is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1923, 01-01-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelik, dat de demokratiese tendendenzen ver te zoekeir zijn. Vervolgens behandelt spr. de hetze tegen de Unie in sommige organen der Rech'sche pers, naar aanleiding van haar jongste optreden. Hierbij trekt hij een vergelijking met de vervolging der Nazareners (eerste Christendom) en Jeruzalem door het officieele Jodendom van het Sanhedrin. Toen echter stond er nog een Gamaliël op, om het op te nemen voor het goede, dat er mogelik in zou worden bestreden, Spr. raadt bedoelde scribenten aan, aan de voeten van Gamaliël te gaan zitten en te onderzoeken of de dwaling niet bij hen zelf te vinden is, voordat ze anderen lichtvaardig en grievend onrecht doen.

Ten slotte bespreekt hij de positie der Unie te midden der andere organisaties bij het onderwijs en typeert onze vereeniging als strijdvereeniging. Positief voor alles wat in het werkprogram is vervat, negatief tegen alles wat zich tegen deze punten verzet.

Daarna eindigt spr. met de konklusie, dat ieder, die goed deze waarheden inziet, moet begrijpen, dat de klasseonderwijzers een aparte groep vormen, met eigen positie in het schoolwezen en spreekt de wens uit, dat deze alg. vergadering tot verheldering van dit inzicht mocht bijdragen. (Applaus).

Mededelingen.

Kollega VERKRU1JSSEN leest 'n schrijven voor uit Oostenrijk over de nood der Evangeliese Onderwijzers, waarin diepgevoelde dank gebracht wordt voor de steun uit Holland die voor deze kollega's 'n levensmogelikheid geworden is.

VAN OEVEREN brengt ons de groeten van onze OudVoorzitter Ipema, aan wie de Vergadering telegrafies 'n groet terugzendt.

Jaarverslag van de Sekretaris.

VERKRU1JSSEN (Amsterdam) stelt voor 'n kleine redaktiewijziging en geeft verder 'n enkele opmerking van de Afdeling over de samenwerking van de Unie met „de" Vereniging en andere verenigingen, alsook over de toon in 'torgaan. Nog vraagt hij naar 'tkontakt met Duitsland.

De bedoelde redaktiewijziging wordt onder applaus van de vergadering aangebracht.

JUNGCURT konstateert dat de klachten over de toon