Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een eind maakte aan de Romeinsche republiek. Na dien slag hadden er zich vele Romeinen in deze Grieksche stad gevestigd. Deze vormden de kolonie. Zij die er toe behoorden hadden het Romeinsche burgerrecht. Wat dat beteekende zien we onder meer aan 't geen verder in hetzelfde hoofdstuk omtrent Paulus wordt verhaald.

CORRESPONDENTIE.

Joh. W. de Li te Arm. Uw vraag kwam voor dit no. té laat. Doch uitstel is geen afstel.

Hoogenbirk.

Heden overleed tot onze diepe droef heid, na een kort en geduldig lijden, onze hartelijk geliefde Echtgenoot, Vader, Broeder en Behuwdbroeder, de heer

JOHANNES CORNELIS BROUWER, in den ouderdom van ruim 68 jaren.

Wed. J. C. BROUWER— \

Van der Horst. 1

B. D. BKOUWER. f . . ,

J. C. BROUWER. ( Amsterdam-

A. BROUWER. \

R. C. BROUWER. )

A. M. R. BROUWER, Arnhem.

R. C. VAN DER HORST. ) . . ,

C. H. VAN DER HORST. | Amsterdam-

Amsterdam, 5 December 1905.

INGEZONDEN STUKKEN.

(.Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

FRIESLAND's ZUID-OOSTHOEK.

Geachte Redactie I

Voor een belangrijke zaak en een schreiende behoefte vraag ik eenige plaatsruimte in uw blad en eenige oogenblikken de aandacht van lezers en lezeressen.

De toestand in den Zuid Oosthoek van Fries land zal u niet geheel onbekend zijn.

In menig opzicht ziet het er treurig uit in deze omgeving.

Het ongeloof heeft er diepe wortelen ge schoten. Gevolg daarvan is, dat het socialisme er een vruchtbaren bodem vond. De massa is door de socialistische leiders en woordvoerders meegevoerd, en in de toekomst dreigt dit nog veel erger te worden, wijl de onderwijzers van de openbare school alhier hunne socialistische gevoelens openlijk uitspreken.

Kan het anders, of de jeugd, welke aan deze mannen wordt toevertrouwd, wordt straks ook het socialisme in de armen gevoerd?

Een belangrijke zaak is in deze omgeving: het Christelijk onderwijs.

Een schreiende behoefte bestaat hier aan: een Christelijke school.

Reeds lang werd die behoefte hier gevoeld. In 1891 werd reeds een Schoolvereniging op gericht, welke op hare Statuten de Koninklijke goedkeuring verkreeg.

Dikwijls daarna werd gesproken over de noodzakelijkheid van Christelijk onderwijs voor onze kinderen. Doch daar bleef het bij. De middelen om het te verkrijgen, ontbraken.

Nu echter de Wet op het Lager Onderwijs ons in zooveel gunstiger conditie bracht, werd in den laatsten tijd weer met ernst deze zaak besproken. Berekend werd, dat we p. m. 7000 gulden noodig hebben om een school met onderwijzerswoning te kunnen bouwen. Deze som hebben we echter niet. En toch — ernstig, zeer ernstig wordt hier een Christelijke school begeerd.

Wij stelden ons in allen ernst voor de vraag: Wat moeten we doen om die te verkrijgen ?

We hebben een klein fondsje, doch dat be draagt slechts 250 gulden.

Maar wat beteekent dit voor bovenge noemde som?

Een beroep te doen op de liefdadigheid der Christenen in Nederland? ....

Ja, dit bleef ons nog over. Doch dit durfden en wilden we niet doen, vóór we in eigen kring beproefd hadden, wat wij zelf bijeen konden brengen.

En dit is thans geschied, en wel met een verrassende uitkomst.

Op een daartoe circuleerende lijst werd te Appelscha door voorstanders van Christelijk onderwijs ons toegezegd ruim 1450 gulden. Dit is voor Appelscha een waarlijk niet geringe som. Naar vermogen, — door sommigen zelfs boven vermogen — is voor dit doel geofferd. Doch alles bij elkaar hebben we toch nog maar ruim 1700 gulden. En meer kunnen we hier niet bijeen brengen.

Het is daarom, dat we nu ook onze behoeften naar buiten bekend maken, en met volle vrijmoedigheid aan de met aardsche goederen mildelijk bedeelde Christenen in Nederland durven vragen: Och, broeders en zusters! help ons om de ontbrekende som bijeen te brengen.

