Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongelukkig gevoelt, is het de Vorst der duis¬

ternis die tot wanhoop en zelfmoord leidt.

Wat wij in deze dagen aanschouwen, is niet anders dan eene herhaling van hetgeen de Schrift ons mededeelt omtrent Tudas. Eerst

verteerd door gouddorst, daarna het ontzettend uiteinde van den zoon der verderfenis die naar

zijn eisen plaats ging!

In Duitschland is het gekomen tot een „Disciplinarverfahren'' of tot een gerechtelijke

vervolging van den hoogleeraar Neissen, te Breslau, een Jood, die beschuldigd wordt, dat

i •: x. i_ _ _ i J i i • i

uij ien uaie van ae wetenscnap meaiscne proeven genomen heeft op menschen. Waarin die proeven bestaan hebben, konden wij niet te weten komen; wel lazen wij in de A. E. L. Kirchenz., dat er ook onder de liberalen een algemeene verontwaardiging gewekt was over de „Breslausche schandelijkheden". Het is ons ook gebleken, dat men de ergerlijke „Verfehlüngen" van den Joodschen hoogleeraar, eerst nadat er zes jaren lang over was geklaagd en nadat er in den Rijksdag op was gewezen, is gaan vervolgen. Wel heeft de bekende hoogleeraar Virchow verklaard, dat de wetenschap niet kan worden bevorderd zonder dat er proeven niet alleen op dieren maar ook op menschen genomen worden, doch de publieke opinie is tot hiertoe daartegen gekant.

In een Duitsch kerkelijk blad wordt de hoop uitgesproken, dat men den Jood Neissen niet langer aan het hoofd van een gewichtige staatsinstelling, als de Koninklijke Universiteitskliniek te Breslau is, zal laten staan, en dat men voor de toekomst geen Jood meer daarvoor benoemen zal. Doch wij houden het er voor, dat het kwaad evenzeer bij mannen als Virchow huist, als bij liberalistische Joden. Mocht men er in Duitschland een oog voor krijgen, dat hetgeen in Neissen openbaar werd, niets anders is als eene uiting van de beoefening der medische wetenschap, welke is losgemaakt van de beginselen welke in Gods Woord liggen. Wanneer een medicus alleen maar erkent dat de mensch geschapen is naar Gods beeld, dan zijn proefnemingen op zijn lichaam, gelijk men die bij dieren doet, uitgesloten.

Winckel.

ftoar lüMcrat.

i

IN HET NIEUWE HUIS.

XXVI.

Nog niet lang was Geertje in haar nieuwen dienst, of zij wist dat het hier een vreemde huishouding was.

De kapitein, die het hoofd des huizes was en een man van vrij hooge jaren, maar nog gezond en krachtig, zorgde vóór alles, dat zijn wil boven aller wil ging, te weten in de dingen waar hij zich mee bemoeide. Hij commandeerde nog net als in der tijd op zijn schip. Als het eten niet om twaalf uur, maar vijf minuten later op tafel kwam — men at toen nog veelal op den middag — was hij voor het overige van dien dag slecht gehumeurd. Hij zorgde, dat de groote Friesche klok altijd zoo juist mogelijk liep, en ook dat 'savonds om tien uur alles „te kooi" lag, tot de huishond toe. Hij sprak weinig, en liet zelden iets anders hooren dan bevelen. Er werd aan alle maaltijden gebeden, doch steeds hetzelfde gebed vóór en eveneens eenzelfde na den eten. Ook las de kapitein 'smorgens en 'savonds een hoofdstuk uit de Schrift in aller tegenwoordigheid. Dit belette echter niet, dat hij ook meermalen geweldig uitviel ja zelfs vloekte, als zijn roeischuit b.v. niet netjes was schoongemaakt of de boeier niet naar zijn zin vastgelegd werd. Geertje was bang voor haar meester, doch had gelukkig bijna niet met hem te maken. Want de kapitein geleek min of meer op den man, die toen men hem kwam zeggen, dat de keuken in brand stond, antwoordde: „Dat moet gij aan mijn vrouw vertellen; met keukenzaken bemoei ik mij niet."

