Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9r$*r*stf

tiaa öe

' Hïtlfft li U flf rf.ttïl#

Het antenrgraciit van den ialiond van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van SS Juni 1881 (Staatsblad Sfo, 134,)

'J't blad wordt geregeld des Vrijdags aan de geabonneerde» verzonden, [i. vdiagen van medewerkers, ingezonden stukken en alles wat verder den inhoud van ;; blad betreft, te adresseeren aan de BËDiSflE. Abonnementen en Advertentite

" ? Je AB5JIHISTKATIE; Bureau: Warasesstrsat 96, tö Amslerilaa,

L- bendingen, die later dan Donderdag 's namiddags te 12 eren worden ontvangen, ^•"nsn voor het nummer van die week niet meer in aanmerking komea.

Zondag 18 Augustus S907. N°. 1546.

&&0na3Q$9te^rj|s: fratico aan huis, per drie maanden f 1.20, voor België per jaar f B.35 bij vooruitbetaling, voor het verdere Buitenland en Ned.-Indië per jasur f 6 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers f —,1Q, Abonnementen worden aangenomen door het Bureel te Amsterdam, Boekhandelaren, Postdirecteures enz.

MfOrië&HSn: van ! tot 6 regels f 1.20, voor eiken regel meer f —,8®, Aanvragen en vermelding van liefdegaven f —,12 p#r regel.

tjunne

En gansch Juda stond voor het aangezicht des Heeren; ook hunne kinderkens, hunne vrouwen en hunne zonen.

2 Kron. 20 : 13.

. In

^ns

ook

de er

de

Schrift moeten altoos de kinder-

bij. Niet alleen de grooten maar kleinen, tot v.e-lf"! 't IrinHflrpn ann

. °eders borst. In den kinderdoop, evenals " de besnijdenis, vindt dit zijn zinnebeeldige ,'Wrukking, maar, ook afgezien hiervan, is . of de Schrift dien band aan de kin. erkens in het Heilige nog veel dieper '"leidt.

. Als er in Joël's dagen een volksramp 'r£igt, door een droogte, als nooit gekend i as> dan roept de profeet een verbodsdag Heel Israël moet in Sion voer Gad .^chijnen, en in vasten en smeeking heil 'J God zoeken. En nu heet het: „Verzakt het volk, heiligt de gemeente, vergaat de oudsten, en dan: verzamelt de ltlderkens en die de borsten zuigen."

Onder Josafat evenzoo. Toen dreigde de ^?.*ksramp niet in droogte, maar van den 'Jaad. Ammoniet en Moabiet, Israëls Ude erfvijanden, hadden zich opgemaakt "^Juda te vernietigen. En nu roept Josafat s' 't volk op tot vasten en gebeden, om in "leeking op Sion voor God te verschijnen. >" dan heet het: „Alzoo stond gansch ^"da voor het aangezicht des Heeren, ook *nne kinderkens, hunne vrouwen en hunne u.^cn." Dus weer de kleine kinderkens er 'J> en van de groote „zonen" uitdrukkelijk "derscheiden; en dat om hulp tegen den 'land af te smeeken.

■ Omgekeerd, als er onder Neheir.ü uitkomst verleend is, en het aitaar op Sion

■ eer j-ookt, en het teruggekeerde ex< uitge«de Israël jubelt voor Gods aangezicht,

: *at het er evenzoo bij, dat ook in dien ^oel de kinderkens deelden. „Zij cffarden " waren vroolijk, want God had hen fr°olijk gemaakt met groote vroolijkheid;

ook waren de vrouwen en kinderkens ^oo lijk."

Geheel ditzelfde komt uit in de roemtaal P® den psalmist: „Uit den mond der kinj^rkens en der zuigelingen hebt gij sterkte j |?§rondvest." En van het meejubelen der ^"derkens gaat 't op heel de verschijning -?11 het kindeke over, als ge in de omgevan uw Heiland altoos kindekens (^arneemt, en hem hoort uitroepen : „Laat >. ch de kinderkens tot mij komen", cn in i ®ind zelfs aan zijn groote discipelen hoort ^voegen: „Indien ge niet wordt ais die ,'Oderkens, ge zult in mijn koninkrijk niet "nnen ingaan.

