Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ambt gezet is, ons niet schriftuurlijk voor

uumat, W1J meenen dat die ontzettinoalleen mag plaats hebben door een kerkelijke vergadering en met door een kerk bestuur, toch verheugt het ons dat het Landsconsistorium van Hannover zich krachtig tegen de onom wonden loochening van hef feif waarop de hoop van den (~!hrïc:t^r> ï*. —t i

gekeerd. gcuuuwa, neett

WlNCKEL.

i'ooi- littèrai.

een ongewenscht bezoek.

XXL

öp een morgen zat Geertje tegen acht uur te ontbijten aan de welvoorziene tafel, waarop een groote koffijkan prijkte - men dronk Sen a leen smiddags thee — m den vorm van een

; l,üren °P een voetstuk. In dit laatste was een kooltje vuur geborgen. Een kraantje onder m den toren maakte het gemakkelijk zich te bedienen, en Geertje die op dat uur van den 'a a"een was, zorgde wel zich zelf niet te

voor de zooveelste maal echter werd zij gestoord door het geroep „volk!" in den winkel.

J refs °P °m te gaan „helpen", en stond een genbhk later voor.... den koster. Hij was gekleed in het vrij zwierig pak van een heerenxnecht uit dien tnH u

bij een partij of zoo iets zou behulpzaam zijn Zelf echter zette zij een alles behalve feestelijk gezicht. Blijkbaar was haar 't bezoek min welkom. De koster deed als merkte hij dit niet en groette vriendelijk en vroeg haar hoe 't ging.'

Nadat frpprtif* — 1 i • t ° ®

gcvida-gu en Deiaen be-

vredigende antwoorden gekregen hadden, noodde t meisje den bezoeker uit even binnen te komen. Deze echter, wellicht begrijpend, dat 't slechts welstaanshalve geschiedde, en ook een weinig gehaast bedankte, zette zich maar even od een bankje, terwijl hij zei:

„Het verheiiot mp n .

i , , ° " vvcxvcireiia ie zien, en ook, dat g!j t zoo goed getroffen hebt."

et ™eisjekeek den sprekereenigszinsbevreemd aan. Hoe kon hij dat weten, en wat bedoelde hij er mee? Doo.h Hf* mn~

T «."VAv-i KliiK VUUIi:

..Ta. WPPt rro lr A ___

^ ^ Ucliir zoo even op het uitnangbord, hoe men hier gelooft datj: Aan Gods zegen 't n ir. j.. • ■ , , ub

i ,ü ° ° 1 -°u ua-L is een neugelnke zaak. Want nu zal die zegen ook wel eiken daogevraagd worden, net als bij ons thuis."

„O, zei Geertje, die best begreep waar de koster heen wilde, „dat bord is al zoo oud.

«jccji mensen leest het toch, geloof ik."

„Dat is wel jammer," zei de koster, „maar wat doet het er toe of 't bord oud is? De zaak is toch waar en voor eiken dag goed."

„Och lieve deugd, daar is hier geen tijd VOOl". WP mnpfpn o 1 „ a t ^

,,7, YUUA ua-g en aauvv op.

Jp t oogenbhk z;jn ze allemaal uit, en sta ik alleen voor alles. Daar komen al weer twee klanten. Wacht ik moet even helpen.'

Dit geschiedde, en daarca ging Geertje voort met te bescnrm-pn Viop» i"r» tt„^

. . -j > ^ytcibsen win-

kei niemand „asem voor geld" had, zoodat de

KOSf-pr Pr -71/-1-» T,ral ,

; . VYtl UVCI «luest verDazen, dat zï nosr ppfHp. q , ■ ' J

h,h,V!H hTI r g°ea uitzag. Hij

-----— ec[uer wijselijk voor

cu zei zen slotte alleen:

„Mij dunkt, Geertje, dan heb jelui des Heeren zegen wel bijzonder noodig om tot zooveel

, aTVc "J"- ^-n ik noop, dat zoowel je vrouw, als al de anderen, zullen denken aan en doen naar wat op 't uithangbord staat. Dan han<n net er niet vnnr » °

Geertie kon Tllpf 4.^ _l' .1 i

^ ucu lc giimiacnen, bij de gedachte dat de juffrouw een zegen zou vragen nvpr i & . ,

..—vverK, en ze zei dan ook vrn srnhhio--

T J. —ö •

„ja ziet u, 't is hier geen bewaarschooltje, en de juflrouw is ook niet Mennist."