De huisvrouw echter deed daar evenmin veel aan. Misschien omdat haar man rustend kapitein was, was zij rustende huisvrouw, of althans weinig uitvoerende. Wel woonde zij trouw alle maaltijden bij, doch voor 't overige zag men haar niet veel. Alles werd, na de eerste onderrichtingen, aan Geertje) overgelaten. Dit nu was lastig en makkelijk te gelijk. Doch er waren meer boèien, en met elkaar kon men 't werk best af, ook al wijl er zelden op gelet werd, hoe 't met dat werk stond of ging.

Van de jongere huisgenooten kreeg Geertje vooreerst weinig te zien. Want de een, de heereboer, bemoeide zich louter met het vee en de boerderij. De andere, een dochter, was veelal afwezig en uit logeeren hier en daar, waarschijnlijk wijl zij dat gezelliger vond dan te wandelen in de Vrije Geer en den O verhaakspolder en andere gewesten in den omtrek. Mevrouw toch hield niet van wandelen, en de kapitein ging liever varen.

In den „Uyterssen winkel" werd, zooals we zagen, niet gebeden en niet gelezen in Gods Woord. Hier werd wel gebeden en gelezen, en toch was het slot van de zaak eenerlei, namelijk dat zoomin daar als hier de Heere God woonde. Men kan de Schrift lezen, en bidden, en toch ver zijn van het Koninkrijk der hemelen. Dat zien we b.v. aan de Joden uit den tijd toen de Heere Christus op aarde rondwandelde. Zij hadden de Schriften en lazen die, en baden zelfs op de hoeken der straten, maar toch zeide de Heere Jezus tot hen, dat zij blind waren. Ja de schriftgeleerden, die de Wet en de Profeten wel uit hun hoofd kenden, waren toch de ergste vijanden van onzen Heiland. Want hoe voortreffelijk het ook is Gods Woord te lezen, en hoe noodig ook te bidden, het baat niet wanneer het hart er niet bij is, wanneer men het doet uit plicht of gewoonte, of fatsoenshalve of tot eigen eer. Wie de Schrift onderzoekt moet dat doen om wijs te worden ten eeuwigen leven, om het heil zijner ziel te zoeken, en wie bidt moet bidden in geloof, uit drang des harten, bewust dat alleen Gods genade hem kan behouden. Zoo wordt het niet een zaak van eigen eer, maar tot eere Gods, en Hij zegent de ziel die alzoo Zijn getuigenis onderzoekt, en tot Hem komt. Want God is een belooner dergenen die Hem zoeken. Doch er is ook nog altijd een volk waarvan de Heere zegt: Het eert mij met de lippen, doch hun hart houdt zich'verre van Mij.

Nu had Geertje reeds genoeg van de wereld gezien, om niet spoedig te begrijpen, hoe 't hier eigenlijk stond, 't Was hier zoo geheel anders dan bij den koster, waar ook gelezen en gebeden werd. Maar daar had men behoefte

om God te dienen en te verheerlijken, wijl er liefde tot Hem in het hart woonde. Hier scheen het wel, als beschouwde men den dienst van God als iets, dat alles behalve begeerlijk was, maar toch ook een beurt en deel moest hebben; vooral echter niet te veel.

Toen de Zondag naderde werd Geertje aan¬

gezegd, dat zij ter kerk zou moeten gaan. Dat moesten, ook op hoog bevel van den kapitein, al zijn huisgenooten en onderhoorigen, om 't even of zij bij hem inwoonden of niet. Hij had op zijn schip altijd geregeld kerk gehad, zoo ook nu. Wie niet gemist kon worden gedurende de morgenkerk, in huis of boerderij, ging des middags. De eenige die niet ging of althans hoogst zelden was de kapitein zelf. Dit helderde

hii echter op, door herhaaldeliik te vertellen,

dat hij toch niets aan de preek had, wijl hij doof was. Dit nu was in zoover waar, dat hij,

in zijn huiskamer zittende, de dorpsklok van Sloten, een goed half uur ver, niet altijd duidelijk kon hooren slaan, vooral wanneer de wind van het huis af was. Er staat ergens van de menschen geschreven: „Zij hebben vele vonden gezocht." Wie uit de kerk kwam vond in de

huiskamer dan altijd een boek met predikatiën

liggen, 'twelk de kapitein ook op zijn schip had gebruikt. Dit boek scheen nu de huisgenooten

te moeten doen begrijpen, hoe de heer des

huizes den Zondagmorgen had doorgebracht-

leder gelooide er t zijne of t hare van.

