is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1930, 01-01-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KONTRIBUTIE OVER 1930.

Hieronder volgen enkele mededelingen omtrent de inning der kontributie, die zeer dringend aller aandacht vragen.

Ie. de kontributie bedraagt 0,6 pCt. van het netto salaris per 1 Januarie 1930.

2e. de kontributie behoort bij vooruitbetaling voldaan te worden, d.w.z. bij het begin van elk kwartaal moet voldaan worden de kontributie over dat kwartaal.

3e. de kontributie mag natuurlijk ook per jaar of per half jaar worden voldaan, eveneens bij vooruitbetaling.

4e. zéér aanbevolen wordt storting of overschrijving op postrekening 19023.

5e. alsdan wordt dringend verzocht op de achterzijde van het stortings- of girobiljet aan te geven, waarvoor het bedrag in kwestie is bestemd, met een korte berekening; b.v. J4 van 0,6 pCt. van ƒ 2000,— is ƒ 3,— kontributie le kwartaal 1930.

6e. wenst men tóch liever een postkwitantie, dan moet tijdig opgave van salaris gedaan worden.

7e. deze postkwitanties worden postklaar gemaakt, om na de tiende dag van het aangevangen kwartaal te worden verzonden en zijn ƒ 0,15 hoger dan het verschuldigde bedrag, wegens inningskosten.

8. is het salaris niet bekend, dan wordt gedisponeerd volgens raming, waarbij het te veel of te weinig betaalde steeds te verrekenen blijft.

9e. leden, die geen inkomsten hebben, behoeven ook geen kontributie te betalen, maar zij moeten dit eveneens opgeven. 10e. deze bepalingen gelden niet voor hen, die betalen via hun afd.-penningmeester of school-korrespondent.

Zie verder art. 11 van het Huish. Reglement.

v. d. R.