is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inkomsten van het afgeloopen jaar gestort wordt in de kas van het Ondersteuningsfonds.

Art. U.

In de maand November worden de boeken van den eersten èn tweeden Penningmeester nagezien door eene afdeeling, daartoe aengewezen door het Hoofdbestuur.

Op de Algemeene Vergadering brengt de Afdeeling rapport uit van hare bevinding.

Art. 12.

Omstreeks den len November wordt in het orgaan de Agenda der Algemeene Vergadering aan de leden bekend gemaakt. Voorstellen en eventueele amendementen daarop moeten voorzien zijn van een toelichting, en voor zoover zij door afdeelingen of Verspreide leden werden ingediend, van prae-advies van het Hoofdbestuur. Ook over ingediende amendementen wordt prae-advies uitgebracht.

Bij hoofdelijke stemming wordt beslist over voorstellen, staande de Vergadering gedaan en door haar urgent verklaard, met inachtneming van hetgeen in Art. 16 al. 3 der Statuten is bepaald. Bij de beslissing omtrent voorstellen, die op de Agenda voorkomen, deelt iedere Afgevaardigde den uitslag mee van de op zijne Afdeeling gehouden stemming. De daar uitgebrachte stemmen van ter Algemeene vergadering aanwezige leden worden in deze opgave niet meegerekend.

De aanwezige leden brengen persoonlijk hunne stem uit.

Leden der Unie, geen leden eener Afdeeling zijnde, kunnen uiterlijk 14 dagen vóór de Alg. Vergadering schriftelijk en onderteekend bij den Alg. Secretaris hunne stem uitbrengen.

Bij meerderheid van stemmen wordt een voorstel aangenomen of verworpen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 13.

In de vacatures in het Hoofdbestuur, ontstaan door periodieke of tusschentijdsche aftreding wordt op de volgende wijze voorzien :

|