Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonder trouwens, want haar hart was er niet meer bii. De hinsjrennotpn mprVtpn Aai- 7Pdr

goed; zelfs Huibert en Koosje, schoon minder

gewoon op aues nog scüerp te letten, moesten wel bespeuren, dat hun vriendin onverschillig

werd, zich met niets dat hen betrof meer

inliet, korte, bitse antwoorden gaf en zich geheel onverschillig toonde, als er over God en Zijn Woord en dienst werd gesproken. Ook toonde zij geen den minsten lust, om, gelijk vroeger, „een hand en een voet te zijn" gelijk de koster het placht te noemen.

t Duurde dan ook niet lang of er ontstond een heel onaangename toestand. De juffrouw die met groot geduld had afgewacht of het beteren zóu, moest eindelijk het meisje vermanen, toch van gedrag te veranderen, en vooral naar hart toch niet af te trekken van den dienst Gods. Doch Geertje gaf lomp ten antwoord, dat zij zelf wel wist wat haar pastte, en dat zij geen lust had altijd onder den plak te zitten, 't Hielp niet veel, dat de huismoeder haar wees op het verkeerde van zoo hooggevoelend zijn. 't Antwoord was: „Ik kan het hier toch niet goed maken; ik ga maar liever heen. Ze willen me ergens anders ook nog wel hebben."

Hoogenbirk.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

■■■■■■Ml

Gestichtsverpleging of gezinsverpleging voor zenuwlijders?

III. (Slot.)

Het doel zijner verpleging is, om, na door weldadige rust en gepaste geneeskundige behandeling tot herstelling te zijn gekomen, zijne vroegere plaats in de maatschappij weêr in te nemen. Dat terugkeeren in den ouden kring mag hem geen nieuwe schok wezen. Daarom zal het veel doeltreffender zijn, hem, zooveel dat kan, en zijn toestand zulks toelaat, in den gewonen trein van het maatschappelijke leven te houden. En daartoe leent een gewoon gezin zich oneindig beter dan een gesticht. De werkzaamheden van het hoofd des gezins, waaraan

ae ïeaen aes gezins ol medewerken of belang stellend deelnemen; de bemoeienissen van de moeder des huizes in het bestuur der huishouding of de leiding der kinderen; de dagelijksche omgang en aanraking met andere familiekringen, zijn allerlei aanleidingen voor den opgenomen patiënt, om met de maatschappij in aanraking te blijven, en bieden keur van afleidingen, waaraan hij zoo groote behoefte heeft. Vooral moet de gelegenheid, om aan den dagelijkschen arbeid mede deel te kunnen nemen, niet gering geacht worden. Dat heeft zelfs groote waarde. Zoo ook het deelnemen aan het intieme gezinsleven; het belangstellen in wat dien kring wedervaart; het mede bedroefd of verbliid ziin in He vprsrhillpnHp we¬

derwaardigheden van het gezin. Zoodra dat bij

A Qt! 1. • 1 1

utii upciiuaari, is reeus eene ue

langrijke schrede op den weg der herstelling

geaaan.

Het zoo noodzakelijke medeleven in elkan

ders belangen, het inleven in elk-rmrWs tnc.

stand kan daar uit den aard der zaak niet zoo

bezielend plaats hebben. Daartoe is het gezel schap veel te groot; veelmeer ziet men dan ook

dat in gestichten ieder meer r>n vieh tpIupti

O _ "V» I vu

leeft. Op sommige gelukkige uitzonderingen na,

iiK-ein, icuci pa.Licm vuur zien zeiven er net

slechtste aan toe te zijn, de meeste belari

stelling te verdienen. In dien ziekeijken toe¬

stand Komt net egoïsme vaak vrij sterk uit, en de liefderijkste, onoartiidisste vernieler Van Hnt

J / i J O I O

met uit den weg ruimen; heeft vaak heel wat

ueieia en wijsneia nooaig, om die kleine en toch zoo schadelijk werkende jaloesieën te voorkomen.

Daarenboven, dat op zich zelve leven, dat bijna uitsluitend bezig zijn met eigen persoon en kwalen, staat de herstelling niet weinig in den weg en geeft maar al te droeve aanleiding tot schadelijke hallucinatiën.