Alzoo in dat éene: „Als eea kindeken te Qrden", heel het Evangelie als in één v 3-chtwoord saamgevat, een machtwoord ^°ral voor de gekonfijte belijders zoo zeer ^ noode.

v Onze twintigste eeuw wil men de „eeuw het kind" noemen, en dan wordt van „de y 5jesteit van het kind" gebazeld, en rondheid, dat, zoo wij de kinderen maar niet L^ierven, er geen zonde, en dus ook geen ^'zonde, in het kindeken zijn zou. Een i?öge taal waarin tegenover schromelijke ^tiderverwaarloozing misschien iets goeds ,] Deel kwaads schuilt, maar in ieder geval 0 n oppervlakkige drukte, die bij de diepe i ^'atting der Schrift niet haalt.

jy^en kindeken, nu juist niet een dreinend j0'c^t, maar een gewoon, lief kind van zeer 5t"ge jaren, trekt u onweerstaanbaar aan. Er ur'-alt iets magnetisch aanminnigs var» zoo'n ^"deken uit. Iets bloeiends en geurigs, °als ge 't bij de grooteren niet terug vindt, I-" dat zoo naïef, zoo zonder pretentie, eer tj.'f verlegen er meê, dat 't zoo lief is. En q.*- kinderlijk lieve heeft 't kindeken van jj? God; dat is 't stempel der aanminnig'('d dat God er op afdrukte. Zoo is kindeken nog, eer de wereld cr een |j°ot en wijs mensch van gemaakt heeft, iets zooals 't engelen moeten hebbijna soms iets hemelsch zoudt ge iL?§en, nu betuigt ons de Geest in de jJ^ft, dat God zelf, Die 't kindeken zoo !eP aan dat engelachtig aanminnige ^het kindeken een welgevallen heeft, daarom hoort dat kindeken erbii. L "»j in het Verbond. Er bij in het Hei^ 0lö. Er bij in de smeeking. En er bij

er gedankt en gejubeld wordt.

It^een, niet eerst wachten tot dat ktndegroot zal zijn en 't aanminnige er af is, k' dan eerst, mits 't voor God kieze, in het V te brengen; maar zoodra het er ^ ïoodra het aan de borst ligt, zoodra het kindeken u zelf boeit en aantrekt, met in 'ieve kindeken naar uw lieven Vader die i e hemelen is. Dat kindeken hoort bij > en gij moet als dat kindeken wor¬

den, om zelf veel van uw Vader daarboven te genieten.

Beperk het getal uwer kinderen, roept de eeuw, dia de eeuw van 'tkind heet. 1 wee. Meer niet. Vader en moeder elk een speelpop. Maar de Schrift vloekt die lastering. Kinderen zijn een zegen, kinderen zijn een erfdeel des Heeren. En zoo vermeerderen de kleinen, en ze tieren om uw disch, en ze bidden met u en ze zingen met u. Er is leven van u uitgegaan. Leven dat blijft en straks voortteelt, als gij er niet meer zijn zult. En in dat nieu we leven dat uitspruit, voelt ge warm u toesprekend de scheppingsmacht van den Vader der geesten. Van die kleine geestjens in uw kinderkens ook.

van uw kinderen leeren, en zoo ook uw kinderen van u. Samen in verheuging des harten voor Gods aangezicht.

Dus niet uw kinderen **•»/«>«

maar omgekeerd ze in alles laten meeleven. Laten meêleven in alle actie voor de zaak des Heeren. Den nood van de zaak des Heeren doen meêdragen, en de vreugde over de zaak des Heeren doen meêgenieten. Hun van alles vertellen, van alles op de hoogte houden. Op kinderlijke wijs, maar toch reëel. Zoo als ze voor God op Sion met hua vaders en moeders stonden, om Gods onferming in te roepen, zoo ook nu uw kinderen mee opnemen in alle actie voor de zaak van Gods Koninkrijk.

