is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1928, 01-01-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gres te Amsterdam op 29 Januarie 1927, waar de Kamerleden Ketelaar en Oud, de Voorzitter der Ver. van Ceraren bij het Nijverheidsonderwijs Menke en de Unie-sekretaris de brandende vraagstukken van het 7e leerjaar, de salariëring en de rechtspositie (art. 40!) behandelden. De mogelikheid ener kollektieve ziekteverzekering, verleden jaar al door de Centrale in studie genomen, is nog niet tot een oplossing gebracht.

De Biezondere Commissie voor Georganiseerd Overleg in Onderwijszaken, waarin Fieggen en Jungcurt ons H. B. vertegenwoordigen, kon slechts 2 maal bijeen komen, tengevolge van het nog steeds hangende geschil tussen haar en de Centrale Commissie inzake de bevoegdheidskwestie. Waarschijnlik is een beslissing binnenkort te verwachten en zullen de vergaderingen der Biezondere Commissie wel meer geregeld gehouden worden.

Aan de Staatskommissie-Rutgers tot herziening der L. O.-wet is een uitvoerige memorie gezonden, welke in de C. O. is afgedrukt.

Ten behoeve van de Nederlandse school te Carambehy werd een adres om subsidie door ons gesteund en mochten we van de Minister van Buitenlandse Zaken bericht ontvangen, dat een bedrag van 1500 milreis was toegestaan, waardoor het traktement van de onderwijzer altans enigermate verbeterd kon worden.

De vergaderingen van het Comité voor de Volkszangdag werden in 1926 namens het H. B. door Pater en in 1927 door Van Wijk bijgewoond. Ook nu weer konden we onze medewerking blijven verlenen aan dit schone doel: verbetering van de volkszang. Waarlik geen overbodig streven!

In het Landelik Comité tot aansluiting van Arbeids- en Leerplichtwet, waarin Chr. Volksonderwijs door de heer Stemerding is vertegenwoordigd, heeft Berghout namens ons H. B. zitting genomen. Ook de Alg. sekretaris woonde een te 's-Gravenhage belegde vergadering bij. Nu de verplichte invoering van het 7e leerjaar voor de deur staat, is één van de wensen van dit komité vervuld. Toch zal er o. i. nog wel aksie gevoerd moeten worden tegen de voorgenomen wijziging van de arbeidswet. Alleen een beter geregeld vak-onderwijs en waarschijnlik herstel van 't vroeger vervolgonderwijs (in gewijzigde vorm) kunnen afdoend helpen.

Voorts was ons Hoofdbestuur vertegenwoordigd bij:

1, De voorbereiding van het 3e Chr. Nat. Schoolkongres door