„Zou je dan denken dat alleen de Mennisten Gods zegen noodig hebben?" vroeg de koster bedaard, maar heel ernstig. „Mijn lieve kind, ie vergist ie 7PPr Of i*» ^ J■'

jv, xTxcii-iuiL zijc oi uereiormeerd, of je voor kiuderen of voor appelen hebt

te zortrpn. nf i» nn'rto 1 „r ...i .

0„., JV, ucci ui opKorter, zonder

LrOd mat hpt mot '<■ o—u _i . •>

• ?T , me aat ik me zoo vergist heb, en dat uithangbord hier ook niet meer is dan een mooi woord. Maar hoor mijn raad, t is goed gemeend: Er is altijd gelegenheid om Gods zegen te vragen en steeds tijd om -Hem te zoeken, als we 't maar willen. Maar van nature willp-n wp rr^pn i , ^

techismus.... " 6 "C"' ZÜ°aiS Qe Ca"

„O dien ben ik al lang vergeten," zei Geertje die boos werd.

..TIPS tp Prrröv „ „lr TT . .

37 vwwi jc z,cn. xioor eens, je bent

op geen goeden weg; dat zeg ik je uit liefde tot je zeil en als het zoo

„Neem me niet kwalijk," was 't antwoord, „maar rhar l^nrnpn o i ^ ^

vvv;ci uicnbcnen, en ik heb nog met eens ontbeten. Ik loop wel 'reis

tTdmk" maar 'S °P 'l °°Senblik heusch

ivfp^ppt» iitqii a p i.r . • i

>y^xiuuc meertje zien om, en vroeo-

aan ppn rlipnctivmn/vj

uie üinnengetreden was wat zij verlangde. De koster groette en vertrok!

ioen de jufirouw thuis kwam werd haar trouw ^ezegcf aan van al ,t:8een de bezoeker had „ïs die koster mal?" riep de juffer vertoornd

Uit. . \\ Of- lm -.„^1 .1 _. j ^ ■ .. ..

• UiJ wcb we nier onzen ti d

niet noodig hebben! Ik ben net zoo goed als

i\er ,Jn-in' Ge/n„mensch komt een duit aan me tekort, ik geef elk het zijne, en bedien de menschen eenijk en trouw. Hij kwam zeker om ie eens uit te hooren. maar 't gaat hem nWc

niet hèen.'^ebeUrt" ^ "* ik ^ ^ "

..Weest 11 TY111V U _ - > _ • /-*

TweV' allCen °m " af tC ^eze"' dat6 begrijpt Intusschen gmg de koster met een bedroefd

7nrht »JnS W^egu "Z]1 hebben vele vonden ge-

is tor'h achVhlJ b'j zich zelf. Hoe arglistig is toch de mensnh. wannppr ^ i r.

G°ds " .<"«»■ D-Psmamêhe,

ri J i.iiu eigen Kina, zoo afkeeng was geworden van God en Zijn dienst en, gelijk hij wel begreep, ook vooreerst niet meer haar ourip vn^nri^^ i

upzoeKen.

Hij kwam aan 't heerenhuis, waar hij zijn diensten moest leveren bij de toebereidselen tot een trouwplechtigheid. Dat vorderde toen vrij wat meer dan nu Men was destijds bijzonder op pracht, feestelijkheden, opschik en allerlei fraais gesteld. Zelfs hii hpo-rafp-nicc^n .