Meê doen leven geeft tienmaal meer dan veel doen hooren en veel doen leeren. De sympathie moet gewekt. De vonk van heilige geestdrift moet aangeblazen. Nooit gij alleen, maar altoos uw kinderkens met u. Geen kinderker k apart, maar u w kinderkens met u in Gods huis opgaande. Eén leven voor u en uw kinderen, en zij niet als dood aanhangsel er bij, maar als een levend element, dat ook in u door hen weer groen wordt, en het jeugdig vuur ook in u doet opglooren.

Heel de Schrift heft 't schild over de kinderkens op. Al aanstonds komt de zegen voor Abraham en zijn zaad. Nooit de man, of ook de vrouw, alleen, maar altoos het zaad, de kinderkens, het nageslacht er bij. De vaderen zijn de band aan 't verleden, de kinderkens zijn de gulden band aan de toekomst. Wij gaan heen, maar Gods volk moet blijven, en dat volk van God leeft in de kinderkens voort.

Al wat op jaren kwam begint af te nemen, het mindert, straks wordt 't ten grave uitgedragen, maar de kerke Gods moet blijven, Jezus onze Koning moet zijn onderdanen hebben, er moet een volk des Heeren op aarde worden voortgeplant, en dat alles schuilt en huist onder die kleinen, ender de ki nderkens. Op hen is onze hope. In hen is de toekomst. Eerst zij zelf, en dan weer uit hen de kleinkinderen. En zoo voortgaande van geslacht op geslacht, tot Jezus op da wolken wederkomt. En daaróm in die kinderkens is al onze hope.

Maar dan moeten die kinderkens ook in het ueaiguoiu n»tc;even. De Doop niet maar een plechtigheid, neen maar de bezielde acte die van God uitgaat, om aan uw kindeken zïja Verbond te bezegelen. Het kindeken piaatsen waar het hoort. In den heiligen levens stroom. Niet uw kindeken dood, morsdood naar de ziel, en nu lijdelijk wachten, of 'i misschien straks opwaken zal, als God 't aanraakt; maar tot zoolang uw kindeken buiten 't heilige; niet meetellend en nietmeerekenend. Maar omgekeerd, dat kindeken cp heilig erf geboren. Dat kindeken omstrengeld met de koorden van een eeuwige liefde. En gij geroepen om 't daarin te doen op ademen, 't daarin te doen groeien en bloeien. Een vader en moeder, die hun kleinen, gemakshalve naar een school zonder den Christus zenden, zeg zelf, wat verstaan die toch van 't Verbond des Heeren, wat reuke van 't heilige is ooit door hun eigen ziel gegaan? In die teedere jaren, voor iadrukken zoo ontvankelijk, uw lieve kind jarenlang, heel den dag, in een atmosfeer zonder Jezus laten verkwijnen. Roept 't niet om wrake over een misdaad aan uw kindeken gepleegd ?

Een klein kindeken, zegt men dan, kan nog niet bidden; verstaat van't Heilige nóg niets; leest in de Schrift nog woorden zonder zin. A'sof 't alles alleen door het verstand ging. Alsof God de Heere niet allerlei toegang tot ons hart, ook tot het kinderhart bezat, die met uw hooggeloofd verstand niets uitstaande hebben.

Vooral geen teksten, geen psalmen, geen catechismus van buiten leeren, watrt 't kind moet alles begrijpen, roept de waanwijze kinderbederver. Wel teksten, en wel psalmen van buiten leeren, zegt daarentegen de kenner van het kinderhart. Ze voelen er het heilige van. Ze drinken het in. Hun geheugen draagt het best den last juist in de kinderj aren. En later, als ze groot zijn, 'bezitten ze in wat ze als kinderkens leerden, een schat die hen voor heel hun leven verrijkt.