Terwijl ten slotte de opmerking niet weerhouden mag worden, dat de omgang, hoofdzakelijk met mede patienten, allesbehalve opwekkend is, en den levenstoon uiteraard gedrukt moet maken.

De voor- en nadeelen der beide verplegingen dus tegenover elkander in de weegschaal leggende, is het o. i. niet twijfelachtig, dat gezinsverpleging verre de voorkeur verdient. Ook al erkennen wij gaarne, dat in gewone gezinnen veel gemist moet worden, wat in gestichten ruimschoots te vinden is. Allereerst de geneeskundige hulp. Niet alle doctoren zijn specialiteiten voor de behandeling van zenuwliiders.

In een daarvoor bestemde inrichting zal het de eerste zorg zijn, mannen van groote bekwaamheid en ervaring op dat gebied ?.an 't gesticht te verbinden. In gewone gezinnen kan men aan zulk eene uitnemende hulp wel eens gebrek moeten lijden. Maar daar staat ook weer tegenover, dat de uitnemendste geneeskundige behandeling zeer gebrekkig haar doel bereikt, als de omstandigheden, waarin de patiënt verkeert, niet medewerken om de herstelling te bevorderen. Strijden die met de behandeling des dokters, dan gaan allicht de vruchten daarvan verloren. Ook wagen wij de stelling uit te spreken, dat eene doeltreffende zielkundige behandeling voor zulke patienten vaak meer vrucht heeft, dan de beste medicijnen.

Ook zal, vooral bij eene eerste behandeling, bij veel particulieren de tact en ervaring gemist worden, waarover door opleiding en oefening gerijpte verplegers beschikken kunnen. Zoo ook kan het voorkomen, dat in gewone

gezinnen de locale inrichting niet geheel beantwoordt aan de eischen der hygiëne. Maar deze verschillende nadeelen kunnen langzamerhand worden weggenomen, en doet bij ons de schaal niet ten gunste der gestichtsverpleging overslaan.

Ons ideaal is (en bij eiken arbeid is het hoog houden van het ideaal eene eerste voorwaarde tot welslagen} verblepinsr van 'amumlif.

ders in gewone gezinnen. Men versta ons echter wel. Wij bedoelen die Christelijke gezinnen, die zich bewegen in den gewonen maatschappelijken gang van zaken. Dus niet, de in ons land zich meer en meer vermenigvuldigende kleine inrichtingen, waar zenuwlijders worden verpleegd. Wel zijn die zeker nog verre te verkiezen boven groote gestichten, maar ook zij kunnen niet geheel ontkomen aan de door ons genoemde nadeelen der gestichtsverpleging i) Een enkele patiënt in een gewoon gezin geplaatst, heeft n. o. i. de meeste kans van spoedige herstelling.

te vinden? Gelijk het getal van krankzinnigen, neemt ook dat der zenuwliiders srlirilrl-iarenri

toe. En de eischen aan hen, die zich daartoe bereid verklaren, zijn waarlijk niet gering. Die vraag heeft zeker groote beteekenis, en moet die ontkennend beantwoord worden, dan is het genoemde ideaal voor goed onbereikbaar, en moet losgelaten worden. Wij gelooven echter niet, dat die zaak zoo hopeloos staat als zulks bij den eersten oogopslag schijnt. Het is nog nooit beproefd, en bijgevolg kan daarover geen oordeel geveld worden. Daarbij herinneren wij aan eene ervaring, die sterk spreekt. Toen de eerste plannen ontworpen werden, om, volgens Christelijk beginsel, de verpleging van krank¬

zinnigen ter hand te nemen, en daarbij het

auiuuuc pa.viijuen-sieisei toe te passen, rees bij velen de zorgvolle vraat?• Waov -,-,i

getal Cnristelijke verplegers gevonden worden,

uic udi bieibei vereiscnt r wij erkennen met schaamte, dat Wli tot Hr lel Pi Tl orpl/vwi rrp'-n Ka

hoorden, die weifelend het hnnf,i cr>Vi 11 rl rl •

' "WViia j

die net met bedachten, dat, als de Heere een

wcik wersen wn, iiij ook de noodige arbeiders daartoe verwekt en bereidt- Nu ,;ir,