~ - —j o; giug net soms

zoo toe, dat de regeering er orde op moest stellen: en op de feesten nog eer en meer. Ook van kleeren en velp flprcrpln'lrp riir^rr#ir>

xxid.ctft.Lc men

toen veel meer werk dan thans. Een dame uit dien tijdin feestkleed ij te steken, had bijna evenveel in als het optuigen van een pleizierjacht, en ook de heeren hadden zooveel moois en sierlijks aan 't

iiji, u<u wij in onze mooiste pakken er nog bij

afzouden steken. We behoeven echter deze dingen met terug te wenschen. Zich op te schikken met allerlei fraais te omhangen, leert ons des

Heeren Wnnrrl n?.- , ...

ren TT, c ëüeue en mooie klee-

kan betalen, mag ze gerust dragen maar we mrwen , 5.'

ur , ' «""j" ucuenKen, aat Gods

oord tegen ij delheid waarschuwt en dat we vooral ons hart niet op al deze vergankelijke dingen mogen zetten. Ons volk kende toen een

wee derigen tijd; er werd goed verdiend en de weelde nam t^a a' - , ,,

—. , "• ue ouae wakkere geest

*15 ons kt"hed

J'Ü- kZÏLÏÏX.""' dcS, b,'»'S<»iis . woning

naar den °"miaaeiiijK

om Doodschap-

sleden l.TL^00^ en

a j 7 uclc ^U"icnae was. Hii liep naar aen stal pr» a— -. , J. r

i , — viaai ccn paar Koetsiers-

knechts aan, doch niet den baas. Terwijl hij deze wachtte, hoorde hij een der twee knechts een jonge man, die vrij ruw in 7,','n ni'Mn.u:,

^ w VVa!i'- Cen n^am n°emen, die hem trof. t Was die van u:: i. i

a 1,1 i i —, AA1J luisierae, en weldra bleek hem, dat deze jonge man Geertje in de slatuintjes onlangs had ontmoet, en van plan was nader mpf hon* u • , i^L

ie maken. De andere koetsipr • . ^

U-* 7 „vuurzien was ' zoo-

on vrii. 706^ ' V°nd dit best Dan kon men op vrije Zondagen samen prettig uitgaan. En de koster, dip 't a u ö

- , — v uuuiut, uegreep nu nog meer dan vroeger op welk een gevaarlijken weg zijn vroegere pleegdochter zich bevond.

!; SWcrrtmtifn.

re .

e Voor de talrijke bewijzen van belangstellin

a ontvangen bij het overlijden van mijn feliefde e Echtgenoot betuig ik, ook namens de famili, t mijn oprechten dank.

Wed. P. ZWART—Siers. y Amsterdam, 21 Februari 1900.

: rawöszir^

Commissionairs in Eiïecten,

WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.

Iobs-Méis Söiii

te ^Biaersloort.

Regenten va.n de Thomas-Scheltus Stichting e Am^sfoort, „Te Huis" voor Dames uit den deftigen stand enz., brengen door dezen ter kennis van belanghebbenden, dat in genoemde Stichting nog drie plaatsen open zijn voor Dames die tot de Gereformeerde Kerk behooren, en wel ééne tot de Gereformeerde tr 1 • twee tot de Gereformeerde Kerk B Nadere inlichtingen omtrent de vereischten j °m,1" het "ff Huis" opgenomen te worden, zijn te bekomen bij de ondergeteekenden dezes.

Namens Regenten voornoemd, Da. M. J. BOUMAN, Voorz Mr. P. J. F. VAN VOORST VADER, SecrPenningm. Amersfoort, 26 Februari 1900.

Voor de talrijke bewijzen van belangstelling ontvangen hu _ •• 6 &»

Echtgenoot, ï ■„ ^le^en

^ / 0 v^xv. Aidiüciit» uc iamuip

mijn oprechten dank.

Wed. P. ZWART—Siers. Amsterdam, 21 Februari 1900.

. I0BAIWES ERAIER & Co.,

ï DAM 15-17, AMSTERDAM

aT«^'7"\loten «• COUPOKS

'I AisteröwÈe Maatschappij van LevensYerzeieriDi.

«evesllgd te AMSTEÏtlïAM, Keiaersgracht 72».

