Matal, _ ,, _ n.

Zesbg uiigesogte c. w. h. van der post, Afrikaanse Gedigto,

"voZjSvan """ VERZAMELD DOOR

te Fauresmith. 'w*. üjext1k,

M«*t 46 Illustratie» van WILLEM STEELINK. (Oud-President van den Oranje-B ijstaat). Ruim 2co bladzijden. MET 49 21.S.5 S'JBATÜ.V

Prijs ƒ1.20. In prachtband^.aO. WILLEM STEELINK.

— Prijs ƒ2—. Ia fraaiensterapolband ƒ2.50.

Afrikaner wbbs M; |0]1 m pretoria.

Romantische Schetsen Ml &lud-AïriSS, maanden In Ïnid-.llt'ika.

door door

a. j. vam der walt, j. wormser.

te «2a<sraml C®- A. K.). Met 80 platen en portretten.

Prijs fi.'VS). —Gebonden f s. ss. Ingenaaid/1.90. In f raaien stempelb. ƒ 2.50

Naamlooze Vennootschap KOEHHANREli

Amsterdam. .. V00R™

Pretoria""' HOVEKER & WORMSER.

(Oud-President van den Oranje-Vrijstaat).

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 30 Sept. j. /., ten bedrage van f 1.2O, per postwissel over te maken, zuelken men gelieve te adresseer en aan

Be Administratie van „De Heraut" Amsterdam.

Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.

de Administratie.

Amsterdam, Oct. 1S99.

Aetït maanden ïnlïiiid-Afrika,

Prijs per jaargang (12 Hr3. a IS pagina's en 12 Hrs.

a 8 pagina's) f 3.59.

Inhoud van het Nr. van 21 Sept. 1899: „Jehovah is een krijgsman." — Een zonderlinge vondst. — Meester Bernard. — Uit het leven (Stoombootdienst op de Jordaan).

Naamlooze Vennootschap

BOEKHANDEL

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER & V/ORMSER.

Vrije Universiteit

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

Door den heer J. Schipper te Oud-Loosdrccht ƒ 18.50; door den heer G. A. Schefïel te Kuilenburg ƒ 14 50; door den heer J. van Wolfswinkel te Schiedam 1898 f 29.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit):

— , 1 1. a r. . 1 \ r ti.

Van de Uer. Kerm te Amersioori t\j 29.201/2, van idem B ƒ 24.13; van idem te Baarn ƒ 31.94; te Bunschoten A / 24.24.1/2; van idem te NieuwLoosdrecht ƒ 5-35; van idem te Oud-Loosdrecht ƒ 4.73I/2; van idem te Maartensdijk ƒ 6.10; van idem te Soest ƒ 5.57; van idem te Scherpenzeel ƒ 5.69; van idem te Veenendaal ƒ 10; van idem te Westbroek ƒ 8.60; van idem te Zaandam B

ƒ i9-22V2-

Aan Schenkingen:

Door den heer Jn. van Zanten te Zeist van Mej. v. d. Zijden ƒ 1; van Mej. Gezusters Joustra te Sneek uit het busje ƒ 2; van Mej. A. E. van der Sluis te Sneek uit het busje ƒ 4.

Voor de Medische Faculteit:

Van Mej. Gezusters Jou. tra uit het busje ƒ 2.

Voor het Studiefonds:

Door den heer Jons. Krap te 's-Gravenhage 49ste storting van de Vereeniging tot Ondersteuning van het Studiefonds ƒ 100.

Voor het Hospitium:

Van de Zusterkrans uit Utrecht 24 sloopen.

Voor de Bibliotheek:

Van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid: Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1897 en 1898.

Van den Minister van Oorlog: Zesde Supplement op den Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Oorlog.

Van de Commissie voor de Buma-Bibliotheek te Leeuwarden: Tweede Vervolg op den Catalogus van de Buma-Bibliotheek.

Van den Commissaris der Koningin in Groningen: Verslag van den Toestand der Prov. Groningen over 1898.

Van de Holland-Society te New-York: Yearbook.

Van den schrijver: The Antithesis between Symbolism and Revelation, by Prov. Abr. Kuyper.

Van den schrijver: Calvinism, by Prof. A. Kuyper.

S. J. SEEFAT,

Hilversum. Penningmeester.

Boek- en Courantdrukkerij:

de Roever Kröbkr Sc Bakels, Amsterdam.

ƒ 4.73I/2; van idem te Maartensdijk ƒ 6.10; van

■ 1 . ~r» j. ./• - - . ! j a ~ o _i 1

ƒ i9-22V2-

Sluiten