Maar dan ook ze mee doen leven, en deen meeleven naar kinderaard. „Ook de kinderkens waren vroolijk," lezen we uit Nehemia's dagen. Somberheid, droefgeestigheid, stroefheid van aangezicht gaat tegen den kinderaard in. Een kindeken moet het aan ons aanzien, dat onze schat in Jezus obs blij ^ maakt; dat Zijn dienst heilige vreugde^ is; dat zelfs voor Hem te lijden een lach ons om den mond doet spelen. „Zijt aitoos blijde", roept de apostel ons toe. Niet alleen op den dag van vreugde, maar ook op den dag van diepen ernst. Vreugde sluit den ernst niet uit. Een bruiloft heet het feest van hemelsche vreugde, dat ons in ,de eenwigheid wacht. Eu die zich in oog en taal uitsprekende zaligheid, die git geniet, wint, boeit hef kind, en maakt het kind zelf gelukkig. Niet afstooten door stroefheid. Niet denken : ik ben de van God geleerde die den weg kent, maar mijn kindeken weet er nog niets van. Zelf worden als uw kindeken, stelt een heel anderen regel. Gij moet

Classis Almkerk.

Aan de kerken in de classis wordt bericht, dat de classicale vergadering D. V. 19 Sept. zal gehouden worden te Almkerk, en dat de zaken voor het agendum voor of op den 5 den Sept. bij de roepende ke>k van Werkendam B, moeten worden ingediend.

Naif.ens den kerkeraad, J Osikga, fraeses. p» Roon, scriba.

Werkendam, 14 Aug. 1907.

Kort verslag van de Vergadering der Classe Biielle, gehouden den 1 Aug. 1907.

1. De opening heeft op de gewone wijze plaats.

2. Da Kerken zijn alle wettig vertegenwoor digd. Aan een paar diakenen werd keurstem verleend.

3. Da notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

4. Niar aanleiding van de wijziging van het Huishoudelijk Reglement, wordt gesproken over het al of niet wenschelijke van het houden der korte predikatie. Eenigen achten haar nuttig, anderen gansch onnoodig en met het oog op het besluit der Synode van Utrecht de invoe ring er van reactionair. Er zal een proef mee genomen worden.

5. Er wordt verslag uitgebracht van de ver gadeiing der laatst gehouden partic. synode van Z.-Holland (Z. deel), en gerapporteerd over de aanvragen om subsidie door de hulpbehoevende Kerken. Van sommigen wordt die op het oude bedrag vastgesteld, anderen worden verminderd. O/er hel fioantieel beheer van een der Kerken zal de bespreking in de vergadering van Nov. D. V. worden voortgezet.

6. Er wordt besloten, dat de agenda's voortaan gedrukt onder couvert aan de Kerken zul lsn worden toegezonden.

7. Voor de approbatie van Predikantsattesten worden aangewezen de Kerken van Hellevoetsluis en N.-Helvoet, en voor den Scriba en den Quaestor een secundus aangewezen.

3. De belangen van Rockacje's diaconie en Duisburg's kerk worden opnieuw den broederen aanbevolen.

9. Aangezien de Visitatie eerlang zal plaats vinden, ^ en de Kerken niets bizonders hebben wordt de navraag volgens art. 41 K. O. nagelaten.

10. De Kerk van den Briel zal de eerstvolgende vergadering der Classe samenroepen.

ir. De Vergadering wordt met dankgebed gesloten.

Namens de Classe Brielle.

A. Delfos, Scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Zwolle op 1 Aug. 1907.

De praeses Ds. Tholen opent de vergadering.

Praeparatoir examen wordt afgelegd door den candidaat O. Boersma. Door Z.Ed. wordt eene proeve van prediking gegeven over Job 19 : 25—27. Ds. Schuurman neemt het examen af in exegese O. T. uit Job 19. Ds. Tonkens in exegese N. T. uit Efeze 1. Daarna wordt door Ds. Elzenga het examen afgenomen in de dog matiek. Met alle stemmen wordt Br. Boersma beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken.

Uit het verslag, dat van de particuliere synode van Overijssel gegeven wordt, blijkt, dat het voorstel der classis, om van de alumni dan weer een aan ds Theol. School en dan weer een aan de Vrije Universiteit te laten studeeren. door ge noemde synode verworpen is, waar zij besloten heeft, bij den bestaanden toestand, die de plaats der studie meer onbeslist laat, te willen blij ven.