drie gestichten van dien aard, en daarin arbei-

uen 2oo verplegers, van welke bijna algemeen getuigd kan worden, dat 7.11 n t\xrr\r\rrl O n r>

hunne roeping. Zou dat' crppn mnpH crpv^-n

om minstens de zaak te hen™ PUPT1 pin in /liö

— 9 *ai<-

richting de hand aan den ploeg te slaan. Is het naar 's Heeren raad, de verpleging van zenuwlijders in gezinnen te volvoeren, dan zullen ook de noodige gezinnen gevonden worden. Is het ook niet door Zijne genadige leiding, dat in de laatste helft dezer eeuw het geloovig element, en daardoor ook het getal Christelijke gezinnen, belangrijk uitgebreid is geworden?

"uo mei uans aan den Heere erkend,

dat ^ de ^ blik op het lijden der menschheid in Christeliike kringen veel 7.inverrle>- er.

* o _ _ w» y vu wiv uv

drang, om tot leniging daarvan mede te arbeiden, veel algemeener is geworden? Wettigt het toenemend aantal pleegzusters (al is niet alles goud, wat er blinkt) het vermoeden niet, dat er veel meer dan vroeger inzicht is gekomen in hetgeen tot verpleging van kranken vereischt wordt ? Daarom gevoelen wii nn7P rnpmnff /~\m

aan te dringen op het beproeven dier zaak.

K.CU1 ie gemaKKeujker, omdat daarvoor die aanzienlijke sommen niet noodig zijn, die voor het oprichten van een gesticht zouden vereischt worden.

Om nu de door ons aangegeven denkbeelden tot werkeliikheid te brengen, znn het n/-><->

. . O ' ~~~

znn ppnp WrAPrnmnn- 4-^4- 1 T

■> ' ,—~ tut öuuiu ic urengen, cue

IUI uuu Ilctu .

Organisatie der verpleging vati zenuwlijders in Christelijke gezinnen. Die vereeniging stelle commissiën aan. (liefst klein in getal) in verschillende deelen van ons land, b. v. provincies-gewijze, wier taak is:

het opsporen van, en het zich in betrekking stellen tot gezinnen, die óf reeds in dien arbeid werKzaam znn. nf" 7ipK rioarfz-v^

j ] vacvcvj. tvv UV.1UU YCJ."

Kiaren;

het onderzoeken, of de hoofden dier gezinnen staan op den grondslag der Vereenig. v. Chr. verpleging van Krankz. en zenuwlijders, en of die gezinnen beantwoorden aan de voornaamste eischen tot verpleging van zenuwlijders ; ook of de inrichting hunner woningen daartoe geschikt is;

het aanbevelen van erperVuVt-É»

— ,bVÜV""a^ »

geiegenneden aan hen, die plaatsing vragen voor een patiënt; en het toezicht houden on de

wijze, waarop de patienten in zulke gezinnen worden verpleegd.

De kosten van zulk eene r>!aafsincr 7nn^pn

natuurlijk geheel voor rekenino- mnptpn Ir r\ m p> r»

van hen, die een patiënt plaatsen. In hoeverre

net oepaien van net kostgeld en het stellen van conditiën zon moeten geschieden door de de familiën zelve, of door die commissiën, laten wij aan nadere bespreking over. Beide wijzen

van Denanaenner nebben hunne vnnr- pn nn.

deelen. Maar dit is van ondergeschikt helano-

Van meer belang is de vraag, hoe de onkos¬

ten van zulke commissiën'. Hie H nnr rrp*rlnri<T

7 Ag

reizen nog al aanzienliik znilflPTl lrnrmpn <yrir»

gedekt zouden kunnen worden. Daartoe geven wij het denkbeeld aan, een zeker percent te heffen van het bedrag van het kostgeld, zoo-

wci Vd.n ueii, die ooor oemiddelmg der com¬

missiën een patiënt plaatsen, als van hen, bij wie die geplaatst wordt. Beiden hebhen beicmn*

bij de hulp van zulke C.ornrniqqipn Pïi 7Anrlpr\

• wu wuuvu

dus zeker tot zulk eene jaarlijksche contributie

gev uiiucii wuruen.

gUrerieitfiên.

