is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje, 1936, 01-01-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze zouden uitkomen. Dat is niet erg. We hebben een ruim gesteld doel, van welks verwezenlijking we nog ver genoeg verwijderd zijn om er naar te blijven streven.

Maar zal er iets van terecht komen, dan moeten allen, die zich tot dat doel in de Unie hebben verenigd ervan overtuigd zijn, dat het werk elke dag weer opnieuw in een geest van saamhorigheid en onderlinge kameraadschap dient aangevat te worden. De geest, de kracht, die achter ons Uniestreven zit, is van het hoogste belang.

Stanley Jones zegt: „Belangrijker dan iets anders is de stuwkracht, die achter een beweging staat. We kunnen een prachtig doel voor ogen hebben, maar als we verkeerde middelen aanwenden om het te bereiken is jj °ed°rven- Voorgoed bedorven, want die verkeerde middelen laten zich niet meer uitschakelen; ze vergroeien met het doel en bederven het."

Mogen we ook in de ervaringen van het afgelopen verenigingsjaar de aanwijzingen vinden om voor de komende periode met de juiste middelen naar ons schone doel te streven, in het vaste vertrouwen, dat wij hierin op het terrein van ons christelijk onderwijs een taak vervullen, waarachter Hij staat, die ons Zijn zegen niet onthouden wil, wanneer wij trachten ook hierin Zijn wil te volbrengen.

De secretaris,

DEN HAAG, October 1935. JUNGCURT.

HOU KOERS!

Een vlugschrift, dat alle collega's lezen moeten.

Stort ƒ 0,25 op postrekening 119715 (secretaris der Unie) en U ontvangt franco 5 exemplaren: één voor uzelf en vier ter verspreiding. Doe het vandaag nog!