Had Geertje eerst tegen den nieuwen dienst

opgezien, t viel haar al spoedig mee. Heel

hard werkte hier niemand; van boodschappen

loopen was weinig sprake, de dag duurde kort,

en als men maar zorgde op tijd te zijn, netjes

en niet boersch te wezen, dan was er niemand

die veel had aan te merken. De dienstboden

maakten het zich onder elkaar zoo gezellig mo¬

gelijk. Zoo kon dan ook Geertje, toen zij aan

moeder in een brief al haar wedervaren berichtte, er bij melden, dat zij 't nog niet zoo slecht had getroffen, en geen spijt had van de verandering. Dit getuigenis nu was niet geheel waar, want het woelige en vroolijke dat Geertjes hart zoo trok, ontbrak hier geheel. Moeder

echter deed er t zwijgen toe, te meer daar zii

nog weinig brieven geschreven hebbende, geen

kans zag om haar dochter eens goed op t pa pier te zeggen wat in haar hart was. Door be

middeling van den schipper, die Geertje's brief had meegenomen, kwam ook het antwoord, uit

hetwelk de dochter begreep, dat moeder met

het gebeurde genoegen nam.

AAN VRAGERS.

We zullen hier twee vragen kortheidshalve bijeen nemen.

't Zijn deze;

1. Moet men schrijven Den Haag, 's-Gravenhage of 's-Hage, of zijn alle drie goed?

De naam beduidt: De haag of het bosch van den Graaf; des Graven hage. 's Gravenhage is dus goed; evenzoo kortaf den Haag, d. i. het bosch.

's-Hage is echter niet goed, want de 's = des — van den, en behoort bij „graven," niet bij „hage." Daarmee is de vraag beantwoord.

2. Wat beduidt eigenlijk een stoethaspel1

Er zijn verschillende woorden, die oulongs met oe, nu met oo worden geschreven.

Zoo lezen we in 't Wilhelmus: „Tot in der doet" d. i. in den dood. Door heette vroeger ook wel doer.

Een stoethaspel is dan ook niet anders dan een £/Whaspel. Haspelen kwam vroeger, toen niet alles in fabrieken werd klaargemaakt, maar

b.v. 't spinnen vaak door de huismoeders geschiedde veel voor, en was een werkje dat oefening en vaardigheid vereischte. Nu was een stoothaspel iemand die daarbij niet geregeld maar stootend werkte, telkens niet voort kon.

De bekende uitdrukking: „Wat een gehas pel!" wijst eveneens op de lastigheid van het werk. — Al haspelen de meeste menschen ook niet meer, 't gehaspel is toch nog altijd in de wereld gebleven.

CORRESPONDENTIE.

Ds. Ph. P. te W. Daar u toch twee adressen geeft, zullen we den B. nemen, in de hoop aan uw wensch te kunnen voldoen.

Hoogenbirk.

fceformeerïïe ^esmöïjriö.

Ssrelormeerde Kerkes.

Beroepen : Hommerts — Jutrijp, S. H. Groeneveld, te Marrum. — Metzlawier en Nawier, H. Louman Beyer, te Landsmeer. — Herwijnen, K. van der Wal, te Hilleg'om. — 's-Gravendeel, N P. Littooij Az , te Krimpen a/d Lek. — Aalden, H. Hangelbroek, eand. te Zevenhuizen. ■— Anjum, J. J. Berends, te Maasland. — Ijlst, B. J Heeres, te Hantum

c. a. — Broek op Langendijk, J. M Mulder, te 's-Hertogenbosch.

Aangenomen: De Leek, H. J. Heida Ez , eand. te Kampen. — Cubaard, W. Weener, eand. te Hasselt. — Oud-Beierland, C. Goote, te ZuidBeierland.

Bedankt: Weesp B, W. Weener, eand. te Has selt. — Oldeboorn, H. J. Heida Ez., eand. te Kampen.

Hederlandsche Hervormde Kerk.