Indien ge een kijkje kondet nemen in deze omgeving — wij zijn er vast van overtuigd — dan zoudt ge zeker zeggen: daar moeten en willen we helpen, opdat de kinderen van Appelscha niet met den stroom van het socialisme worden meegevoerd, gelijk, helaas! met sommigen reeds het geval was; maar met den Christus der Schriften bekend gemaakt worden.

Want waarlijk, treuriger dan wij kunnen beschrijven, is de toestand hier.

Wordt ons van buiten af geen hulp geboden, dan kunnen we hier geen Christelijke school krijgen. De Geref. kerk te Appelscha is ook arm, en toch het moet van de Gereformeerden hier komen. Ook als we een school kunnen krijgen, moeten we nog elk jaar voor een be hoorlijke som zorgen, omdat slechts enkelen het volle schoolgeld kunnen betalen. Velen zelfs kunnen in 't geheel geen schoolgeld be talen. Doch die zorg nemen we zelf wel op ons.

In Februari a s. zal het 70 jaar geleden zijn, dat wijlen Ds. H. de Cock van Ulrum de Geref. kerk hier tot openbaring hielp brengen. Hoe aangenaam zou het ons zijn, indien we dan als feestgave, door heel Nederland bijeengebracht, konden aanbieden een som, groot genoeg om met den bouw te kunnen beginnen.

Gaarne wil ondergeteekende groote en kleine giften voor dat doel ontvangen, welke door het Bestuur der Schoolvereeniging zullen verantwoord worden.

Appelscha. P. Koster.

^etefotmeetbe <#e3tntiïjeib

HSIA k Co.

Noordeinde 20, den Haag.

Kassiers

en

Commissionairs in effecten.

L. G. WEiSZ & 0%

Sommisüloaaifs ia ESêciei»,

WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.

Bijverdienste

Een Vereeniging ter verspreiding van Christelijke Ontspanningslectuur onder den Burgerstand zoekt Agenten met lust en gelegenheid, om zich in hun vrije uren met het aanwerven van leden bezig te houden. Voor ieder aangebracht lid wordt 20 % provisie uitgekeerd. — Brieven onder letter T. aan 't bureau van dit blad.

6. A. Goldschmeding,

Warmoesstraat 141 en Keizersgracht 305,

AMSTERDAM.

APijd groote

sorteering

van af ƒ 100,

Oryels

van af ƒ 45.

Vraag catalogi en conditiën voor huur, ruil en betaling.

i Mstertasclielartaij w Leyensyerzelrag, I

Amsterdam, Keizersgracht 547—549,

g| sluit alle Kapitaals-verzekeringen, Wednwe-pensioenen, lijfrenten, enz.g

Wed. P. TAN E1IK & ZONEN,

DAMRAK OO en I > A TVf 15-17-

Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden Zilveren MUNTëN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONGA.TIÊN en BELE NINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers.

Gereformeerde Kerken.

BEROEPEN: Lunteren, G. Wisse, te Leiden. — Enkhuizen, J. H. Donner, te Nieuwdorp. — Scherpenzeel, W. H. Bouwman, cand. te Nijkerk.

Aangenomen : Enschedé, H. de Bruijn, te Oud Loosdrecht. — Warnswerd, P. D. de Groot, te Emlichheim.

Bedankt : Bolnes, J. H. Jonker, te Wormerveer.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

Beroepen: Westerbroek, T. Dijkstra, te Oterdum. — Assendelft, E. van den Broek, te Zoelen.

— Oirschot, Ph. Bageman, te Paramaribo. — Donkerbroek, Joh. Aalbers. cand. te Goutum. — Well en Ammerzoden, J. A. ten Bokkel Huinink, te Simonshaven. — Lienden, J. Visser, te Culemborg. — Qud-Beijerland, H. van Griethuijzen, te Delft.

— Thesinge, S. W. Winsenius cand. te Groningen. Aangenomen: Vuren en Dalem, G. J. G. de

Bel, cand. te Bussum — Beverwijk, Dr. A. Rutgers van der Loeff, te 's-Hertogenbosch. — Leiden, Dr. G. Oorthuys, te Brakel.

Bedankt: Nijega en Opainde, E. ter Spil, te Veen wouden. — Krommeniedijk F. Ydema Czn., te Knollendam c. a. — Sneek, J. Ossewaarde, te Meppel. — Joure en Vrouwenpolder, G. J. G. de Bel, cand. te bussum.

