is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in steeds ruimer kring vrienden en medestanders te bezorgen.

Propaganda.

Hierop was grotendeels de aandacht van het H.B. gevestigd. Onze vriend B. de Witte van Leiden was op verzoek dadelik bereid met Jungcurt samen een om- en bijwerking van zijn vroegere brosjure te verzorgen. In 3000 eks. — die tans voor het grootste deel geplaatst zijn verscheen „De Unie van Chr. Ond. en Ond.essen in Nederland". Ook ditvlugschriftblijkt,evenalsvroegere Unie-uitgaven, zijn weg wel te vinden en zijn uitwerking niette missen. Bij de verspreiding bewezen de afdelingsbesturen en korrespondenten ons goede diensten, terwijl daarnevens ook enkele verspreide leden medewerkten om deze brosjure „erin" te brengen. Wanneer ieder die in deze richting iets doen kan, zich nu eens een opoffering van moeite en tijd wil getroosten, kan de oplage vóór 1 Januari 1920 geheel uitverkocht zijn en kunnen we de uitgave van nieuwe propagandamateriaal overwegen.

Naast de propaganda door het geschreven woord kon de mondelinge beter dan vroeger tot haar recht komen door de benoeming van de vrijge't belang der Unie nodig de pas gelegde band met de grootste spoed te verbreken. Waar destijds deze kwestie in ons orgaan breedvoerig is behandeld en ter Alg. Verg. besproken, kunnen we hier met deze korte vermelding der feiten volstaan.

Een belangrijke plaats in 't verenigingsleven nam ook dit jaar de Salarisaktie in. Waar de salarissen voortaan geregeld zullen worden bij K. B. en de Centrale Commissie voor Qeorganiseed Overleg in Ambtenaarszaken ten deze aan