is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 1.

Vijf'of meer leden der Unie kunnen eene Afdeeling vormen.

In elke plaats kan slechts ééne afdeeling zijn.

Art. 2.

Iedere Afdeeling zendt binnen 8 dagen na hare oprichting aan het Hoofdbestuur eene opgave der Bestuursleden en eene alphabetische lijst der leden met vermelding hunner adressen.

Veranderingen in de samenstelling van het Bestuur eener afdeeling moeten binnen 8 dagen ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht worden.

Het Huish. Reglement der Afdeelingen is van kracht na goedkeuring door het Hoofdbestuur.

Art. 3.

De Afdeelingen zenden telken jare vóór 1 October bij het Hoofdbestuur der Vereeniging een verslag in, bevattende de namen der leden ; benevens opgave van haren toestand en hare werkzaamheden.

Art. 4.

De afdeelingen zenden ter Alg. Verg. één afgevaardigde. De afgevaardigden ontvangen vergoeding voor reiskosten (3e klasse) vanwaar ze ter vergadering gekomen zijn. Zoo noodig kunnen ze ook verblijfkosten in rekening brengen.

De afgevaardigden dienen voor den aanvang der Al^ Verg. hunne geloofsbrieven bij het Hoofdbestuur in.

Art. 5.

Van het besluit tot ontbinding eener Afdeeling moet binnen 8 dagen schriftelijk mededeeling worden gedaan aan den Algemeenen Secretaris.