is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1926, 01-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Boekjaar.

Art. 17. Het verenigingsjaar loopt van 1 Januarie tot 31 Desember.

11. Huishoudelik Reglement.

Art. 18. Ter uitvoering en handhaving dezer Statuten stelt de Algemene Vergaderingen een Huishoudelik Reglement vast, dat niets mag bevatten in strijd met de Statuten.

Voor de regeling van andere belangrijke zaken, verband houdende met de werkzaamheden der vereniging kunnen afzonderlike reglementen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Deze reglementen hebben voor de vereniging gelijke wetskracht als de Statuten. De afzonderlike reglementen mogen geen bepalingen bevatten, strijdig met deze Statuten.

In gevallen, waarin niet door de Statuten of enig reglement is voorzien, beslist het Hoofdbestuur.

12. Wijzigingen.

Art. 19. Bij meningsverschil over de toepassing der Statuten beslist de Algemene Vergadering.

Voorstellen tot wijziging van de Statuten moeten worden ingediend bij het Hoofdbestuur vóór 1 Oktober.

Zij kunnen worden aangenomen onder voorbehoud der nadere Koninklike Goedkeuring, ingevolge art. 8 der wet van 22 April 1855 (Stbl. no. 32).

Art. 20. Alle artiekelen dezer Statuten kunnen gewijzigd worden, behalve de artt. 2, 3 en 20.

13. Duur en opheffing.

Art. 21. De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar, te rekenen van de dag der oprichting, zijnde de 26e Mei 1896

Zij kan worden ontbonden bij besluit der Algemene Vergadering onder nadere goedkeuring bij referendum.

Dit besluit tot ontbinding moet tevens bevatten:

a. De benoeming der kommissie tot likwidatie van de zaken der Unie.

b. De aanwijzing der middelen tot dekking van een eventueel tekort of de beschikking over een eventueel batig saldo.

14. In werking-treding.

Art. 22. Deze Statuten treden in werking een maand na het verkrijgen van de Koninklike goedkeuring.