is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1923, 01-01-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukt voor de le Desember. Tegelijkertijd verschijnt de definitieve agenda van de Algemene Vergaderig.

Afzonderlike voorstellen, uit de agenda voortvloeiende, kunnen op de Algemene Vergadering worden in behandeling genomen, mits daarvoor, met inachtneming van Art' 14, al. 2 der Statuten urgentie wordt verleend.

Bij de beslissing omtrent voorstellen, die op de agenda voorkomen, deelt iedere afgevaardigde de uitslag mee van de in zijn afdeling voorlopig gehouden stemming.

De aanwezige leden brengen daarna persoonlik hun stem uit.

Bij meerderheid van stemmen wordt een voorstel aangenomen of verworpen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Aanneming van voorstellen bij hoofdelike stemming geschiedt steeds behoudens nadere goedkeuring bij referendum.

Art. 8. De afdelingen zenden ter Algemene Vergadering één afgevaardigde. De afgevaardigden ontvangen vergoeding voor reiskosten (3e klasse) vanwaar ze ter vergadering gekomen zijn. Zo nodig kunnen ze ook verblijfkosten in rekening brengen.

De afgevaardigden dienen voor de aanvang der Algemene Vergadering hun geloofsbrieven bij het Hoofdbestuur in.

Art. 9. Op de Algemene Vergadering hebben de leden het recht van intro&jktie.

De leden, die daarvan gebruik maken, moeten de voorzitter voor de aanvang der vergadering hiermede in kennis stellen.

Art. 10. Binnen 2 maanden na een Algemene Vergadering wordt aan de leden, donateurs en ereleden een verslag van die vergadering toegezonden.

5. Geldmiddelen.

Art. 11. De kontributie wordt geheven overeenkomstig een zeker persentage van het salaris, jaarliks door de algemene vergadering te bepalen.

De wijze van inning wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld.

Voor hen, die in de loop van het boekjaar toetreden,