is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1933, 01-01-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegelijkertijd het gehele terrein van de rechtspositie kunnen bestrijken, waarvan de rechtspositie van de onderwijzers der Rijksscholen immers een onderdeel vormde.

Bovendien kon aan de in te stellen Commissie de bevoegdheid verleend worden om adviezen uit te brengen inzake het Bezoldigingsbesluit, omdat dit kort te voren was gewijzigd en aangevuld met de belangrijke bepaling (art. 27), dat de Centrale Commissie geen adviezen mocht uitbrengen aan de regering over wijzigingen van dat Besluit, welke meer in het biezonder van belang zijn voor het onderwijzend personeel bij het lage-* onderwijs, alvorens eerst de Commissie voor Onderwijzerszaken in de gelegenheid gesteld te hebben haar mening kenbaar te maken.

In de installatierede, welke in ,,De Chr. Onderwijzer' werd opgenomen heeft de heer P. Laban, namens de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gewezen op de grote betekenis dezer regeling, waardoor aan de rechtmatige wensen der organisaties werd tegemoet gekomen.

Samenstelling en werkwijze der Commissie verschillen ook bij vroeger. Er is tans een Regeringsdelegatie, bestaande uit de heren Jhr. Mr. Dr. D. W. de Jonge, tevens Voorzitter, A. Rienks en Mr. H. J. Tap, welke de onderhandelingen namens de betrokken Minister voert.

Voor de onderwijzers treden op de volgende organisaties:

Bond v. Ned. Onderwijzers, Ned. Onderw. Genootschap en Vereniging van Hoofden van Scholen (openbaar Onder wijs); . ,

Unie van Christelijke Onderwijzers en Vereniging v. Chr. Onderwijzers (Prot. biez. onderwijs).

Canisius-Federatie en St. Willebrordus-Federatie (R.K. biez. onderwijs).

Iedere organisatie wijst twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Voor de Unie hebben zitting de hoofdbestuursleden: W. Fieggen en A. P. Jungcurt Jr, terwijl als hun plaatsvervangers zijn aangewezen: T. C. Bos en H. A. Homan.

Zo hebben we naast het kontakt met andere organisaties via de Onderwijs-Centrale, door middel van de Com-