is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1934, 01-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men geeft de arbeiders wel 't recht om mee te beslissen over 't landsbestuur; maar meespreken over 't bedrijf, waaraan ze hun leven geven, mogen ze niet. Die toestand is op de duur onhoudbaar.

Ds. J. C. SIKKEL.

WERKPROGRAM DER UNIE VAN CHR. ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN IN NEDERLAND.

De Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland,

overeenkomstig haar statuten strevende naar verhoging van het peil van het Christelik onderwijs en positieverbetering voor de onderwijzers,

zo mogelik in samenwerking met andere organisaties, waarmee ten opzichte van enig programpunt overeenstemming bestaat of wordt verkregen,

strijd voor:

Salariëring.

Afschaffing der klassifikatie.

Een salaris, waardoor aan alle onderwijzers een behoorlik bestaan wordt verzekerd, voor volledigbevoegden ongeveer overeenkomende met dat der postcommiezen. Hierbij wenst zij rekening te zien gehouden met:

1. gelijk salaris voor gehuwden en ongehuwden benevens uitkering voor grote gezinnen uit een Rijkskinderfonds;

2. snellere opklimming der periodieke verhogingen;

3. de hoofdenmarge worde afhankelik gesteld van de omvang der school. Generlei vergoeding wordt toegekend aan hoofden, die geen eigen klasse hebben, of niet met een gelijk aantal lesuren zijn belast als de andere onderwijzers der school.