Maatschappelijk Kapitaal: Een Millïoen OvildeJ»-

CoKamlssarlssen:

A. F. DE SAVSYOHVN Ï' E* H' W' VAN MARLE, Jhr. ^

jUWMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER 0Y&

Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

k*»»itv%£ „•xól" vcri<"ker,n«<"

HO31OEOPA THIE !!!

Het Homoeopathisch Generaal Depót van Dr. Willmar ScnwA"»

lln Tlfh È ApotllCft

AMSTPHTiiHr mm ER, Duitsch gediplomeerd Apotheken

v 1 ' Heiligenweg, hoek Singel.

NederÊd3 .nZI met..Dr' W^lmar Schwabe zijn in geheel Je echfe oriffin pp!a m!jre AP°theek en in onderstaande filiale» staand °P

Prijscourant en alle brochures gratis!

°Ü,1C!Cer ?; SmE.ding- I Filialen: Nijmegen, Aüothekpr W PnxrTïER-

—UUUUIVU|

WESTERMARKT No. 21

CORRESPONDENTIE.

P. te D. vpn tït-^l-öip t 1.

hfctocf o • J ^catiijKc (jroasaienst

bestaat een nieuwe uitgaaf; ook van de oude

zijn nog altijd wel exemplaren verkrijgbaar, ontvangen!' ' ^ N' Het Sezondene ^ orde Hoogenbirk.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Aan de Redactie van De Heraut.

Hooggeachte Redacteur!

rnW^Jf tV°°f ond.erstaande een kleine plaatsuimte af te staan in uw veelgelezen blad, in't

, "70 vjcrciormeerde kerken. Ondergeteekenden, ouderlinp-en hii H» n»,o j °, ,

1 , .. , o— "V ^^iwuimccxuc KerK.

wenschen bn dezpn Hp uanrinokf

het noodzakelijke van g^ch^pree^nTm S

vacante kerken vnnr tP ^P■7C,r, L • _ ,

j j 1 • — ~ «xo.ijvcz.icii Droe

QerS ouderlincrpn rrprnonon i • 1

1 _ _ 0 > owum een preaiKatie te lezen, menigmaal in • t- i i

, - 0 uiucicii Kneden ver-

keeren om een gepaste leerrede te vinden Rp-

(lenpn. waarom urii' A.,~ ~_i_ , . '

. y>1J uail UUK een Deroep doen od

onze1 rVrpf6 Va? ?6n S°o-taI predikanten ïn onze Gereformeerde kerken.

f.''Us fr ,nu e™s een 3'tal van de 100 predikanten zir.h nprpirï 3 11 . .

van 20, d;;;,r=„!iKJvoor ,zich ze.g

/ —v ^wicuciicu aoor aen druk Sïïi? -~elijk van vrije

x o,ia. er wera geen smid gevonden in dt>n. cmnc-rh^ t ?

w tm x , 6wwi-"i» Mnuc jLsraeis, en der-

e-elllkp^ Han «rovor, A~ 1-—.1 7

J ' uc KciKen spoedig voorzien

van ppn onn.tol ur 11- , . 6 . ..lx

— tcvl picca.cn. vvenicnt zou bn de ezers van dit stukje, hetzij bij ouderlingen of leden der sremppnt^ aJ .

riiror,- j ' .... v"P Kunnen

' uan waarlijk zulk een hehnpfrp

voor aan preeken?" Er zijn toch zooveel oude schri vers, met name Smijtegeld e. a. Waarop wij even .veel ïJ V°°rbaat Wlllen antwoorden. Wat Smijtegeld duw TJ ,f Z00veel anderen' die godzalige man loen v! zouden voorzeker niet wenschen, dat wii

ano-t ht- pref n zouden lezen, zooals zij ze hebben achtergelaten; want zij zouden gewis in onzen

hen ï1J Kimet andcre woorden hetzelfde gezegd willen zou • aangaande de geloofsleer. En wat de

dan ™mgen,en bestraffingcn aangaat met be! ;s t0t deiU,cht in leer en leven, dan zou en r ^ V°°5tr? J e mannen (behoorende tot de - en Gereformeerde kerken) minder harde woorden ge-

