is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1928, 01-01-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 11 ontslagkwesties werd de hulp van het H. B. ingeroepen; 4 betroffen afvloeiing als „overcompleet", waar niets aan te doen viel, omdat de zaak formeel in orde was. Waarmee nu weer niet gezegd is, dat de betrokken schoolbesturen altijd bij hun ,,vrije" keuze de billijkheid in acht nemen!

In Franeker werd hangende de oplossing van een geschil door arbitrage ontslag gegeven, dat evenwel tijdens de zitting van de daarvoor benoemde commissie werd ingetrokken. Een compromis kwam tot stand, dat sedert evenwel herhaaldelik door het Bestuur voor niet veel anders dan een „vodje papier" beschouwd bleek te worden. Tans is weer ontslag gegeven en worden onze leden door middel van het orgaan geregeld op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Mej. A. te B. werd ontslagen wegens „brutaliteit". Voor de Commissie van Beroep werd zij bijgestaan door de sekretaris. Het ontslag werd vernietigd en de leden der schoolvereniging en de ouders werden in een vergadering daar ter plaatse nauwkeuriger ingelicht. Ook deze zaak is in ons blad behandeld.

Kollega C. te D. werd ontslagen wegens huwelik met een openbaar onderwijzeres, die nog enkele maanden (tot het einde van het schooljaar) in funktie wilde blijven. Hoewel Mr. Bruch krachtig opkwam voor het goed recht van appellant, mocht dit niet baten en handhaafde de Commissie van Beroep tegen onze verwachting in het ontslag.

Mej. E. te F. werd zogenaamd wegens boventalligheid ontslagen. De alg. sekretaris stond haar bij voor de Commissie van Beroep. Hij had de voldoening te kunnen bewijzen, dat het Bestuur bij dit ontslag niet geheel te goeder trouw was geweest en dat het ook feitelik overbodig was, zodat de Commissie het ontslag vernietigde.

Kollega G. te H. is ontslagen. Binnenkort kan de behandeling voor de Commissie van Chr. Volksonderwijs tegemoet gezien worden, waarbij de sekretaris hem zal bijstaan. Getracht is deze kwestie eerst door arbitrage op te lossen. Had de betrokken kollega toen dadelik het advies van het Hoofdbestuur opgevolgd, dan zou zijn zaak er nu vermoedelik beter voorstaan. Het Hoofdbestuur wil redden, wat er te redden valt, ook bij eventuele handhaving door de C. v. B.

Kollega K. te L. was ontslagen. Onze vice-voorzitter en ondergetekende vroegen en verkregen een onderhoud met het