Beroepen: Stolwijk, S. L Piso, te Lutkewierum. — Winssen, P. de Looze, eand. te Zierikzee. — Birdaard en Janum, J. de Mol Moncourt, te Drogeham. — Helenaveen, D. Ozinga Mz., te Pernis. — Hazerswoude, J. H. W. Kalkman, te Woerden. — Makkum en Kornwerd, H. G van Endt, te Woer den. — Hijlaard R. Hazelhof, te Schalzum. — Blitterswijk e. a, G. Borgesius Sikkema, te Gieten. — Bergeyk, Jac. Anspach, te Eek- en-Wiel. — 's Graveland, P. J. Kromsigt, te Wierden. — Oudega, J. Oosterhuis, te Suawoude. — Osch, J. Herderschee J.Hz., te Deventer. — Weert en Heithuizen, C A. Klinkenberg Jr., te Beusichem — Zuidhorn, J Douwes, te Winterswijk. — Sneek, J. C. Mulder, te Loppersum

Aangenomen : Oud-Vosmeer, P. de Looze, eand te Zierikzee. — Ossendrecht, A. van der Scheer, te Drempt. — Zuid-Scharwoude, A. H. Scholten, te Arkel

Bedankt: Alkmaar, G. G. J. Bleeker G.Hz., te Mastenbroek. — Zevenhoven, W. van Esveld, te Opijnen. — Kage, P. de Looze, eand. te Zierikzee. — Lutjegast, Ter Heide en Eist, B. C. Verhagen, eand. te Utrecht — Heteren, N. P. E. G van Uchelen, te Renswoude. — Warga, N. L. Piccardt C Hz , te Westernieland

Gealonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 31 Maart. j. I., ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aan

De Administratie van „De Heraut" Amsterdam.

Op ontvangst van den postwissel wordt den afzender daarvan bericht gezonden.

de Administratie. Amsterdam, April 1900.

We zullen hier twee vragen kortheidshalve

De naam beduidt: De haao- of het hnsrh

s-Ha^e is echter niet p-oed. want- dp'o = Jsc

JzUwtfiilim.

Tot onze diepe droefheid ontsliep heden @ zacht en kalm in haren Heer en Heiland, || mijne teeder beminde Echtgenoote, onze j| lieve Moeder

HENDRINA VAN 'T LINDENHOUT— 1

Sipman,

in den ouderdom van bijna 64 jaar.

Neerbosch, J. VAN 'T LINDENHOUT. § R (D. TJESSINGA,; r, • ■ Van 't Lindenhout.

' ■ P ' ' B. TJESSINGA.

D. VAN 'T LINDENHOUT. Nijmegen, C. M. VAN 'T LINDENHOUT—Koper. Jb. VAN 'T LINDENHOUT. Neerbosch, A. C. M. VAN 'T LINDENHOUT—Koper. (< A. M. LINGMONT—

Meppel, Van 't Lindenhout. h

I Dr. W. LINGMONT.

Neerbosch, 4 April 1900.

Voor de vele blijken van hartelijke liefde en deelneming, ons bij de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Zoon, Broeder en Behuwdbroeder betoond, betuigen wij, tot persoonlijke beantwoording buiten staat, hierbij onzen oprechten en vriendelijken dank.

Uit aller naam : A. BOR.

's Gravenhage, 6 April 1900.

L G. WEISZ & C%

Commissionairs in SSecten,

WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.

Eene nette burgerjuffrouw, Geref., midd. leeft., Weduwe, zag zich gaarne geplaatst als

fflufslioudgfer

of tot hulp en

Ciczelscliap

bij bejaarde lieden.

Brieven enz. aan Ds. C. ORANJE, Nassau Odijekstraat 4, Den Haag.

Verschenen:

De Crisis in

Zuid-Afrika,

door

Dr. A.

Uit de Revue des deux Mondes vertaald

door

O. Tv. ELOÜT.

Prijs f 0.50.

Naamlooze Vennootschap BOEfiHAKOEL Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER& WORMSER

|t. 3.

Amerik. Orgelhandel,

Roode Weesliuisstraat 13,

Git OIVIJSTGEN. sar VRAAG DE CATALOGUS.

JOHANNES KBA1ER & Co.,

T>AM[ 15-17, AMSTERBAM.

4) •

Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÊN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO 1/g pCt. onder prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.

Miriisclie Maatschappij van LevBnsYerzefceringT

Gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 729.

Maatschappelijk Kapitaal: Een Millioen Gulden»

• ijlTS"""" <9 «»<?' "!¥

Commissarissen:

Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. S. VAN KEMPEN, -H. W. VAN MARLE, Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE.

