is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1929, 01-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gezien. Het is als het „vernieuwen van het gelaat des aardrijks", als „een nieuwe lente en een nieuw geluid". Voelt ge de frisse lenteluchten u omhuiveren? Hoort ge de blijde klanken u van verre lokkend tegenroepen! Kom! Ga dan met ons het nieuwe Uniejaar in met nieuwe bezieling, met nieuwe moed en nieuwe kracht. Hen schone taak is voor ons weggelegd. Laten we er trots op zijn, dat we mogen mede-arbeiden aan de „Emancipatie van de Christelike klasse-onderwijzer" en laten we anderen opwekken om met ons te strijden voor dat doel.

JUNGCURT,

30 September 1928. Sekretaris.

KONTRIBUTIE 1929.

Volgens besluit der Algemene Vergadering op 28 Desember 1928 te Utrecht bedraagt de kontributie over 1929:

3/5°/o van het netto-salaris op 1 Januari 1929, d.w.z. na aftrek der pensioenpremie en eventueel de kindertoelage.

De kontributie moet per kwartaal bij vooruitbetaling worden voldaan. Zeer aanbevolen wordt storting op postrekening 19023. Heeft deze storting niet plaats voor 10 Januari, 10 April, 10 Juli en 10 Oktober, dan wordt met verhoging van kosten beschikt per postkwitantie.

Het spreekt vanzelf dat ook de gehele jaarkontributie ineens voldaan kan worden.

Leden zonder inkomen zijn vrijgesteld van kontributie-heffing.

Zie verder Huishoudelijk Reglement art. 11.

De penningmeester, J. M. VAN DE REPE.

Betaal uw kontributie door storting of overschrijving op Postrekening 19023.