Aan de classis Dockum zal inlichting gevraagd worden .omtrent haar besluit, betreffende het voorgaan van studenten in de samenkomsten der gemeente.

De classis is van oordeel in antwoord op eene des betreffende vraag van Kamperveen, dat de door de classis toegestane vacaturebeurten door de

■ daartoe aangewezen gemeenten behooren vervuld ; te worden, ook wanneer de aangewezen predikant op een bepaalden datum daartoe door ziekte of sterfgeval verhinderd was

De vacaturebeurten in het e.k. trimester zijn:

Oldemarkt: 8 Sept. Ds. Wolsink, 6 Oct. Ds. Dwarshuis, 3 Nov. Ds. Hania,

Wilsum: 1 Sspt. Ds. Westerbeek van Eerten, 22 Sept. Ds. Hessels, 13 Oct. Ds. Van Mechelen, 3 Nov. Ds. Eskes, 24 Nov. Ds. Schuurman.

Kamperveen: 1 Sept. Ds. Ploos van Amstel, 22 Sept. Ds. Tholen, 13 Oct. Ds. Elzenga, 3 Nov. Ds. Zijp, 24 Nov. Ds. Gispen.

Roepende kerk voor de volgende vergadering is Ambt-Vollenhove A en B en praeses dier vergadering Ds. Hessels.

De assessor Ds. Hessels sluit de vergadering.

Ph. W. H. Eskes, h. t. scriba.

Kort Verslag van de Vergadering der Geref. kerken in de Classis Gouda op Dinsdag 6 Aug. T907.

1. Ds. Steinhart opent de Vergadering namens de roepende kerk, laat zingen Ps 68 : 8, leest Psalm 125 en gaat voor in gebed.

2 De broeders Ds. Taal en Oud. Bremmer worden weer aangeweien om de credentie brieven na te zien, die bij monde van eerstgenoemde rapporteeren dat 17 kerken vertegenwoordigd zijn, waarvan 3 een secundus en 2 een diaken afvaardigden en dat 2 lastbrieven een instructie bevatten.

3. In het moderamen nemen zitting: Ds. Sap praeses, Ds. Langen, assessor, terwijl besloten wordt, dat de beide nieuw ingekomen dienaran Ds. Hagenbeek en Ds. Wielenga om beurten het scribaat zullen waarnemen.

4. Da praeses spreekt een hartelijk woord van welkom tot de dienaren, die voor 't eerst ter vergadering aanwezig zijn.

5. De no'.ulen worden gelezen en met een kleine wijziging goedgekeurd en gearresteerd.

6. Ingekomen : a. Van de classis Dokkum een voorstel in zake het precken van studenten; aangehouden tot eene volgende vergadering.

b. Een bezwaarschrift van broeder V. te H. Na toelichting voor kennisgeving aangenomen.

c. Een hernieuwd schrijven van broeder W. de J. te L. De classis wijst 2 deputaten aan om deze zaak in orde te brengen.

7. Instructiën: a. Nieuwerkerk vraagt toestemming en steun van de classis, om in alle kerken van ons land bijdragen te vragen voor den bouw van een bedehuis. Met algemeene stemmen goedgekeurd.

b. Gouda A dringt er op aan, dat voortaan alle collecten voor 't prov. Geref. weeshuis te Middelharnis, in 't verslag van het loopende boekjaar mogen vermeld worden. Ds. v. d. Berg zal daarover schrijven.

8. Rapporten: a. Broeder Bremmer rapporteert in zake de laatst gehouden Part. Synode.

b. Ds. Langen rapporteert, dat de stukken van Ds. W. zijn onderzocht en in orde bevonden.

c. In zake broeder den O. te L.s rapporteert Ds. Van Dijk, dat verzoening heeft plaats gevonden.

d. Ds. Dalhuijsen leest namens deputaten voor hulpbehoevende kerken de begrooting voor over 1908/09. Inkomsten en uitgaven zijn geraamd op / 900. Hij stelt voor om voor art. XI en XIII aan de Pa.rt. Synode aan te vragen de som van / 1030. Goedgekeurd. Wat betreft het voorstel om voortaan art. XI en XIII te splitsen en jaarlijks één collecte te houden voor art. XI wordt alzoo besloten.

e. Alle kerken rapporteeren in zake de verhooging der bijdrage voor de zending. Het blijkt, dat thans is bijgedragen de som van / 6T3 50.