è Onze geliefde Ouders,

I PIETER ALBERTUS NIEUWENHUIS J V- D. M. te Poerworedjo,

1 en

1 TRIJNTJE KOOPMANS,

hopen D. V. den io Pebr. a. s.

s hunne

| 25-jarige Echtvoreenkging

|) te gedenken.

1 Hunne dankbare Kinderen.

|] Poerworedjo, j Januar' i900| res. Hagelen (Java).

I Heden ontsliep in zijn Heere en Heiland, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de WelEevw. Heer

R. H. VOS,

in leven predikant bij de Geref. kerk te Veendam, in den ouderdom van ruim 6o jaren.

Veendam, 31 Dec. '99.

Wed. R. H. VOS—Assies. B E. VOS.

I H. VOS.

IKedai ontliep skcht er. I. ' i 1 ; t Heere en Heiland onze geliefde Herderen Leeraar

Ds. R. H. VOS,

in leven predikant bij de Geref. Kerk te Veendam, in den leeftijd van ruim 60 jaren. Veel verliezen wij in hem, die 19 jaren lang de gemeente diende, doch wij wenschen Gode te zwijgen. Sterke de Heere ons en zijn dierbare betrekkingen.

Veendam, 31 Dec. 1899.

Namens den Kerkeraad: A. BOITEN, Praeses. H. DRENTH, Scriba.

Heden is te Wageningen, na langdurige krankheid, zacht en kalm in den Heere ontslapen, de Heer

AART VAN SCHELVEN,

emeritus-predikant, in den ouderdom van ruim 85 jaar.

Holland, ! ™ SCHELVEN. Michigan, I VAN SCHELVEN —

Baay. § (B. VAN SCHELVEN. Amsterdam, S. W. VAN {SCHELVEN— | ' de Jonge, |

Wageningen, I. VAN SCHELVEN.

(J. C. VAN SCHELVEN. Dieren, A. G. VAN SCHELVEN—

Sanders.

Wazeninsren L' VAN SCHELVEN. agemngen, j Q L_ R yAN SCHELV£j^_

9 Januari 1900.

mm iiini & e®.,

"f A ^ li~*"1 AMSTERDAM. » —— $ — ——

I i.r KooPen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS

j| Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN

I fn4 BELEENINGEN. Nemen gelden è. DEPOSITO l/2 pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen

& tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

| ¥er@eniglrig tar bevordering van

11 Christelijke Lectuur.

I Z21 1899 ontvingen de leden o. m. GHA.TIS•

j r. GELOUTERD,

DOOR

I=« H 6PXDO S'IX.SWS.

üen verhaal uit Nederland.

Geïllustreerd door STEEL,!JSTKI.

v a 1 ^ekwame schrijver, die zich achter dit pseudoniem verbergt, teekent ons daarin het Nederlandsche godsdienstige leven in Nederland van 1860—1890 in een zeer boeiend verhaal,

dat zeker niet nalaten zal de aandacht te trekken.

__ 2°. Gods leidingen in min Isian,

~ DOOR *

i| FWWCKMï.

1 E t ^en ^at: ze'ier duizenden lezers zal trekken, die reeds jarenlang van FUNCKE's

1 Werken genoten hebben.

; 1 Naamlooze Vennootschap

. 1 boekiiastdel

1 AïlIstercLna. voorheen

; Pretoria,. IIÖTEKEI1 & WORMSER.

| iZTL- 'i ÏÏnas Frinsioo.

j i b m Eea verhaal iiïi den tijd der Voortrekkers

- 0E6EL1ANDEL, | <vervo,g Sj um

gg Damrak 22, Amsterdam. door

I Vraag Catalogi.

|p C. W. H. VAN DER POST,

^ Fauresmith (Oranje Vrijstaat').

— Iel ongeveer 50 teekeningen yan WILLEM STEELINK.