Directeuren: H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

SPSiT" ©e Maatschappij slesit alle soorten verzekeHssgeü KAPITAAL en LIJFRENTE tot elk bedrag. ~ ^

TEFi PER SE :

Drie en zestig jaren in dienst der Vrijheid.

<|t§!§> T>e I^evensg-eseliietlexiis -#§|§>

VAN

G-s:m&mjè,JS.x, jtoubems1

aan de jongens van Hollandse hen stam verhaald

DOOR

J. A. WORMSER.

»Ik heb mijn volk gediend van dat ik zes jaar oud was en niets is mij daarvoor ooit te goed geweest."

Joubert tegen Sir Garnett.

MET POFtTFlET EN "VE IuE ILLUSTRATIE]ST. BVfis f ©. 3.»: C«iel»am!eis f 4.—.

Naamlooze Vennootschap

Amsterdam. voorheen

Pretoria. HÖVEKER & WORMSER.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

Door Ds. W. Fokkens te Stadskanaal ƒ 16.50; door Ds. W. B. Renkema te Rijnsburg ƒ6.50; door den heer H. Th. Lijberse te Arnhem (restant) ƒ 18.50; door Ds. B. B. v. d. Hoorn te Domburg ƒ 5.50; door Dr. C. C. Schot Czn. te Hardenberg ƒ 30.50; van Ds. B. van der Werff te Grootegast ƒ 1.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit).

Van de Geref. kerk te Huizen (halve coll.) ƒ 3-Ï3V2; van idem te Watergraafsmeer f 5; van idem te Ooltgensplaat ƒ 4; van idem te Sloterdijk ƒ 3.37; van idem te Overtoom (halve coll.) ƒ 18.80; van idem te Wildervank ƒ 20.25; van idem te Nieuwe-Pekela ƒ 10.78; van idem te Onstwedde ƒ 6.12; van idem te Onstweddermussel ƒ 2.25; van idem te Musselkanaal ƒ 5.50; van idem te Emmercompascuum ƒ 1.18; van idem te Weerdingermond ƒ 2.78; van idem te Valthermond ƒ 2.40; van idem te Nieuwbuinen ƒ 4.72; van idem te Stadskanaal ƒ 10.08; van idem te Haarlem B ƒ 5.

Aan Schenkingen:

Van T. S. te den Haag (een tiende penning) ƒ 6; van v. d. P. een S. van een H. M. ƒ 5; door Ds. J. H. Donner van E. S. te Pretoria / 93; door den Raad der Geref. kerk, te Hillegom, gevonden in de collecte ƒ 25 en ƒ 5,

door Ds. W. B. Renkema te Rijnsburg ƒ6.50; door den heer H. Th. Lijberse te Arnhem

te Hardenberg ƒ 30.50; van Ds. B. van der

ƒ 4.72; van idem te Stadskanaal ƒ 10.08; van

ƒ 6; van v. d. P. een S. van een H. M. ƒ 5;

f ov, door den Raad der ueret. kerk, te Hille

samen ƒ 30.

S. J. SEEFAT,

Hilversum. Penningmeester.

Godloochenaarswijsheid,

OF EENIGE GEWONE OPWERPINGEN TEGEN HET GODSBESTAAN g>eantwoonl «loos* TT SS. IFAMCHLiJiS.

128 Bladz. Net uitgevoerd Boek. 25 Ct-, fr. p. p. 321/2 Ct. Bij'getallen minder. Verkrijgbaa bij de meeste Boekhandelaren of bij den Uitgever G. BORG, Prinsenstraat 6, Amsterdam

WERKEN van Dr. i KÜYPER.

Dagen van O-oecle Boodschap.

I. In den Kerstnacht

II. De Paascfesuorgen (met Goeden Vrijdag).

III. Op den Pinksterdag (met Hemelvaartsdag).

IV. Oud- en Nieuwjaar.

Prijs per deel f l.SO Ingenaaid; f 1.75 gehouden.

Per stel van 4 deelen. .» 3.6O » » 5.GO »

CjJoitior voor cien S;s!>l>ntll. Meditatiën over en voor den Sabbath. Prijs f 1.90 ingenaaid; f 3.40 gebonden.

Tractaat van <Ien Sabbath. Historische dogmatische studie 1890. Trijs f l.GO ingenaaid; f S.IO gebonden.