•ten S-- en hebben, maar voorzeker meer handelend ster passend Cn ^ ^ tUCht WCrkdiJk toe ^ l.je Maar mj nog een andere bedenking. Er zou

ebt Ödkr- worden: Ds" Hoekstra dan, die

der kerken Ant^ T ^2°rgd V00r de va(^an^

'oo fiin 1 Ja' 1S z0°' maar die preeken

liet li h Van a !,0t z' Sebrulkt En niemand zal fn n bTren' ,dat-dlC genoemde preeken moe-

en- r , u° gebruikt evenals de Heidelberger : Dm awC, u' aldoor van nummer een af. :

an onTn X' erw-.n,r0e,ders Predikanten! maakt u '

i hrrZ m?,gerdhetd des Heeren, en verrast de !

broeders ouderlingen eens met een aantal goede tie li™ vloae*d van stijl, met weinig tus- 1

mJltprTenr'--m !ïet den broeders eens gent J r] WCe,t het' het lezen is een zware

ot deï Z1 h -Veelszms oude ongeleerde broe- d ot ders. Het schrijven van Ds. Klaarhamer over- s

genomen in H. Kerkblad, was toch zoo

ik nndPrlf; met wTckking tot de dienstdoende ouderlingen. Welaan! Broeders predikanten

verrast eens de ouderlingen en de vacanteTer-' P ken samen. q

En de Heere gebiede ook over dit uw werk lJ -g zijnen zegen. Dat is de wensch en bede van P= s, ons ondergeteekenden, broeders ouderlingen bij U

w dj:j, kcrk Molenaarsgraaf Brand U

d - k'

J. Brouwer Az. C1 C. van Essen.

es ^ereförmccrbe f

3 " (jj

j Screformeerde Ksr&ea. ]

r Beroepen: Wans werd a/d Streek, J. Gideonse <& te Enschedé _ Voorthuizen, p. Segboer, te Zwart- j . Sluis btrijen, C. Lindeboom, te Sprang. ^ '

. Aangenomen : Muskegon (N.-Am.) M. H. A N ! van der Valk, cand. te Mumerwoude. '5

edankt: Oostwold, h. Meijer, te Reitsum — J Nes en Waerum, A. Groenewegen, te Woudsend. I | (

Hederlaadsclie Hervormde Ssrk. f'

Beroepen: Oud- en Nieuw-Gastel, P. de Haas f1

Ëneen W' ^ ~ EexSt' D' Edens' te Gro- |I: S tpTis i ? cn Ruibroek, p. de Looze, EP? cand te Zienkzee. _ Zuid-Beierland, J. Draaisma

dichem Hni a' ~TH®lder' B- Boers Jz., te Ke7 Hohverd, J. Homan Kz., te Wirdum. —

Zuid-Scharwoude, A. H. Scholten Az, te Arkel -

Utrecht e" Ma^dam J. W. Verburgt, cand. te

Monster c~a WaddlI,.fvee"- A. van der Sluis, te |||

werk te Lo^nem " ^ Ammerzoden' B- J Bol- «

te UrmGond°MENr Fr^lerirkrsoord' H- van Deursen,

i;dÏÏ™«nd-,aaG™Sgïnen,1'ite en F'

0VezaDnTC en ^ B°mmel< J H- Schreuder, te

ande Jt7 tMeliskerke> G. va'n Dis, te Zuid' „ & te Tel ~ R^ Prib0tfh' F" C A- Pantekoek, Ver Klaa's'* nol Hellema, te Dokkum. -

— ,, M c xx itid i Kjpnnmpn

te bekompn hii

^ wnnci^cLceKenaen dezes.

x^puuiCKer VAN JJITK. 7,^11; aa v '. .

1 ^vvuiiC, MDOrnpt-pr W^H T W AVÜ"

UVLDbiimtïiDÏN Ö'S Jm°' en OBGELHANDEL.

