is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1934, 01-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISHOUDELIK REGLEMENT.

1. Afdelingen.

Artiekel 1. Vijf of meer leden der Unie kunnen een afdeling vormen. In elke plaats kan slechts één afdeling zijn, waartoe alle leden behoren, die binnen het ressort der afdeling werkzaam zijn.

Art. 2. Iedere afdeling zendt binnen 8 dagen na haar oprichting aan het Hoofdbestuur een opgave van de namen en adressen der Bestuursleden.

Veranderingen in de samenstelling van het Bestuur ener afdeling moeten binnen 8 dagen ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht worden.

Het Huishoudelik Reglement ener afdeling behoeft de goedkeuring van het Hoofdbestuur met eventueel beroep op de Algemene Vergadering.

Art. 3. De afdelingen zenden telken jare vóór 15 Oktober bij het Hoofdbestuur der vereniging een verslag in van haar toestand en haar werkzaamheden gedurende het verenigingsjaar dat 30 September daaraan voorafgaande is geëindigd.

Art. 4. Van het besluit tot ontbinding ener afdeling moet binnen 8 dagen schriftelik mededeling worden gedaan aan de Algemene Sekretaris.

De kennisgeving gaat vergezeld van een afschrift der notulen van de vergadering, waarin tot de opheffing besloten is.

2. Korrespondentschappen.

Art. 5. Het Hoofdbestuur kan in de plaatsen, waar geen afdeling gevestigd is en waar het dat nodig acht, korrespondenten aanstellen.

Zij brengen vóór 1 Oktober aan het Hoofdbestuur verslag uit van hun werkzaamheden in 't afgelopen jaar.

3. Bestuursverkiezing.

Art. 6. In de vakatures in het Hoofdbestuur, ontstaan door periodieke of tussentijdse aftreding wordt op de volgende wijze voorzien: