is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardeerend woord melding te maken van het vele dat door hem voor de Unie werd gedaan in zijn funkties van Penningmeester en Mede-redacteur van het orgaan. Zijn opvolger in het Hoofdbestuur werd P. Zwitser te Rotterdam, terwijl het beheer der penningen werd overgenomen door D. Hupkes. Deze heeft echter gemeend deze funktie met 1 Oktober te moeten neerleggen.

Orgaan.

Doordat we in de vakanties een achttal nummers lieten uitvallen, kon het verder geregeld wekeliks verschijnen. Het voortdurend stijgend getal leden, donateurs en abonné's maakte vergrooting van de oplaag noodzakelik. Deze bedraagt thans 2600 eks. per week. Dat hierdoor en door stijging van eksplotatiekosten het bedrag der raming van de vorige begroting aanzienlik werd overschreden zal wel begrepen worden en uit het finansiëel verslag duidelik blijken. Intussen zou het niet raadzaam zijn de uitgave in te krimpen; bij de propaganda ter verspreiding onzer ideeën, bij aanval en verweer bewijst het goede diensten, die we niet zonder schade voor de Unie kunnen missen. Toch zullen onze lezers er ernstig op bedacht moeten zijn ons orgaan te steunen door het winnen van abonné's en advertenties.

stelde. In 19 propagandavergaderingen werd door hem het bestaansrecht der Unie aangetoond en zo nodig verdedigd. Deze vergaderingen werden belegd te: Almelo, Assen, Buitenpost, Dokkum, Dragten, Franeker. Gieten, Goes, 's Gravenhage, Groningen, 's Hertogenbosch, Hoogeveen, Kampen, Meppel, Middelburg, Roosendaal, Sneek,Terneuzen en Utrecht. Vooral de propagandaweek in Friesland