O 1MF1QT j? PO Dit boek is het eerste dat de leden der U, ff LiOL üü U Vereeniging ter bevordering van Christelijke

7 Lectuur voor hun lidmaatschap ftSOO

Gosimissionalrs io ESecten. ontvangen.

r nieman(i gaarne wacnten zou tot i

WESTERMARKT No. 21 Januari I9?° ,om ke^nis te maken met dit

nieuwe verhaal van den beroemden schrijver, A HTS T Eïi J) 4 W die thans ook onder de wapenen staat ter ver-

_ f * dediging van zijn aangenomen vaderland, hebben

uitgevers het nog in dit jaar verzonden

S¥EanufacturenZ . De leden der bovengenoemde Vereeniging

Er kan geplaatst worden eene Burgerjuf- handel * 1^'h.gemdd ' en / i 50

I frouw, G. G., bekwaam om in eene drukke gebonden.

I zaak zelfstandig werkzaam te zijn; kennis van ' Naamlooze Vennootschap

M t mantelvak strekt tot aanbeveling. Indienst- iSIOKIiKI l \IJ3^

treding 1 Maart of 1 April e. k. Brieven franco Amsterdam. voorheen

- letter A., Bureau Heraut. ' —— VWKli"S

» — _ _____ Pretoria. HOVEKER & WORMSER.

j WERKEN vanDr.i KÜYPER.

Dagen van Goede Boodschap.

I. Ia den Kerstnacht.

I n. De Paaschmorgen (met Goedea Vrijdag).

III. öp dan Pinksterdag (met Hemelvaartsdag).

IV. Oud- en Nieuwjaar.

Prijs per deel ƒ i.SO ingenaaid; f 1.75 gebonden.

Per stel van 4 deelen. . » 3.eo » » b.60 »

0°mex- voor Clen Meditatiën over en voorden

babbath. Prijs / 1.90 ingenaaid; f 3.-40 gebonden.

■ Tractaat van den Sabbatll. Historische dogmatische studie 1890. Prijs / i.eo ingenaaid; f 2.10 gebonden.

Het werk van den ïïeili^en Ueest. Drie deelen. ingenaaid f 7.50; gebonden in één band f 8.QO.

ïïonig- uit den Motssteen.

Deel I. f l.BO ing.; / 1.9O geb. Deel II. f 1.75 ing.; / SiS5 geb

ÏTit liet Woord. Deelen I-VI. Prijs per deel f 1.75 ingenaaid f 3.35 gebonden.

oor ^ een Distel een Mirt. Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal. Volksuitgave. Prijs ingenaaid f O.GO; gebonden f 0.9O.

Ver jaardagalbimi, met motto's uit de werken van Dr. A. KUYPER In prachtband f 1.9O.

1 )e vleesohwoi-diiig- des Woords.

Ingenaaid f 1.90; gebonden f 3.40.

Naamlooze Vennootschap

Amsterdam.

PrctOTla- HOVEKEIt & WORMSER.

AmslfirdaiÉ laatsclaiij van Leveiisyerze^eriiig.

Gevestigd te A3I8TEBMM, Keizersgracht 729.

Maatschappelijk Kapitaal: JECen 3I.iIl.ï<>eii Grulden.

■ —ï..* ^Ï.Vr—

€oujumi§sadssen:

Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, II. W. VAN MARIE Thr Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E.' N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYe' Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

W S®'® MaatscliappiJ sluit alïe gosHen verKekerIn"-tf»n K1P1TML etó I.Ijrna'.WS-: UH elk Siedrag. ^ "

Boet. e» GoufKutdraUusy . m Kböbks $ bJLK^~hime>T^.

Heden ontslieo in ziin Ffpprp pn TTpiian^

onze geliefde Echtgenoot en Vader, de

1X7^117 UT 7

in leven predikant bii de Creref lcprlr tP

J Veendam, in den ouderdom van ruim 60 i

j-icucn onisiieD zacht on b m m 7, ^ i

tj tt -i A, 1

Wii eindisfen met d en WPTlcrrh rlof A o-r»

' W •' UMlI. JIV/l UVU

TT, 1- -1- 1 -t ■ .

iicere Denage, ook aeze uiteenzetting van gedachten dienstbaar te maken tot hpt vinHpn

van den besten weg, om voor onze zenuwlijders de voor hunne behoeftens meest geschikte verpleging te bereiden.

Zeist. p. Roodhuyzen.

Maar zijn zulke gezinnen in voldoend aantal

^eccforracerbe $e5möijet&.

Gereformeerde Kerken.