9. Om den ijver voor de Zending aan te wakkeren, wordt besloten, ook dit jaar in iedere 1 kerk een zendingsrede te houden. Voor dit aosl worden aangewezen de Brs. D.D. Esser, Van Dijk, Wielenga, Steinhart en Visser.

10. Het amendement Nieu oerkerk op de „Conceptregelirg voor tucht over doopleden," wordt na breede bespreking verworpen, bij de eind stemming wordt ook de Conceptregeling ver- i worpen.

11. De vacatuurbeurten worden aldus gere- geld: Haastrecht, D.D. Van Dijk en Taal, Lekkerkerk, D.D. Steinhart en Sap, Schoonho- ( ven A, D.D. Esser en Lange, Zevenhuizen, D.D. ] Dalhuijsen en v. d. Berg. — (

12. Broeder Valk rapporteert in zake de 1 administratie van het weeshuis, dat alle cijfers t in orde werden bevonden; eveneens in zake ] Theol. School en V. U.

13. Roepende kerk voor de eerstvolgende vergadering is de kerk van Moordrecht. (

14. Nadat de korte notulen zijn gelezen, sluit 1 de voorzitter de vergadering, na het zingen van 1 psalm 72 : 11, met dankzegging. j

Namens en op last der classis, < D. B. Hagenbeek, h. t. scriba. 1

luimiteu!

der

Eiigeland. De vergadering

Evangelische Alliantie.

Met groote belangstelling hebben wij nage gaan wat op de vergadering der Evangelische Alliantie die dit jaar te Londen gehouden werd, omtrent den toestand op religieus gebied in verschillende landen werd medegedeeld. Wij wenschen ook het een en ander daarvan over te vertellen.

Frankrijk werd vertegenwoordigd door den predikant Appia, die met blijdschap constateerde dat de Protestantsche kerken van zijn geliefd

land hare positie in troebele tijden hadden gehandhaafd.

De een na de andere had hare Evangelische begbseien op nieuw bevestigd, terwijl zij ia den geest van de volmaakste harmonie en eenheid voortschreden. Hij was er van overtuigd dat een natie met zulk een verleden niet aan het ongeloof en eodsdienstloosheid zou Driis

gegeven worden.

Bisschop Cabrera rapporteerde omtrent Spanje en herinnerde aan de dagen van vervolging een vijf jaar geleden, toen hij zelf een balling was om des geloofswille. Hij zeide, dat de Protestanten in Spanje geduld worden, zij genieten er geen vrijheid. In alle deelen van het land vond men echter kleine gemeenten, die onder de prediking van het Evangelie opkomen. Hij had veel verwachting van den arbeid der scholen; de Protestantsche scholen hebben een aanzienlijk getal leerlingen; het gebeurde nu en dan dat ouders door hunne kinderen, die in Gods woord onderwezen waren er toegebracht werden om zich bij de kerken te voegen. Wel waren onderscheidene Protestantsche kerken in Spanje vertegenwoordigd, doch bij alle uitwendig verschil, was men één in den Geest.

Duitschland was vertegenwoordigd door pastor Ctiristlieb, die verhaalde hoe de Heere onlangs de Rijnprovincie en Westfalc-n bezocht had, zoodat er zoovelen bekeerd werden, ook het getal, hetwelk op den eersten Pinsterdag toege bracht werd, overtroffen is. God had ook den arbeid van Kolonel Von Viebahn gezegend. Het evangelie werd ijverig vetkondigd, maar het rationalisme verbreidt zich ook, en het conflict binnen de kerk is heviger geworden dan in vervlogen jaren.