Well en Ammerzoden, J. A. ten Bokkel Huinink,

P. VORKiNK EN |AC. PH.WORMSER. J ARCHITECTEN.

BUREAU VAN SIERKUNST.

LAN GE5T RAAT.

HOEK : RUITERSWEG.

TE HILVERSUM.

Gevestigd ie SGHEYENIN6EN:

E. A. KEUGHENIUS.

— Zenuwarts. =

Villa »A.rcadia"

BADHUISWK» 16

WIJE

Wenscht niet een ieder ZONDAGSRUST VOOR DE VISSCHERS? Wie helpt dan een zeer technisch persoon in visscherij'aken een Visscherij Maatschappij op te richten, waarmede de gunstigste resultaten verkregen worden. Met Zondagsrust voor de visschers.

Br. fr. onder motto Zondagsrust Bureau van dit Blad.

Bij de Firma A. J. H. FLÖRKE, te Hil versum, verscheen:

li. C. YERWEIJCK,

yrapioea op fli LeemiïcïM

ten dienste van ouders, onderwijzers, enz. Fr Ijs f O. SS.

^er. Kerk Sneek |/t)

4'A •/• Geldleening 1905, groot ƒ 14000.—.

Obligatiën a f 100.— in bovengenoemde leening zijn a 100 % verkrijgbaar bij de H.H.

WA KIM GA Co.

Commissionairs in Eftecten, SNEEK.

ZondagsscSioolrooster 1906

BEWERKT DOOR

Ds. N. A. DE GAAY FORTMAN,

en dat bewerkt door

A. I. HOOGENBJBK en HL W1EGASD

zijn verkrijgbaar tegen ƒ 0.04 per exempla^' 100 exx. ad ƒ 3,—.

p-SHrtSStFiS. fflïEWWmtf

Bij J. II. KOK te Kampen verscheen: De Profetieën van

Ëtmétë-Jfoët

UITGELEGD door

JOH. CALV1JN,

vertaald naar de oorspronkelijke Fransche edi»(' vergeleken met de Latijnsche uitgave van BA UM CU NITZ &- REU SS, en met eene voorrede voorzien van

Dr. A. G. HONIG. — —

Prijs f 3.4:0. In stempelband f 3.00-

Is verschenen het eerste nummer van de

CHRISTELIJKE STEH1EN,

POLITIE K-S 0 Cl AAL TIJDSCHRIFT.

— Uitgegeven door den Bond van A.-R. P.-C. in Nederland. —

Onder redactie van

Prof. Ir. ANNE ANEffiA, Ds. 9. 6. P0ST1A,

Mr. G. J. SYBRANDY, H. DE WILDE.

Met medewerking van: Ds. C. v. d. Voort van Zijp; Ds. C. W. J. van Lummel; J. C. Wirtz; Mr. A. de Jong; Ds. g. W. C Vunderink; N. Oosterbaan; J. v. d. Molen; R C. Verweijck; J. H. de Waai, Malefijt Sr.; P. Brouwer; Ds. R, J. W. Rudolph.

Verschijnt per maand in afl. van 3 vel ( png.) ilruks In flink 8™ formaat, op goed papter en me* du) del ij ken druk.

Pl&IJ» ƒ4.- PSiK .3AAR.

(Betaalbaar per drie maanden.)

Men abonneere zich bij de uitgevers, bij onze agenten of bij andere soliede

boekhandelaren,

iSPgT* Inhoud van No. 1:

Inleiding.

P. Brouwer. Een bladzijde uit de vóórgeschiedenis van onzen revolutie tijd. H. de Wilde. De Schoolwet Kuyper en onze Schoolbesturen.

V., Kunst en Samenleving.

Mr. G. J. Sybrandy. De ontwikkeling van het Arbeiders-verzekeringsrecht. I. Van de Leestafel.

USjT" Inhoud van No. 3:

N. Oosterbaan. De Praktijk der Vrijzinnigheid.

Amo Nesciri. De Vrijmaking der Kerk, een doel voor de politiek der Christ. Partijen. Mr. G. j. Sybrandy. De ontwikkeling van het Arbeiders-verzekeringsrecht. II. H. df. Wilde. Politiek maandoverzicht. (Schriftelijk verslag. — Staatscommissie grond wetsherzien ing.)

Mr. G. J. Sybrandy. Terugblik. (De partijdag te Jena. — De strijd in de bouwvakken te Amsterdam).

