is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1921, 01-01-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergaderingen een werkzaam aandeel werd genomen.

Door middel van een lening, waarop de Unie ruim inschreef, werd een eigen drukkerij aangekocht op welker persen mettertijd ook ons orgaan zal gedrukt kunnen vvorden.

Van Ditmarsch bleef ons als Kommissaris vertegenwoordigen in „Lukas" cn als gedelegeerd lid in het Nationaal Comité tegen de Revolutie. Ook in de gemengde kommissie uit de onderwijzersorganisaties, die gelden en goederen inzamelen: voor de Oostenrijkse kollega's heeft hij als Unievertegenwoordiger zitting genomen.

In onze vertegenwoordiging in de Biblioteek ten dienste van het Chr. Ouderwijs kwam geen veraedering : ons oud-H. B. lid J. A. YVortman was ook dit jaar bereid deze functie waar te nemen,

Wanneer wij nu nog memoreren, dat Van Ditmarsch een konferentie te Hilversum bijwoonde in verband met een aktie tot verbetering van de pensioenwetten dat hij ons eveneens vertegenwoordigde ter verg. van de Ver. v. Chr. Pedagogiek en dat door ons H. B. adhesie werd betuigd aan een adres van de Bond v. Gepensioneerden en een tweetal adressen van de Ver. tot Vereenv. van onze Schrijftaal, hebben onze lezers een volledig overzicht van het kontakt naar buiten.

Over de relaties met de Schoolraad en de konferentie met alle onderwijsorganisaties op 20 Aug. werd hierboven reeds de aandacht gevestigd.

Dat er gewelkt is, hard .gewerkt, zal na aandachtige lezing van het verslag zeker wel voor niemand meer nader betoog behoeven. De oproep, die het Hoofdbestuur in een vorig jaarverslag, daartoe gedaan heeft tot afdelingen en verspreide , leden is niet zonder weerklank gebleven. Meer