» »«yOE«STBUT SII. AHWEBBH. s°rteerlng. - L»Je prtjze»

Voeder m Kippen met „Riem-Vis" Ochtendroeilpr

?ifH;nLiet€L!in!r ei—te

S^°beloo?eaSering ^ doormT en"LfmSl ^ f ^

behalve van het voeder nn«i tL 1 afnemers geen 200 EN MEER EIEREN PER KIP FM Prn ?!' waardoor steeds versch0

verzorging de, Hoeates aa„, is' M» 1™ mijn beknopte Hai'^fefdmTóve?' vSf»

F.entg adres van nesten tegen eierpiklcen.

MBEM-vis, WaierlofflistraiBa, Den Haag.

siije umversiieiL

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributïën:

Dóór Ds F. Drost te VJaardingen / no «o door den heer G. J. van Goor te Kampen / ifs door den heer W Warnaar te Sassenheim /45.fo door den heer T. Kuiper te Hilversum ƒ3.70 door den heer A Hoogenboom te Honselers

/ 2<U uit /i4S°; uit Honselersdijk

/ 25 uit s-Gravezande f 24 samen / 85.c0 p. post ontvangen / 116.60.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit). Van de Geref. kerk te Groningen A/64 07e wn T t Groningen B / i7.881/2; van idem 7'n°°gkerk f 4-5«; van idem te Aduard ƒ4.25: Zr ?m« e Zmdbroek / 6; van idem te Ten j van idem te Kielwmdeweer ƒ 4; van

em te Haren ƒ 5.92% van idem te Bedum ƒ 18.03; van idem te Sauwerd ƒ 7.32; van

wJa V/Pr ? f I0-81' van idem Vlaarngen A ƒ 26 06; van idem te Rozenburg f e-

een spreekbeurt door Ds. C. Oranje té iaaldwijk ƒ 23.651/2.

Voor het Studiefonds:

Door den heer G. F. Taats, namens den Raad

-r Geref- kerk. te Rotterdam B van de Halve uiversvereemgmg ƒ

Voor de Bibliotheek:

Van den schrijver: M. A. Dée, Academische oefschriften, verdedigd te Leiden, Utrecht ronmgen en Amsterdam in de jaren 1877-

r9i' rfn A r Schnjver: La crise Sud-Africaine x le Dr. A. Kuyper; van den schrijver: de Post' een historische studie door Dr. H. H J[per' ,.H,et Gereformeerde beginsel en dé ] rkgeschiedenis door Dr. H. H. Kuyper. jl

S- J- SEEFAT, Htiversum. Penningmeester.

ïv. KIBCHNER, EozengracM 55, Amsteraam jf

+ + Alh aanbeveling verdient ^ \t

loraalboek der Psalmsa m

'fff f f DOOR f f + + + -f U

* * L. DOORTMONT. * * *& Dit'■ KoraalhoeJe ziet er naar liet uit. M ^nMf/e heuriy uit. Groot formaat, diii- [ 1 eUjke muziekdruk. De eettina wordt f oor de kenners alom geroemd, f .l ji> I

i stevSgan liartonEea band mot lianen mg f 1.25 % ' 1 t stevigen lisncn basd \f\m [ —

— <s

Eerstdaags verschijnt:

§ Crisis in i

Zuid-AfrIka,H

7 la

door ^ ^

»r. A. KUTPJEM. I

isald nit de H£?ü£ DES DEÜI10NDES) | v

Prijs f 0.5 O. 1 si

i

Naamlooze Vennootschap ^ ïïOEltïIAKDEt, 0"® terdam. voorheen

ïtoria. HÖ VEKER & WORMSER.

Door Ds F. Drost te VJaardingen ƒ IIg bedoor den heer G. T. var, v y

door den heer W. W " —"i- -ampen/ i4ö;

, , ' JLC oassenneim ƒ45.?o'door iz

""Ugaiuuom te llonseiers/ 2<U nit /34-So; uit Honselersdijk

l lLl£?r,vT°d/ZS""- / »3-5°. I

| Levensverzekering-Bank „KOSMOS" |

4| ^ gevestigd te (Prov. Utrecht) '

o; 4 L* G°ed0e1teUrd biJ koninklijk Besluit van 23 Februari 1862.