Het Averk > an den Heilig-en Geest. Drie deelen, ingenaaid f 7.50; gebonden in één band f 8.9O.

^ llbinn, met motto's uit de werken van Dr. A. KUYPER. In prachtband f l.OO.

ï>e vleescliwording1 des Woords.

Ingenaaid f 1.90; gebonden f S.40.

ÜI "V"oto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, 4 deelen met register. Prijs f 35.— ingenaaid; f 39.— gebonden.

Encyclopsedie der Heilige Grodg-eleeiuilieid.

Deel I. Inleidend deel. — Deel II. Algemeen deel. — Deel III. Bijzonder deel. Prijs compleet: ingenaaid f 1G.T5; gebonden f 31.35.

Naamlooze Vennootschap

BOEKBABTBEL amsitei'dam voorheen

Pretoria/' HÖYEKER & WORMSER.

g>eantw«oril door TT SI. FAMdEjjJiS.

128 Bladz. Net uitgevoerd Boek. 25 Ct., fr. p. p. 321/2 Ct. Bij getallen minder. Verkrijgbaa

bij de meeste Boekhandelaren of bij den Uitgever G. BORG, Prinsenstraat 6, Amsterdam

BlEiBAMT's I

0H6ELEAKBSL, I

Damrak 22, Amsterdam.

Vraag Catalogi. pr

Amerik. Orgels.

OPRUIMING van eenige weinig gebruikten) zoo goed als nieuwe AMERIK. ORGELS, van l tot 3I/2 spel.

Gemakkelijke betalingscooditiën.

32 raamstraat 32.

VAN GELDER's Piano- en Orgelhandel, 's Gravenhage.

Is verschenen bij A. FISSCHER, Boekhandel, Utrecht:

SAlQMÖ's idO&MED, 2e Beel.

Elf leerredenen over het vierde, vijfde eti zesde hoofdstuk, van Ds. H. HOEKSTRA, te Arnhem. Prijs /1.50; in linnen band ƒ 1.80, Na ontvangst van postw. franco toezending'

excelsior;

Geïllustreerd TIsclirift toop NeerMs Volï;

onder redactie van

A. <9. raoo&Eftnaxtit

ea

J. A.

Brijs per jaargang (12 Hrs. a 16 pagina's en 12 ïrs. d 8 pagina's) f 3.50.

De jaargang 1900 zal geregeld platen naar nieuwe op het oorlogsterrein in ZuidAfrika genomen photo's bevatten, met beschrijving, meest ontleend aan particulier® correspondentie.

In de Nrs. van 7, 21 Jan., 7, 21 Febr. en 7 Maait verschenen reeds de volgende platen: In het Joubertspark te Johannesburg. Gebarricadeerde winkel in'johannesburg. Vluchtende „Hervormers" in den spoortrein te Johannesburg. Boerencommando uit Pretoria naar Natal vertrekkende. Geestdrift bij het vertrek der troepen uit Pretoria naar Oranje-Vrij staat. Aankomst van krijgsgevangenen te Pretoria, 22 October 1899. Aankomst van krijgsgevangenen te Pretoria, 1 November 1899Een van de groote Creuzot-kanonnen der Boeren. Verzending van ammunitie uit Pretori*. Commandotrein te Pretoria. Aankomst van „Het Roede Kruis".

Het eerste No. is door alle boekhandelaren als proefnummer te ontbieden. Inhoud van het Nr. van 21 Maart 1900: De gelijkenissen onzes Heeren. — De maand Maart. — Uit Zuid-Afrika. (De zedelijke ondergang van het Engelsche volk). — Comité van advies enz. — Onze leestafel. — Uit het leven. (Niets nieuws onder de zon; De „vloekpsalmen"; Juist; Een leven van Jezus; Geen vooruitgang, enz.).

Naamlooze Vennootschap BOEKBA1BEL Amsterdam. voorheen Pretoria. HOVEEER & W0R1SEB.

IS VERSCHENEN :

il€T;l

DER

Generale Synode van de gereformeerde ler&en in Nederland,

gehouden te GRONINGEN', van 15 tot 30 Augustus 1899.

Prijs. . . . f

Leiden. D. DONNER.

Boek- en Courantdrukkerij : de Roever Kröber & Bakels, Amsterdam.

Sluiten