is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1930, 01-01-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men geeft de arbeiders wel 't recht om mee te beslissen over 't landsbestuur; maar meespreken over 't bedrijf, waaraan ze hun leven geven, mogen ze niet. Die toestand is op de duur onhoudbaar. Ds. J. C. SIKKEL.

WERKPROGRAM DER UNIE VAN CHRISTEL. ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN IN NEDERLAND.

De Unie van Chr. Onderw. en Ond.essen in Nederland,

overeenkomstig haar statuten strevende naar verhoging van het peil van het Christelik onderwijs en positieverbetering voor de onderwijzers,

zo mogelik in samenwerking met andere organisaties, waarmee ten opzichte van enig programpunt overeenstemming bestaat of wordt verkregen,

strijdt voor:

Salariëring.

Afschaffing der klassifikatie.

Een salaris, waardoor aan alle onderwijzers een behoorlik bestaan wordt verzekerd, voor volledig-bevoegden ongeveer overeenkomende met dat der postcommiezen. Hierbij wenst zij reke ning te zien gehouden met:

1. Gelijkstelling der volledig-bevoegden met de onderwijzers der nieuwe opleiding;

2. gelijk salaris voor gehuwden en ongehuwden benevens uitkering voor grote gezinnen uit een Rijkskinderfonds;

3. snellere opklimming der periodieke verhogingen;

4. hoofdschap: ƒ 300.— voor scholen met 200 of minder leerlingen, voorts ƒ 100.— meer voor ieder honderdtal leerlingen daarboven tot een totaal maksimum van ƒ 600.—. Geenerlei vergoeding wordt toegekend aan hoofden, die geen eigen klasse hebben, of niet met een gelijk aantal lesuren zijn belast als de andere onderwijzers der school.

Pensioenen.

In de wet vastgelegd het recht op premievrij pensioen:

a. voor vrouwen op 55-jarige leeftijd;

b. voor mannen op 60-jarige leeftijd.