Van de Leestafel.

In de eerstvolgende nummers worden nog gepubliceerd:

H. de Wilds. De gemeentelijke werklieden reglementen.

Mr. G. J. Sybrandy. De collectieve Arbeidscontracten, enz. enz.

& c».

's-GRAVENHAGE, Nov. 1905.

t IElt UWE VIERDAGEN

Nieuwe meditatiën voor de Christelijke feesten,

door

#*#•. a.

Ingenaaid f 1.90; in stempelband f 2Ai). T^S^cStroom. HOVEKEU & WOKMSEB.

flroningsche Hypotheekbank voor Nederland,

OeveeUgd te. CLIMMillVCUBN.

OUDE BOTEKINGESTEAAT Ho. 72, hoek. MUUKSTHAAT.

Tclcplioon üntercommtUBaal Ifo. 07-1,

Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1,000,000.

Commissarissen: Prof. Mr. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEEIJT, A. SCHIPPERS, Jhr. H. A. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, H. LUIKING, M.R. OIELEMAN, E. G. WENTINK.

Raad van Toezicht: }. BOUWES, Jotis. TERPSTRA, Mr, H. VAN DER VEGTlv Geeft uit 4 pCt, Pandbrieven,

koers 100 pCt., in stukken van / 1000. —, ƒ 500.—, / 100.— en / 50.—, verkrijgbaar kantore der Bank, bij alle Agenten en Effectenhandelaren. Inlichtingen geven te Amsterd<& de H.H.: L. G. WEISZ & Co. Westermarkt 21 en RADIUS en DANE, Keizersgracht (Hilversum, Torenlaan 5^); te Rotterdam de heer H. DANE, Haringvliet 49.

Do Directie:

M. BROUWER, Mr. W. SWITTERS, F. J. BOLT.

Vrije Universiteit.

xn dank ontvangen:

Voor de VercenigicgAan Contribuüën:

Door den heer D. Scheepsma te Schettens / 41; door het Loc. comité Amsterdam 3e storting / 600; door den heer P. Potma te Buitenpost uit Augustinusga ƒ0.50; uit Buitenpost / 44; uit Drogeham f 1; uit Gerkes klooster / 51.50; uit Stroobos ƒ45.50; uit Surhuizum / 4 75 samen f 147.25 ; door Ds. K. Veen uit Aardenburg ƒ 14; uit Oostburg / 19; uit Schoondijke / 3.50; uit Waterlands kerkje ƒ 1; .uit Zuidzande f 2.50 samen /40; door Ds. N. Woldinga te Ten Post ƒ r3;door Ds. G. van Setten te Bussum / 48 50; uit Naar den / 13 samen f 61.50; van N. N. te A, ƒ 2.50; door den heer T. de Groot te St. Nico laasga / 27 ; door Ds. J. W. van der Kouwe te Ferwerd uit Blija / 3 ; uit Ferwerd / 12.25; uit Genum ƒ 14; uit Hallum /15; uit Janum / 5; uit Jislum / 3; uit Lichtaard / 13.50; uit Marrum / 13.50; uit Nijkerk / 2.50; uit Reitsum / 10.50; uit Wanswerd / 14.50 samen / 106 75 ; door den heer Abr. van der Maas te Wissekerke / ^.50.

Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): Van de Geref. keik te Andel / 3.74; van idem te Dussen f 4 321/2- van idem te Giesen Rijswijk ƒ 407; van idem te Meeuwen f 2.25; van idem te Nieuwendijk f 25.20I/2; van idem te Sleeuwijk ƒ 4.10; van idem te Waardhuizen / 2.25; van idem te Werkendam A ƒ 10.92; van idem te Werkendam B / 5 50; van idem te ter Aar ƒ 2; van idem te Aarlanderveen / 6.61; van idem te Alfen a./d. Rijn / r2 25; van idem te Bodegraven / 8.13; van idem te Leimuiden / 3.50; van idem te Nieuwdorp f 2.75; van idem te Nieuwveen / 2.57; van