-s- % 'rCCW^fJh' J wH'»VuN DE P°LL Cn Jhr" F" VAN REENEN. I jk ^ I volfeekend Maatschappelijk Kapitaal / 1,800,000.—. I !

j Ultimo December 1898 bedroegen ■ I ^

>: | K SSSLiST r i

i s nc ««.«««„e»::::::::::;;:;; .""ffiSS?

5; 0Ter ^tlolrT\in '\P W'"St V°°r VCTZekerdsn minste, 8 f 100«" vjJilf '' I

n over ,898 10 pCt der Jaarprc^ic, uitte Zeereu na twee-ja ig bestaan |

n ^ I Gemengde Verzekeringen. TTitzetverzekerinacn. " I g

r- | CommunieverzekcHngen. Studiebeurzen. I |

ij ^ I Lijfrenten. Pensioenen, I 1

' 41 I • V°IgeSS lari8Ven' we5k8 naar 08 nieuwste gegevens berekend rijn. I |

GBt,J8 vosr mMfif in Oost- ei fest-Miï ei Trawaal. B

^ J Mjr^«r;n/; Frurn kostdo°' verkri'ebi" 1

■gj j chappij te /eist; bij Heeren Inspecteurs en Heeren Agenten. [ |g

Bi te Rotterdam, is verschenen •

Een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de meeste boekhandelaars voorhanden is en ter inzage te :^ssSSi

bekomen, n.1. het EERSTE DEEL van °

^en werk, dat ongetwijfeld 4- YPV^ly 'eder die beIang stelt in de din-

gen' dle het Konink"ik Gods aangaan, C/Uf ,gaarne zal WlIlen bezitten- Wie kennismaakte .. . met de voortreffelijke geschriften van dezen prediker blJ Ultnemendheid, die voor zeer velen ook in ons Ld ten ^ .ZCgen 15 .fsteld en. duizenden heeft getroost en gesticht zal zeker Wit VEn /ljn 200 riJk bege.iad^'d, merkwaardig leven iets mp(>r 'n'

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschieden fn I beschreven, ra« platen „ pottetK» v„sierdi tóge„ uiMJt f 'edn?,s' dMr "emzelven

Men vrage bij zijn Boekhandelaar of den Uitgever het PmorJ *

bijzonderheden zijn vermeld. ° rospectus aan, waarin alle

Oud Vn;;;' V- c^nd. te Utrecht. -

en üitdam P A» i ' e Ycen- ~ Holijsloot . Looze, cand. te Zierikzee. —

rr"ul L', a- otramrood, Twisk. - Rouveen J. L. Dippel, te De Bilt. souveen,

m ^-v „

|W. K1BCHBER, BmpicMü. AiastfjlaiJ

I uw # #

j koninkrijk#!

| KOiVüE# # # n|'

^ is het laatste werk van |

IJ WILLEM JA CO li DE IIAAS, f

m leven Predikant te Culemborg. f

1 v d8C'r Bs- H- OöSTiïH I

s u-'t 9 Eükfenizea en portret van den . schnjyer, ksst dit omvangrijke werk vüii reis r S1 300 bladz. slechts / 1.60 ingenaaid ^

:<£ P»n /" o t /~» i.,t . !,r

'» pictuuiDana. &

IS VERSCHENEN:

Be Gereformeerde Beginselen en de Kerkgeschiedenis.

KEDE

gehouden bij de aanvaarding van het Hoopleeraarsambt in de Theologie, aan de Vnje Universiteit te Amsterdam, op Vrijdag 26 Januari 1900,

door

Dr. U. ff. KUYPEB. **r||s f 0.95.

gehouden bij de aanvaarding van het Hoopleeraarsambt in He • °g"

Leiden. n nrs xt it n r.

w iv r hr

Boet ea Gouamtdrukkerij • M Jtosvsi Kxöbem & üjcxujs, amtorfra,

Sluiten