Beroepen: Neede, B. B. van den Hoorn, te Domburg. — Renkum, A. van der Sluys, te Arnhem. Delfshaven, S. Datuma, te Vrijhoeven Cappelle c. a. — Lutjegast, H. Brouwer, te Raard. Bedankt: Wormerveer, J. Kok, te Nijmegen.

Nederlandsche Hervormde Kerï.

BSROEPEN: Puvfliik Pn T.ppnwpn C T

j j ~— ~vvv. .. j. >_foivam,

cand. te Ouden/ijn bij Utrecht. — Randwijk, G; Nij-

uuis, IC veenenuaai. — uua AlDlas, H. van Griethuiisen Az.. te OostprwnlHp hü Fll-,„,rr

lUtUC

rooyen en Loevestem, M. van Grieken, cand. te Woerden. — Muntendam, J. Homan Kz., te Wirdum. — Wiln. N. C. Renkpn ranri

Aangenomen : Jaarsveld, M. Jongebreur, cand.

Vlijmen, A. Verwaal, cand.

Bedankt: N.-Stadskanaal, H. Smelt, te Haarloo. — Oosterland, Holijsloot, Uitdam, Stellendam cn Stroe, M. Jongebreur, cand. te Ouderkerk a/d IJsel — 's-Gravezande, J. Visser, te Woudenberg.— Suameer, J. de Mol Moncourt, te Drogeham. — Terhorne.

A TT7- _ - T) 1 TN T-r * -r- "

j. ivan, ie jöoyi. — uen ijommei, J. Willemse, te Sloten. — Groot Ammers, J. W. H. Kalkman, te Woerden. — Delfzijl, J. Homan Kz., te Wirdum. — Holwerd, N. L. Picardt, te Westernieland. — Hazerswoude, P. J. Kromsigt, te Wierden. — Lienden, C. J. Leenmans, te Zetten.

n H Heden is onze geliefde Echtgenoot, i- i Vader en Behuwd vader, de Heer

:• 1 PIETER ZWART,

I eerder Weduwnaar van Maria Sindorff, 3 II ni leven Commissaris van het Kaarselade i '> :| Veer, in den ouderdom van 76 jaren, in I ^ H zijnen Heere en Heiland ontslapen. I

'■ 1 /Wed. P. ZWART—Siers.

J. ZWART.

3 1 Amsterdam P' M> ZWART—de Vos. ï| ' IM. VAN VOORTHUIZEN-

Zwart.

3 S 1 H. VAN VOORTHUIZEN.

1 Zwolle ' JANSEN—Zwart. v I ' (W. JANSEN.

- É Amsterdam, lp T .

, I I C. M. ZWART—Muller.

■ H Amsterdam, 9 Januari 1900.

M

excelsior!

Geïllustreerd TüflscMft yoor Neerlanös Voile,

ONDER REDACTIE VAN

A. J. HOOGENBIRK

«f. A. WORMSEI&.

Prijs per jaargang (12 Nrs. h 16 pagina's ea 12 Nrs. a 8 pagina's) f 3.50.

De jaargang 1900 zal geregeld platen naar nieuwe op het oorlogsterrein in ZuidAfrika genomen photo's bevatten, met beschrijving, meest ontleend aan particuliere correspondentie. De uitgave van het eerste No. is daardoor enkele dagen vertraagd.

Aro. 1 is door alle boekhanddaren ah proefnummer te ontbieden.

Naamlooze Vennootschap

bokkiuwdel

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖTEKER & WOBISER.

I) Veel van de nadeelen van groote gestichten kan in kleinere vermeden worden , ais groote zorg wordt gedragen, dat geene patienten, bij wie de krankheid zich op gelijke wijze openbaart, te «amen verpleegd worden.

Geabonneerden op DE HERA UT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 31 Dec. j. /., ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken mengelieve te adresseer en aan

De Administratie van „De Heraut" Amsterdam.

Ot> ontvangst DftfL dp.71. S)D vfcfic Ct?J <70)nv/J+

o - f V- ^ v isv vsj %i fc. f h. fr.

den afzender daarvan bericht gezonden.

de Administratie. Amsterdam, Jan. 1900.

ui Im«i 1,111 ni^^ginni

Sluiten