idem te Naarden / 1.20; van idem te Oudshoorn / 3 79; van idem te Waarder / 7.25; van idem te Oude Wetering / 9 92; van idem te Woerden / 5.40; van idem te Woubrugge ƒ 2.24; van idem te Zevenhoven ƒ 2.08I/2; van idem te Zwammerdam ƒ 7.79Ife van idem te Numans dorp / 4 25; van idem te Strijen / rr 97; van idem te Krabbendijke f 7.66; van idem te Hoek van Holland ƒ475; van idem te Katen drecht (2e col.) / r2; van idem te Maassluis B / 63 50; van idem te Rotterdam A / 129 50; van idem te Emmen / 7.401/2; van idem te Gees / 4-7r; van idem te Koevorden f 7.25; van idem te Nieuw Amsterdam / 5.13; van idem te Schoonebeek / 9.42; van idem te Schoonoord ƒ 1.46; van idem teSleen/5.501/2; van idem te Zweeloo / 4.77I/2; van idem te Koudum / 8 80I/2; van idem te Hoek f 4 59; van idem te Gouda A ƒ 13.081/2; van idem idem B.ƒ t2.161/2 van idem te Nieuweikerk a./d. IJsel / 5 oii/2j van idem te Ouderkerk a/d. IJsel/9; van idem te Haastrecht ƒ 6.35; van idem te Moordrecht / 3 40; van idem te Reeuwijk en Sluipwijk / 4 45; van idem te Lekkerkeik/i 10; van idem te Oudewater / 20; van idem te Zevenhuizen / 2.60; van idem te Waddingsveen ƒ 8 86; van idem te Schoonhoven A / 6.72; van idem idem B en Willige Langerak f 10.69; van idem te Bsrgambacht ƒ 2.13; van idem te Heemse A / 10; van idem te Bergentheim ƒ491; van idem te Lochem ƒ3.50; van idem te Rijswijk / 10.78I/2.

Aan Schenkingen:

Door den heer A. Pijl te Alblasserdam (voor de Theol. fac.) / 2.

Voor de Medische faculteit:

Door den heer D. Scheepsma te Schettens / r.50; door Ds. K. Veen te Oostburg uit Schoondijke / 5.

H. W. VAN MARLE Jr.

Penningmeester.

Amsterdam, Keizersgracht 162.

BOEIENDE CHRISTELIJKE

ONTSPANNINGSLECTUUR

geeft de „Vereeniging Uicolaas Beets" gevestigd te Baarn. — Tegen betaling van slechts drie gulden (/ 3.—) contributie ontvangt men 6 boeken per jaar of per half jaar (naar verkiezing) om de 2 maanden oi om de maand een deel. Verder 3 gratis stempelbanden. Van de boeken die aan de nieuwe leden worden toegezonden noemen wij: Hesba Stretton, Het Testament van David Lloyd. Een groote roman van 371 bladzijden. — C. Terburch, Ontrouw? Een oorspronkelijke roman. (163 blz.). Van denzelfden schrijver een oorspronkelijke novelle „AandeZandkade". — David Lyall, De Stad niet met handen gemaakt. Een boeiende geschiedenis uit de fabriekswereld. (344 blz ). — Amy le Feuvre, Vreemde Kinders. Een geïllustreerd verhaal voor allen die van kinderen houden. (184 blz.). — Christie Redfern. Een jeugdig leven van Strijd en Overwinnen. (285 blz.). — E. v. Maltzahn, Doctor BernardUS. Een kloostergeschiedenis uit den tijd der Hervorming.

Het lidmaatschap kan iedere maand aanvangen. Voor slechts f 3.— ontvangt men omstreeks r25o bladzijden druks.

Voor Zondagsscholen en Catechisaties-;

— —

Door omstandigheden zijn we in het bezit gekomen van een voorraad zeer fr&& uitgevoerde

Zondagsschoolkaartjes,

van verschillende afmeting, alle uitstekende chromos met landschappen, bloemen efl?' en elk met een goed gekozen bijbeltekst. De gemiddelde prijs, waarvoor deze kaarten o°f spronkelijk in den handel werden gebracht was 4 a 5 cents per stuk.

Wij wenschen die spoedig spotgoedkoop op te ruimen en bieden daarom aan:

Eene sorteering van IOO stuks voor ƒ O.©O

71 51 11 11 51 y, ®.

11 11 11 ÖOO ,1 „ „ 3.50

51 11 11 '*>0 11 51 51 4.SO

51 51 11 51 51 51 Ö.

Toezending franco op ontvangst van postwissel van 't bedrag.

Amsterdam, HÖVEKER & WCRMSER.

Bottfc- m 0»ut*a4drufct6ty. m Rostra Jfjtssnt * üassia, AiMtergu»,

Sluiten