Omtrent Nederland zeide de heer A. H. Brandt, dat de evangelisatie aibeid dat volk zocht te bereiken, dat niet.door de nationale kerk bereikt wordt en dat men het Evangelie ook zocht te brengen onder hen die al gaan zij ter kerk niet het volle E /angelie hoorden. Hij sprak met groote waardeer ing over het feit dal hare majesteit 'onze Koningin groote belangstelling betoopd bad 'vin • de tentzending én andere manieren om E'angftli^ te verbreiden. Men had grootè moeite om de j^?om schen te bereiken. Na nog iets opgemerkt te

hebben omtrent de zending onder de Joden, zeide de Heer Brandt nog dat de revival beweaine

op menige plaats diepen indmk had gemaakt.

uit Zwitserlana deelde de predikant bauvin mede, dat leden van verschillende kerken met elkander zaamwerkten op he' gebied van jongelingsvereenigingen, het Blauwe Kruis enz. Groote belangstelling werd ook getoond in de uitwendige zending.

Bisschop Li Trabe sprak over Saksen, als het land, waar het regeerende vorstenhuis wel Roomsch is, maar de bevolking, voor meer dan negentig percent Protestantsch is. Hij sprak met geestdrift over de „Gemeinschaft" beweging die grooten invloed tea goede uitoefent.

Omtrent Ilaliè rapporteerde de predikant Arturo Muston, dat de kerk der Walden zen en menige andere Protestantsche kark toenam, al zijn vele moeilijkheden te overwinnen. Hij beweerde ook dat een nieuwe geest van vrijheid over vele jonge leden der Italiaansche Roomsche geestelijkheid vaardig werd.

Het verslag omtrent den staat van zaken in Frankrijk werd uitgebracht door den predikant R, Saillens. Hij noemde dien staat een chaos, maar hij verheugt er zich in, dat er nooit een chaos geweest is waarover de Geest Gods niet broedde.

Aangaande China werd bericht, dat de tijd, waarin het Evangelie werd geweigerd, voorbij | is, en dat nu de tijd van aanneming aangebroken is. In den tijd van Morrisson was het de vraag: „waar kunnen wij gaan?'', omdat het land gesloten was. Nu is het de vraag: „wie zal er gaan? , daar er zoovele geopende deuren zijn. Wel werken er verschillende kerken in China, wel bewandelen die onderscheidene kerken verschillende wegen, doch in vele belangrijke zaken gaan de kerken hand aan hand.

In zake Japan werd medegedeeld, dat het volk door den jongsten oorlog de geesteloosheid hunner oude religiën had leeren kennen, dat de trouw der zendelingen menig veroordeel had laten wegvallen en dat het bevonden was, dat de Christenen onder de beste menschen die men vinden kon, waren. Het volk was dorstig van geest en begeerig om het Evangelie te hooren.

De verslaggever omtrent den toestand van de Vereenigde Staten deelde mede, dat de Protestantsche kerken aldaar vijftien millioen toegelatenen tot het H. Avondmaal hebben. Aan 140 000 Zondagscholen werken anderhalf millioen onderwijzers en elf millioen leerlingen. In de uitwendige zending arbeiden 6000 Amerikaansche zendelingen.

De predikant Arnström gewssgde van vervolgingen die in Zweden ondergaan waren, en van den geestelijken zomertijd dien men tegenwoordig aldaar door geestelijke opwekking doorleefde.

Omtrent Noorwegen werd gezegd, dat dit land onder de Zoeloe's in Afrika en op Madagascar, China en Indië arbeidt. In Noorwegen had een groote opwekking plaats gehad, waardoor ongeveer twee duizend zielen tot ontwaking kwamen.

Van uit Finland, zoo werd gerapporteerd, arbeidde men tot evangelisatie van Rusland, met name werkt men onder de stommen die in wouden bij de Witte Zee gelegerd zijn.

In zake Oostenrijk deelde men mede, dat de „los van Rome"-bewegiDg oorzaak geworden was, dat menigeen niet alleen de Roomsche kerk vaarwel zegde, maar ook gewonnen werd voor het Evangelisch geloof.

Sluiten